Hotărârea nr. 178/2014

Modificarea si completarea anexei A la HCL nr. 151/22.11.2012 privind modificarea si completarea anexei la HCL nr. 121/2011 referitoare la aprobarea lucrarilor de investitii propuse a se finanta printr-un imprumut bancar

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 178 din 29.05.2014

privind: modificarea si completarea anexei A la HCL nr. 151/22.11.2012 privind modificarea și completarea anexei la HCL 121/2011 referitoare la aprobarea lucrărilor de investiții propuse a se finanța printr-un împrumut bancar

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 230/12.05.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29.05.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 50536/26.05.2014 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 50538/26.05.2014, al Direcției Generale Buget Finanțe și al Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al Municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. (4) din NORME ȘI PROCEDURI privind autorizarea contractării sau garantării de finanțări rambursabile de către unitățile administrativ-teritoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HCL 178 doc.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă modificarea și completarea anexei A la HCL nr. 151/2012 după cum urmează:

  • • Includerea în anexa cuprinzând lucrările finanțate din împrumut a obiectivelor:

-Modernizare Str. Democrației cu suma de 2.915.155,55 lei

-Modernizare Str.Rizer cu suma de 2.412.238 lei

-Modernizare Str.Traian intre Brailei-Metro (rețele apa-canal) cu suma de 7.000.000 lei

-Construire locuințe sociale Mc.17 cu suma de 6.300.000 lei

  • • Finanțarea din creditul contractat de către municipiul Galați a lucrării “Modernizare Str. Traian intre Brăilei si Metro” cu suma de 6.823.885,11 lei

  • • Actualizarea valorilor obiectivelor de investiții finanțate din credit conform contractelor la care se adauga comisionul pentru Inspectoratul in Construcții si Casa sociala a Constructorilor.

Modificările și completările sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                                           .......

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


le ședință,


Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,


ANEXA HCLnr. 178/29.05.2014

Obiectivul de investiții

Valoare

HCL 151 /2012

Propunere

Modernizări străzi Valea Orașului etapa II HCL nr. 421/2002

5.002.226,55

4.921.424,81

Modernizare Strada Ana Ipatescu HCL nr. 359/2007

5.353.173,90

6.179.775,41

Modernizare străzi in Municipiul Galați - asfaltare etapa III HCL nr.560/2010

18.163.689,76

17.951.904,57

Modernizare străzi cartier Traian Nord etapa II HCL nr.443/2009

2.513.133,70

2.482.215,55

Modernizare strada Traian intre strada Brăilei -Metro HCL 443/2009

25.954.375,09

6.823.885,11

Modernizare (linii tramvai )str. Stadionului, Otelarilor, Gh. Asachi- Frunzei HCL nr 331/2008, HCL nr 405/2009

4.000.000,00

4.000.000,00

Modernizare strada Democrației HCL nr.53/2008

2.915.155,55

Modernizare strada Rizer HCL nr.46/2000

2.412.238,00

Construire locuințe sociale Micro

17 HCLnr415/2013

6.300.000,00

Modernizare strada Traian intre Brăilei si Metro (rețele apa -canal) HCL nr. 48/2013

7.000.000,00

TOTAL

aFX 60.986.599,00

60.986.599,00