Hotărârea nr. 161/2014

Aprobarea contului de executie al bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati pe trimestrul I

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.161

din 29.04,2014

privind: aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați pe trimestrul I

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 158/04.04.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29.04.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 40306/24.04.2014 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 40308/24.04.2014, al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al Municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 49, alin. (12) și alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanațele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr.

215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă contul de execuție al bugetului local de venituri si cheltuieli al

Municipiului Galați pe trimestrul 12014:

  • - Secțiunea de funcționare conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare;

  • - Secțiunea dedezvoltare conform anexelor 3 si 4 care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 2 - Se aprobă contul de execuție al bugetului din surse proprii si subvenții pe trimestrul I si cheltuieli al Municipiului Galați pe trimestrul 12014:

  • - Secțiunea de funcționare conform anexelor 5 si 6 care fac parte integranta din prezenta hotarare;

  • - Secțiunea dedezvoltare conform anexelor 7 si 8 care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 3 - Se aprobă contul de execuție al bugetului din credite interne pe trimestrul I, conform anexei 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 4 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Anexa 1 la HCL nr. 161/29.04.2014

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI


Pag. 1 din 4

Secțiunea Funcționare


la data 31 • 03.2014

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi inițiale

Prevederi

definitive

Incasari realizate

Procent realizat

A

B

1

2

3

4

TOTAL VENITURI(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

352,819,000

114,062,000

126,866,471

111.23

VENITURI PROPRII(cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

283,122,000

80,210,000

90,443,593

112.76

I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

00.02

348,738,000

112,764,000

125,933,323

111.68

A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.08+00.09+00.10+00.11)

00.03

366,365,000

101,386,000

107,684,287

106.21

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

145,321,000

38,019,000

36,132,250

95.04

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE(cod 01.02)

00.05

2,215,000

554,000

987,700

178.29

Impozit pe profit(cod 01.02.01)

01.02

2,215,000

554,000

987,700

178.29

Impozit pe profit de la agenti economici

01.02.01

2,215,000

554,000

987,700

178.29

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)

00.06

143,106,000

37,465,000

35,144,550

93.81

Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

3,830,000

958,000

799,850

83.49

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

3,830,000

958,000

799,850

83.49

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

139,276,000

36,507,000

34,344,700

94.08

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

138,761,000

36,378,000

34,218,160

94.06

Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

515,000

129,000

126,540

98.09

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)

00.09

60,292,000

22,798,000

28,430,697

124.71

Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

60,292,000

22,798,000

28,430,697

124.71

Impozit si taxa pe clădiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.0

1

48,294,000

19,797,000

23,516,779

118.79

impozit sî taxa pe cladin pf

07.02.01.01

14,166,000

4,265,000

8,226,523

192.88

Impozit si taxa clădiri pj

07.02.01.02

34,128,000

15,532,000

15,290,256

98.44

Impozit si taxa pe terenuri(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07,02.02.03)

07.02.0

2

8,271,000

2,069,000

4,230,825

204.49

Impozit pe teren persoane fizice

07.02.02.01

2,155,000

539,000

1,331,185

246.97

Impozit si taxa pe teren persoane juridice

07.02.02.02

4,735,000

1,184,000

2,125,912

179.55

Impozit pe terenul din extravilan-restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol

07.02.02.03

1,381,000

346,000

773,728

223.62

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentu activitatea notariala si alte taxe de timbru

07.02.03

3,727,000

932,000

683,093

73.29

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI

Pag. 2 din 4


Secțiunea Funcționare


la data 3i.03.2014

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi inițiale

Prevederi definitive

Incasari realizate

Procent realizat

A

B

1

2

3

4

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

160,752,000

40,569,000

43,120,617

106.29

Sume defalcate din TVA(cod

11.02.01+11.02.02+11.02.03+11.02.04+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

11.02

140,697,000

35,554,000

35,475,000

99.78

Sume defelcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor social si ajutor pentru incalzirea loc cu lemne

11.02.02

140,386,000

35,475,000

35,475,000

100.00

Sume defelcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

311,000

79,000

0

0.00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(cod 12.02.07)

