Hotărârea nr. 142/2014

Aprobarea statului de functii si a organigramei pentru Serviciul Public Ecosal

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.142

din 29.04.2014

privind: aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru Serviciul Public Ecosal

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 183/17.04.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29.04.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 39804/23.04.2014, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 39806/23.04.2014, al Biroului Resurse Umane și Salarizare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa nr. 1529/27.02.2014 a Instituției Prefectului Județului Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 20908/03.03.2014, prin care se prezintă numărul maxim de posturi pentru anul 2014;

Având în vedere adresa nr. 4236/15.04.2014 a Serviciului Public Ecosal, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 37502/15.04.2014, prin care se prezintă organigrama și statul de funcții propuse;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 05165 a Serviciului Public Ecosal înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 40220/24.04.2014;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.”a”, alin. (3), lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă statul de funcții și organigrama Serviciului Public Ecosal, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Orice alte prevederi anterioare contrare se abrogă.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnază,

Secretarul municipiului Galați Radu Octavian Kovacs

SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CALAȚI Str. PRELUNGIREA BRĂILEI NR.7-A TeL/Fax. 312282,411197,32272

STAT DE FUNCȚII-NR. POSTURI -Serviciul PublicEcosal Galați-

POSTUL

PERSONAL

C -Conducere

TA - Tehnic Administrativ

AUX - Auxiliari

M -Muncitori

NU POST

COD COR

0

1

2

CONDUCERE

- Director General                     1 C

1

412011

-Director Tehnic                      C

1

112020

■ Director Economic                 |C

1

112024

COMPARTIMENTAU D1T PUBLIC INTERN

- Auditor public intern

TA

2

241105

compartiment juridic

- Consilier juridic

TA

2

261103

BIROU RESURSE UMANE SALARIZARE

-Sef Birou

TA-CLM

1

121904

-Referent resurse umane/Inspector r.u,s

TA

2

242314/

333304

-ContabîH-calc,salarii

TA

2

331302

^Auxiliar- relații publice

Aux.

2

333906

SERVICIUL INTERN DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA SI SITUAȚII DE URGENTA—

-SEF SERVICIU S.S./PSU

TA-CLM

1

121901

- Lucrator desemnat SSM

2

226303

- Coordonator in materie de SSM

ÂUX.

5

325724

compartiment rețea inform

[AUCA SI CALCULATOAREI

- Inginer de sistem in informatica

TA

1

251203

COMPARTIMENT Managementul calitatii -RȘIM-

-ResponsabilRSIM

TA

1

241210

SERVICIUL ADMINISTRATIV/ACHJZITn

SEFSERVTdU                      TA-CLM.               1   121901

BIROU ADMINISTRATIV

-Sef birou

TA-CLM

1

121904

- Asistent director

TA

1

243217

- Auxiliar-Arhivar

ÂUX.

1

263101

-Femeie de serviciu

Munc.nec.

1

911201

-Paznici (luc,salubrizare)

Munc.calificad/nec.

4

961301

COMP. ACHIZIȚII PUBLICE, INVESTIȚII

- Expert achiziții piiblice/Economist

TA

1

214946

- Inginer

TA

1

263101

COMPARTIMENT PROTECȚIA MEDIULUI

-Inginer-Responsabil mediu COMPARTIMENT PRODUCȚIE NORMARE,TARIFE,PRETURI

TA

2

213304

Economist

TA

1

263102

Inginer

TA

1

214421

SECȚIA MENAJ’Deszapczire?Zone verzi

- Șef secție

TA-CLM

1

122949

- Referent administrativ

TA

1

242204

-Agenț servicii clienti

AUX

h13

333907

Total muncitori din care:

48

-Mecanic intretinere

Munc. calificat

1

723307

-Tamplar

Munc. calificat

2

752201

-Instalator

Munc.calificat

1

712602

-Lacatus

Munc. calificat

2

721411

-Tinichigiu

Munc. calificat

1

721102

- Drujbaxi

Munc. calificați

5

722301

- Lucratori pentru salubrizare

Munc. calificat

36

933303

SECȚIA SALUBRIZARE STRĂZI

- Ăgenți servicii clienti

AUX

5

333907

Total muncitori din cate:

60

- Lucrator pentru, salubrizare

Munc.nec

52

961303

- Lucrator pentru spatii verzi

Munc.nec.

