Hotărârea nr. 145/2014

Aprobarea vanzarii unui teren cu suprafata de 180.35 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in Str. George Cosbuc nr. 3A

ROMÂNIA

'i


JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HO TÂRÂREA nr. 145

din 29.04.2014

privind: aprobarea vânzării terenului cu suprafața de 180,35 mp, intravilan, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat în str. George Coșbuc nr. 3A,

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 172/16.04.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 2g.04.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 40238/24.04.2014, a inițiatorului - Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 40240/24.04.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al Municipiului Galați;

Având în vedere contractul de concesiune nr. 233/722/19.07.2012;

Având în vedere Raportul de evaluare privind terenul situat în Galați, b-dul George Coșbuc nr. 3A, proprietatea privată a Municipiului Galați.

Având în vedere dispozițiile Cap. 1.2, pct. 1 din Anexa la HCL nr. 207/29.06.2010 privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea unor categorii de terenuri proprietatea privată a municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. „c”, alin. (5), lit. „b” și art. 123, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1 - Se aprobă raportul de evaluare privind terenul cu suprafața de 180,35 mp intravilan, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat pe b-dul George Coșbuc nr. 3A

Art. 2 - Se aprobă vânzarea terenului cu suprafața de 180,35 mp intravilan, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat pe b-dul George Coșbuc nr. 3A, către d-na Flutur Sorina-Mihaela, teren pe care îl deține cu contract de concesiune.

Art, 3 - Prețul de vânzare este de 124,00 euro/mp,fară TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art, 4 - Cheltuielile ocazionate cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de către cumpărător.

Art, 5 - După încheierea contractului de vânzare-cumpărare, încetează contractul de concesiune nr. 233/722/19.07.2012.

Art, 6 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art, 7 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

f Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați, Radu Octav/an Kovacs