12.02

198,000

50,000

34,509

69.02

Taxe hoteliere

12.02.07

198,000

50,000

34,509

69.02

Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

21,000

5,000

5,248

104.96

Impozit pe spectacole

15.02.01

21,000

5,000

5,248

104.96

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

19,836,000

4,960,000

7,605,860

153.34

Impozitul pe mijloacele de transportțcod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.0

2

15,150,000

3,788,000

6,578,358

173.66

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

9,208,000

2,302,000

4,491,744

195.12

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

5,942,000

1,486,000

2,086,614

140.42

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

4,359.000

1,090,000

840,789

77.14

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

327,000

82,000

186,713

227.70

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE(cod 18.02)

00.11

0

0

723

0.00

Alte impozite si taxe fiscale(cod 18.02.50)

18.02

0

0

723

0.00

Alte impozite si taxe

18.02.50

0

0

723

0.00

C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

00.12

-17,627,000

11,378,000

18,249,036

160.39

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)

00.13

20,078,000

5,021,000

7,102,458

141.46

Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

20,078,000

5,021,000

7,102,458

141.46

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societarilor si companiilor naționale

30.02.01

481,000

121,000

0

0.00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

19,227,000

4,807,000

7,102,458

147.75

Venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

0

0

7,102,458

0.00

Venituri din dividente(cod 30.02.08.02)

30.02.0

8

370,000

93,000

0

0.00

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI

Pag. 3 din 4


Secțiunea Funcționare

la data 31.03.2014


Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi inițiale

Prevederi definitive

Incasari realizate

Procent realizat

A

B

1

2

3

4

Venituri din dividente de la alti plătitori

30.02.08.02

370,000

93,000

0

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02-37.02)

00.14

-37,705,000

6,357,000

11,146,578

175.34

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

1,166,000

303,000

298,622

98.56

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

326,000

93,000

77,124

82.93

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

33.02.10

139,000

35,000

23,985

68.53

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

692,000

173,000

177,846

102.80

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

33.02.28

9,000

2,000

19,667

983.35

Venituri din taxe administrative, eliberări permise(cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

1,595,000

399,000

364,559

91.37

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1,595,000

399,000

364,559

91.37

Amenzi, penalitati si confiscări(cod 35.02.01+35.02.02+35.02.03+35.02.50)

35.02

6,411,000

1,603,000

1,443,774

90.07

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

6,411,000

1,603,000

1,442,274

89.97

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

0

0

1,442,274

0.00

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0

0

1,500

0.00

Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)

36.02

28,204,000

7,052,000

9,024,893

127.98

Venituri din aplicarea prescripției extmctive

36.02.01

7,000

2,000

12,940

647.00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

24,000

6,000

3,615

60.25

Taxa de habitat si ecarisaj

36.02.06

13,008,000

3,252,000

6,785,462

208.66

ven din recup chelt ef in cursul proc de exec. silita

36.02.14

0

0

60,189

0.00

Alte venituri

36.02.50

15,165,000

3,792,000

2,162,687

57.03

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)

37.02

-75,081,000

-3,000,000

14,730

-0.49

Donații si sponsorizări

37.02.01

0

0

14,730

0.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea sec?iunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-75,081,000

-3,000,000

0

0.00

IV. SUBVENȚII(cod 00.18)

00.17

4,081,000

1,298,000

933,148

71.89

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)

00.18

4,081,000

1,298,000

933,148

71.89

Subvenții de la bugetul de statțcod 40.02.11+00.19+00.20)

42.02

4,081,000

1,298,000

933,148

71.89

Secțiunea Funcționare


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI


la data 31.03.2014


Pag. 4 din 4


Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi inițiale

Prevederi definitive

Incasari realizate

Procent realizat

A

B

1

2

3

4

B. Curente(cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34+42.02.35+42.02.36+42.02.3 7+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45+42.02.46)

00.20

4,081,000

1,298,000

933,148

71.89

Subvenții pt acordarea ajutorului pt încălzirea locuinței cu lemne cărbuni si combustibili petrolieri

42.02.34

397,000

227,000

7,430

3.27

Subvenții din bugetul de stat pt finanțarea unităților medico-sociale

42.02.35

154,000

71,000

43,592

61.40

Subvenții de la B.S. pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

3,530,000

1,000,000

882,126

88.21


Ordonator de credite,


Conducătorul compartimentului financiar contabil,


Presedintcdesedinta,Anexa 2 la HCL nr. 161/29.04.2014

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

Secțiunea Funcționare

la data31.03.2014

-lei -

Ordonator/Denumire indicator

Cod

Credit e bugetare

Pr. realiz.

