Hotărârea nr. 156/2014

Aprobarea listei cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.156

din 29.04.2014

privind: aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 100/07.03.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de

29.04,2014;

Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr. 23318/'20.03.2014, a inițiatorului - Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate înregistrat sub nr. 23320/20.03.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al Municipiului Galați;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 233/30.05.2013 privind aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuințelor aflate în administrarea Consiliului Local Galați, modificată și completată prin HCL nr. 443/24.10.2013;

Având în vedere dispozițiile art. 2, alin. (3) din OUG nr. 74/2007privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. „c”, lit. „d”, alin. (5) Ut. „b”, alin. (6), lit. „e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă lista cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, care întrunesc condițiile de atribuire a unei locuințe sociale, conform HCL nr. 233/30.05.2013, modificată și completată prin HCL nr. 443/24,10.2013. Lista este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

^Contrasemnează, Secretarul Municwiului Galați, Radu Octavian Kovacs

ROMÂNIA

ANEXA la HCL nr. 156/29.04.2014


JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI PRIMĂRIA D.G.D. Comp..A.F.L.S.A.D.

LISTA CHIRIAȘILOR EVACUAȚI SAU CARE URMEAZĂ A FI EVACUAȚI DIN LOCUINȚELE RETROCEDATE FOȘTILOR PROPRIETARI

ADMISE

Nr. CRT.

Numele și prenumele SOLICITANTULUI

NR. DOSAR Șl DATA

IMOBILUL RETROCEDAT

PUNC.

NR. PERS.

1.

VASILACHE LUCIAN

26427/02.06.2009

Str. lancu Fotea nr. 17

112

3

2.

MACOVEI JANA LENUȚA

35865/06.08.2009

Str, N .Alexandrescu nr. 81

93

2

3.

LAZĂR NECULAI

18749/08.04.2008

Str. N. Alexandrescu nr. 83

83

2

4.

GRIGORAȘ IONICĂ

1069/13.01.2009

Str. Tecuci nr. 91

81

3

5.

DOBREA MARIA

24241/27.05.2010

Str. Al. I. Cuza nr. 44

80

2

6.

ANTOHE GHEORGHE

56317/11.11.2013

Traian nr. 41

73

3

7.

GLOTEANU SĂNDIȚA

12113/12.03.2009

Str. M. Bravu nr. 18

71

3

8.

ODAGIU ȘTEFAN

34155/27.07.2009

Str. N. Alexandrescu nr. 81

71

2

9.

JANDARMU ZOIȚA

25351/27.05.2009

Str. C. Columb nr. 18

66

1

10.

MIHAI BOGDAN SILVIU

14373/11.04.2012

Str. Universității nr. 3

65

5

11.

BOIAN GHEORGHE

17945/23.04.2007

Str. Muzicii nr. 53

61

4

12.

GRECU ILEANA

33737/25.07.2013

Str. Al. I. Cuza nr. 56

61

1

13.

PETRU MAGHIȚA

51849/22.10.2013

Tecuci nr. 249

61

1

14.

GHEȚU CARMELA

30201/28.06.2006

Str. Domnească nr. 89

57

5

15.

APOROGLU VICTOR

25773/03.06.2010

Str. Al. I. Cuza nr. 68

44

2

16.

PĂUN ANGHELI

36401/12.08.2013

Romană nr 61

38

2

17.

CRIJINOVSCHI ANTON

26979/10.06.2010

Str. Al. I. Cuza nr. 70

34

2

18.

ARGHIR CORNEL

29375/03.07.2013

Str. Gării nr. 16

30

2

19.

BOGATU VIORICA-LILIANA

45547/25.09.2013

Nicolae Holban nr.30

29

3

20.

BRĂTIANU COSTICĂ

63043/19.12.2013

Domnească 171

16

1

21.

SAVIN GHEORGHE

35803/25.07.2011

Bălcescu 17

15 '

1