Hotărârea nr. 17/2014

Stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru Centru Financiar Crese Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 17

din 30.01.2014

privind: stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru Centrul Financiar Creșe Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 30/21.01.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.01.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 7106/21.01.2014 a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 7108/21.01.2014 al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr. 29/16.01.2014, a Centrului Financiar Creșe Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 9, alin. 4,5, 6 din Legea nr. 263/2007 - privind înființarea organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. 1, alin. 2, lit.”d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă costul mediu lunar de întreținere, în anul 2014, pentru Centrul Financiar Creșe Galați, în sumă de 329 lei/beneficiar.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește eu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.