Total

Trimestre

Plăti efectuate

Total cheltuieli

50.02

352,819,000

113,933,000

87,033,479

76.39

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

19,112,000

6,393,000

5,101,899

79.80

01. CHELTUIELI CURENTE

01

19,112,000

6,393,000

5,123,634

80.14

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

12,612,000

3,811,000

3,562,853

93.49

TITLUL H. BUNURI SI SERVICII

20

6,500,000

2,582,000

1,560,781

60.45

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

0

-21,735

0.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-21,735

0.00

Alte servicii publice generale

54.02

16,592,000

480,000

363,415

75.71

01. CHELTUIELI CURENTE

01

16,592,000

480,000

363,910

75.81

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1,332,000

394,000

356,649

90.52

TITLUL D. BUNURI SI SERVICE

20

260,000

86,000

7,261

8.44

TITLUL V. FONDURI DE REZERVA

50

15,000,000

0

0

0.00

PLĂTI EFECTUATE' IN ANĂ PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

0

-495

0.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANE PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-495

0.00

Dobânzi

55.02

7,100,000

3,550,000

-573,637

-16.16

01. CHELTUIELI CURENTE

01

7,100,000

3,550,000

14,580

0.41

TITLUL H. BUNURI SI SERVICE

20

200,000

100,000

0

0.00

TITLUL EI. DOBÂNZI

30

6,900,000

3,450,000

14,580

0.42

PLĂTI EFECTUATE IN ANE PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

0

-588,217

0.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANE PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-588,217

0.00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

12,881,000

3,618,000

2,777,853

76.78

01. CHELTUIELI CURENTE

01

12,881,000

3,618,000

2,777,853

76.78

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

181,000

58,000

49,828

85.91

TITLUL H. BUNURI SI SERVICE

20

320,000

119,000

6,185

5.20

TITLUL VL TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

12,380,000

3,441,000

2,721,840

79.10

Tnvatamant

65.02

139,128,000

42,108,000

39,937,621

94.85

01. CHELTUIELI CURENTE

01

139,128,000

42,108,000

40,029,603

95.06

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

114,914,000

33,044,000

32,280,795

97.69

TITLUL H. BUNURI SI SERVICII

20

22,592,000

8,339,000

7,354,268

88.19

TITLUL VIU. ASISTENTA SOCIALA

57

600,000

158,000

126,254

79.91

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

1,022,000

567,000

268,286

47.32

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

0

-91,982

0.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANE PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-91,982

0.00

Sanatate

66.02

9,289,000

3,257,000

2,534,949

77.83

01. CHELTUIELI CURENTE

01

9,289,000

3,257,000

2,536,696

77.88

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,937,000

1,230,000

950,752

77.30

TITLUL H. BUNURI SI SERVICE

20

220,000

81,000

27,757

34.27

TITLUL VL TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

5,132,000

1,946,000

1,558,187

80.07

MUNICIPIUL GALAȚI

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

Secțiunea Funcționare                       la data31.03.2014

-lei -

Ordonator/Denumire indicator

Cod

Credite bugetare

Plăti efectuate

Pr. realiz.

