Hotărârea nr. 153/2014

Aprobarea vanzarii unui teren cu suprafata de 108.00 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in Str. Nicolae Balcescu nr. 2

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 153

din 29.04.2014

privind: aprobarea vânzării terenului cu suprafața de 108,00 mp, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în str. Nicolae Bălcescu nr, 2

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 178/16.04.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 29.04.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 38510/17.04.2014, a inițiatorului- Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 38512/17.04.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând contractul de închiriere nr. 27401/01.02.2012;

Văzând raportul de evaluare privind terenul situat în Galați, str. Nicolae Bălcescu nr. 2;

Având în vedere dispozițiile Cap. I.2., pct. 7 din Anexa la HCL nr. 207/29.06.2010 privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea unor categorii de terenuri proprietatea privată a municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. ”c”, alin. (5), Ut. V și art. 123, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin, (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


TAR AȘ TE:


Art.i- Se aprobă raportul de evaluare privind terenul situat în Galați, str. Nicolae Bălcescu nr. 2, proprietate privată a Municipiului Galați.

Art.2 - Se aprobă vânzarea terenului în suprafață de 108,00 mp, intravilan, situat în Galați str. Nicolae Bălcescu nr. 2, către S.C. VEROMAR S.R.L., teren pe care îl deține cu contract de închiriere.

Art.3- Prețul de vânzare este de 189,00 euro/mp, fără TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art.4 - Cheltuielile ocazionate cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de către cumpărător.

Art.5 - După încheierea contractului de vânzare-cumpărare, încetează contractul de închiriere nr. 27401/01.02.2012.

Art. 6 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


^Contrasemnează,

Secretarul Munidpiului Galați,

Radu Octgvjan Kovacs