Hotărârea nr. 183/2014

Acordul Consiliului Local pentru dezlipirea (dezmembrarea) terenului in suprafata totala de 713 mp, situat in Galati, Str. Brailei, nr. 167, in 2 loturi

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 183

din 29.05.2014

privind: acordul Consiliului Local pentru dezlipirea (dezmembrarea) terenului în suprafață totală de 713 mp, situat in Galați, str. Brăilei, nr. 167, în 2 loturi

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 214/12.05.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 29.05.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 41458/29.04.2014, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 41460/29.04.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere cererea de ieșire din indiviziune a SC BRUDERSAFT SRL, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 15193/27.03.2014;

Văzând Ordinul Instituției Prefectului nr. 103/31.03.2008 privind atribuirea în proprietatea private a municipiului Galați, a suprafeței de 439,19 mp teren intravilan situate în galați, str. Brăilei, nr. 167 aferent Bloc A.i -A.2;

Văzând contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr, 233/20.01.2014;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Direcorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă dezlipirea ( dezmembrarea) terenului în suprafață totală de 713 mp, situat în Galați, str. Brăilei, nr. 167, în 2 loturi, după cum urmează:

  • •  Teren în suprafață de 597 mp, situat în str. Brăilei, nr. 167, având numărul cadastral 118948 va constitui Lot 1 - (teren ce va rămâne în exclusivitate în proprietatea S.C. Brudersaft S.R.L.);

  • •  Teren în suprafață de 116 mp, situat în str. Brăilei, nr. 167, având numărul cadastral 118949 va constitui Lot 2 (ce va rămâne în exclusivitate în proprietatea Municipiului Galați)

Terenul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,Contrasemnează,


Secretarul Municipiului Galați,


Tabel de mișcare parcelam pentru tfezBpire imobS

stuatie actuala

Situație viitoare

RE sdistial

Supraft» (mp)

categoria» folosirea

Descrierea imobibifiii

Nn ■ cadastral

Suprafața (mri

Categoria de folosința

Dcsractea imobaufai-

10&9X

-713

ce

5M

Cc

Lctl

H6

Cc

. Lot2

TOTAL

~7Î5

“TOTAL ’

713"-

Data; C7.05.2014

/fesEBEȘȘ^Qi^HiHAJ