Hotărârea nr. 184/2014

Acordul Consiliului Local pentru dezlipirea (dezmembrarea) terenului in suprafata totala de 30000 mp, situat in Galati, Bdul Galati, nr. 1 (fost T253/1, Cartier Dunarea), in 4 loturi

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 184

din 29.05.2014

privind: acordul Consiliului Local pentru dezlipirea (dezmembrarea) terenului în suprafață totală de 30000 mp, situat în Galați, BduL Galați, nr. 1 (fost Tarlaua 253/1, Cartier Dunărea), în 4 loturi

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 216/12.05.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 29.05.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 43672/06.05.2014, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 43674/06.05.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare și a Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al Municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Văzând Ordinul Instituției Prefectului nr. 132/14.05.2004 privind atribuirea în proprietatea a Municipiului Galați a suprafeței de 152523,50 mp teren intravilan situate în tarlaua 253/1, Cartier Dunărea;

Reținând prevederile actului de dezmembrare și contractului de schimb nr. 51/22.08.2006, precum și ale contractului de concesiune nr. 6/50492/2006;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 449/24.10.2013 privind vânzarea terenului în suprafață de 8300 mp, intravilan, proprietatea Municipiului Galați, situat în Tarlaua 253/1, cartier Dunărea, către S.C. COZAMINS.RL.;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă dezlipirea ( dezmembrarea) terenului în suprafață totală de 30000 mp, situat în Galați, Bdul. Galați, nr. 1 (fost Tarlaua 253/1, Cartier Dunărea), în 4 loturi, după cum urmează:

  • •  Teren în suprafață de 15717 mp situat în Bdul. Galați nr. 1 având numărul cadastral 118520 va constitui Lot 1

  • •  Teren în suprafață de 8300 mp situat în Bdul. Galați nr. 1 având numărul cadastral 118521 va constitui Lot 2 (teren ce face obiectul HCL nr. 449/24J0.2013)

  • •  Teren în suprafață de 2743 mp situat în Bdul. Galați nr. 1 având numărul cadastral 118522 va constitui Lot 3

  • •  Teren în suprafață de 3240 mp situat în Bdul. Galați nr. 1 având numărul cadastral 118523 va constitui Lot 4

Terenul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 184

din 29.05.2014

privind: acordul Consiliului Local pentru dezlipirea (dezmembrarea) terenului în suprafață totală de 30000 mp, situat în Galați, Bdul. Galați, nr. 1 (fost Tarlaua 253/1, Cartier Dunărea), în 4 loturi

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 216/12.05.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 29.05-2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 43672/06.05.2014, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 43674/06.05.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare și a Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al Municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Văzând Ordinul Instituției Prefectului nr. 132/14.05.2004 privind atribuirea în proprietatea a Municipiului Galați a suprafeței de 152523,50 mp teren intravilan situate în tarlaua 253/1, Cartier Dunărea;

Reținând prevederile actului de dezmembrare și contractului de schimb nr. 51/22.08.2006, precum și ale contractului de concesiune nr. 6/50492/2006;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 449/24.10.2013 privind vânzarea terenului în suprafață de 8300 mp, intravilan, proprietatea Municipiului Galați, situat în Tarlaua 253/1, cartier Dunărea, către S.C. COZAMIN S.RL.;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă dezlipirea ( dezmembrarea) terenului în suprafață totală de 30000 mp, situat în Galați, Bdul. Galați, nr. 1 (fost Tarlaua 253/1, Cartier Dunărea), în 4 loturi, după cum urmează:

  • •  Teren în suprafață de 15717 mp situat în Bdul. Galați nr. 1 având numărul cadastral 118520 va constitui Lot 1

  • •  Teren în suprafață de 8300 mp situat în Bdul. Galați nr. 1 având numărul cadastral 118521 va constitui Lot 2 (teren ce face obiectul HCL nr. 449/24.10.2013)

  • •  Teren în suprafață de 2743 mp situat în Bdul. Galați nr. 1 având numărul cadastral 118522 va constitui Lot 3

  • •  Teren în suprafață de 3240 mp situat în Bdul. Galați nr. 1 având numărul cadastral 118523 va constitui Lot 4

Terenul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,


Secretarul Municipiului Galați, Radu OctaLian Kovacs


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNERE DE DEZLIPIRE SCARA 1: 1 000


Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

101638

30006 mp

VMcfata) Galați, Cartier Donarea, Bulovartiti QalBti, nr. 1, Tarta 2S3T1, Parcela 1 Județul Gabii

Cartea Ftinetera Nr.

101638                   | UAT |                       GalațiNOTAI'Aceasul la fatobi sa face prin numărul cadastral 1C8127 prcprtetttoa Municipiului 6


mobiliari


Sltuutla actuala (itâlrtfa de dezlipire)

SttuaBa vHtoara {după dezlipire) '

Nr. cad.

Suprafața fropJ

Categoria do folosința

Drscrteraa tmobllutel

Nr. cad.

Siqtrafatd fm.p.)

Categoria dafteoshlte

Ouscrferaa ImotMitgl

101638

30000

CcrPd

CI .02

Wo

15 717

Pd,Cc

kot1

hmi

8300

Cc

LPt2-d.C2

2743

Pd.Cc

Lot 3

fwș

- 3 240

Pd, Cc

Lot 4

Total

30000

Total

30 000

executant

S.C. ADRICARD PROJETS.R.L. Verificat

P.?A CSvftenw Alexandru Data:

04 septembrie 2013

Se oonffana suprafața din măsurători Si Introducerea Imobilului fa buza de date

Parafa           Semnătura si Data         Stampila BCPI