Hotărârea nr. 174/2014

Aprobarea Regulamentului de inchiriere prin licitatie publica a spatiilor si terenurilor date in administrarea SC GOSPODARIRE URBANA SRL Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 174 din 29.05.2014

privind: aprobarea Regulamentului de închiriere prin licitație publică a spațiilor și terenurilor date în administrarea SC GOSPODĂRIRE URBANĂ SRL Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 151/28.03.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în. data de 29.05.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 33424/04.04.2014, a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 33426/04.04.2014 al Direcției Generale Buget Finanțe, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vederea dispozițiile art. 14, art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. „c” și alin. (5), Ut. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Regulamentul privind închirierea prin licitație publică a spațiilor și terenurilor date în administrarea SC GOSPODĂRIRE URBANĂ SRL Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu Octavian Kovacs


SC GOSPODĂRIRE URBANĂ SRL GALAȚI

sediul social: Galați, Bd. G. Coșbuc nr. 253

Tel. :0236.472.969; 0757.039.930 Fax : 0236.477.102   ___________

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J17/879/2010

Cont: RO98 RZBR0000 060012910105 deschis la Raiffeisen Bank.

Cont: R097TREZ3065069XXx011110 deschis la Trezoreria nwn. Galați


Regulament pentru organizarea si desfasurarea licitațiilor publice in vederea închirierii de terenuri si spatii date in administrarea SC GOSPODĂRIRE URBANA SRL

I. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Prezentul regulament are ca obiect reglementarea si organizarea regimului de inchiriere prin licitație publica pentru terenurile si spatiile aflate in administrarea SC GOSPODĂRIRE URBANA SRL Galați.

Bază legală:

4 Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 448 la data, de 24.11.1998, cu modificările ulterioare;

4 Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata in Monitorul Oficial, partea I, nr. 123, la data de 20.02.2007, cu modificările si completările ulterioare.

.....Titularul-dreptului de administrare este SC GOSPODĂRIRE URBANA SRL, cu sediul social in municipiul Galați, strada George Cosbuc, nr. 253, județul Galați, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Galați sub nr. J17/879/2010, C.U.I. RO 27413181, care administrează terenurile si spatiile din incinta Talciocului, Lacului „Vanatori”, Plajei „Dunarea”, in temeiul prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat al municipiului Galați nr. 112124/01.10.2010, după cum urmeaza:

 • •  Plaja „Dunarea:

 • -  Terenuri aferente zonei de nisip;

Spatii comerciale aferente clădirii administrative;

 • •  Lac „Vanatori:

 • -  Terenuri aferente malulului lacului;

--- ---—•—Talcioc:—. - - - - -——--------------------.------=------------—---

 • -  Terenuri pentru desfasurarea de activitati comerciale,

in condițiile in care enumerarea nu este exhaustiva.

Art. 2. închirierea se face in baza unui contract prin care o persoana numita locator (titular al dreptului de administrare) transmite pentru o perioada determinata unei alte persoane numita locatar, dreptul de folosința a unui bun imobil (teren si/sau spațiu) in schimbul unei chirii.

Art. 3. Calitatea de chiriaș denumita in continuare locatar o poate avea orice forma de organizare, constituita in temeiul OUG nr. 44/16.04.2008 privind desfasurarea activitatilor economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale si întreprinderi familiale, cu modificările si completările ulterioare si/sau persoana juridica romana constituita in temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicata, cu modificările si completările ulterioare, in conformitate cu dispozițiile prezentului regulament derulat in condițiile legii.

II.INIȚIEREA PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE

Art. 4. Inițierea are la baza un referat de oportunitate care emana de la un compartiment/serviciu de specialitate din cadrul SC GOSPODĂRIRE URBANA SRL Galați, acolo unde exista spatii si/sau terenuri ce pot fi supuse inchirierii, care va cuprinde in principal următoarele elemente:

 • a) Datele de identificare privind bunul care se inchiriaza, recte, descrierea acestuia, adresa, diverse specificații tehnice, ansamblul in care funcționează bunul, condiții care trebuie indeplinite pentru a nu prejudicia ansamblul din care acesta face parte, după caz;

 • b) Activitățile pretabile pentru care bunul imobil poate fi închiriat;

 • c) Nivelul minim al chiriei de la care se pornește licitația;

 • d) Durata minima si maxima estimata a inchirierii in termenele previzibile pentru realizarea procedurii de închiriere: minimum 2 ani - maximum 4 ani, cu posibilități de prelungire anuale prin acte adiționale pana la maximul de 4 ani;

 • e) Șeful serviciului/compartimentului in a cărui sfera de activitate se gaseste terenul/spațiul pretabil inchirierii va asigura întocmirea referatului de oportunitate, a caietului de sarcini, precum si întocmirea schiței bunului imobil.

Art. 5 Referatul de oportunitate, semnat de către Directorul General al SC GOSPODĂRIRE URBANA SRL Galați, se aproba prin decizie a Consiliului de Administrație.

Art. 6. Serviciul de resort va asigura organizarea operațiunilor pregătitoare licitației si desfasurarea acesteia in conformitate cu prevederile prezentului regulament.

III. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA LICITAȚIEI Secțiunea I - Comisia pentru licitație

Art. 7. Comisia pentru licitație, numita prin Decizia Directorului General al SCq GOSPODĂRIRE URBANA SRL Galați, va respecta prezentul regulament la licitațiile organizate^ pentru închirierea de terenuri si/sau spatii. Aceasta se va ocupa de întocmirea documentelor licitației prevăzute la art. 9 lit. c), d) si e) din prezentul regulament si de asigurare a desfășurării licitației in conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 8. Comisia pentru licitație va fi alcatuita dintr-un număr impar de persoane pentru a se evita imposibilitatea luării unei decizii in situația egalitarii de voturi, după cum urmeaza:

 • - Președinte - Directorul Adjunct sau după caz, șeful serviciului de la care a emanat

referatul de oportunitate;                                .......-------------- ■

 • - Secretar - persoana din cadrul compartimentului Achiziții - Licitații;

 • - 3 Membri, dintre care, in mod obligatoriu, o persoana de la serviciul Financiar-Contabilitate si un consilier juridic.

