Hotărârea nr. 143/2014

Aprobarea statului de functii si a organigramei pentru SC Gospodarire Urbana SRL Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.143 din 29.04.2014

privind: aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru S.C. Gospodărire Urbană S.R.L. Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 184/17.04.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29.04.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 41292/28.04.2014, a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 41294/28.04.2014, al Biroului Resurse Umane și Salarizare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa nr. 1529/27.02.2014 a Instituției Prefectului Județului Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 20908/03.03.2014, prin care se prezintă numărul maxim de posturi pentru anul 2014;

Având în vedere adresa nr. 8010/02.04.2014 a S.C. Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 16711/03.04.2014, prin care se prezintă organigrama și statul de funcții propuse;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.”a”, alin. (3), lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă statul de funcții și organigrama S.C. Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Orice alte prevederi anterioare contrare se abrogă.

Art. 3 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

i Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați Radu Octcubian Kovacs

* STAT DEFUNCTE S C "GOSPODĂRIRE URBANA" SRL

NR. CRT.

Funcția de execuție, gradul profesional sau treapta profesionala

Funcția de conducere

Nivelul studiilor

Nr. posturi

S

>ecialitatea studiilor

TOTAL POSTURI

L CONDUCERE

5

1

DIRECTOR GENERAL

Director general

S

1

Studii

superioare de lunga durata

2

DIRECTOR ECONOMIC

Director economic

s

1

Studii su

perioare economice de lunga durata

3

DIRECTOR DIRECȚIE

Director Direcție

s

1

Studii

superioare de lunga durata

4

DIRECTOR DIRECȚIE

Director Direcție

s

1

Studii

superioare de lunga durata ;

5

DIRECTOR DIRECȚIE

Director Direcție

s

1

Studii

superioare de lunga durata

n. COMPARTIMENTUL JURIDIC

3

1

Consilier juridic

s

3

Studii

superioare de specialitate

m. COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN, MONITORIZARE SI CONTROL

2

1

Auditor intern

s

2

Studii

superioare de specialitate

V. SERVICIUL RESURSE UMANE, SALARIZARE, SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA

9

- ■ - ■ ■■■■■■■ ■

1

Sef Serviciu

Sef Serviciu

s

1

Studii su posta

perioare economice si studii liversitare de specialitate

2

Funcționar administrativ

s

1

Stud

ii superioare (salarizare)

3

Secretara

S>M

1

Stuc

ii superioare sau medii

4

Funcționar administrativ

SJ4

6

Stuc

ii superioare sau medii

VI. SERVICIUL DE MONITORIZARE, INTERVENITE SI PROTECȚIE

8

-

1

Sef Serviciu

Sef Serviciu

2

.. Funcționar administrativ

3

Inspector protecția muncii

4

Inginer mediu

-wS,

5

Inginer

VHL SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

. 4,

. .       SefServiciu/Economist    . ... r

......SefȘerviciu

2

Economist

3

Referent de specialitate financiar-contabilitate

IX. SERVICIUL INCASARI-PL ATT

1

Sef serviciu

2

Casier

X. SERVICIUL TEHNIC ADMINISTRATIV TRANSPORTURI

1

Sef Serviciu

COMP. TRANSPORTURI

1

Funcționar administrativ

2

Șofer

3

Tractorist

4

Electromecanic

COMP. TEHNIC

1

Tehnician

2

Funcționar administrativ

3

Mecanic utilaj e(frigotehnist)

s-

1

Studii

superioare de specialitate

S,M

3

Stuc

ii superioare sau medii

S;M

2

Studii su] curs

jerioare sau medii tehnice si ie calificare (SSM, PSI)

s.

1

Studii

superioare de specialitate

,S

1

Studii s

uperioare ( Managementul

Calitatii)

7

.. . s.........

... 1..

Sțud

ii superioare economice

s

1

Stud

ii superioare economice

S,M

5

Stuc

ii superioare sau medii

14

s

1

Studii superioare

M,G

13

Stu

dii medii sau generale

55

S,M

1

Stuc

ii superioare sau medii

30

S,M

1

Stuc

ii superioare sau medii

M,G

18

Studii profesie

medii sau generale, șofer >nist cu calificare specifica fiecărui utilaj

MjG

10

Studii ir profesie

edil sau generale, tractorist >nist cu calificare specifica

M,G

1

Str

dii medii sau generale

6

M     ’

1

Studii medii

S,M

1

Stuc

ii superioare sau medii

M

4

Studii m<

;dii sau sc. prof. si calificare (mec utilaje)

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV DESFIINȚĂRI CONSTRUCȚII ILEGALE

-

SI RIDICĂRI AUTO ABANDONATE

1

Magaziner

2

îngrijitor

3

Electrician

4

Instalator

5

Sudor

■ • ■ ■ ■ ■ ■

6

Lacalus mecanic

7

Mecanic utilaje

8

Muncitor necalificat

XL COMPARTIMENTUL ACHIZITII-LICITATII

1

Consilier administrativ

xn. SERVICIUL PARCARI, TALCIOC, BLOCĂRI DEBLOCĂRI

1

Sef Serviciu

Sef Serviciu

COMPARTIMENT PARCARI

1

Funcționar administrativ

2

Muncitor necalificat încasator

COMPARTIMENT TALCIOC

1

Muncitor necalificat

COMPARTIMENT BLOCĂRI-DEBLOCĂRI

1

Funcționar administrativ

.. 2

Muncitor necalificat

18

G

1

Studii medii

G

2 ■...

Studii generale

M

3

Studii m

sdii sau sc. prof. si calificare (electrician)

M

3

Studii m

sdii sau sc. prof. si calificare (instalator)

M ...

. 1.

. Studii m

sdii sau sc. prof. și calificare (sudor)

M

2

Studii m

sdii sau sc. prof. si calificare (lacatus mecanic)

M

4

Stadii m

edii sau sc. prof. si calificare (mec utilaje)

G

2

Studii generale

3

S

3

Studii

superioare administrative/ juridice/economice

19

s

1

Studi

pubi

i superioare administrație ica, economice, juridice

9

S,M

1

Stuc

fi superioare sau medii

M,G

8

Studii m

jdii sau generale si calificare

5

M,G

5

Sti

idii medii sau generale

4

S,M

2

Stuc

ii superioare sau medii

M,G

2

Studii m.

îdii sau generale si calificare

COMP. BAIA COMUNALA SI BAZIN ÎNOT

1

Instalator/fochist

...*/*

2

Maseur

3

Muncitor necalificat

V -

COMP. PORT AMBARCAȚIUNI AGREMENT

1

Marinar

XVIII. SERVICIUL PAZA

1

Sef Serviciu

Sef serviciu

2

Agent de paza

11

M ?■.

4

Studii m

^dii sau se. prof. si calificare

(instalator/fochist)

M .

1

Studii m

edii si calificare in domeniu

M,G

6

Studii generale

3

M,G

3

Studii i

ledii si calificare (marinar)

61

S,M

1

Stu(

ii superioare sau medii

M

60

St

idii medii si calificare


DIRECȚIA SERVTCDPUBLICE


35


.. DIRECȚIA

TEHNIC.- ADMINISTRATIVA

LlîDIRECȚIA ECONOMICA


1   2   19


1

SERVICIUL

INCASARI-PLĂTI

13-


SERVICIU!. PAZA