Hotărârea nr. 141/2014

Aprobarea statului de functii si a organigramei Politiei locale Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 141

din 29.04.2014

privind: aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru Poliția Locală Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 138/20.03.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29.04.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 28042/21.03.2014, a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 28044/21.03.2014, al Biroului Resurse Umane și Salarizare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa nr. 1529/27.02.2014 a Instituției Prefectului Județului Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 20908/03.03.2014, prin care se prezintă numărul maxim de posturi pentru anul 2014;

Având în vedere adresa nr. 3376/18.03.2014 a Poliției Locale Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr.

26624/18.03.2014, prin care se prezintă organigrama și statul de funcții propuse pentru anul 2014;

Având în vedere avizul nr. 12213/2014, emis de Agenția Națională a Funcționarilor Publici;

Având în vedere dispozițiile art. gg, alin. (1), lit. „b”, art. 100, art. 107, alin. (1) lit. „c” din Legea nr. 188/iggg privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. XVI, alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;

Având în vedere dispozițiile art. III, alin. (1) din OUG nr. 22g/30.12.2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administrației publice;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”aM, alin. (3), lit. V din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă statul de funcții și organigrama Poliției Locale Galați, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - HCL nr. 31/10.02.2011 privind înființarea Poliției Locale Galați prin reorganizarea Poliției Comunitare Galați se modifică și se completează în mod corespunzător.

Art. 3 -Se revocă HCL nr. 336/25.07.2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Poliția Locală Galați.

Art. 4 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

'Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați Radu Octavian Kovacs

ANEXA nr. 1 la HCL nr. 141/29.04.2014

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI POLIȚIA LOCALĂ GALAȚI

STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

STRUCTURĂ

Funcția publică

Clasa    |

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Număr posturi

Funcția contractuală

Treapta/ Gradul profesional

Nivelul studiilor

Număr posturi

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Conducere - 3 posturi

1

Director general

I

S

1

2

Director general adjunct

I

S

1

3

Director executiv

I

S

1

Compartimentul de audit intern

1 post

4

Inspector

I

Superior

S

1

Serviciul siguranță rutieră

36 posturi

5

Șef serviciu

I

S

1

6-15

Polițist local

I

Asistent

S

10

16-32

Polițist local

III

Superior

M

17

33-39

Polițist local

III

Principal

M

7

40

Polițist local

m

Asistent

M

1

Serviciul intervenție rapidă și transport valori - 38 posturi

41

Șef serviciu

i

S

1

42-56

Polițist local

i

Asistent

s

15

57-68

Polițist local

iii

Superior

M

12

69-75

Polițist local

ni

Principal

M

7

76-78

Polițist local

III

Asistent

M

3

Biroul bază de date, dispecerat și monitorizare video - 6 posturi

79

Șef birou

I

S

1

80

Polițist local

I

Asistent

S

1

81-84

Polițist local

m

Superior

M

4

Serviciul ordine publică și pază obiective secția nr. 1 -19 posturi

85

Șef serviciu

I

S

1

86-90

Polițist local

I

Asistent

s

5

91

Polițist local

II

Asistent,

Ssd

1

92-95

Polițist local

HI

Superior

M

4

96-100

Polițist local

ni

Principal

M

5

101-103

Polițist local

ni

Asistent

M

3

Serviciul ordine publică și pază obiective secția nr. 2 - 23 posturi

104

Șef serviciu

i

S

1

105-108

Polițist local

i

Asistent

s

4

109-116

Polițist local

UI

Superior

M

8

117-124

Polițist local

UI

Principal

M

8

125-126

Polițist local

ni

Asistent

M

2

Serviciul ordine publică și pază obiective secția nr. 3 - 41 posturi

127

Șef serviciu

i

s

1

128-131

Polițist local

i

Asistent

s

4

132-153

Polițist local

m

Superior

M

22

154-162

Polițist local

iii

Principal

M

9

163-167

Polițist local

iii

Asistent

M

5

Serviciul ordine publică și pază obiective secția nr. 4 - 35 posturi

168

Șef serviciu

i

S

1

169-172

Polițist local

i

Asistent

S

4

173-190

Polițist local

iii

Superior

M

18

191-200

Polițist local

in

Principal

M

10

201-202

Polițist local

iii

Asistent

M

2

Serviciul ordine publică și pază obiective secția nr. 5 - 22 posturi

203

Șef serviciu

i

S

1

204-209

Polițist local

i

Asistent

S

6

210-211

Polițist local

III

Superior

M

10

220-223

Polițist local

III

Principal

M

4

-

*

224

Polițist local

ni

Asistent

M

1

Serviciul protecția mediului, disciplina în construcții și afișajul stradal - 16 posturi

