Hotărârea nr. 158/2014

Aprobarea umplerii gropii de imprumut pamant galben de la Lacul Vanatori cu deseuri rezultate din activitatile de constructii si demolari

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.158

din 29.04.2014

plivind: aprobarea umplerii gropii de împrumut pământ galben de la lacul Vânători cu deșeuri rezultate din activitățile de construcții și demolări

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 202/25.04.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de

29.04.2014;

Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr. 128312/23.10.2013, a inițiatorului - Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate înregistrat sub nr. 128314/23.10.2013, al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al Municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, alin. (3), lit. k din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit “d”, alin. (6), lit V, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă umplerea gropii de împrumut pământ galben de la lacul Vânători cu deșeuri rezultate din activitățile de construcții și demolări.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

/Contrasemnează.

Secretarul Municipiului Galați,

Radu Octavidn Kovacs