Prin aceeași decizie a Directorului General al SC GOSPODĂRIRE URBANA SRL Galați, de numire a comisiei pentru licitație, vor fi desemnați cinci membri supleanti.

Persoanele nominalizate sa faca parte din comisia pentru licitație vor da o declarație privind compatibilitatea, imparțialitatea si confidențialitatea lor in raport cu calitatea de membru al comisiei.

Comisia va lucra legal, in prezenta majorității membrilor sai. Deciziile vor fi luate cu votul majoritarii membrilor sai, in mod autonom si numai pe baza prevederilor prezentului regulament si ale legislației in vigoare. Un membru al comisiei poate fi înlocuit cu un supleant numai daca persoana care urmeaza sa fie inlocuita.nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-si îndeplini atribuțiile specifice ce decurg din calitatea de membru in comisia pentru licitație. Membrul supleant preia activitatea din momentul înlocuirii pana la finalizarea procedurii.

IV. DOCUMENTE DE LICITAȚIE

Art. 9. Documentele de licitație sunt:

 • a) Referatul de oportunitate aprobat prin decizia consiliului de administrație;

 • b) Decizia de numire a comisiei pentru licitație;

 • c) Anunțul publicitar privind organizarea licitației;

 • d) Cerere de înscriere la licitație;

 • e) Câiet de sarcini, care cuprinde si clauzele contractuale minim obligatorii;

 • f) Procesul verbal al licitației;

 • g) Comunicarea/comunicările privind adjudecarea.

Anexa la HCL nr. 174/29.05.2014

Documentele licitației prevăzute la lit. c)-e) se pun la dispoziția operatorilor economici care au achitat taxa de participare pentru a fi consultate la sediul organizatorului licitației.

Art. 10. Referatul de oportunitate intocmit de către serviciul/compartimentul in a cărui sfera de activitate se regăsește terenul si/sau spațiul care poate face obiectul procedurii de licitație publica, semnat de către Directorul General si aprobat, prin decizie a Consiliului de Administrație, va cuprinde datele de identificare ale acestuia, durata inchirierii, prețul de pornire al licitației, cuantumul taxei de participare si data previzionata de organizare a licitației.

Prețul de pornire al licitației este:

Nr. Crt.

SPECIFICAȚIE TARIF DE PORNIRE A LICITAȚIILOR PUBLICE ORGANIZATE IN VEDEREA ÎNCHIRIERII SI SPATIILOR SI TERENURILOR DATE IN ADMINISTRAREA SC GOSPODĂRIRE URBANA SRL

TARIF - lei fara tva

1.

Tarif inchiriere teren/spatiu pentru activitate comerciala

32,20 lei/m2/luna

2.

Tarif inchiriere teren/spatiu in extrasezon

5,00 lei/m2/luna

3.

Tarif inchiriere spațiu pentru activitati administrative (birou)

7,40 lei/m2/luna

Tarifele se vor indexa anual cu indicele preturilor de consum comunicat de INSE.

Art. 11. Anunțul publicitar privind organizarea licitației se va publica intr-un ziar local cu cel puțin 10 zile inainte de desfasurarea acesteia. De asemenea, anunțurile vor fi publicate pe website-ul societății si/sau la sediul SC GOSPODĂRIRE URBANA SRL din Galați.

Conținutul minim al anunțului publicitar este următorul:

 • - Numele si adresa sociala a organizatorului licitației;

 • - Obiectul licitației, locul de amplasare unde acesta poate fi vizitat;

 • - Data si ora limita de depunere a cererilor de înscriere insotite de documentele solicitate precum si locul unde se depun acestea;

 • - Data, ora si locul desfășurării licitației;

 • - Locul de unde se pot obține documentele licitației si alte informații.

După caz, anunțul licitației poate fi completat cu:

 • - Condițiile pe care trebuie sa le îndeplinească licitantii pentru a fi admis la licitație;

 • - Cuantumul taxei si modul constituirii garanției de participare la licitație, valoarea acesteia.

Caietul de sarcini cuprinde:

' - Informații generale privind obiectul licitației si durata închirierii;’ '

 • - Prețul minim de pornire a licitației;

 • - Data si ora limita de depunere a cererilor de inscriere precum si locul unde se depun acestea;

 • - Data, ora si locul desfășurării licitației;

 • - Condițiile pe care trebuie sa le îndeplinească operatorul economic licitant pentru a fi

admis/eligibil Ia licitație (condiții de calificare: balanța contabila pentru societățile comerciale constituite in baza Legii nr. 31/1990/declarația 200 pentru entitatile constiuite in baza OUG nr. 44/2008, certificate de atestare fiscale emis de către Direcția Generala a Finanțelor Publice si cel al unitarii administrativ teritoriale către care ofertantul are obligații fiscale, certificat constatator emis de către Oficiul Registrului Comerțului, certificat de înregistrare al societarii precum si al entităților constituite in temeiul OUG nr. 44/2008, certificat de înregistrare fiscala inscopuri WA, dupa eaz; --   ——-—-—————-—- - - ■ ■— -■ •      - - - —

 • - Cuantumul taxei de inscriere, valoarea garanției de participare la licitație si modul de constituire a acesteia;

 • - Alte precizări considerate a fi utile pentru potențialii licitanti.

Garanția de participare la licitație reprezintă contravaloarea chiriei pe 3 luni, raportata la prețul de pornire, de la care se pornește licitația.

Garanția de participare se constituie prin depunerea efectiva la casieria societății, virament bancar in contul indicat de către titularul dreptului de administrare.

După adjudecare, chiriașului ii incumba obligația de a suplimenta garanția de participare, prin virament bancar sau depunere efectiva la casieria societății, pana la nivelul pragului adjudecat, astfel incat garanția sa acopere contravaloarea chiriei pe 3 luni.

Taxa de participare se stabilește astfel incat sa se acopere cheltuielile ocazionate de organizarea licitației.

Garanția si taxa de participare sunt valabile pentru o singura licitație si după caz, repetarea acesteia.

