Hotărârea nr. 181/2014

Solicitarea transmiterii sectorului de drum national cu indicativul DN2B Km. 127+1011+129+600, proprietatea publica a statului, din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public - Privat si Promovarea Exporturilor, in administrarea Consiliului Local Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 181

din 29.05.2014

privind: solicitarea transmiterii sectorului de drum național cu indicativul DN2B Km. 127 + 1011 -r 129 + 600, proprietatea publică a statului, din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor, în administrarea Consiliului Local Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 213/09.05.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 29.05.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 46166/13.05.2014, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 46168/13.05.2014, al Instituției Arhitect Șef, al Direcției Generale de Dezvoltare, al Direcției Generale de Infrastructură și Lucrări Publice și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al Municipiului;

Având în vedere adresa nr. 433/15.01.2013 a Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, Direcția Regională Drumuri și Poduri Iași, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 3678/2013;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.” c”, alin. (5), lit. ”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 46, alin. (2), lit. ”a”, art. 48^1, alin. (2) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2), lit. ”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă solicitarea transmiterii sectorului de drum național cu indicativul DN2B Km. 127 + 1011 -e-129 + 600, proprietatea publică a statului, din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor, în administrarea Consiliului Local Galați.

Art. 2 - Preluarea efectivă se va face după emiterea hotărârii de guvern privind trecerea sectorului de drum național în administrarea Consiliului Local Galați și semnarea Protocolului de predare preluare între părți.

Art. 3 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.