Hotărârea nr. 134/2014

Asocierea municipiului Galati cu Asociatia VIVA SPORT CLUB GALATI pentru desfasurarea Turneului International de tenis - Trofeul municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr> 134

din 29.04.2014

privind: asocierea Municipiului Galați eu Asociația VWA SPORT CLUB GALAȚI pentru desfășurarea Turneului Internațional feminin de Tenis - Trofeul Municipiului Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 198/22.04.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 29.04.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 40302/24.04.2014, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 40304/24.04.2014, al Direcției Generale Servicii Publice și Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere solicitarea cu numărul 8781/25 02 2014 a Asociației Viva Sport Club Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 12, alin. 2 coroborate cu art. 67 - 69 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 6, Ut. a, pct. 6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă asocierea Municipiul Galați cu Asociația Viva Sport Club Galați, in vederea desfășurării Turneului Internațional Feminin de Tenis de Câmp -Trofeul Municipiului Galați, în perioada 14-22 iunie 2014, la Galați.

Contractul de asociere este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă alocarea sumei de 10.000 euro, de la bugetul local, pentru desfășurarea Turneului Internațional Feminin de Tenis de Câmp - Trofeul Municipiului Galați.

Art. 3 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,


Secretarul Municipiului Galați,

Radu Octdvian Kovacs

ANEXĂ LA HCL NR. 134/29.04.2014

CONTRACT

NR._________/       2014

de asociere între Municipiul Galați si Asociația Viva Sport Club Galați între

MUNICIPIUL GALAȚI cu sediul în Galați, str. Domnească nr.38, cod fiscal 3814810, reprezentată prin Stan Marius - Primarul municipiului Galați și ec. Ioan Daniel Stadoleanu -Director Direcția Generală Buget Finanțe

Și

ASOCIAȚIA VIVA SPORT CLUB GALAȚI, cu sediul în municipiul ................, Str.

............. nr......, cod fiscal ....................., cont nr............................ deschis la.................., reprezentata prin Președinte - Dinu Constantin Minzat.

CAPITOLUL I: OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Municipiul Galați alocă pe durata încheierii contractului suma de 10.000 euro de la bugetul local clubului Asociației Viva Sport Club Galați, in vederea desfășurării evenimentului Turneul International feminin de Tenis - Trofeul Municipiului Galați.

CAPITOLUL II: DURATA CONTRACTULUI

Art. 2. Contractul intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părți și își încetează valabilitatea la finalizarea acțiunii.

CAPITOLUL III: OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Secțiunea 1: Obligațiile Asociației Viva Sport Club Galați

Art. 3. Asociația Viva Sport Club in vederea susținerii proiectului se obligă:

  • a. Să folosească suma acordată de la bugetul local în baza HCL nr......../ . .2014 exclusiv

pentru cheltuieli cu desfasurarea Turneului International Feminin de Tenis - Trofeul Municipiului Galați, in perioada 14-22 iunie 2014, respectiv în scopul acoperirii cheltuielilor cu chiria pentru baza sportiva unde se desfasoara turneul, cazare, masa si transport arbitri pentru perioada de desfășurare a turneului, plata baremului de arbitraj pentru arbitri, materiale publicitare, diurna directorului de concurs.

  • b. Să prezinte în termen maxim de 30 de zile de la data finalizării proiectului documentele legale de justificare a cheltuielilor efectuate în vederea decontării acestora (copii de pe facturi, ordine de plată, chitanțe, contracte, etc.), în limita sumei alocate de la bugetul local. Documentele vor fi prezentate în copie conform cu originalul.

Secțiunea 2: Obligațiile Municipiului Galați

Art. 4. Municipiul Galați are, în raport cu obiectul prezentului contract, obligația de a asigura 10.000 euro din bugetul local, cap. 67.02, pentru desfasurarea Turneului International Feminin de Tenis - Trofeul Municipiului Galați.

Art. 5. Plata acestor sume se face prin virament bancar, în contul........................

CAPITOLUL IV: PROCEDURI DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract încetează după finalizarea acțiunii.

Art. 7. Fiecare dintre părți poate revoca prezentul contract în condițiile notificării în scris a deciziei sale către cealaltă parte în termen de 15 zile dacă se constată că nu sunt îndeplinite obligațiile stipulate la art. 3 și 4 în prezentul contract.

Art. 8. în cazul în care asociația nu respectă condițiile prezentului contract, respectiv neutilizarea sumelor în scopul precizat, Municipiul Galați își rezerva dreptul de a decide oricând încetarea aplicării prevederilor prezentului contract, notificând asociației sistarea plăților acordate de la bugetul local. Dacă asociația nu este de acord cu restituirea sumelor, partea vătămată se poate adresa instanței de judecată.

CAPITOLUL V: CLAUZE SPECIALE

Art. 9. Orice neînțelegere între părți se va rezolva pe cale amiabilă. în caz contrar litigiile vor fi deferite spre soluționare instanței de judecată competente.

Art. 10. Nerespectarea de către oricare dintre părțile contractante a art. 3 și art. 4 din prezentul contract, dă dreptul celeilalte părți la invocarea rezilierii contractului în baza unei notificări scrise a cauzei invocate în termen de 15 zile.

Art. 11. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 12. Prezentul contract a fost încheiat astăzi,____________în 2(două) exemplare,

fiecărei părți parvenindu-i câte un exemplar.

Municipiul Galați

PRIMAR, Marius Stan


ASOCIAȚIA VIVA SPORT CLUB GALAȚI

PREȘEDINTE, Dinu Constantin Minzat

DIRECTOR DIRECȚIA

GENERALĂ BUGET FINANȚE

DIRECTOR DIRECȚIA GENERALĂ SERVICII PUBLICE

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

AVIZAT JURIDIC