Total

Trimestre

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

0

-1,747

0.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANE PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-1,747

o.od

Cultura, recreere si religie

67.02

29,591,000

8,440,000

5,040,331

59.72

01. CHELTUIELI CURENTE

01

29,591,000

8,440,000

5,071,123

60.08

TITLUL E. BUNURI SI SERVICE

20

9,450,000

3,701,000

1,725,283

46.62

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

12,600,000

3,645,000

2,713,000

74.43

TULUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

7,541,000

1,094,000

632,840

57.85

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

0

-30,792

0.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANE PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-30,792

0.00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

27,674,000

8,073,000

6,975,629

86.41

01. CHELTUIELI CURENTE

01

27,674,000

8,073,000

7,013,323

86.87

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

9,526,000

2,689,000

2,382,676

88.61

TITLUL E. BUNURI SI SERVICII

20

5,181,000

1,531,000

1,272,863

83.14

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

2,918,000

1,239,000

1,001,647

80.84

TITLUL VEI. ASISTENTA SOCIALA

57

8,393,000

2,200,000

1,974,340

89.74

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

1,656,000

414,000

381,797

92.22

PLĂTI EFECTUATE IN ANE PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

0

-37,694

0.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-37,694

0.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

21,019,000

6,851,000

5,912,122

86.30

01. CHELTUIELI CURENTE

01

21,019,000

6,851,000

5,919,784

86.41

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

77,000

29,000

16,632

57.35

TITLUL H. BUNURI SI SERVICE

20

20,062,000

6,572,000

5,680,652

86.44

TITLUL VH. ALTE TRANSFERURI

55

880,000

250,000

222,500

89.00

PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

0

-7,662

0.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANE PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-7,662

o.oo1

Protecția mediului

74.02

22,782,000

10,297,000

5,380,261

52.25

01. CHELTUIELI CURENTE

01

17,306,000

7,559,000

5,380,261

71.18

TITLUL D. BUNURI SI SERVICE

20

14,125,000

6,760,000

5,380,261

79.59

TITLUL VE. ALTE TRANSFERURI

55

3,181,000

799,000

0

0.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

5,476,000

2,738,000

0

0.00

TITLUL XEI. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

5,476,000

2,738,000

0

0.00

Combustibili si energie

81.02

5,759,000

5,380,000

5,126,384

95.29

OL CHELTUIELI CURENTE

01

5,000,000

5,000,000

5,000,000

100.00

TITLUL IV. SUBVENTE

40

5,000,000

5,000,000

5,000,000

100.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

759,000

380,000

126,384

33.26

TITLUL XEI. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

759,000

380,000

126,384

33.26

Transporturi

84.02

41,892,000

15,486,000

B,456,652

54.61

01. CHELTUIELI CURENTE

01

32,432,000

10,756,000

8,456,652

78.62

MUNICIPIUL GALAȚI

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

Secțiunea Funcționare                       la data31.03.2014

-lei -

Ordonator/Denumire indicator

Cod

Credite Total

bugetare Trimestre

Plăti efectuate

Pr. realiz,

TITLUL n. BUNURI SI SERVICII

20

8,432,000

2,756,000

456,652

16.57

TITLUL IV. SUBVENȚII

40

24,000,000

8,000,000

8,000,000

100.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

9,460,000

4,730,000

0

0.00

TITLUL Xm. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

9,460,000

4,730,000

0

0.00

Ordonator de credite,                                                 Conducătorul compartimentului financiar contabil,

Președinte de^edinta',. r 'Eugen j&avan

Anexa 3 la HCL nr. 161/29.04.2014

Pag. 1 din 2

Secțiunea Dezvoltare


la data 31.03.2014

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi inițiale

Prevederi definitive

Incasari

realizate

Procent realizat

A

B

1

2

3

4

TOTAL VENITURI(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

93,258,000

6,664,000

13,833,764

207.59

VENITURI PROPRII(cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

1,125,000

283,000

7,418,323

2,621.32

I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

00.02

75,679,000

3,150,000

157,403

5.00

C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

00.12

75,679,000

3,150,000

157,403

5.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02-37.02)

00.14

75,679,000

3,150,000

157,403

5.00

Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)

36.02

598,000

150,000

157,403

104.94

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

598,000

150,000

157,403

104.94

Transferuri voluntarer altele decât subvențiile(cod

37.02

75,081,000

3,000,000

0

0.00

37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

75,081,000

3,000,000

0

0.00

II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)

00.15

527,000

133,000

817,920

614.98

Venituri din valorificarea unor bunuri(cod

39.02

527,000

133,000

817,920

614.98

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

103,000

26,000

104,593

402.28

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondul statului

39.02.03

122,000

31,000

31,406

101.31

Venituri din valorificarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

32,000

8,000

597,321

7,466.51

Rate loc.Ord.19

39.02.10

270,000

68,000

84,600

124.41

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE(cod 40.02)

00.16

0

0

6,443,000

0.00

Incasari din rambursarea Împrumuturilor acordate(cod

40.02

0

0

6,443,000

0.00

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.50)

asaume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0

0

3,400,000

0.00

Sume ex.BL utiliz.fin.ch.sec.dezv

40.02.14

0

0

3,043,000

0.00

IV. SUBVENȚII(cod 00.18)

00.17

4,486,000

239,000.

