Hotărârea nr. 14/2014

Aprobarea regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica din spitalele publice din reteaua municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 14

din 30.01.2014

privind: aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 15/21.01.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.01.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 6972/21.01.2014, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 6974/21.01.2014, al Biroului Resurse Umane și Salarizare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vederea dispozițiile art. 4, Anexa 1, Anexa 2 din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1082/30.07.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. “d” și alin. (6), lit. “a”, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua municipiului Galați, prevăzut în anexele I și II, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Anexa I la H.C.L.nr. 14/3 0.01.2014

REGULAMENT

de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua Municipiului GALAȚI

CAP.I

Dispoziții generale

ART. 1

 • (1) Ocuparea funcției de manager din spitalele publice aflate în rețeaua proprie a Municipiului Galați se face prin concurs, la care au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ condițiile:

 • a) sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă;

 • b) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;

 • c) pentru spitalele clinice în care se desfășoară și activitate de învățământ și cercetare științifică medicală, managerul trebuie să fie cadru universitar sau medic primar și să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății;

 • d) au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

 • e) nu sunt condamnați penal sau în curs de urmărire penală;

 • f) sunt apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);

 • g) nu au vârsta de pensionare, conform legii.

 • (2) Concursul pentru ocuparea funcției de manager din cadrul spitalelor publice se organizează de către consiliul de administrație al spitalului public respectiv și se desfășoară la nivelul acestuia, cu respectarea prezentului regulament.

ART. 2

Consiliul de administrație al spitalului public numește, prin hotărâre, o comisie de concurs, cu cel puțin 30 de zile înainte de data începerii concursului.

ART. 3

 • (1) Concursul se desfășoară în două etape, după cum urmează:

 • 1. etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în publicația de concurs, etapă eliminatorie;

 • 2. etapa de susținere a probelor de evaluare și cuprinde:

 • a) proba scrisă, un test-grilă de verificare a cunoștințelor;

 • b) proba de susținere a proiectului de management, completată, după caz, de un interviu de selecție.

 • (2) Nota minimă de promovare a fiecărei probe de evaluare este 7,00.

 • (3) După finalizarea etapelor de concurs se întocmește clasificarea candidaților care au promovat toate probele de evaluare și au obținut media finală de cel puțin 8,00.

 • (4) Se declară admis candidatul care s-a clasat pe primul loc în urma susținerii concursului pentru ocuparea funcției de manager al spitalului public pentru care a concurat.

ART. 4

 • (1) Numirea în funcția de manager al spitalului public se face prin ordin al ministrului sănătății, în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Managerul încadrat în condițiile alin. (1) încheie contract de management cu Primarul Municipiului Galați pe o perioadă de maximum 3 ani, în baza prevederilor Legii nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare. Contractul de management poate înceta înainte de termen, în urma evaluării anuale sau ori de cate ori este nevoie , efectuate pe baza criteriilor de performanță generale stabilite prin ordin al ministrului sănătății,precum si pe baza criteriilor de performanta aprobate prin Hotararea Consiliului local Galați.

ART. 5

 • (1) Consiliul de administrație al spitalului public, publică anunțul de concurs în săptămânalul "Viața medicală", pe site-ul spitalului ,precum si pe site-ul Primăriei Municipiului Galați, cu cel puțin 30 de zile înainte de data începerii acestuia.

 • (2) Anunțul de concurs cuprinde:

 • a) denumirea funcției scoase la concurs;

 • b) locul și perioada de desfășurare a concursului;

 • c) criteriile de selecție;

 • d) locul și perioada de înscriere;

 • e) conținutul dosarului de înscriere;

 • f) cuantumul taxei de participare la concurs.

 • (3) Temele-cadru pentru proiectul de management, precum și bibliografia pentru concurs sunt stabilite de comisia de concurs. Acestea se publică, odată cu anunțul de concurs, pe site-ul spitalului ,al Primăriei Municipiului Galați si se afișează la sediul acestora.

CAP. II

Organizarea concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua Municipiului Galați

ART. 6

 • (1) Comisia de concurs este formată din președinte, 2 membri și un secretar, numiți conform prevederilor art. 2, din cadrul membrilor consiliului de administrație.

