Hotărârea nr. 182/2014

Aprobarea atribuirii in folosinta gratuita, Parohiei "Sfantul Ilie", a terenului in suprafata de 1596 mp situat in Galati, cartier Micro 17, Str. Barbosi nr. 4

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 182

din 29.05.2014

privind: aprobarea atribuirii în folosință gratuită, Parohiei “Sfântul Rie”, a terenului în

suprafață de 1596 mp situat în Galați, cartier Micro 17, str. Bărboși, nr. 4

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 215/12.05.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 29.05.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 41454/29.04.2014, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 41456/29.04.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al Municipiului;

Având în vedere adresa nr. 15/08.03.2012 a Parohiei ”Sf Ilie” înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 48944/21.05.2012;

Văzând Decizia nr. 142/1991 privind atribuirea suprafeței de 2000 mp Parohiei ”Sf Ilie”;

Văzând Ordinul Instituției Prefectului nr. 1056/26.08.2011 privind atribuirea în proprietate publică a municipiului Galați a suprafeței de 3596 mp teren situat în municipiul Galați, str. Baraboși, nr. 4 - aferent Bisericii Sfântul Ilie;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) și ale art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, Parohiei “Sfântul Ilie”, a terenului în suprafață de 1596 mp situat în Galați, cartier Micro 17, str. Bărboși, nr. 4, pe durata existenței construcției.

Terenul este identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Galați,

Radu Octavian Kovacs

440100


<0


445100440000


NOTA:

Construcțiile - C1,02, C3, C4, C5 nu fac obiectul intabularii;


ANEXA LA HCL NR. 182/29.05.2014


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara f .’500


Nr. cadastral


Cartea Funciara Nr.


Suprafața măsurată


1595 mp


Ir.


AdreiM Imobilului


Municipiul Galați, CartterMfcro 17, Strada Bărboși numărul 4, Județul Galați


GALAȚI


A Date referitoare Ia terenSuprafața (mp) 1S95 1505


Valoarea da Impozitare {lei)


B. Date referitoare la construcțiiS construita ia sol (m.p.)


S-construite l valoarea de desfășurată Impozitare „Mei.


(lei}'Imobil împrejmuit cpgard beton


Destinația’


Regim de

. înălțime


Snut cqh^țdiiiiL


Mențiuni


Matsnslele aln care este realizată construcția


uertrricac ae performantă energetică


.UftINVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție Stereografic 1970

Nr. Pct.

X

[m]

Y [m]

440074.0S8-

'735951’262,

2

44OO7S.750

73Q0CJ5.164

3

440054.343

JZ360J5.il fb

4

J44a03£1.&82'

73E988J3X

Suprafi

Ita^talafrfawral


Executant

S.c: ADR1CARD! PROJET S.R.L. Verificat

P.FA CvItencoAlexandriJ Dala:

X 16 Aprlle 2014.:


a suprafața din maaurato îs Imobilului In baza de d


AUTORIZARE