2,246,819

940.09

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)

00.18

4,486,000

239,000

2,246,819

940.09

Subvenții de la bugetul de stat(cod 40.02.11+00.19+00.20)

42.02

4,486,000

239,000

2,246,819

940.09

A. De capital(cod

00.19

4,486,000

239,000

2,246,819

940.09

42.02.01+42.02.03+42.02.04+42.02.05+42.02.06+42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.1

2+42.02.13+42.02.14+42.02.15+42.02.16+42.02.16.01+42,02.16.02+42.02.16.03+42.02

.17+42.02.18+42.02.18.01+42.02.18.02+42.02.18.03+42.02.19+42.02.20)

MUNICIPIUL GALAȚI


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI

Pag. 2 din 2


Secțiunea Dezvoltare


la data 31.03.2014

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi inițiale

Prevederi definitive

încasări

realizate

Procent realizat

A

B

1

2

3

4

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

4,486,000

239,000

2,246,819

940.09

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate(cod

45.02.01+45.02.02+45.02.03+45.02.04+45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.1 6+45.02.17+45.02.18)

45.02

12,566,000

3,142,000

4,168,622

132.67

Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

45.02.01

11,683,000

2,921,000

0

0.00

Fond european dezv -sume an curent

45.02.01.01

6,675,000

1,669,000

0

0.00

FEDR-sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.01.02

5,008,000

1,252,000

0

0.00

Fondul Social European(cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

883,000

221,000

4,168,622

1,886.25

Fondul Social European-sume an curent

45.02.02.01

.52,000

13,000

4,093,028

31,484.83

Fondul Social European-sume prim in contul plăților ef .an anterior

45.02.02.02

831,000

208,000

75,594

36.34

Ordonator de credite,


Conducătorul compartimentului financiar contabil,


k


Anexa 4 la HCL nr. 161/29.04.2014

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

Secțiunea Dezvoltare

la data31.03.2014

-lei -

Ordonator/Denumire indicator

Cod

Credite bugetare

Pr. realiz.

Total

Trimestre

Plăti efectuate

Total cheltuieli

50.02

141,582,000

51,988,000

8,145,560

15.67

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

8,341,000

3,250,000

448,862

13.81

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

8,341,000

3,250,000

451,195

13.88

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

8,341,000

3,250,000

451,195

13.88

PLĂTI EFECTUATE IN ANH PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

0

-2,333

0.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANH PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-2,333

