Hotărârea nr. 135/2014

Asocierea municipiului Galati cu Clubul Sportiv Angero in vederea realizarii Turneului International de tenis de camp - Tiriac Trophy

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 135

din 29.04.2014

privind: asocierea Municipiului Galați cu Clubul Sportiv Angero în vederea realizării Turneului Internațional de Tenis de Câmp - Țiriac Trophy

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 199/22.04.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 29.04.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 40296/24.04.2014, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 40298/24.04.2014, al Direcției Generale Servicii Publice și Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere solicitarea cu numărul 121108/0110 2013 a Clubului Sportiv Angero;

Având în vedere dispozițiile art. 12, alin. 2 coroborat cu art. 67 - 69 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 6, Ut. a, pct. 6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă asocierea Municipiul Galați cu Clubul Sportiv Angero în vederea organizării Turneului Internațional de Tenis de Câmp - Țiriac Trophy, în perioada 09-18 mai 2014, la Galați.

Contractul de asociere este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă alocarea sumei de 10.000 dolari, de la bugetul local, pentru desfășurarea Turneului Internațional de Tenis de Câmp - Țiriac Trophy.

Art. 3 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 -Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

ANEXĂ LA HCL NR, 135/29,04,2014

CONTRACT NR._______/     2014

de asociere între Municipiul Galați si Clubul Sportiv Angero

între

MUNICIPIUL GALAȚI cu sediul în Galați, str. Domnească nr.38, cod fiscal 3814810, reprezentată prin Stan Marius - Primarul municipiului Galați și ec. Ioan Daniel Stadoleanu -Director Direcția Generală Buget Finanțe

Și

CLUBUL SPORTIV ANGERO GALAȚI, cu sediul în municipiul ................, Str.

............. nr....... cod fiscal ....................., cont nr............................ deschis la.................., reprezentata prin Președinte - GRANCEA GHITA.

CAPITOLUL I: OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Municipiul Galați alocă pe durata încheierii contractului suma de 10.000 dolari de la bugetul local Clubului Sportiv Angero in vederea desfășurării evenimentului Turneului International de Tenis Tiriac Trophy, in perioada 09 - 18 mai 2014.

CAPITOLUL II: DURATA CONTRACTULUI

Art. 2. Contractul intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părți și își încetează valabilitatea la finalizarea acțiunii.

CAPITOLUL III: .OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Secțiunea 1: Obligațiile Clubului Sportiv Angero

Art. 3. Clubul Sportiv Angero in vederea susținerii proiectului se obligă:

a. Să folosească suma acordată de la bugetul local în baza HCL nr......../ . .2014 exclusiv

pentru cheltuieli cu desfasurarea Turneului International de Tenis Tiriac Trophy, in perioada 09-18 mai 2014, respectiv în scopul acoperirii cheltuielilor cu chiria pentru baza sportiva unde se desfasoara turneul, plata amenajatorilor de teren, cazare, masa si transport arbitri pentru perioada de desfășurare a turneului, plata baremului de arbitraj pentru arbitri, apa pentru jucători, materiale publicitare, cazare, masa si transport pentru persoanele ce fac parte din delegația Federației Romane de Tenis, licența turneului, asistenta medicala, diurna directorului de concurs, cheltuielile cu achiziționarea mingilor de joc.

b. Să prezinte în termen maxim de 30 de zile de la data finalizării proiectului documentele legale de justificare a cheltuielilor efectuate în vederea decontării acestora (copii de pe facturi, ordine de plată, chitanțe, contracte, etc.), în limita sumei alocate de la bugetul local. Documentele vor fi prezentate în copie conform cu originalul.

Secțiunea 2: Obligațiile Municipiului Galați

Art. 4. Municipiul Galați are, în raport cu obiectul prezentului contract, obligația de a asigura 10.000 dolari din bugetul local, cap. 67.02, pentru desfasurarea Turneului International de Tenis Tiriac Trophy.

Art. 5. Plata acestor sume se face prin virament bancar, în contul........................

CAPITOLUL IV: PROCEDURI DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract încetează după finalizarea acțiunii.

Art. 7. Fiecare dintre părți poate revoca prezentul contract în condițiile notificării în scris a deciziei sale către cealaltă parte în termen de 15 zile dacă se constată că nu sunt îndeplinite obligațiile stipulate la art. 3 și 4 în prezentul contract.

Art. 8. în cazul în care asociația nu respectă condițiile prezentului contract, respectiv neutilizarea sumelor în scopul precizat, Municipiul Galați își rezerva dreptul de a decide oricând încetarea aplicării prevederilor prezentului contract, notificând asociației sistarea plăților acordate de la bugetul local. Dacă asociația nu este de acord cu restituirea sumelor, partea vătămată se poate adresa instanței de judecată.

CAPITOLUL V: CLAUZE SPECIALE

Art. 9. Orice neînțelegere între părți se va rezolva pe cale amiabilă. în caz contrar litigiile vor fi deferite spre soluționare instanței de judecată competente.

Art. 10. Nerespectarea de către oricare dintre părțile contractante a art. 3 și art. 4 din prezentul contract, dă dreptul celeilalte părți la invocarea rezilierii contractului în baza unei notificări scrise a cauzei invocate în termen de 15 zile.

Art. 11. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 12. Prezentul contract a fost încheiat astăzi,____________în 2(două) exemplare,

fiecărei părți parvenindu-i câte un exemplar.

Municipiul Galați

PRIMAR,


CLUBUL SPORTIV ANGERO

PREȘEDINTE,

DIRECTOR DIRECȚIA

GENERALĂ BUGET FINANȚE

DIRECTOR DIRECȚIA GENERALĂ SERVICII PUBLICE

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

AVIZAT JURIDIC