Hotărârea nr. 149/2014

Aprobarea vanzarii unui teren cu suprafata de 70.00 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in Str. Regiment 11 Siret nr. 2 S5

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 149

din 29.04.2014

privind: aprobarea vânzării terenului cu suprafața de 70,00 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în str. Regiment 11 Șiret nr. 2 S5

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 174/16.04.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de

29.04.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 39818/23.04.2014, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 39820/23.04.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere contractele de închiriere nr. 21843/01.11.2011 și nr. 21844/01.01.2011;

Având în vedere raportul de evaluare privind terenul situat în Galați, Cartier Țiglina I, str. Regiment 11 Șiret nr. 2 S5;

Având în vedere dispozițiile Cap. 1.2, pct. 7 din Anexa la HCL nr. 207/29.06.2010 privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea unor categorii de terenuri proprietatea privată a municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b și art. 123, alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i- Se aprobă raportul de evaluare privind terenul situat în Galați, Cartier Țiglina I, str. Regiment 11 Șiret nr. 2 S5, proprietate privată a Municipiului Galați.

Art.2 - Se aprobă vânzarea terenului în suprafață de 70,00 mp intravilan, situat în Galați, Cartier Țiglina I, str. Regiment 11 Șiret nr. 2 S5, către SC CARTEAM SRL, teren pe care îl deține cu contracte de închiriere.

Art.3- Prețul de vânzare este de 130,00 euro/mp,fără TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art.4 - Cheltuielile ocazionate cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de către cumpărător.

Art.5 - După încheierea contractului de vânzare-cumpărare, încetează contractele de închiriere nr. 21843/01.11.2011 și nr. 21844/01.01.2011.

Art.6 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


^Contrasemnează,


Secretarul Murdoipiului Galați, Radu Octdpian Kovacs