0.00

Alte servicii publice generale

54.02

132,000

132,000

3,768

2.85

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

132,000

132,000

3,768

2.85

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

132,000

132,000

3,768

2.85

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

3,223,000

1,257,000

0

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,350,000

75,000

0

0.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

1,350,000

75,000

0

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1,873,000

1,182,000

0

0.00,

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

1,873,000

1,182,000

0

0.00

Invatamant

65.02

17,689,000

9,226,000

575,940

6.24

01. CHELTUIELI CURENTE

01

2,435,000

1,126,000

113,853

10,11

TITLUL VIU. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

56

2,435,000

1,126,000

113,853

10.11

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

15,254,000

8,100,000

462,087

5.70

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

15,254,000

8,100,000

462,087

5.70

Sanatate

66.02

4,639,000

2,190,000

206,015

9.41

01. CHELTUIELI CURENTE

01

3,749,000

1,300,000

185,997

14.31

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

3,749,000

1,300,000

185,997

14.31

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

890,000

890,000

20,018

2.25

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

890,000

890,000

20,018

2.25

Cultura, recreere si religie

67.02

14,353,000

5,471,000

1,497,378

27.37

01. CHELTUIELI CURENTE

01

2,505,000

1,271,000

-37

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

2,501,000

1,267,000

0

0.00

TITLUL VIE. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

56

4,000

4,000

-37

-0.93

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

11,848,000

4,200,000

1,497,415

35.65

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

11,848,000

4,200,000

1,497,415

35.65

Asigurări si asistenta sociala

68.02

5,506,000

2,544,000

207,958

8.17

01. CHELTUIELI CURENTE

01

5,165,000

2,203,000

207,890

9.44

TITLUL VL TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

191,000

0

0

0.00

TITLUL VIU. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

56

4,974,000

2,203,000

207,890

9.44

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

341,000

341,000

68

0.02

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

341,000

341,000

68

0.02

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

29,383,000

9,008,000

1,329,238

14.76

01. CHELTUIELI CURENTE

01

440,000

285,000

98,279

34.48

Secțiunea Dezvoltare                         |a data 31.03.2014

__„___________________________________________________________ -lei -Credite bugetare

Ordonator/Denumire indicator                                               Cod                Total Trimestre           Plăti efectuate

Ordonator de credite,


TITLUL VEI. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

56

440,000

285,000

98,279

34.48

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

28,943,000

8,723,000

1,232,344

14.13

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

28,943,000

8,723,000

1,232,344

14.13

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

0

-1,385

0.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-1,385

0.00

Protecția mediului

74.02

15,820,000

5,010,000

1,908,664

38.10

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

15,820,000

5,010,000

1,908,664

38.10

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

15,820,000

5,010,000

1,908,664

38.10

Combustibili si energie

81.02

4,100,000

2,050,000

204,079

9.96

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

4,100,000

2,050,000

204,079

9.96

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

4,100,000

2,050,000

204,079

9.96

Transporturi

84.02

38,396,000

11,850,000

1,763,658

14.88

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,460,000

2,360,000

1,104,002

46.78

TITLUL VIE. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

56

1,460,000

2,360,000

1,104,002

46.78

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

36,936,000

9,490,000

659,656

6.95

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

36,936,000

9,490,000

659,656

. 6.95

Conducătorul compartimentului financiar contabil,


Anexa 5 la HCL nr. 161/29.04.2014

Pag. 1 din 2

Secțiunea Funcționare

la data 31.03.2014


Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi inițiale

Prevederi definitive

încasări realizate

Procent realizat

A

B

1

2

3

4

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

126,651,000

41,158,000

30,866,015

74.99

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

93,621,000

30,887,000

22,860,182

74.01

C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

93,621,000

30,887,000

22,860,182

74.01

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00,13

1,260,000

433,000

243,299

56.19

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

1,260,000

433,000

243,299

56.19

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

1,260,000

433,000

243,299

56.19

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

92,361,000

30,454,000

22,616,883

74.27

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

93,200,000

30,661,000

22,656,702

73.89

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

5,116,000

2,059,000

1,372,968

66.68

Venituri din prest?ri de servicii

33.10.08

38,219,000

15,349,000

7,495,576

48.83

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.10.13

1,332,000

313,000

299,736

95.76

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

2,385,000

966,000

630,503

65.27

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

161,000

46,000

21,696

47.17

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

50,000

19,000

11,737

61.77

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

38,779,000

10,273,000

11,152,430

108.56

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

3,959,000

983,000

1,246,765

126.83

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

1,569,000

265,000

175,200

66.11

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1,630,000

388,000

250,091

64.46

Amenzi, penalitati sî confiscări (cod 35.10.50)

35.10

30,000

8,000

9,857

123.21

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

30,000

8,000

9,857

123.21

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

73,000

21,000

9,904

47.16

Alte venituri

36.10.50

73,000

21,000

9,904

47.16

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)

37.10

-942,000

-236,000

-59,580

25.25

Donații si sponsorizări

37.10.01

0

0

4,588

0.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-942,000

-236,000

-64,168

27.19

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

33,030,000

10,271,000

8,005,833

77.95

Secțiunea Funcționare

la data 31.03.2014


Ordonator de credite,


Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi inițiale

Prevederi definitive

Incasari realizate

Procent realizat

A

B

1

2

3

4

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

33,030,000

10,271,000

8,005,833

77.95

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)

43.10

33,030,000

10,271,000

8,005,833

77.95

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

28,080,000

8,396,000

6,480,079

77.18

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

43.10.10

4,950,000

1,875,000

1,525,754

81.37

30.10.05.30

1,260,000

433,000

5,992

1.38

Conducătorul compartimentului financiar contabil,


Pag.l din 1

Anexa 6 la HCL nr, 161/29.04.2014

tontul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri p

Secțiunea Funcționare

la data31- 03.2014

-lei -

Ordonator/Denumire Indicator

Cod

Credite bugetare

Plăti efectuate

Pr. realiz.

Total

Trimestre

Total cheltuieli

50.10

138,118,000

52,666,000

33,391,033

63.40

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

61.10

12,420,000

3,451,000

2,711,049

78.56

01. CHELTUIELI CURENTE

01

12,420,000

3,451,000

2,711,049

78.56

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7,704,000

2,150,000

2,033,654

94.59

TITLUL E. BUNURI SI SERVICII

20

4,716,000

1,301,000

677,395

52.07

INVATAMANT

65.10

9,068,000

3,562,000

2,215,568

62.20

01. CHELTUIELI CURENTE

01

9,068,000

3,562,000

2,215,568

62.20

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

288,000

116,000

34,244

29.52

TITLUL H, BUNURI SI SERVICII

20

8,780,000

3,446,000

2,181,324

63.30

Sanatate

66.10

54,994,000

18,583,000

13,298,490

71.56

01, CHELTUIELI CURENTE

01

54,994,000

18,583,000

13,298,490

71.56

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

32,857,000

10,198,000

8,502,165

83.37

TITLUL E. BUNURI SI SERVICE

20

22,137,000

8,323,000

4,758,525

57.17

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

0

62,000

37,800

60.97

Cultura, recreere si religie

67.10

13,861,000

3,994,000

2,796,272

70.01

01. CHELTUIELI CURENTE

01

13,861,000

3,994,000

2,796,272

70.01

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4,231,000

1,312,000

1,015,004

77.36

TITLUL E. BUNURI SI SERVICE

20

5,450,000

1,547,000

712,136

46.03

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

4,180,000

1,135,000

1,069,132

94.20

Asigurări si asistenta sociala

68.10

4,250,000

1,552,000

1,218,631

78.52

01. CHELTUIELI CURENTE

01

4,250,000

1,552,000

1,218,631

78.52

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2,535,000

748,000

630,281

84.26

TITLUL E. BUNURI SI SERVICE

20

1,715,000

804,000

588,350

73.18

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

1,381,000

510,000

208,404

40.86

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,381,000

510,000

208,404

40.86

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

84,000

35,000

25,619

73.20

TITLUL E. BUNURI SI SERVICE

20

1,297,000

475,000

182,785

38.48

Protecția mediului

74.10

27,162,000

15,965,000

7,125,040

44.63

01. CHELTUIELI CURENTE

01

27,162,000

15,965,000

7,125,040

44.63

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4,974,000

2,242,000

1,420,465

63.36

TITLUL E. BUNURI SI SERVICE

20

22,188,000

13,723,000

5,704,575

41.57

Transporturi

84.10

13,820,000

4,711,000

3,512,862

74.57

01. CHELTUIELI CURENTE

01

13,820,000

4,711,000

3,512,862

74.57

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

332,000

130,000

62,203

47.85

TITLUL E. BUNURI SI SERVICE

20

13,488,000

4,581,000

3,450,659

75.33

Alte acțiuni economice

87.10

1,162,000

338,000

304,717

90.15

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,162,000

338,000

304,717

90.15

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

612,000

187,000

175,254

93.72

TITLUL E. BUNURI SI SERVICE

20

550,000

151,000

129,463

85.74

Ordonator de credite,


Conducătorul compartimentului financiar contabil,


MUNICIPIUL GALAȚI


Anexa 7 la HCL nr. 161/29.04.2014


Secțiunea Dezvoltare


la data 31.03.2014

Ordonator de credite,


Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi inițiale

Prevederi definitive

încasări realizate

Procent realizat

A

B

1

2

3

4

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

12,952,000

4,519,000

612,328

13.55

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

942,000

236,000

64,168

27.19

C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

942,000

236,000

64,168

27.19

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

942,000

236,000

64,168

27.19

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)