225

Șef serviciu

I

S

1

226-229

Polițist local

I

Superior

S

4

230-231

Polițist local

I

Principal

s

2

232-238

Polițist local

I

Asistent

s

7

239-240

Polițist local

III

Superior

M

2

Serviciul control activități comerciale și evidența persoanelor 16 posturi

241

Șef serviciu

I

S

1

242-246

Polițist local

I

Asistent

s

5

247-254

Polițist local

m

Superior

M

8

255

Polițist local

III

Principal

M

1

256

Polițist local

ni

Asistent

M

1

Serviciul financiar-contabilitate

8 posturi

257

Șef serviciu

i

s

1

258

Inspector

i

Superior

S

1

259

Inspector

i

Principal

S

1

260

Referent

iii

Principal

M

1

261

Inspector

i

Superior

■ S

1

262-263

Inspector

i

Asistent

S

2

264

Referent

iii

Principal

M

1

Serviciul resurse-umane, salarizare

8 posturi

265

Șef serviciu

i

S

1

266

Inspector

i

Superior

s

1

267-271

Inspector

i

Asistent

s

5

272

Referent

iii

Superior

M

1

Biroul juridic, evidență contravenții - 6 posturi

273

Șef birou

i

S

1

274

Consilier juridic

I

i

Principal

S

1

275

Polițist local

I i

Asistent

S

1

276

Polițist local

mi

Superior

M

1

277-278

Polițist local

mi

Principal

M

2

Compartimentul contracte, achiziții și administrativ - 8 posturi

i

279

Inspector

I

Principal

S

1

280

Polițist local

I

Asistent

s

1

281

Polițist local

III

Superior

M

1

282

Polițist local

III

Principal

M

1

283-284

Referent

ni

Superior

M

2

285

Muncitor

1

GP

1

286

îngrijitor

1

GP

1

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE

284

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

16

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

268

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

-

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

2

| NR. TOTAL FUNCȚII ÎN INSTITUȚIE

|~286 |

Director General,

Șef serviciu R.U.S.          - VerificatInspector R.U.S.            - întocmit

Anexa nr. 2 Ia HCL nr. 141/29.04.2014


MUNICIPIUL GALAȚI

ORGANIGRAMA POLIȚIEI LOCALip GALAȚI - 2014

PRIMAR


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI


DIRECTOR GENERAL


COMISIA LOCALĂ DE ORDINE PUBLICĂ


>

COMPARTIMENTUL DE AUDIT INTERN

1

SERVICIUL

FINANCIAR

CONTABILITATE

8

1

7


SERVICIUL

36

SIGURANȚĂ

1

RUTIERĂ

35-

DIRECTOR

ADJUNCT

BIROUL BAZĂ DE

6

--->

DATE, DISPECERAT ȘI

1

MONITORIZARE VIDEO

5>

SERVICIUL RESURSE

UMANE, SALARIZARE

8

1

7

COMPARTIMENTUL

CONTRACTE, ACHIZIȚII

ȘI ADMINISTRATIV

8


DIRECTOR EXECUTIV


SERVICIUL PROTECȚIA MEDIULUI,

16

DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII

1

ȘI AFIȘAJUL STRADAL

15

SERVICIUL CONTROL

16

ACTIVITĂȚI COMERCIALE

1

ȘI EVIDENȚA PERSOANELOR

15


SERVICIUL ORDINE

19

PUBLICĂ ȘI PAZĂ

1

OBIECTIVE NR, 1

18


SERVICIUL ORDINE

23

PUBLICĂ ȘI PAZĂ

1

OBIECTIVE NR. 2

22


BIROUL JURIDIC ȘI

6

SERVICIUL ORDINE

41

EVIDENȚA

1

PUBLICĂ ȘI PAZĂ

1

CONTRAVENȚIILOR

5

OBIECTIVE NR, 3

40


35


TOTAL SALARIATI:

TOTAL FUNCȚII DE CONDUCERE :

TOTAL FUNCȚII DE EXECUȚIE :


284 + 2 = 286

16 = 16

268+2 = 270


SERVICIUL. ORDINE

PUBLICĂ ȘITAZĂ -/

ț                                   .... -


*

SERVICIUL ORDINE

22

SERVICIUL

38

PUBLICĂ ȘI PAZĂ

1

INTERVENȚIE RAPIDĂ

1

OBIECTIVE NR, 5

21

ȘI TRANSPORT VALORI

37

<