8

961302

SERVICIUL PENTRU GESTIONAREA CÂINILOR FARA STAPA

SEFSERRVICIU

TA-CLM

1

121901

-Agenti veterinari

Aux.

2

324101

-Prinzator câini

Munc.nec.

4

962204

-îngrijitor câini in adăposturi

Munc. Nec.

4

962201

-Dezinsectie-deratizare

2

SECȚIA ÎNTREȚINERE SI REPARATE URBANE

-Sef secție

TA-CLM

1

121903

-Inginer

TA

1

214401

Total muncitori din care:

15

-Sef echipa

Muncitori calificați

2

711918

-Asfaltatori/Pavatori

Muncitori calificați

9

711904

  • -  Mobilier urban reparatii-dulgherijtimplari,

  • -   Instalatori sanitari,zidari,

  • -   Structuristi construcții

Muncitori calificați

4

711902

711203

752201

711203

711404

SECȚIA DEPOZITE SI RECICLARE

Sef secție

TA-CLM

1

121903

Inginer

TA

1

214401

Auxiliari:

4

-Laborant

Aux.

1

311101

-Sef echipa

Aux.

1

711918

- Operator cantar

Aux.

Total muncitori din care:

15

Fabrica de selecție

-Lucrator,sortator deșeuri reciclabile

Muncitori necalifîcati

4

932907

-Puncte verzi

Muncitori necalifîcati

2

Rampa Tirighina /Groapa de gunoi

-Ingincr/subinginer-214402

TA

1

214401

-Operatorstatie tratare levigat si ardere gaz

Muncitor calificat

2

813104

-Mecanic utilaj

Muncitor calificat

2

723302

-Electromecanic

Muncitor calificat

2

741215

-Muncitori-sortatori

Muncitori necalifîcati

3

932307

SECȚIA AUTO - UTILAJE .SIGURANȚA CIRCULAȚIEI INRET EXPLOATARE MIJLOACE DE TRANSPORTSI PROIECTARE

UNERE și REPARATE

- Șef sec{ie - inginer

TA-CLM

1

121903

- Sef garaj

TA

1

132433

-Sef atelier

TA

1

121902

- Subiflgmer

TA

2

214603

- Maistru-Semaforizari

TA

1

214420

- Muncitori din care;

50

i- mecanic auto

M

5

723103

- lăcătuș mecanic

M

4

721410

■- sudor

M

2

721208

- electrician întreținere și reparații

M

2

741307

- vopsitor zugrav

M

1

714102

- tractorist

M

3

834101

- șofer autoturisme, camionete, camioane

M

1

832201

- șofer autocamion/masina de mare tonaj

M

25

832401 833203

- compresorist

M

1

816303

- mecanici utilaj

M

6

723302

SERVICIU COMERCIAL

-Șef serviciu

TA-CLM

1

121901

- Economist

TA

1

263102

-Contabil

TA

3

331302

- Auxiliari- casier încasator

AUX

7

962302

BIROU FINANCIAR CONTABILITATE

- Sef birou

TA-CLM

1

121904

COMPARTIMENT FINANCIAR

-Gestionar carburanți

Aux.

1:

432101

-Gestionar materiale/primitor

Aux.

1

432104

-FAZ

Aux.

1

COMPARTIMENT CONTABILITATE

- Economist

TA

2

263102

- Contabil/Administratar financiar

TA

1J

263111/ 331302

-Referent casier

TA

b

331309

TA;

AUX;

MUNCITORI= 203


TOTAL:

Anexa nr. 2 la HCL nr. 142/29.04.2014


TOTAL

295

TESA

sa"

AUXILIARI

4?

MUNCITORI

203

Din cărei

ZONE VERZI

8

SERVICII DESERVIRE COMUNALA

1S

SALUBRITATE

138

DEPOZITEDEȘEURI

W

ADM! NKTRARE STRĂZI

32


ORGANIGRAMA SERVICIULUI PUBLIC ECOSAL