Anexa la HCL nr. 174/29.05.2014

Participantilor necastigatori li se restituie, in baza unei cereri scrise, garanția de participare la licitație. Taxa de participare se percepe in momentul primirii caietului de sarcini de către potențialii ofertanti si nu se restituie.

Garanția de participare depusa de către câștigător va fi reținuta de către titularul dreptului de administrare pana in momentul incetarii contractului de inchiriere, din aceasta prelevandu-se penalitățile, precum si alte debite datorate titularului dreptului de administrare de către locatar, in baza contractului de inchiriere, după caz.

Art. 12. Cererea de înscriere la licitație cuprinde următoarele elemente:

 • - Datele de identificare ale participantului la licitație;

 • - Datele de identificare ale bunului imobil pentru care se solicita înscrierea la licitație;

 • - Precizări cu privire la acceptarea de către ofertant a prevederilor caietului de sarcini si a clauzelor contractuale minim obligatorii.

La depunerea ofertei, cererea de inscriere la licitație va fi insotita de următoarele documente:

- Certificat constatator emis de către Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul din jurisdicția sediului participantului, din care sa rezulte capitalul social si domeniile de activitate precum si faptul ca firma nu se afla in procedura falimentului sau a reorganizării si ca asociati nu au comis infracțiuni specifice activitatilor economice, precum si sediul secundar, după caz - in original sau in copie legalizata;

 • - Certificatul de înmatriculare al societății/ al entitatii constituite in temeiul OUG nr. 44/14.06.2008 - copie simpla cu mențiunea „conform cu originalul”;

 • - Certificat de inregistrare fiscala in scopuri TVA, după caz - copie simpla cu mențiunea „conform cu originalul”;

 • - împuternicire pentru reprezentantul licitantului care participa la procedura - in original, precum si copie simpla cu mențiunea „conform cu originalul” de pe B.I./C.I. a acestuia;

 • - Dovada de plata a taxei de participare, copie simpla;

 • - Dovada constituirii garanției de participare: copie simpla cu mențiunea „conform cu originalul” a ordinului de plata in cazul garanției constituita prin virament bancar, copie simpla cu mențiunea „conform cu originalul” a chitanței in cazul garanției constituita prin depunere la casieria titularului dreptului de administrare;

 • - Certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice, constituite in baza OUG nr. 44/16.04.2008 sau juridice, constituite in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare, emis de către Direcția Generala a Finanțelor Publice din jurisdicția sediului social al operatorului economic care sa ateste Îndeplinirea obligațiilor de plata către bugetul de stat consolidat, in luna anterioara celei in care se dupune oferta - in original, copie legalizata sau copie simpla cu mențiunea „conform cu originalul”;

 • - Certificat pentru Îndeplinirea obligațiilor de plata a taxelor si impozitelor locale eliberat de către unitatea administrativ teritoriala la care ofertantul are obligații fiscale, in original, copie legalizata sau copie simpla cu mențiunea „conform cu originalul”;

 • - Balanța lunii anterioare celei in care se depune oferta/Declarația 200 privind veniturile realizatate in anul precedent din care trebuie sa rezulta ca ofertantul nu prezintă pierderi - copie simpla cu mențiunea „conform cu originalul”.

Art. 13. Criteriile de calificare ale ofertantilor constau in prezentarea documentelor precizate la art. 12 si indeplinirea condițiilor de calificare/eligibilitate precizate in caietul de sarcini. Sub sancțiunea excluderii ofertantului din procedura, acesta trebuie sa prezinte la ședința de deschidere toate documentele de calificare solicitate, acte care trebuie sa fie in termenul de valabilitate. Va fi descalificat ofertantul care omite a prezenta un document sau deși il prezintă, acesta nu este in perioada de valabilitate.

Art. 14. Caietul de sarcini conține datele de identificare ale titularului dreptului de administrare care initiaza licitația, precizări cu privire la definirea imobilului supus inchirierii, descrierea acestuia (adresa, vecinitati, specificații tehnice, după caz), destinația bunului imobil care face obiectul inchirierii, condițiile de administrare ale acestuia, interdicția subinchirierii sau cesionarii bunului imobil si/sau al contractului /de inchiriere, durata minima si maxima a inchirierii, activitatea pentru care se închiriază, prețul minim de pornire si modul de actualizare si/sau de modificare al acestuia, criteriul de atribuire, cuantumul taxei si al garanției de participare, condiții ce trebuie indeplinite de către adjudecatarul licitației, clauzele contractuale minim obligatorii, precum si alte precizări considerate a fii necesare.

Art. 15. Clauzele contractuale minim obligatorii pentru potențialii ofertanti fac referire la obiectul contractului, durata contractului, prețul inchirierii si modalitati de plata, drepturile si obligațiile chiriașului, răspunderea contractuala, încetarea contractului, modul de soluționare al litigiilor, precum si orice alte mențiuni necesare.

Art. 16. Procesul verbal al licitației se întocmește in timpul ședinței de licitație de către secretarul comisiei si cuprinde date cu privire la obiectul licitației, componenta comisiei, datele de identificare ale ofertantilor, precum si modul de desfășurare al licitației. Adjudecarea ofertelor se face la prețul cel mai ridicat/metru patrat. Procesul verbal se semnează de către membrii comisiei pentru licitație si de către ofertantii prezenti, se înregistrează la serviciul Resurse umane, salarizare, secretariat, relații cu publicul si registratura, arhiva si se supune avizării Directorului General al titularului dreptului de administrare.

Art. 17, Criteriul de atribuire - licitația se adjudeca in favoarea operatorului economic care ofertează prețul cel mai ridicat/metru patrat.

V. DESFASURAREA LICITAȚIEI

Art. 18. Tariful de închiriere/mp este stabilit prin licitație publica deschisa cu strigare;

Art. 19. Comisia analizeaza in cadrul ședinței cererile de Înscriere la licitație împreuna cu documentele însoțitoare ale ofertantilor. Vor fî calificați pentru participarea la licitație numai ofertantii care îndeplinesc condițiile cerute in documentele licitației. Ofertantilor necalificati li se va comunica, argumentat, in scris, acest lucru.

Pentru desfasurarea licitației este imperios necesar sa se califice cel puțin 1 (unu) operator economic pentru fiecare bun imobil in parte, in caz contrar licitația se amana cu cel puțin 5 zile, urmând a se repeta publicitatea licitației prin aplicarea aceleași proceduri prevăzută la art. 11 din prezentul regulament. Despre aceasta situație se va face vorbire intr-un proces verbal ulterior, care va fi supus avizării Directorului General.

In cazul repetării licitației se va proceda astfel:

 • 1. Daca se califica 1 (una) singura oferta, se va atribui contractul acestui participant in măsură in care acesta ofertează cel puțin prețul de pornire la care se adauga pasul minim de .10%;

 • 2. Daca nu se califica nicio oferta, bunul va fi retras de la închiriere urmând a se demara ulterior, după caz o noua procedura de închiriere a bunului imobil in speța, in aceleași condiții, cu aprobare din partea Consiliului de Administrație.

Art. 20. Licitația este condusa de către un președinte de comisie, numit in continuare „licitator iar ofertantii calificați se numesc „licitant?’.

Președintele comisiei procedează la deschiderea plicurilor si anunța următoarele informații:

 • - Deschiderea licitației;

 • - Obiectul acesteia;                               ............

 • - Denumirea participantilor;

 • - Modificările si retragerile de oferte;

 • - Existenta garanțiilor de participare;

 • - Documentele prezentate de către ofertanti;

In cadrul ședinței de deschidere, nicio oferta nu poate fi respinsa cu excepția:

 • - Ofertelor întârziate;

 • - Ofertelor care nu fac dovada constituirii garanției pentru participare, in forma si cuantumul solicitat in caietul de sarcini;

 • - Ofertelor depuse la o alta adresa decât cea comunicata in anunțul de participare publicat in ziarul local precum si in caietul de sarcini.

Art. 21. In cadrul procedurii licitației publice cu strigare, licitatorul anunța prețul inițial de pornire- si ...precizează care sunt salturile de supralicitare permise, recte. primul salt de 10% iar următoarele de 5 %. In timpul desfășurării licitației, după faza de calificare a ofertantilor, licitatorul anunța cu glas tare de trei ori suma ofertată cu intervale de 1-3 minute intre strigări. Daca la a treia strigare a sumei ofertate nu se oferă o suma mai ridicata, licitatorul anunța adjudecarea închirierii in favoarea licitantului care a oferit ultima suma.

Din moment ce unul dintre licitanti a oferit o suma, niciun alt licitant nu poate oferi aceeași suma, ci doar o suma mai ridicata cu respectarea pasului de licitație. Daca după deschiderea licitației, niciun licitant nu oferă o suma egala sau superioara prețului de pornire cu respectarea pasului minim de pornire (10%), se va încheia un proces verbal care va fi supus avizării Directorului General, in care se va face mențiune despre aceasta. Licitația se va repeta in termen de cel puțin 5 zile. Daca nici de aceasta data nu se oferă cel puțin prețul de pornire la care se adauga pasul minim de licitare de 10%, bunul imobil va fi retras de la închiriere. Declanșarea u.znei noi proceduri de închiriere a bunului in speța va fi aprobata prin decizia Consiliului de Administrație.

Anexa la HCL nr. 174/29.05.2014

După adjudecarea închirierii bunului de către unul dintre licitanti, adjudecatarul va fî anuntat de către licitator iar ședința de licitație va fî declarata închisa. Se va încheia un proces verbal care va fi semnat de către comisie si de către licitantii prezenti.

Art. 22. In termen de cel mult 3 zile lucratoare de la stabilirea licitantului câștigător, se procedează la informarea ofertantilor cu privire la rezultatul licitației. Ofertantilor necastigatori sau descalificați, in baza unei cereri scrise, li se restituie garanția de participare in termen de 6 zile lucratoare de la data transmiterii comunicărilor privind rezultatul procedurii.

Art. 23. Adjudecarea procedurii de licitație publica. Licitația publica va fi adjudecata de către operatorul economic care a îndeplinit toate criteriile de calificare si care a ofertat prețul cel mai ridicat pe metru patrat.

Art. 24. Anularea procedurii are in vedere situația neprezentarii niciunui ofertant pentru terenul sau spațiul in speța sau deși, exista cel puțin 1 (unu) participat, oferta acestuia nu a fost declarate admisibila. De asemenea, titularul dreptului de administrare are dreptul de a anula licitația si in cazul in care ofertantul declarat câștigător nu se prezintă sa semneze contractul de închiriere in a 6-a zi lucratoare de la data comunicării privind rezultatul procedurii. In aceasta situație, bunul imobil pentru care s-a organizat procedura va fi retras de la închiriere, iar licitantului i se va retine garanția de participare.

Art. 25. In situația in care licitantul declarat câștigător nu se prezintă la sediul titularului dreptului de administrare la data si ora indicate in comunicarea prin care a fost declarat câștigător, in vederea semnării contractului de închiriere, acesta pierde garanția de participare la procedura. Contractul semnat înaintea termenului de depunere a contestațiilor este nul de drept.

Art. 26. Procesul verbal împreuna cu documentele licitației se pastreaza cu caracter permanent in cadrul compartimentului Achiziții - Licitații al SC GOSPODĂRIRE URBANA SRL Galați.

Art. 27. Modul de soluționare al contestațiilor. Eventualele contestații ale licitantilor se depun la sediul social al titularului dreptului de administrare din Galați, str. George Cosbuc, nr.253, in termen de 2 zile lucratoare de la transmiterii comunicărilor.

Directorul General procedează la soluționarea acestora imediat, de la data depunerii lor, inlauntrul unui termen de 3 (trei) zile lucratoare.

In cazul in care contestațiile sunt întemeiate, titularul dreptului de administrare anuleaza procesul verbal, comunica hotararea tuturor licitantilor si poate, dispune, după caz, organizarea unei noi licitații.

VI. DISPOZIȚII FINALE

Art. 28. Prezentul regulament se completează cu dispozițiile legale aplicabile in materie.

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

DIRECTOR ADJUNCT           DIRECTOR ADJUNCT        DIRECTOR ADJUNCT

DIRECȚIA SPORT SI AGREMENT, DIRECȚIA SERVICII PUBLICE, DIRECȚIA TEHNIC-ADMINISTRATIVA

COMPARTIMENT JURIDIC,

COMPARTIMENT ACHIZITII-LICITATII,

SC GOSPODĂRIRE URBANA SRL GALAȚI

DECLARAȚIE

privind compatibilitatea, confidențialitatea si imparțialitatea

Subsemnata/ul, ......................................, membru al comisiei pentru închirierea

prin licitație publica a terenului/spațiului situat in................................... in suprafața de

..................., licitație organizata de către SC GOSPODĂRIRE URBANA SRL, declar pe propria-mi răspundere, sub sancțiunea falsului in declarații, următoarele:

 • a) nu dețin parti sociale, parti de interes, acțiuni din capitalul subscris al niciunuia dintre operatorii economici participanti la licitație;

 • b) nu fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al niciunuia dintre operatorii economici participanti la licitație;

 • c) nu am calitatea de sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al niciunuia dintre operatorii economici participanti la licitație;

 • d) nu am niciun interes de natura sa afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare si evaluare a documentelor licitației.

Totodată, ma angajez ca voi păstră confidențialitatea asupra conținutului documentelor licitației, precum si asupra altor informații prezentate de către operatorii economici, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-si proteja proprietatea intelectuala sau secretele comerciale.

DATA:

MEMBRU AL COMISIEI PENTRU LICITAȚIE

S.C. GOSPODĂRIRE URBANA S.R.L.

GALAȚI

CAIET DE SARCINI

privind organizarea si desfasurarea licitației publice cu strigare pentru închirierea de terenuri si spatii date in administrarea SC GOSPODĂRIRE URBANA SRL Galați

Titularul dreptului de administrare: SC GOSPODĂRIRE URBANA SRL Galați, cu sediul social municipiul in Galați, strada George Cosbuc, nr. 253, județul Galați, telefon: 0236/477.102, 0236/472.969, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J17/879/2010, C.U.I. RO 27413181, in virtutea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrarea a domeniului public si privat al municipiului Galați nr. 112124/01.10.2010.

Descrierea bunului supus licitației:................................................................

 • I. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE/CALIFICARE

 • 1. A. Persoana juridica romana, constituita in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata, cu modificările si completările ulterioare trebuie sa depună:

 • a) Cerere de inscriere;

bj Certificat de inregistrare de la Oficiul Registrului Comerțului - copie simpla cu mențiunea „conform cu originalul”;

 • c) Certificat de inregistrare fiscala in scopuri TVA, după caz - copie simpla cu mențiunea „conform cu originalul”;

 • d) Certificat constatator privind desfasurarea activitatii, in original/copie legalizata, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe langa tribunalul din jurisdicția sediului operatorului economic, cu mențiuni privind sediul social, sediul secundar (punct de lucru), capitalul social si domeniile de activitate, de asemenea, mențiuni cu privire la faptul ca, entitatea juridica nu este in procedura de faliment sau reorganizare judiciara si ca asociații (daca exista mai multi) nu au comis infracțiuni specifice activitatilor economice;

 • e) Certificat emis de către Direcția Generala a Finanțelor Publice pentru Îndeplinirea obligațiilor de plata la bugetul general consolidat, in luna anterioara celei in care se depun documentele licitației, prezentat in termen de valabilitate - in original/copie legalizata/copie simpla cu mențiunea „conform cu originalul”;

 • f) Certificat emis de către organul fiscal teritorial la care ofertantul are obligații fiscale, care sa ateste plata datoriilor exigibile către bugetul local, prezentat in termen de valabilitate - in original/copie legalizata/copie simpla cu mențiunea „conform cu originalul”;

 • g) Balanța lunii anterioare celei in care se depune oferta care trebuie sa nu prezinte pierderi, cu excepția societăților nou înființate - copie simpla cu mențiunea „conform cu originalul”;

 • h) împuternicirea pentru reprezentantul societății licitante care participa la procedura - in original, precum si copie de pe B.I./C.I. a acestuia;

 • i) Dovada achitării taxei de inscriere (chitanța/ordin de plata - copie simpla cu mențiunea „conform cu originalul”);

Anexa la HCLnr. 174/29.05.2014

 • j) Dovada achitării garanției de participare la licitație (chitanța/ordin de plata - copie simpla cu mențiunea „conform cu originalul”).

 • 1. B. Pentru formele de organizare, constituite in temeiul OUG nr. 44/16.04.2008 privind desfasurarea activitatilor economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale si întreprinderi familiale:

 • a) Cerere de Înscriere;

 • b) Certificatul de înmatriculare de la Oficiul Registrului Comerțului - copie simpla cu mențiunea „conform cu originalul”;

 • c) Certificat de înregistrare fiscala in scopuri TVA, după caz - copie simpla cu mențiunea „conform cu originalul”;

 • d) Certificat constator eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe langa tribunalul din jurisdicția sediului operatorului economic, privind desfasurarea activitatii - in original/copie legalizata;

 • e) Certificat emis de către Direcția Generala a Finanțelor Publice pentru îndeplinirea °dligatiilor de plata la bugetul general consolidat, in luna anterioara celei in care se depun documentele licitației, prezentat in termen de valabilitate - in original/copie legalizata/copie simpla cu mențiunea „conform cu originalul”;

 • f) Certificat emis de către organul fiscal teritorial la care ofertantul are obligații fiscale, care sa ateste plata datoriilor exigibile către bugetul local, prezentat in termen de valabilitate - in original/copie legalizata/copie simpla cu mențiunea „conform cu originalul”;

 • g) Declarația 200 privind veniturile realizate in anul precedent, in cazul entităților constiuite m ‘temeiul OUG nr. 44/16.04.2008 - copie simpla cu mențiunea „conform cu originalul”, excepției facund entitățile nou înființate care vor prezenta Registrul jurnal de incasari si plăti - copie simpla cu mențiunea „conform cu originalul”;

 • h) actul de identitate - copie simpla cu mențiunea „conform cu originalul”;

 • i) împuternicire de participare pentru reprezentantul ofertantului care participa la licitație, daca este cazul - in original;

 • j) dovada achitării taxei de înscriere (chitanța/ordin de plata - copie simpla cu mențiunea „conform cu originalul”);

 • k) dovada achitării garanției de participare la licitație (chitanța/ordin de plata - copie simpla cu mențiunea „conform cu originalul”).

2. Organizatorul licitației are dreptul sa descalifice /excludă:

a) orice participant care nu a depus documentele solicitate;

bj orice participant care nu indeplineste, prin documentele prezentate condițiile de eligibilitate / calificare;

 • c) orice participant ale cărui balanțe prezintă pierderi, in cazul entităților constituite in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale;

 • d) orice participant a cărui Declarație 200 privind veniturile realizate in anul m precedertt/Registrril-jTriwd de încasări sr-plnfi prezintă pierderi - in cazul entităților

constiuite in temeiul OUG nr. 44/16.04.2008;

 • e)  orice participant care a omis prezentarea vreunui document ori care,

 • f)  deși, a depus documentele soliciate, unul/mai multe nu sunt in termenele de valabilitate. Nu au dreptul sa paraseasca ședința ofertantii excluși, sub sancțiunea pierderii garanției de participare.

3. Termenul limita pentru înscriere la licitație, pentru depunerea documentelor de eligibilitate si pentru achitarea taxei de înscriere, este data de______ora____.

4.Modalitățile de constituire a garanției de participare sunt următoarele:

 • •  virament prin ordin de plata;

 • •  in numerar la casieria societății.

 • 5. Dovada constituirii garanției de participare se face după cum urmeaza:

 • •  copie simpla cu mențiunea „conform cu originalul” de pe ordinul de plata, in cazul viramentului bancar;

 • •  copie simpla cu mențiunea „conform cu originalul” de pe chitanța, in cazul depunerii efective la casieria titularului dreptului de administrare.

6. Obligații generale ale operatorilor economici care depun oferta:

operatorul economic are obligația de a elabora si a depune oferta in conformitate cu prevederile caietului de sarcini;

operatorul economic va semna si stampila fiecare fila a ofertei si va elabora un opis al documentelor prezentate.

II. DESFĂȘURAREA licitației

 • 1. Licitația publica este deschisa cu strigare si va avea loc in ziua de____________, la ora

--la sediul SC GOSPODĂRIRE URBANA SRL Galați, din str. George Cosbuc, nr. 253, la ea urmând a participa membrii comisiei pentru licitație si operatorii economici care s-au înscris; aceștia din urma vor prezenta documentul de împuternicire si copie simpla de pe actul de identitate.

 • 2. Prețul de pornire este de____________lei/mp/luna pentru suprafața de teren/spațiu scos

la licitație. Se licitează ambele chirii, recte pe sezon si extrasezon pentru Plaja „Dunerea” si Lacul „Vanatori”, iar pentru Talcioc in funcție de programul de desfășurare a activitatii.

Ș* La data si ora prestabilita, Președintele comisiei va declara “deschisa” ședința de licitație. Mai intai, comisia va analiza dosarele conținând documentele de eligibilitate. In cazul excluderii unor participanti se va face mențiunea despre aceasta si motivul descalificării in procesul verbal.

5* Ofertantii admiși la licitație vor primi taloane cu numere de identificare. Președintei^ comisiei va anunța saltul de creștere, denumirea si numărul de ordine al ofertantilor.           J

Primul pas de licitare este de 10% din prețul de pornire, următorii pași de 5%. Saltul de creștere se aplica de fiecare data la ultimul preț. In timpul desfășurării licitației, după faza de calificare a ofertantilor, președintele comisiei va anunța cu glas tare de trei ori suma oferita cu intervale Ge 1 -3 minute intre strigări. Daca la a treia strigare a sumei oferite nu se oferă o suma mai ridicata, președintele comisiei va anunța adjudecarea închirierii in favoarea licitantului care a oferit ultima suma.

In situația in care se prezintă un singur ofertant si acesta accepta primul salt la prețul de pornire, va fi declarat câștigător.

Daca nu accepta acest preț, comisia va organiza o alta licitație in termen de cel puțin 5 zile.

HI.ADJUDECAREA

In procesul verbal al licitației, care se supune avizării Directorului General, se consemnează următoarele:

numele si prenumele participantilor declarați calificați, ale căror oferte au fost examinate de către comisie, adresa si prețul oferit la strigare;

 • 2.  mențiuni privind ofertantii excluși si motivația excluderii;

 • 3.  mmele si prenumele licitantului câștigător, adresa si prețul oferat si adjudecat. Licitația ___pnolica va fi adjudecata de către operatorul economic care a indeplinit toate criteriile de

“4-* Societatea care si-a adjudecat terenul si / sau spatiuTsi nu~a~nerfeetat-—contractul de ixchiriere in a 6-a zi lucratoare de la data transmiterii comunicării privind rezultatu procedurii, nu va mai fi admisa la o noua licitație pentru același teren si/sau spațiu vreme de 2 ani consecutiv.

rv.instrucțiuni privind garanția de participare

1 - Garanția de participare reprezentând c/val chiriei pe 3 luni raportata la prețul de pomir se noxrstituie prin depunere efectiva la casieria societății, ordin de plata, in contul indicat d către SC GOSPODĂRIRE URBANA SRL.

^.Dupa adjudecarea bunului imobil, chiriașului ii incumba obligația de a supliment E^r'axxtia de participare, prin virament bancar sau depunere efectiva la casieria societății, pana ^xvrel'Uilpragului adjudecat, astfel incat aceasta sa acopere contravaloarea chiriei pe 3 luni.

fie semnarea de către adjudecatar a contractului de închiriere in a 6-a zi lucratoare de

r>îcarii nrivind rezultatul procedurii, conduce la pierderea garanției


Anexa la HCL nr. 174/29.05.2014 participare la licitație. Retragerea unui participant după inceperea ședinței conduce, la pierderea garanției de participare.

 • 4. Garanția de participare, pentru operatorii economici necastigatori, se restituie in termen de 6 zile lucratoare de la data comunicării privind rezultatul procedurii, cu excepția garanției câștigătorului care va ramane la titularul dreptului de administrare pe perioada derulării contractului de inchiriere si din care pot fi oprite despăgubiri in cazul neplății contravalorii chiriei., a utilităților si/sau, după caz, a degradării spațiului si/sau terenului din vina chiriașului.

V. MODUL DE SOLUȚIONARE AL CONTESTAȚIILOR

 • 1. Eventualele contestații ale licitantilor se depun la sediul social al titularului dreptului de administrare din Galați, str. George Cosbuc, nr. 253, in termen de cel mult 2 (doua) zile lucratoare de la data transmiterii comunicării privind rezultatul procedurii.

 • 2. Directorul General procedează imediat la soluționarea contestațiilor, inlauntrul unui termen de 3 (trei) zile lucratoare de la data depunerii acestora.

 • 3. In cazul in care contestațiile sunt intemeiate, titularul dreptului de administrare anuleaza procedura pentru terenul/spațiul in speța si drept consecința, comunica hotararea tuturor licitantilor si poate dispune după caz, organizarea unei noi licitații, cu aprobarea Consiliului de Administrație.

VI. CLAUZE CONTRACTUALE MINIM OBLIGATORII IN CONTRACTELE DE ÎNCHIRIERE:

♦♦♦ Contractul de inchiriere se va incheia pe 2 ani. Acesta poate fi prelungit, anual, pana la maximul de 4 ani (in cazul terenurilor/spatiilor aflate in incinta Talciocului, etc.) numai cu acordul unilateral al titularului dreptului de administrare si numai daca chiriașul si-a respectat integral obligațiile contractuale, la momentul solicitării prelungirii. Facem precizarea ca la Talcioc exista potențiale spatii si terenuri care pot fi Închiriate si care nu tin de perioada unufj *1 sezon. Chiria se va plăti, după caz, lunar pana la data de 20 de ale lunii in curs, in contul nr. RO98RZBR 0000 0600 1291 0105 deschis la Raiffeisen Bank Galați, chirie care se va indexa anual cu indicele de inflație, transmis de către Institutul National de Statistica.

 • ❖ Pentru întârzieri la plata chiriei se calculează si se percep penalitati de 0,5%/zi raportata la datoria restanta. In caz de neplată a chiriei timp de 3 (trei) luni consecutiv și/sau a penalităților legale, contractul de închiriere se consideră desființat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere și fără nicio altă formalitate prealabilă

Contractul de inchiriere se va incheia pe 2 ani, respectiv 15 mai -15 septembrie ale fiecărui an - sezon, si 16 septembrie - 14 mai ale fiecărui an - extrasezon pentru „Plaja Dunarea” iar pentru Lacul Vanatori 15 aprilie - 15 septembrie ale fiecărui an - sezon si 16 septembrie - 14 aprilie ale fiecărui an - extrasezon, situație in care la terminarea acestuia, chiriașul va trebui sa predea bunul imobil in starea in care l-a primit de la titularul dreptului de administrare (in situația terenurilor aflate in incinta „Plajei Dunarea”, „Lacului Vanatori”, etc). Prelungirea contractului se poate face anual, pana la maximul de 4 ani, numai cu acordul unilateral al titularului dreptului de administrare si numai daca chiriașul si-a respectat integral obligațiile contractuale, la momentul solicitării prelungirii.

 • ❖ La Lacul Vinatori si la Plaja Dunarea, chiria pentru sezon si extrasezon se va plăti lunar

pana la data de 20 ale lunii in curs in contul nr. RO 98RZBR 0000 0600 1291 0105 deschis la Raiffeisen Bank Galați, chirie care se va indexa anual cu indicele de inflație, transmis de către Institutul Natiuriol de Statist-iea.__________________________

 • ❖ Pentru întârzieri la plata chiriei se calculează si se percep penalitati de (J,b%/zi raportata: la datoria restanta. In caz de neplată a chiriei timp de 3 (trei) luni consecutiv și/sau a penalităților legale, contractul de închiriere se consideră desființat de drept, fără a mai fî necesară punerea în întârziere și fără nicio altă formalitate prealabilă.

 • ❖ Tacita relocatiune nu-si produce efectele după expirarea termenului stipulat in contract, chjar daca chiriașul continua sa folosească spațiul/terenul închiriat;

 • ❖ Contravaloarea datoriei restante (chiriei neachitate, penalitati si utilitati după caz), se va retine din garanția de participare, la încetarea raporturilor contractuale;

 • ❖ Chiriașul se obliga sa suplimenteze garanția de participare, prin virament bancar sau depunere efectiva la casieria societății, pana la nivelul pragului adjudecat, astfel incat aceasta sa acopere contravaloarea chiriei pe 3 luni;

 • ❖ Chiriașul va folosi exclusiv terenul/spațiul închiriat conform destinației stabilite, care a făcut obiectul licitației, in caz contrar, contractul se va rezilia deplin drept din inițiativa

Anexa la HCLnr. 174/29.05.2014 titularului dreptului de administrare, fara a mai fi necesara punerea in întârziere si orice alta formalitate, prealabila;

 • ❖ Chiriașul este obligat a apara bunul închiriat. El este răspunzător de stricăciunile si pierderile suferite in timpul folosinței sale daca nu probează lipsa de culpa in stricăciunile si pierderile suportate de bunul închiriat;

 • ❖ Chiriașul se obliga sa asigure funcționalitatea in deplina siguranța a instalațiilor existente in spațiul/ terenul închiriat, sa obțină toate avizele prevăzute de lege pentru destinația stabilita precum si, protecția lucratorilor;

 • ❖ Chiriașul are obligația sa respecte suprafața închiriata. In caz contrar, acesta va achita pentru suprafața depășită, chiria stabilita in contract, majorata cu un procent de 300%;

 • ❖ Rezilierea contractelor de închiriere, înainte de termenul stabilit, se face in următoarele situații:

 • a) la cererea chiriașului, cu condiția notificării prealabile a titularului dreptului de administrare, intr-un termen de 5 (cinci) zile;

 • b) de drept in condițiile nerespectarii de către chiriaș a uneia dintre clauzele contractuale, fara a mai fi necesara punerea in întârziere si orice alta formalitate, prealabila;

 • c) când intervine starea de faliment, dizolvare sau reorganizarea societății comerciale/entităților constituite in temeiul OUG nr. 44/2008, cu obligația chiriașului de a aduce spațiul/terenul la starea inițiala, pe cheltuiala sa;

 • d) din inititativa exclusiva a titularului dreptului de administrare in situația apariției unor imprejurări care nu au fost prevăzute la incheierea contractului, cu condiția notificării prealabile a chiriașului, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare.

 • ❖ I se interzice chiriașului schimbarea destinației terenului/spațiului închiriat sub sancțiunea încetării deplin drept a contractului, din inițiativa titularului dreptului de administrare, fara punerea in întârziere si orice alta formalitate, prealabila;

 • ❖ Se interzice chiriașului schimbarea obiectului de activitate al contractului;                -4 <

 • ❖ Eventualele amenajari, modemizari/reparatii executate de către chiriaș pentru realizarea^ £ obiectului de activitate, stabilit in contract, se fac exclusiv pe cheltuiala acestuia si nu sunt opozabile titularului dreptului de administrare, in ceea ce privește costul lor;

♦♦♦I se interzice chiriașului subinchirierea totala sau parțiala a spațiului/terenului închiriat sau cesiunea contractului de închiriere;

♦5» La expirarea contractului, chiriașul are obligația sa predea spațiul/terenul închiriat titularului dreptului de administrare, exacta asa cum l-a primit in folosința;

Litigiile, dezacordurile, problemele sau “pretențiile generate de încheierea, execuția sau interpretarea prezentului contract, în cazul în care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi definitiv soluționate de către Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați, în conformitate cu regulamentul acesteia. Părțile declara expres angajamentul lor de a se conforma hotărârii date de către completul de arbitraj. Hotararea arbitiala este definitiva si obligatorie;

Nerespectarea obligațiilor contractuale de către chiriaș duce de drept la rezilierea contiactului fara înștiințare prealabila si fara a se sesiza instanța de judecata, cu obligarea chiriașului la plata chiriei prevăzută in contract, pana la data evacuării efective;

•> Chiriașul se obliga sa suporte c/val utilităților consumate;

> Chiriașul se obliga sa nu efectueze amenajari, modernizări si modificări interioare, fara acordul prealabil al titularului dreptului de administrare si fara autorizația de construcție,

nr 319/9006 a sanaTatit si setmi i+t»l4î in mnnrn precum si normele de aplicare ale acesteia, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006;

Chiriașul are obligația respectării Normelor de prevenire si stingere a incendiilor, precum si asigurarea dotării cu mijloace inițiale pentru intervenții;

♦> Sa respecte legea drepturilor de autor, compozitor si a altor drepturi conexe;

♦> Chiriașul se obliga sa prezinte toate actele solicitate de către, reprezentanții titularului dreptului de administrare, delegați de către acesta sa verifice modul de respectare a clauzelor contractuale, inclusiv condițiile de igiena si habitat comun;

 • ❖ Construcțiile efectuate pe terenul închiriat nu il îndreptățesc pe chiriaș sa pretindă la data incitării contractului despăgubiri reprezentând c/val acestor lucrări efectuate din inițiativa sa si irx hteresul bunei desfășurări a activitatii sale;

 • ❖ Chiriașul nu va executa lucrări care sa afecteze structura de rezistenta a spațiului irxairiat;

 • ❖ Starea de faliment, dizolvare sau reorganizare a chiriașului presupune încetarea deplin drept a contractului de închiriere si preluarea spațiului/terenului de către titularul dreptului de administrare;

 • ❖ Forța majora este constatata de către o autoritate competenta. Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada pe care aceasta actioneaza. îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia. Partea contractanta care invoca forța majora are obligația de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispoziție in vederea limitării consecințelor. Daca forța majora actioneaza sau se estimează ca va acționa pe o perioada mai mare de 1 (una) luna, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea deplin drept a contractului, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde daune-interese.

 • ❖ Titularul dreptului de administrare poate modifica oricând prevederile contractuale atunci când necesitățile o impun.

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

DIRECTOR ADJUNCT           DIRECTOR ADJUNCT        DIRECTOR ADJUNCT

DIRECȚIA SPORT SI AGREMENT, DIRECȚIA SERVICII PUBLICE, DIRECȚIA TEHNICA DMINISTRATIVAA \

COMPARTIMENT JURIDIC,

COMPARTIMENT ACHIZITII-LICITATII,

SC GOSPODĂRIRE URBANA SRL GALAȚI

Vizat DIRECTOR GENERAL,


PROCES-VERBAL

încheiat ____________________, urmare a licitației din data de ----------pentru

terenul/spațiul nr.............amplasat in___________________

1-Terenul/spațiul licitat________________suprafața________________________

2. Numele si prenumele ofertantilor participanti____________:___________adresa sediului


3 .Mențiuni privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate:                                      4

 • 4. Mențiuni privind ofertantii excluși si motivația excluderii:

 • 3.Numele si prenumele ofertantului câștigător, adresa, precum si prețul adjudecat

MEMBRII COMISIEI PENTRU LICITAȚIE numiți prin Decizia nr. ......................:

_

OTERTANTII PARTICIPANTI LA LICITAȚIE:

NR._______________________/_________

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul,______________________________, administrator al____________, cu sediul in

________________________, inregistrata la Oficiul Registrul Comerțului sub nr........................ , C.U.I. ........................, telefon____________________, cont bancar deschis la

......................................... prin prezenta, va rog sa-mi aprobați participarea la licitația din data de _______________________ pentru Închirierea terenului/spatiului _____________________in

suprafața de____________mp situat in____________________.

Subsemnatul declar ca am citit si mi-am insusit prevederile caietului de sarcini si sunt de acord cu clauzele contractuale minim obligatorii ale contractului de inchiriere.

1

DATA,


SEMNĂTURĂ,