Hotărârea nr. 157/2014

Schimbarea statutului de "locuinta" in "locuinta sociala" pentru locuintele destinate chiriasilor evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.157

din 29.04.2014

privind: schimbarea statutului de „locuință" în „locuință socială" pentru locuințele destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari.

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 166/11.04.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29.04.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 37432/15.04.2014 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 37434/15.04.2014 al Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere dispozițiile art. 1, art. 2 din O.U.G. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, coroborate cu dispozițiile art. 1 din O.U.G. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național;

Având în vedere dispozițiile art. 21 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 aprobate prin H.G. 1275/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 42, 43, 48 din Legea locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin (1), alin (2) lit. „c”, alin (5), lit. „b”, alin. (6), lit. „e” din Legea administrației publice nr. 215/2001 republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă schimbarea statutului de „locuință” în „locuință socială” pentru locuințele destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

/Contrasemnează,

Secretarul Mumcipiului Galați Radu Octavian Kovacs

Anexa la HCL nr. 157/29.04.2014

Nr. Crt.

Strada

Nr.

Bloc

Etaj

Ap

1.

1 Decembrie 1918

7

S4A

4

59

2.

Alba lulia

1

K2B

P

7

3.

Av. M. Zorileanu

1

T4

4

66

4.

Bărboși

21

L

2

9

5.

Bărboși

21

L

2

29

6.

Bărboși

21

L

4

19

7.

Bărboși

29

R

21

P

8.

Brăilei

167

A2

3

78

9.

Brăilei

192

A8

10

38

10.

Costache Conachi

7

L4

P

124

11.

Dunărea

42

B6

4

35

12.

Română

45-47

-

D

-

13.

Saturn

32

B3

3

38

14.

Saturn

15

I6

1

15

15.

Victor Papilian

1

B

3

48

16.

Victor Papilian

1

B

P

124