Hotărârea nr. 180/2014

Modificarea art. 2 din HCL nr. 266/14.06.2007 privind infiintarea, organizarea Serviciului Public "GeoTopoCad - Expert" (GTCE) pentru masuratori geodezice si topografice, fotogrammetrie, teledectie, cadastru, GIS, evaluare economica si expertiza tehnico-economica si juridica

r

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 180

din 29.05.2014

pentru: modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 266 din 14.06.2007privind înființarea, organizarea Serviciului Public “GeoTopoCad - Expert”(GTCE) pentru măsurători geodezice și topografice, fotogrammetrie, teledecție, cadastru, GIS, evaluare economică și expertiză tehnico-economică și juridică

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 210/05.05.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 29.05.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 42660/05.05.2014, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 42680/05.05.2014, al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei Juridice, de Administrație Publică Locală, Drepturi și Libertăți Cetățenești, Relații cu Cetățenii și Apărarea Ordinii și Liniștii Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 401/2010 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local al Municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2 din HCL nr. 266 din 14.06.2007 privind înființarea, organizarea Serviciului Public “GeoTopoCad - Experf’(GTCE) pentru măsurători geodezice și topografice, fotogrammetrie, teledecție, cadastru, GIS, evaluare economică și expertiză tehnico-economică și juridică;

Văzând solicitarea nr. 311/27.03.2014 a Serviciului Public GEOTOPOCAD-EXPERT, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 29682/27.03.2014;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”d” și alin. (6), lit. ”a”, pct. 19 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (i)din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se modifică art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 266 din 14.06.2007 privind înființarea, organizarea Serviciului Public “GeoTopoCad - Expert” ”(GTCE) pentru măsurători geodezice și totpografice, fotogrammetrie, teledecție, cadastru, GIS, evaluare economică și expertiză tehnico-economică și juridică, care va avea următorul cuprins:

" începând cu data 01.02.2014, Serviciul Public "Geotopocad Expert" din Municipiul Galați are sediul la adresa din Galați, Micro 39 B, bloc J$parter."

Art. II - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. III - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


fy&de ședință,

'ewGăvan


Găvan


Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Radu Ocțavian Kovacs