 • (2) Comisia de soluționare a contestațiilor este numită de Consiliul Local Galați prin hotărâre. Componența comisiei va respecta aceeași proporție de reprezentare cu componența reprezentării la constituirea consiliului.de administrație al spitalului.

 • (3) Nu pot face parte din comisia de concurs și din comisia de soluționare a contestațiilor cei care au rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv în rândul candidaților.

ART. 7

 • (1) Consiliul de administrație al spitalului public pune la dispoziția comisiei de concurs mijloacele birotice necesare desfășurării concursului și ia măsurile necesare asigurării securității informațiilor pe toată perioada acestuia.

 • (2) Președintele comisiei de concurs poartă întreaga răspundere pentru asigurarea legalității în ceea ce privește evaluarea candidaților, asigurarea șanselor egale pentru aceștia, securitatea conținutului probelor de evaluare și a documentelor elaborate de comisie.

 • (3) Președintele comisiei de concurs stabilește atribuțiile membrilor acesteia, astfel încât să se asigure răspunderea personală a fiecăruia.

ART. 8

Comisia de concurs are următoarele atribuții:

 • a) stabilirea temelor pentru proiectul de management și a bibliografiei pentru concurs, precum și publicarea și afișarea acestora cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (3);

 • b) elaborarea întrebărilor pentru testul-grilă de verificare a cunoștințelor;

 • c) studierea dosarelor de înscriere ale candidaților;

 • d) întocmirea listei candidaților admiși la concurs;

 • e) instruirea candidaților înainte de începerea probelor de evaluare privind regulile desfășurării concursului;

 • f) organizarea și desfășurarea probelor de evaluare;

 • g) elaborarea documentelor necesare pentru derularea operativă a probelor de evaluare și pentru finalizarea concursului;

 • h) evaluarea candidaților;

 • i) înregistrarea contestațiilor candidaților și predarea acestora, pe bază de proces-verbal, comisiei desemnate pentru soluționare;

 • j) stabilirea clasificării candidaților;

 • k) punerea la dispoziția comisiei de soluționare a contestațiilor a tuturor documentelor necesare analizării și soluționării acestora.

ART. 9

 • (1) Comisia de soluționare a contestațiilor rezolvă contestațiile cu privire la respingerea dosarelor, la rezultatul testului-grilă și la rezultatul final al concursului.

 • (2) Deciziile comisiei de soluționare a contestațiilor sunt definitive și sunt aduse la cunoștința contestatarului prin afișare la sediul spitalului public.

CAP. III

A

înscrierea candidaților

ART. 10

A

înscrierea candidaților se face la sediul spitalului public care organizează concursul, într-un interval care se încheie cu 7 zile înaintea datei stabilite pentru susținerea concursului.

ART. 11

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

 • a) cererea de înscriere;

 • b) copia actului de identitate;

 • c) copia legalizată a diplomei de licență sau echivalente;

 • d) copia legalizată a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin (1) lit. b) ori copia legalizată a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;

 • e) documente care să ateste calitatea de cadru didactic sau copie legalizată a certificatului de medic primar, în cazul concursului organizat pentru ocuparea postului de manager din cadrul spitalelor clinice în care se desfășoară și activitate de învățământ și cercetare științifică medicală;

 • f) curriculum vitae;

 • g) copii ale diplomelor de studii și alte acte ce atestă efectuarea unor specializări, competențe/atestate etc. în domeniul managementului sanitar;

 • h) adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie de pe carnetul de muncă, certificată "în conformitate cu originalul" de către conducerea unității;

 • i) cazierul judiciar;

 • j) adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;

 • k) declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

 • l) declarația pe propria răspundere că nu este urmărit penal și nu are cunoștință că a fost începută urmărirea penală asupra sa;

 • m) copie legalizată a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care și-a schimbat numele, după caz;

 • n) proiectul de management realizat de candidat;

ART. 12

 • (1) în termen de 3 zile de la data finalizării înscrierilor, comisia de concurs verifîcă/studiază dosarele depuse și stabilește pentru fiecare candidat rezultatul, prin înscrierea mențiunii "Admis" sau "Respins".

