Hotărârea nr. 138/2014

Asocierea municipiului Galati cu biblioteca "V. A. Urechea" pentru realizarea festivalului de carte "AXIS LIBRI"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 138

din 29.04.2014

privind: asocierea Municipiului Galați cu Biblioteca "V. A. Urechia" pentru realizarea Festivalului de Carte “AXIS LIBRI”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 155/04.04.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 29.04.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 34838/08.04.2014, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 34840/08.04.2014, al Direcției Generale Servicii Publice și Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere solicitarea cu numărul 23866/11 03 2014 a Bibliotecii ”V. A. Urechia”;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. 1, alin. 2, Ut. d, alin. 6, lit. a, pct. 4 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i- Se aprobă asocierea municipiul Galați cu Biblioteca "V. A. Urechia" pentru realizarea Festivalului de Carte “AXIS LIBRI”, în perioada 20-24 mai 2014, la Galați.

Contractul de asociere este prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă alocarea, de la bugetul local, a sumei de 25 000 lei, pentru realizarea Festivalului național de carte,AXIS LIBRI”.

Art, 3 - Căsuțele din complexul expozițional, aflate în patrimoniul Municipiului Galați, vor fi puse la dispoziția organizatorilor, în mod gratuit.

Art, 4 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art, 5 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

^Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Radu Octavian Kovacs

ANEXĂ LA HCL NR. 138/29.04.2014

CONTRACT NR._________/________2014

De asociere intre Municipiul Galați, si Biblioteca “VA. Urechia” Galați, pentru realizarea Festivalului National de Carte “Axis Libri”

Intre

Municipiul Galați cu sediul în Galați, str.Domnească nr.38, cod fiscal 3814810, reprezentată prin ing. Marius Stan - Primarul municipiului Galați și ec. Ioan Daniel Stadoleanu - Director Direcția Generală Buget Finanțe

Și

Biblioteca « VA. Urechia » cu sediul în Galați, str.__nr.

______, cod fiscal_______________, cont_______________________________________________, deschis la____________________________, reprezentată prin dl. Prof. Zanfir Ilie -

Director

s-a încheiat prezentul contract

CAPITOLUL I: OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Municipiul Galați aloca pe durata încheierii contractului suma de 25 000 lei de la bugetul local Bibliotecii « VA. Urechia » pentru realizarea in comun a Festivalului National de Carte “Axis Libri” in perioada 20 - 24 mai 2014.

CAPITOLUL II. DURATA CONTRACTULUI

Art. 2. Contractul este valabil pe perioada de desfășurare a acțiunii Festivalului National de Carte “Axis Libri” in perioada in perioada 20 - 24 mai 2014..

CAPITOLULUI: .OBLIGAȚIILEPĂRȚILOR

Secțiunea 1: Obligațiile Biblioteca « V.A. Urechia »

Art. 3. Biblioteca « VA. Urechia » se obligă:

  • a. Sa folosească suma acordata de la bugetul local exclusiv pentru cheltuieli de organizare a acțiunii Festivalului National de Carte “Axis Libri”, cheltuielile ce constau în cheltuieli cazare și servicii de curățenie.

  • b. Sa sprijine cultura, ca factor strategic al dezvoltării si atribut esențial al identității naționale.

  • c. Sa promoveze si sa incurajeze libertatea de exprimare si de afirmare a diversității culturale a municipiului Galați, pluralismul cultural si dialogul intercultural, ca valori esențiale ale unei societăți deschise, democratice.

  • d. Sa tinda in permanenta, cu profesionalism si seriozitate, spre perfecționarea modului de informare al cetățenilor asupra culturii si artelor din municipiul Galați.

  • e. Sa prezinte documentele legale de justificare a cheltuielilor in vederea decontării acestora, in limita sumei alocate de la bugetul local, in termen de 30 de zile de la data efectuării plătii de către Municipiul Galați.

Secțiunea 2: Obligațiile Municipiului Galați

Art. 4. Municipiul Galați are, in raport cu obiectul prezentului contract, obligația de a asigura 25 000 lei din bugetul local, cap. 67.02, pentru organizarea acțiunii Festivalului National de Carte “Axis Libri” in perioada 20 - 24 mai 2014.

Art. 5. Plata acestor sume se face prin virament bancar, in contul nr. _______________________________________________,                deschis                la ____________________________________al Bibliotecii ,f V.A. Urechia "

CAPITOLUL IV: PROCEDURI DE ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract inceteaza la data expirării termenului pentru care a fost incheiat.

Art. 7. Fiecare dintre parti poate revoca prezentul contract in condițiile notificării deciziei celelilalte parti in termen legal. Revocarea produce efecte după 15 de zile de la data notificării.

Art. 8. In cazul in care Biblioteca nu respecta condițiile prezentului contract» respectiv neutilizarea sumelor in scopul precizat, Municipiul Galați isi rezerva dreptul de a decide oricând incetarea aplicării prevederilor prezentului contract, notificând biliotecii anularea plăților acordate de la bugetul local. Daca biblioteca nu este de acord cu restituirea sumelor, partea vatamata se poate adresa instanței de judecata.

CAPITOLUL V: CLAUZE SPECIALE

Art. 9 Orice neînțelegere intre parti se va incerca a se rezolva pe cale amiabila. In caz contrar litigiile vor fi deferite spre soluționare instanței de judecata competenta,

Art. 10. Nerespectarea de către oricare dintre părțile contractante a oricărei clauze care o privește din prezentul contract, dă dreptul celeilalte părți la invocarea rezilierii contractului în baza unei notificări a cauzei invocate în termenul prevăzut de lege.

Art. 11. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 12. Prezentul contract a fost încheiat astăzi,_____________ în 2(două)

exemplare, ambele cu valoare de original, fiecărei părți parvenindu-i câte un exemplar.

MUNICIPIUL GALAȚI BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ”V. A. URECHIA”

PRIMAR


DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECȚIA GENERALA BUGET FINANȚE

DIRECTOR

DIRECȚIA GENERALA SERIVICII PUBLICE

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

SERVICIUL JURIDIC DE LEGALITATE

SEF

BIROU INVATAMANT, CULTURA, TURISM, AGREMENT, SPORT, CULTE si SANATATE

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,