37.10

942,000

236,000

64,168

27.19

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

942,000

236,000

64,168

27.19

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

12,010,000

4,283,000

548,160

12.80

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

12,010,000

4,283,000

548,160

12.80

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)

43.10

7,791,000

2,642,000

185,997

7.04

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

43.10.14

3,749,000

1,300,000

185,997

14.31

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

4,042,000

1,342,000

0

0.00

SumeFEN postaderare in contul plăților efectuate si prefmantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18)

45.10

4,219,000

1,641,000

362,163

22.07

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)

45.10.01

3,853,000

1,500,000

303,475

20.23

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.10.01.01

3,853,000

1,500,000

0

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate iu anii anteriori

45.10.01.02

0

0

303,475

0.00

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat( cod 45.10.08.01+45.10.08.02+45.10.08.03)

45.10.08

366,000

141,000

58,688

41.62

Sume primite în contul plăților efectuate in anul curent

45.10.08.01

366,000

141,000

0

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.10.08.02

0

0

58,688

0.00

Conducătorul compartimentului financiar contabil,


Pag.l din 1

Anexa 8 la HCL nr. 161/29.04.2014

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri p

Secțiunea Dezvoltase

la data 31.03.2014

-lei -

Credite bugetare

OrdonatorZDenumire indicator

Cod

Total

Trimestre            Plăti efectuate

realiz.

Total cheltuieli

50.10

13,095,000

4,621,000

660,888

14.30

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

61,10

1,350,000

75,000

0

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1,350,000

75,000

0

0.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

1,350,000

75,000

0

0.00

INVATAMANT

65.10

111,000

66,000

11,046

16.74

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

111,000

66,000

11,046

16.74

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

111,000

66,000

11,046

16.74

Sanatate

66.10

5,793,000

1,850,000

185,997

10.05

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,953,000

500,000

0

0.00

TITLUL VEI. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE

56

1,953,000

500,000

0

0,00

NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3,840,000

1,350,000

185,997

13.78

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

3,840,000

1,350,000

185,997

13.78

Cultura, recreere si religie

67.10

2,550,000

1,267,000

23,142

1.83

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2,550,000

1,267,000

23,142

1.83

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

2,550,000

1,267,000

23,142

1.83

Asigurări si asistenta sociala

68.10

2,091,000

1,000,000

267,634

26.76

OL CHELTUIELI CURENTE

01

1,900,000

1,000,000

267,634

26.76

TITLUL VEL PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE

56

1,900,000

1,000,000

267,634

26.76

NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

191,000

0

0

0.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

191,000

0

0

0.00

Protecția mediului

74.10

1,118,000

296,000

119,947

40.52

OL CHELTUIELI CURENTE

01

468,000

243,000

75,439

31.04

TITLUL Vin. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE

56

468,000

243,000

75,439

31.04

NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

650,000

53,000

44,508

83.98

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

650,000

53,000

44,508

83.98

Alte acțiuni economice

87.10

82,000

67,000

53,122

7 9.29

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

82,000

67,000

53,122

79.29

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

82,000

67,000

53,122

79.29

Ordonator de credite,

Conducătorul compartimentului financiar contabil,

Presedinte/dp ședința, Eug^nGăvan

' A

MUNICIPIUL GALAȚI


Pag.l din 1

Anexa 9 la HCLnr. 161/29.04.2014

■■

la data 31.03.2014

Ordonator de credite,


cod 21                                                                                                                                                                                                     -lei-

Denumire indicatorilor

Cod

Credite anulae

bugetare trimestriale cumulate

Plăti efectuate

A

B

1

2

3

Total cheltuieli

50.02

20,119,000

100,000

0

TRANSPORTURI

84.07

20,119,000

100,000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

20,119,000

100,000

0

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

20,119,000

100,000

0

Conducătorul compartimentului financiar contabil,