Hotărârea nr. 139/2014

Asocierea muncipiului Galati cu societatea scriitorilor "Costache Negri" pentru desfasurarea Festivalului de poezie "Grigore Hagiu" Galati 2014

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 139

din 29.04.2014

privind: asocierea Municipiului Galați cu Societatea Scriitorilor "Costache Negri" pentru desfășurarea Festivalului Național de Poezie „Grigore Hagiu”, Galați 2014

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 156/04.04.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de

29.04.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 35478/09.04.2014, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 35480/09.04.2014, al Direcției Generale Servicii Publice și Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere solicitarea Societății Scriitorilor "Costache Negri", înregistrată la Primăria Municipiului Galați cu numărul 24 076/11 03 2014;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 4 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă asocierea municipiului Galați cu Societatea Scriitorilor "Costache Negri" pentru desfășurarea Festivalului Național de Poezie „Grigore Hagiu”, în perioada 25 - 28 septembrie 2014, la Galați.

Contractul de asociere este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 2 - Se aprobă alocarea sumei de 11.000 lei, de la bugetul local, pentru organizarea Festivalului Național de Poezie „Grigore Hagiu”.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

i Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Radu Octdvîan Kovacs

ANEXĂ LA HCLNR. 139/29.04.2014

CONTRACT NR.__________/_____2014

de asociere între Municipiul Galați si Societatea Scriitorilor "Costache Negri "pentru realizarea Festivalului Național de Poezie "Grigore Hagiu ’’ Galați 2014

între

MUNICIPIUL GALAȚI cu sediul Galați, str. Domnească nr. 38, telefon: 0236 / 307700, fax:0236 / 461460, cod fiscal: 3814810, cont trezorerie: RO46 TREZ 30624510220XXXXX reprezentată prin Primar - Marius Stan și ec. loan Daniel Stadoleanu - Director Direcția Generala Buget Finanțe

Și

SOCIETATEA SCRIITORILOR „COSTACHE NEGRI” GALAȚI cu sediul în Galați, str. Al. loan Cuza, bloc Cristal, sc. A, ap. 2 reprezentată prin dl. Vicol Sterian -Președinte.

s-a încheiat prezentul contract

CAPITOLUL I: OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1. (1) Municipiul Galați alocă pe durata încheierii contractului suma de 11.000 lei de la bugetul local Societății Scriitorilor „Costache Negri” Galați pentru realizarea în comun a Festivalului Național de poezie “Grigore Hagiu ”, în perioada 25 - 28 septembrie 2014, în baza prevederilor art 36, alin.1, alin.2, lit “e”, alin.7, lit.”a” și art. 45, alin.1, alin. 2, lit. “f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II: DURATA CONTRACTULUI

Art.2. Contractul intră în vigoare la data semnării și înregistrării lui de către ambele părți și este valabil pe perioada desfășurării Festivalului National de Poezie “Grigore Hagiu” în perioada 25 - 28 septembrie 2014.

CAPITOLUL III: OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Secțiunea 1: Obligațiile Societății Scriitorilor “Costache Negri” Galați

Art.3. Societatea Scriitorilor „Costache Negri” se obligă:

Să folosească suma acordată de la bugetul local exclusiv pentru acoperirea cheltuiellor de organizare a acțiunii Festivalului Național de Poezie “Grigore Hagiu”, conform programului stabilit, respectiv scopul acoperirii cheltuielilor cu cazare, transport și diurnă.

Să sprijine cultura, ca factor strategic al dezvoltării și atribut esențial al identității naționale.

Să reflecte obiectiv și să informeze corect cetățenii asupra tuturor aspectelor vieții.

Să promoveze și să încurajeze libertatea de exprimare și de afirmare a diversității culturale a municipiului Galați, pluralismul cultural și dialogul intercultural, ca valori esențiale ale unei societăți deschise, democratice.

Să tindă în permanență, cu profesionalism și seriozitate, spre perfecționarea modului de informare a cetățenilor asupra culturii și artelor din municipiul Galați.

Să prezinte documentele legale de justificare a cheltuielor efectuate în vederea decontării acestora, în limita sumei alocate de la bugetul local la serviciul de specialitate din cadrul Direcției Financiar Contabilitate.

Să prezinte o dată cu decontul justificativ financiar, un raport de activitate, care să cuprindă activitățile desfășurate în perioada respectivă, raport care va fi transmis către Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement a Consiliului Local Galați și către serviciul de specialitate din cadrul Direcției Generale Servicii Publice.

Secțiunea 2: Obligațiile Municipiului Galați

Art.4. Municipiul Galați are, în raport cu obiectul prezentului contract, obligația de a asigura suma de 11.000 lei din bugetul, cap. 67.02, pentru organizarea Festivalului National de Poezie “Grigore Hagiu”.

Art.5.(1) Plata acestor sume se face prin virament bancar, în contul nr.............................., deschis la..........Galați, al Societății Scriitorilor “Costache

Negri” Galați.

  • (2) Plățile se vor face în baza :

  • - decontului financiar verificat de reprezentanții Direcției Financiar Contabilitate.

  • - raportului de activitate vizat de către reprezentanții Direcției Generale Servicii Publice.

  • (3) Nerespectarea acestor documente, cumulativ sau neavizarea lor de către persoanele responsabile din cadrul Primăriei Municipiului Galați, atrage neefectuarea plății respective.

CAPITOLUL IV: PROCEDURI DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

Art.6. Prezentul contract încetează la data expirării termenului pentru care a fost încheiat.

Art.7. Fiecare dintre părți poate revoca prezentul contract în condițiile notificării deciziei celeilalte părți în termen legal. Revocarea produce efecte după 30 de zile de la data notificării.

Art.8. în cazul în care Societatea Scriitorilor “Costache Negri” nu respectă condițiile art.3 din prezentul contract, respectiv neutilizarea sumelor în scopul precizat, Municipiul Galați î$i rezervă dreptul de a decide oricând rezilierea de drept a prezentului contract în temeiul art. 1,553 din Codul Civil, notificând Societatea Scriitorilor “Costache Negri” și sistarea plăților acordate de la bugetul local. Dacă Societatea Scriitorilor “Costache Negri” nu este de acord cu restituirea sumelor, partea vătămată se poate adresa instanței de judecată.

CAPITOLUL V: CLAUZE SPECIALE

Art.9. în cazul în care neînțelegerile ce ar putea apărea între părțile prezentului contract nu se pot rezolva pe cale amiabilă, acestea se vor supune spre soluționare instanței competente, în condițiile legii.

Art.10. Nerespectarea de către oricare dintre părțile contractate a oricărei clauze a prezentului contract, dă dreptul celeilalte părți la invocarea rezilierii acestui contract în baza simplei notificări a cauzei invocate în termenul prevăzut de lege.

Art.11. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art.12. Prezentul contract a fost încheiat astăzi,_________________în 2 (două)

exemplare, care se vor înmâna celor două părți.

MUNICIPIUL GALAȚI SOCIETATEA SCRIITORILOR “COSTACHE NEGRI" GALAȚI

PRIMAR                           PREȘEDINTE

DIRECTOR

DIRECȚIA GENERALA BUGET FINANȚE

DIRECTOR

DIRECȚIA GENERALA SERIVICII PUBLICE

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

SERVICIUL JURIDIC DE LEGALITATE

SEF

BIROU INVATAMANT, CULTURA, TURISM, AGREMENT, SPORT, CULTE si SANATATE

PREȘEDINTEI DE ȘEDINȚĂ,

EUGEWĂVÂN-: