Hotărârea nr. 172/2014

Aprobarea acoperirii partiale a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat din municipiul Galati

.■k

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 172 din 09.05.2014

privind: aprobarea acoperirii parțiale a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat din Municipiul Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 212/09.05.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată din 09.05.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 45406/09.05.2014, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 45408/08.04.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare și Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere dispozițiile art. 5*2 din OG nr. 36/23006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 252/2009 al Ministerului Administrației și Internelor pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (1) și alin. 2, lit. d, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 2, lit. V din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă acoperirea parțială a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat din municipiul Galați, în valoare de 3.500.000 lei din bugetul local aferente anului 2013 și trimestrului I a anului 2014.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 — Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință.

Eugc


Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Radu Ocțaman Kovacs