 • (2) Rezultatul verificării/studierii dosarelor de înscriere se afișează la sediul spitalului public care organizează concursul de ocupare a funcției de manager.

 • (3) Candidați! pot să conteste acest rezultat în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatelor. Contestațiile se soluționează de comisia de soluționare a contestațiilor, în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

 • (4) Concursul este continuat numai de candidații declarați "Admis".

 • (5) Candidaților declarați "Respins" li se retumează 75% din suma de participare la concurs, în termen de 60 de zile de la data afișării acestui rezultat.

CAP. IV

Desfășurarea concursului

ART. 13

 • (1) Comisia de concurs elaborează întrebările pentru testul-grilă de verificare a cunoștințelor cu cel mult 12 ore înaintea susținerii probei. Această activitate se desfășoară în condițiile prevăzute la art. 7 alin. (1), asigurate de consiliul de administrație al spitalului public care organizează concursul.

 • (2) Testul-grilă are caracter eliminatoriu și se desfășoară pe durata a două ore.

 • (3) Testul-grilă conține 50 de întrebări, din care 40% din domeniul legislației specifice activității spitalului public și 60% din domeniul managementului sanitar.

 • (4) Fiecare întrebare are 4 variante de răspuns (a, b, c, d), astfel:

 • a) 40% din totalul întrebărilor au un singur răspuns corect din 4 și se notează fiecare răspuns corect cu 0,2 puncte;

 • b) 60% din totalul întrebărilor au două răspunsuri corecte din 4 și se notează fiecare răspuns corect cu 0,1 puncte.

ART. 14

 • (1) Testul-grilă elaborat se multiplică în prezența președintelui comisiei de concurs, într-un număr de exemplare dublu față de numărul candidaților înscriși în concurs. După multiplicare testele-grilă se introduc într-un plic care se sigilează. în cazul în care numărul candidaților înscriși impune desfășurarea probei de concurs în mai multe săli, pentru fiecare sală se întocmește un plic sigilat, care va conține numărul de teste-grilă și o rezervă egală cu numărul candidaților repartizați în sala respectivă.

 • (2) Persoanele care au participat la multiplicarea și sigilarea plicurilor cu testele-grilă nu pot să părăsească spațiile în care s-au desfășurat aceste activități până la începerea probei.

ART. 15

întrebările se elaborează astfel încât:

 • a) conținutul să fie clar exprimat;

 • b) formularea să fie în strictă concordanță cu bibliografia stabilită pentru concurs;

 • c) să acopere o arie cât mai extinsă a bibliografiei pentru concurs;

 • d) să poată fi rezolvate în timpul stabilit.

ART. 16

 • (1) Personalul care supraveghează desfășurarea probei testului-grilă, responsabilul de sală și supraveghetorii sunt numiți cu cel mult 12 ore înainte de începerea probei de consiliul de administrație al spitalului public, la solicitarea președintelui comisiei de concurs.

 • (2) Președintele comisiei de concurs stabilește atribuțiile și responsabilitățile personalului de supraveghere.

ART. 17

Pentru rezolvarea testului-grilă candidați! folosesc numai pastă de culoare albastră. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv.

ART. 18

Notarea testului-grilă se face cu respectarea baremului de corectare elaborat de membrii comisiei de concurs și aprobat de președintele acesteia. Punctajul maxim este de 10 puncte, corespunzător notei 10. In situația în care există diferențe mai mari de un punct între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs, președintele reverifică și stabilește punctajul definitiv.

ART. 19

 • (1) Rezultatul testului-grilă se afișează la sediul spitalului public care organizează concursul de ocupare a funcției de manager, în termen de 24 de ore de la finalizarea probei.

 • (2) Candidați! care au obținut la testul-grilă de verificare a cunoștințelor o notă mai mică de 7,00 sunt declarați respinși și nu pot continua concursul.

 • (3) Candidații au dreptul să conteste rezultatul testului-grilă în termen de 24 de ore de la afișare. Contestațiile se soluționează de comisia de soluționare a contestațiilor, în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

ART. 20

 • (1) Proiectul de management reflectă modul în care candidatul analizează și propune soluții de rezolvare a temei date.

 • (2) Tema aleasă de candidat pentru proiectul de management vizează spitalul public pentru care candidează. Informațiile necesare pentru realizarea proiectului trebuie să fie libere la publicare și obținute în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (3) La cererea candidaților, spitalul public care organizează concursul de ocupare a funcției de manager are obligația să pună la dispoziția acestora, în maximum 3 zile de la data solicitării, copii ale bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, structura organizatorică aprobată și structura de personal ale unității sanitare, aflate în vigoare la data solicitării.

ART. 21

 • (1) Tema proiectului de management este la alegerea candidatului, se realizează individual de către acesta și se dezvoltă într-un volum de maximum 8-10 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu font de 14.

 • (2) Proiectele sunt evaluate de comisia de concurs înainte de data stabilită pentru susținerea acestei probe.

 • (3) Fiecare proiect este notat conform grilei de punctare stabilite de către comisia de concurs. Nota finală, cu două zecimale, este media notelor acordate de fiecare evaluator.

 • (4) în cazul în care există diferențe mai mari de un punct între notele acordate de membrii comisiei de concurs, președintele reverifică și stabilește punctajul proiectului de management.

 • (5) Grila de punctare a proiectului de management este elaborată de comisia de concurs, se publică pe site-ul spitalului public sau al direcției de sănătate publică pe teritoriul căreia se află spitalul public care organizează concursul de ocupare a funcției de manager și se afișează la sediul acestuia, după încheierea perioadei de înscriere a candidaților.

ART. 22

 • (1) Susținerea proiectului de management se face în plenul comisiei de concurs, pe durata a maximum 15 minute. Această durată poate fi suplimentată de președintele comisiei de concurs în cazul în care se pun întrebări suplimentare.

 • (2) în urma susținerii proiectului de management, membrii comisiei de concurs stabilesc nota definitivă pentru această probă de evaluare și o comunică candidatului.

ART. 23

 • (1) Comisia de concurs poate solicita suplimentar candidatului un interviu de selecție, în scopul aprecierii abilităților candidatului de îndeplinire a atribuțiilor funcției de manager.

 • (2) Fiecare membru al comisiei de concurs, după finalizarea interviului, întocmește Fișa interviului de selecție (conform anexei nr. 2 la ordin).

 • (3) Nota finală este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs în fișă.

ART. 24

 • (1) Interviul de selecție se desfășoară pe durata a maximum 15 minute, în plenul comisiei de concurs.

 • (2) în cadrul interviului de selecție se pot adresa candidatului următoarele categorii de întrebări:

 • a) întrebări deschise - cu scopul de a atrage mai multe informații de la candidat,

dezvoltând datele furnizate prin curriculum vitae (de exemplu: Ce puteți să spuneți despre.........?);

 • b) întrebări închise - cu scopul de a clarifica unele fapte, evenimente sau situații (de exemplu: Ați condus un colectiv de muncă/echipă vreodată?);

 • c) întrebări ipotetice - cu scopul de a evalua răspunsurile candidatului asupra unor anumite situații sau evenimente ipotetice (de exemplu: In cazul în care sunteți angajat, cum ați proceda în administrarea cheltuielilor legate de personal?);

 • d) întrebări de probă - cu scopul de a clarifica unele aspecte prezentate de candidat prin

revenirea la subiectul anterior (de exemplu: Am dori să revenim la subiectul anterior. Spuneați că.........).

 • (3) Nu se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, activitatea sindicală, religie, etnie, sex, stare materială și origine socială.

CAP. V

Dispoziții finale

ART. 25

Nu pot candida la concursul de ocupare a funcției de manager membrii consiliului de administrație al spitalului public care organizează concursul.

ART. 26

 • (1) Media finală a fiecărui candidat este media aritmetică a notelor obținute la testul-grilă, proiectul de management și, după caz, la interviul de selecție, calculată cu două zecimale.

 • (2) In baza mediilor finale se întocmește, în ordine descrescătoare, clasamentul candidaților la concurs.

 • (3) La medii egale, departajarea candidaților se face după media obținută la testul-grila, iar la menținerea egalității, după nota obținută la proiectul de management.

