Hotărârea nr. 15/2014

Incuviintarea angajarii unui avocat de catre R.A. "Administratia Zonei Libere" Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 15

din 30.01.2014

privind: încuviințarea angajării unui avocat de către RA. Administrația Zonei Libere” Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 23/21.01.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.01,2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 7038/21.01.2014, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 7040/21.01.2014, al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile art. 1, alin. (3) din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei jînanciare și de modificare și completare a unor acte normative;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (2), lit. (a), alin. (3), lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se încuviințează angajarea unui avocat de către R.A. "‘Administrația Zonei Libere” Galați pentru reprezentarea intereselor regiei autonome în fața instanțelor judecătorești în litigiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

România

ANEXA

La HCLnr. 15/30.01.2014


Județul Galați

Municipiul Galați

Primar

Nr. Crt.

Parti

Instanța

Obiect

Valoare

1.

Reclamant RA AZL Galați Parat SC Golgex Industry SRL

i.

Dosar unic nr.3849/62/2013 Tribunalul Brasov-Fond Curtea de Apel Brașov -Recurs

Insolventa

Legea nr.85/2006

179.181 lei

2.

Contestator RA AZL Galați Intimat SC Belvilcom SRL

Dosar nr.17756/233/2013

Judecătoria Galați

Contestație la executare+ suspendare provizorie

440.579 lei

3.

Reclamant RA AZL Galați Parat SC Tastrom 2 SRL

Dosar nr.17756/233/2013

Tribunalul Galați

Insolventa

Legea nr.85/2006

16.983,49 lei

4.

Reclamant RA AZL Galați Parat SC Proinovatie SRL

Dosar nr.1/2013

Curtea de arbitraj a CCIA Galați

Pretenții

5.325,30 euro

1813,69 lei

5.

Reclamant RA AZL Galați Parat Curtea de Conturi a României /salariatii RA AZL

Dosar nr.7666/121/2013

Dosar nr.543/44/2013

Tribunalul Galați

Pretenții Contestație act administrativ

233.843 lei

6.

Reclamant RA AZL Galați Parat SC Enel Producție SRL

Contracte de concesiune nr.21/23.07.2007 si nr.45/02.12.2008

Procedura reziliere contract

Redeventa:365.330 euro/an Redeventa:20.570 euro/an