ART. 27

 • (1) Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de 24 de ore de la finalizarea concursului, prin publicare pe site-ul spitalului ,al Primăriei Municipiului Galați și prin afișare la sediul acestora.

 • (2) Candidații au dreptul să conteste rezultatul final al concursului, cu excepția interviului de selecție, în termen de 24 de ore de la data afișării. Contestațiile vor fi soluționate în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere, de către Comisia de soluționare a contestațiilor. Rezultatul contestațiilor se afișează la sediul spitalului public care a organizat concursul.

ART. 28

 • (1) în termen de 48 de ore de la finalizarea concursului și rezolvarea contestațiilor, președintele comisiei de concurs înaintează consiliului de administrație al spitalului public care a publicat funcția de manager la concurs procesul-verbal cu rezultatele concursului, semnat pe fiecare pagină.

 • (2) Consiliului de administrație al spitalului public care a publicat funcția la concurs validează rezultatele concursului și solicită Primarului Municipiului Galați emiterea ordinului de numire pentru persoana validată.

 • (3) Dosarele de înscriere, lucrările scrise ale candidaților, precum și toate documentele întocmite pentru organizarea și desfășurarea concursului se păstrează de către spitalul public care a organizat concursul.

Anexa II la H.C.L. nr. 14/30.01.2014

Municipiul Galați

Unitatea sanitară_____________________________

FIȘA INTERVIULUI DE SELECȚIE

Candidat: nume, prenume________________________________

Calificare (profesie, grad profesional, titlu academic)________________________

Data interviului_____________________________________

 • 1. Aptitudini de comunicare:

Excelente (10-9,50)

Foarte bune (9,49-9,00)

Acceptabile (8,99-7,00)

Minime (6,99-5,00)

Insuficiente (4,99-1,00)

 • 2. Aptitudini și cunoștințe manageriale:___________________

Excelente, capabil să își asume atribuțiile funcției de manager fără o pregătire prealabilă (10-9,50) Foarte bune, este necesară puțină pregătire (9,49-9,00

Bune, are cunoștințe elementare, dar este capabil să învețe (8,99-7,00)

Necesită multă pregătire (6,99-5,00)

Nu are aptitudini manageriale (4,99-1,00)

 • 3. Ambiții profesionale:

Fixează obiective foarte ambițioase (10-9,50)

Scopuri de nivel înalt (9,49-9,00)

Obiective de nivel mediu (8,99-7,00)

Obiective limitate, nu este foarte ambițios (6,99-5,00)

Se bazează pe alții prea des, obiective minime (4,99-1,00)

 • 4. Motivare:

Motivare excelentă, dorință puternică de a munci (10-9,50)

Foarte interesat de ocuparea funcției; pune multe întrebări (9,49-9,00)

Dorință de a munci (8,99-7,00)

Puțin interesat de ocuparea funcției (6,99-5,00)

Nu este interesat de ocuparea funcției, impasibil (4,99-1,00)

5. Corespunzător pentru ocuparea funcției de manager de spital public:

Excelent pentru această funcție (10-9,50)

Foarte bun pentru această funcție (9,49-9,00)

Satisfăcător pentru această funcție (8,99-7,00)

Incert pentru această funcție (6,99-5,00)

Nesatisfăcător pentru această funcție (4,99-1,00)

6. Autocontrol:

Are o excelentă abilitate de a se controla (10-9,50)

Siguranță de sine, încredere în capacitatea sa de a rezolva problemele (9,49-9,00)_________________________________

Autocontrol mediu (8,99-7,00)

Pare suprasolicitat, nervos (6,99-5,00)

Greoi, pare preocupat, îngrijorat (4,99-1,00)

7. Impresie generală:

Excelentă (10-9,50)

Foarte bună (9,49-9,00)

Bună (8,99-7,00)

Satisfăcătoare (6,99-5,00)

Nesatisfăcătoare (4,99-1,00)

Nota obținută*):________________ candidatul este**):_______________

Evaluator (membrul Comisiei de concurs),

Semnătura______________________

Data______________________

*) Se trece nota interviului de selecție, calculată, cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor acordate la fiecare dintre cei 7 indicatori evaluați.

♦*) Aprecierea candidatului în funcție de nota obținută: