Hotărârea nr. 13/2014

Aprobarea regulamentului privind conditiile de ocupare a domeniului public in vederea desfasurarii activitatilor comerciale cu eliberarea licentelor de ocupare a domeniului public

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 13

din 30.01.2014

privind: aprobarea Regulamentului privind condițiile de ocupare a domeniului public în vederea desfășurării activităților comerciale cu eliberarea licențelor de ocupare a domeniului public

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 522/06.12.2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.01.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 142856/02.12.2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 142858/02.12.2013 al Instituției Arhitect Șef, Compartimentul Autorizații, Licențe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile ort. 6, art. 12, alin. (5) din Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

Având în vedere dispozițiile pct. 1 din Hotărârea de Guvern nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

Având în vedere dispozițiile art. 1 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 11, alin, 2 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 64 din Ordinul nr. 839/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 283 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 6 din Legea nr. 61/1991, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art.36, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Regulamentul privind condițiile de ocupare a domeniului public în vederea desfășurării activităților comerciale cu eliberarea licențelor de ocupare a domeniului public, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,


Secretarul municipiului Galați,

Radu Qctgvian Kovacs

Anexa la HCL nr. 13/30.01.2014

Regulament

Privind condițiile de ocupare a domeniului public în vederea desfășurării activităților comerciale cu eliberarea licențelor de ocupare a domeniului public

Cap. 1. Dispoziții generale

Art. 1. Scopul regulamentului

Prezentul regulament stabilește cadrul unitar pentru desfășurarea activităților comerciale stradale de lunga durată, sezoniere și ocazionale în municipiul Galați.

Art. 2. Domeniul de reglementare

Prevederile prezentului regulament se aplică agenților economici: societăți comerciale, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale și intreprinderi familiale, fundații/asociatii non-profit, care își desfășoară activitatea pe domeniul public al municipiului Galați in baza licenței de ocupare a domeniului public.

Art. 3. Cadrul legal

Activitățile în zonele publice pentru care se pot elibera licențe de ocupare a domeniului public sunt reglementate prin:

 • •  Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite;

 • •  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

 • •  Legea nr. 185/25.06.2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate;

 • •  Legea nr. 571/ 22.12.2003 privind Codul fiscal, actualizată;

 • •  Legea nr. 155/2010 a Poliției Locale;

 • •  Legea nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată;

 • •  Legea nr. 215/ 2001- legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Ordinul nr. 839/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, actualizat;

 • •  Legea nr. 60/1991 republicata, privind organizarea si desfasurarea adunărilor publice;

 • •  Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată și actualizată;

 • •  Hotărârea Guvernului nr. 348/ 2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice;

 • •  HCL nr. 173/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale.

Cap. 2. Categorii de activități economice

Art.4. Tipurile de activități care se pot desfășură în sistem comerț stradal pe domeniul public al municipiului Galați, reglementate prin prezentul regulament:

 • - comercializare cărți, reviste, ziare, ilustrate, felicitări și alte asemenea;

 • - comercializare produse manufacturiere specifice unor evenimente( ex. mărțișoare)

 • - comercializare produse de panificație și patiserie cu respectarea normelor igienico-sanitare si sanitar-veterinare în vigoare;

 • - comercializare popcom, vată de zahăr, suc și /sau înghețată de la dozator, cu respectarea normelor igienico-sanitare si sanitar-veterinare în vigoare;

 • - comerț cu băuturi răcoritoare și înghețată din lăzi sau vitrine frigorifice;

 • - comercializare flori și aranjamente florale;

 • - comercializare ochelari de soare;

 • - parc de distracții, circuri;

 • - campanii promoționale (expoziții, expunere / distribuire produse promoționale, distribuire materiale publicitare);

 • - activitati cultural- artistice, cu caracter social, de interes public;

 • - case de bilete, dispecerat taxi sau altele asemenea.

Cap. 3. Clasificarea comerțului stradal

Art.5. (1) In funcție durata de desfășurare a activității în cursul unui an calendaristic:

 • a) comerț de lungă durată

 • b) comerț sezonier

 • c) comerț ocazional.

 • (2) In funcție de structura de vânzare utilizată:

 • a) module cu suprafața maximă de 5mp;

 • b) tonete

 • c) lăzi, vitrine frigorifice, dozatoare, automate de cafea și altele asemenea, în fața unităților de profil.

Cap. 4. Procedura de obținere a licențelor de ocupare a domeniului public

Art.6. Activitatea de comerț stradal pe teritoriul municipiului Galați se desfășoară de către agenții economici în baza licenței de ocupare a domeniului public de lungă durată, sezonieră sau ocazională, după caz emisă la cererea acestora, cu respectarea prevederilor din prezentul regulament.

Art.7. (1) Pentru aprobarea licenței de ocupare a domeniului public, cererea se înregistrează la Registratura Primăriei Municipiului Galați, în atenția Instituției Arhitect Sef, Compartimentul Autorizații, Licențe și trebuie sa aibă atașate următoarele documente( în copie, conform cu originalul):

- certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;

 • - actul constitutiv al societății cu ultima modificare;

 • - actul de identitate și imputemicirea reprezentantului legal;

 • - schița de amplasare in zonă

 • - poza cu locația solicitată

 • - avizul DSVSA Galați, dacă se comercializează produse alimentare;

 • - alte avize, acorduri prevăzute de legislația în vigoare (unde este cazul);

 • - contract de prestări servicii publice de salubrizare;

 • - certificat fiscal emis de Direcția Impozite și Taxe din care să reiasă că agentul economic și administratorul/ asociatul majoritar nu au debite restante față de bugetul local.

 • (2) După aprobarea licenței în locația propusă, se achită taxa de ocupare a domeniului public, stabilită prin Hotărâre a Consiliului Local, anticipat perioadei solicitate.

Art. 8. Agenții economici care își desfășoară activitatea într-un punct de lucru fix și care solicită licența de ocupare a domeniului public în fața punctului de lucru trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • - sa dețină aviz cu orarul de funcționare eliberat în baza OG 99/2000 pentru punctul de lucru fix;

 • - să nu afecteze circulația pietonală, spațiul verde și activitatea societăților învecinate;

 • - produsele expuse să corespundă profilului de activitate desfășurat la punctul de lucru avizat, conform codului/codurilor CAEN.

Art.9. (l)Anularea licenței de ocupare a domeniului public se poate realiza in următoarele situații:

 • -  la cererea agentului economic;

 • -  în caz de restructurare urbană;

 • -  în caz de abateri repetate.

 • (2) Dacă agentul economic renunță la amplasarea pe domeniul public sau încetează activitatea înainte de terminarea perioadei solicitate trebuie să înregistreze la Registratura Primăriei municipiului Galați, o cerere în care să precizeze data încetării activității și să atașeze procesul verbal / poza. Cererea de anulare a licenței nu poate fi făcută retroactiv.

 • (3) în cazul în care terenul pentru care s-a emis licența de ocupare a domeniului public va primi o altă destinație, conform documentațiilor aprobate sau în caz de restructurare urbană, operatorii economici în cauză vor fi înștiințați prin notificare prealabilă urmând a elibera terenul, aducându-1 la starea inițială.

 • (4) In cazul în care agentul economic care a obținut licența de ocupare a domeniului public nu respectă condițiile prevăzute in licența de ocupare a domeniului public, prin abateri repetate, i se anulează licența si va trebui să elibereze terenul necondiționat și să-1 aducă la starea inițială.

Cap. 5. Obligațiile comercianților care desfășoară activități de comerț stradal

Art. 10. Activitatea de comerț stradal se va desfășura în mod civilizat, cu respectarea normelor privind:

- igiena și sănătatea publică;

 • -  protecția consumatorilor;

 • -  proveniența și calitatea mărfurilor;

 • -  utilizarea caselor de marcat și a mijloacelor de cântărire autorizate;

 • -  protecția muncii;

 • -  ordinea și liniștea publică;

Art.ll. (1) Comercianții care desfășoară activități de comerț stradal au următoarele obligații:

 • -  să asigure afișarea în mod vizibil a prețurilor și expunerea estetică a produselor, astfel încât consumatorul să fie informat clar, corect și concis asupra produselor comercializate;

 • -  să nu aducă prejudicii zonelor verzi și mediului înconjurător;

 • -  să dețină recipienți cu capac în care să depoziteze reziduurile/ deșeurile;

 • -  este interzisă depozitarea mărfurilor și deșeurilor în zona publică (pe trotuar, spațiu verde)

 • -  să respecte ordinea, liniștea publică și curățenia în perimetrul amplasamentului și să nu creeze disconfort riveranilor;

 • -  pentru comercianții care își desfășoară activitatea comerciala în tonete, chioșcuri, standuri, etc este obligatoriu să păstreze aspectul îngrijit al acestora, intervenind cu reparații, recondiționări sau alte lucrări, ori de câte ori este cazul;

 • -  sa păstreze în permanență curat spațiul în care își desfășoară activitatea, iar după încetare, să efectueze curățenia acestuia și să elibereze terenul aducându-1 la starea inițială;

 • (2) Comercianții sunt obligați să întrerupă, să suspende sau să restrângă activitatea în cazul efectuării unor lucrări de utilitate publică, situații de urgență, calamități sau în cazul în care funcționarea pe acel amplasament este de natură a aduce prejudii proprietarilor imobilelor învecinate;

 • (3) Este permisă amplasarea comercianților în fața punctelor de lucru ale altor societăți, care dețin aviz cu orarul de funcționare și numai cu acordul scris al acestora și cu respectarea condițiilor:

 • - să nu afecteze circulația pietonală și activitatea societăților învecinate;

 • - produsele expuse să corespundă profilului de activitate desfășurat la punctul de lucru.

 • (4) Practicarea comerțului stradal în alte locuri sau desfășurarea altor obiecte de activitate decât cele prevăzute în licența de ocupare a domeniului public, precum și falsificarea acesteia se sancționează conform legii și conduce la anularea licenței și la suspendarea dreptului de practicare a comerțului stradal atât a agentului economic cât și al administratorului.

Cap. 6. Reguli de amplasare a structurilor de vanzare

6.1. Chioșcuri și tonete

Art. 12.(1) Eliberarea de licențe de ocupare a domeniului public pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau închise (chioșcuri), amplasate direct pe sol, fără fundații, și să nu depășească suprafața de 5mp, nu necesită autorizație de construire.

 • (2) Produsele care se pot comercializa în aceste structuri sunt:

 • - presă, carte

 • - flori

 • - produse de patiserie

 • - produse alimentare (băuturi răcoritoare, popcom, vată de zahăr, etc)

 • (3) Se pot elibera licențe de ocupare a domeniului public pentru alte activități: dispecerat maxi-taxi, case de bilete sau altele asemenea.

 • (4) Amplasamentele, precum și modelele agreate ale chioșcurilor și tonetelor se avizează de către Arhitectul Sef.

 • (5) Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească structurile de vânzare sunt:

 • -  să asigure condițiile corespunzătoare pentru expunerea, păstrarea și protejarea mărfurilor;

 • -  dimensiunile structurii pentru care se solicită licența se aprobă în funcție de zona și destinație, fără ca acestea să depășească suprafața maximă admisă de 5mp;

 • -  să asigure spațiu suficient pentru deservirea consumatorilor, fără a afecta circulația pietonală, spațiu verde și fără a depozita produse sau ambalaje pe trotuar.

 • (6) Licența de ocupare a domeniului public de lungă durată pentru chioșcuri sau tonete se emite anual, la solicitarea scrisă a operatorului economic și a documentației corespunzătoare atașate.

 • (7) In cazul utilizării energiei electrice, instalația trebuie să corespundă legislației în vigoare.

6.2. In fața punctului de lucru

Art.l3.(l) In fața structurilor de vânzare cu sediu fix se poate obține licența de ocupare a domeniului public, la cererea comercianților care dețin aviz cu orar de funcționare valabil pentru spațiul comercial respectiv.

 • (2) In fața punctului de lucru al societății se poate obține licența de ocupare a domeniului public, numai pentru comercializarea și expunerea produselor cu același profil cu al punctului de lucru.

 • (3) Produsele care se pot comercializa în aceste structuri și respectă prevederile art. 13 alin. (2), sunt:

 • - flori

 • - înghețata

 • - produse alimentare (popcom, vată de zahăr)

 • - băuturi răcoritoare în lăzi sau vitrine frigorifice.

 • (4) In fața punctului de lucru se pot amplasa: lăzi, vitrine frigorifice, dozatoare, automate de cafea și altele asemenea, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (2).

Art. 14. Condițiile care trebuie îndeplinite pentru a obține licența în fața punctului de lucru sunt:

 • -  să dețină aviz cu orarul de funcționare pentru punctul de lucru;

 • -  să comercializeze produsele alimentare cu respectarea normelor igienico- sanitare și sanitar-veterinare în vigoare;

 • -  produsele expuse spre vânzare trebuie să corespundă profilului de activitate desfășurat la punctul de lucru respectiv;

 • -  să asigure spațiu suficient pentru deservirea consumatorilor, fără a afecta circulația pietonală, lăsând un culoar de trecere pentru pietoni (obligatoriu în partea dinspre carosabil) de minim 1.5mp;

 • -  să nu depoziteze produse sau ambalaje pe trotuar;

 • -  suprafața ocupată să nu depășească 20% din suprafața spațiului comercial în fața căruia se amplasează.

63. Parcuri de distracții, circuri

Art.l5.(l) Se pot amplasa parcuri de distracții sau circuri în următoarele condiții:

 • - operatorul economic care solicită această activitate trebuie să dețină toate acordurile și avizele legale obligatorii pentru desfășurarea activității;

 • - amplasarea se va face numai în locații stabilite și aprobate de Arhitectul sef;

 • - operatorul care solicită această activitate va asigura un grup sanitar mobil pentru fiecare 100 de participanți.

 • (2) Agenții economici pot funcționa numai în baza licenței sezoniere/ ocazionale de ocupare a domeniului public.

 • (3) Licența sezoniera/ocazionala de ocupare a domeniului public se obține la solicitarea operatorului economic, înregistrată la Primăria Municipiului Galați, în termen de 30 de zile, la care se adaugă și următoarele documente:

 • - certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;

 • - actul constitutiv al societății cu ultima modificare;

 • - actul de identitate și împuternicirea reprezentantului legal;

 • - plan de situație;

 • - acorduri, avize privind starea tehnică a aparatelor eliberate de instituțiile de specialitate;

 • - poza cu locația solicitată;

 • - contract de prestări servicii publice de salubrizare;

 • - certificat fiscal emis de Direcția Impozite și Taxe din care să reiasă că agentul economic și administratorul/ asociatul majoritar nu au debite restante față de bugetul local.

 • - fotografie a spațiului solicitat;

 • - carte de identitate a administratorului sau delegație / împuternicire și carte de identitate a reprezentantului legal.

 • 6.4, Activitati de promovare

Art. 16. La solicitarea agentului economic, pentru amplasarea mijloacelor de publicitate pe domeniul public/ privat al municipiului care nu necesită fundații și sunt utilizate în cadrul unor campanii publicitare și/sau activități de promovare ce nu depășesc 3o de zile, se eliberează licența ocazionala/ sezoniera de ocupare a domeniului public, în vederea emiterii avizului de publicitate temporară .

Art. 17.   (1) Pe domeniul public se pot amplasa, cu obținerea

licențeiocazionale/sezoniere:

 • a) panouri publicitare mobile pliante, cu respectarea următoarelor condiții:

 • ■  trotuarul să aibă lățimea mai mare de 2,25m;

 • ■  panoul să fie amplasat în dreptul spațiului destinat activității care face obiectul publicității și numai pe durata programului zilnic de funcționare a acestuia;

 • b) proiect publicitar special

 • c) distribuire de materiale publicitare: pliante, cataloage, flyere, produse promoționale;

 • d) expunere de produse, standuri in fata unitarii;

 • e) expunere de mașini in zone publice.

6.5. Comerț ocazional desfășurat cu ocazia unor sărbători sau evenimente

Art. 18.(1) Cu ocazia unor evenimente organizate de Primăria Municipiului Galați și anume, în perioada 10 februarie-10 martie, corespunzătoare zilelor de 14 februarie, 1 si 8 Martie, în perioada sărbătorilor pascale, ale Crăciunului și Anului Nou, Zilele Municipiului Galați, Ziua Scrumbiei, Ziua Marinei, la începerea școlilor, etc se eliberează de către Primăria Municipiului Galați, Compartimentul Autorizații, Licențe, licențe ocazionale de ocupare a domeniului public pentru comercializarea unor produse specifice evenimentului, la cererea agenților economici.

 • (2) Numărul de amplasamente, perioada și condițiile de desfășurare se vor stabili pentru fiecare eveniment, în parte, de către departamentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Galați.

 • (3) Ocuparea amplasamentelor se va face la cererea comercianților, depusă în termenul stabilit în anunțul public comunicat cu acest prilej (pe site-ul Primăriei Municipiului Galați sau anunț în presa locală)

 • (4) Amplasamentele se atribuie în limita numărului de locuri stabilite, în ordinea cererilor înregistrate și specificul activității, cu condiția respectării tuturor exigențelor stabilite de către administrația locală în programul evenimentului sau în alte condiții stabilite prin hotărâre a Consiliului Local.

 • (5) Licența de ocupare ocazională a domeniului public se eliberează după achitarea taxei de ocupare a domeniului public, stabilită în conformitate cu valoarea prevăzută prin HCL privind impozitele și taxele locale.

 • (6) Documentele necesare:

 • - certificat de înregistrare de la ORC;

 • - statut sau act constitutiv;

 • - acorduri, avize, autorizații ale instituțiilor de specialitate expres stabilite și prevăzute de legislația în vigoare(daca e cazul);

 • - certificat constatator pentru activități de alimentație publică ( codurile CAEN 5610 și 5630);

 • - carte de identitate a administratorului sau delegație și carte de identitate a reprezentantului legal.

 • (7) Primăria Municipiului Galați, in colaborare cu eventualii parteneri in organizarea evenimentelor, vor lua masuri in vederea asigurării condițiilor igienico-sanitare pentru buna desfășurare a evenimentelor ( grupuri sanitare ecologice s.a.). Primăria va asigura grupuri sanitare mobile, respectiv un grup sanitar mobil la 10 amplasamente ocupate.

Cheltuielile aferente închirierii grupurilor sanitare vor fii suportate de agenții comerciali care au ocupat amplasamentele respective.

6.6. Activitati cultural-artistice, cu caracter social, de interes public

Art. 19.(1) Agenții economici, fundații sau partide politice pot solicita licența ocazională de ocupare a domeniului public pentru activități culturale, artistice, târguri, strângere de semnături în campanii electorale și alte activități similare, cu respectarea condițiilor igienico-sanitare( grupuri sanitare mobile), de igiena și sănătate publică, precum si ordinea și liniștea publică.

 • (2) Organizatorul va asigura câte un grup sanitar mobil la fiecare 100 de participanți.

 • (3) Amplasamentele propuse pentru desfășurarea activităților de la art. 19 vor fi avizate de către departamentul de specialitate din cadrul Primăriei Muncipiului Galați și de către Arhitectul Sef al Municipiului Galați.

 • (4) Documentele necesare:

 • -  certificat de înregistrare de la ORC;

 • -  statut sau act constitutiv;

 • -  acorduri, avize, autorizații ale instituțiilor de specialitate expres stabilite și prevăzute de legislația în vigoare (dacă e cazul);

 • -  avizul favorabil pentru evenimentul solicitat eliberat de Comisia Municipala de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice;

 • -  carte de identitate administrator sau delegație/ împuternicire și carte de identitate a reprezentantului legal.

Cap. 7. Taxe

Art.21. Taxa de eliberare a licenței de ocupare a domeniului public se va încasa pentru fiecare punct de lucru al operatorilor economici.

Art.22. Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice este stabilită în funcție de:

 • -  depozitare materiale, expunere mărfuri sau produse;

 • -  desfacere/comercializare de produse care fac obiectul comerțului și alte activități:

 • a) ziare, reviste, cărți, publicații

 • b) produse alimentare, nealimentare, alimentație publică, prestări servicii, diverse

 • c) parcuri distractive, circuri

 • d) expoziții, expunere produse promoționate, distribuire de materiale publicitare: pliante, cataloage, flyere, produse promoționale

 • e) plăcuțe publicitare sau alte mijloace folosite pentru afîsaj publicitar

 • f) depozitare obiecte de mobilier urban folosit de comercianții care realizează activitățile prevăzute la lit. a si b, care dețin licențe permanente de ocupare a domeniului public, pentru perioada în care aceștia își suspendă activitatea, dar nu mai mult de 6 luni /an.

Art. 23. Pentru fiecare persoană care distribuie materiale publicitare taxa de ocupare a domeniului public se calculează astfel: tarif (lei/mp) * 0.5mp.

Art.24. (1) Taxa de eliberare pentru licențele temporare și ocazionale se achită anticipat perioadei solicitate.

 • (2) Plata taxei pentru obținerea licenței de ocupare a domeniului public de lunga durata se face anticipat până la ultima zi a lunii anterioare pentru luna următoare.

 • (3) In cazul neachitării în termen a taxei datorate, se vor percepe majorări de întârziere conform legislației în vigoare.

Art. 25. Responsabilitatea calculării taxelor și eliberării licențelor de ocupare a domeniului public revine compartimentului Autorizații, Licențe din cadrul Instituției Arhitect Sef.

Art. 26. Cuantumul taxelor de eliberare a licențelor de ocupare a domeniului public sunt stabilite și aprobate anual prin Hotărâre a Consiliului Local.

Art. 27. Pentru utilizarea locurilor publice cu ocazia unor expoziții, târguri, evenimente etc. în care Consiliul Local/Primăria Municipiului Galați este parte organizatoare sau partener, prevăzute în planul anual de evenimente al Primăriei Municipiului Galați sau prin dispoziție a Primarului, nu se percep taxe, doar dacă prin contractele de asociere/ parteneriat, astfel de scutiri sunt prevăzute explicit.

Cap. 8 Sancțiuni

Art. 28. Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, se constituie ca infracțiuni, următoarele fapte:

 • (1) Desfășurarea de activități de tip comerț stradal (cele prevăzute în prezentul regulament) fără a deține licență de ocupare a domeniului public.

 • (2) Nerespectarea prevederilor prevăzute în licența de ocupare a domeniului public: mutarea, extinderea, modificarea suprafeței, etc.

 • (3) Depozitarea produselor ce fac obiectul comercializării sau a ambalajelor de orice fel pe domeniul public ( spații verzi, trotuare, carosabil, alei pietonale)

 • (4) Abandonarea pe domeniul public a chioșcurilor, tonetelor, construcțiilor metalice si a altora asemenea.

Art. 29. Contravențiile prevăzute la articolul 28 se sancționează cu amendă de la lOOOlei la 20001ei.

Art. 30. Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 28 se face de către organele de control abilitate ale Primăriei Municipiului Galați.

Art. 31. La contravențiile prevăzute la art. 28 se aplică și dispozițiile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/ 2002 cu modificările și completările ulterioare.

Cap. 9. Dispoziții finale

Art. 32. (1) Aparatul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Galați răspunde de îndeplinirea procedurilor prevăzute în prezentul Regulament.

 • (2) Responsabilitățile prevăzute la alin. (1) sunt sarcini de serviciu și se cuprind în fișa postului.

 • (3) Aplicarea prevederilor din prezentul Regulament se realizează in baza unor proceduri formalizate pe activități incluse în cadrul sistemului de control managerial al Primăriei municipiului Galați.

Art. 33. Anexele nr. l, 2, 3,4 și 5 fac parte integrantă din prezentul Regulament.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

TEL: 0236/307743 , FAX: 0236/461460

E-MAIL: arhitectsef@primaria.galati.ro

INSTITUȚIA ARHITECT ȘEF


LICENȚA DE OCUPARE A DOMENIULUI PUBLIC DE LUNGA DURATA

NR.               /

AGENT ECONOMIC(SC/PFA/II/IF)____________________________________________

NR.INREG.REG.COM.____________________________C.U.I._______________________

OBIECTUL DE ACTIVITATE_____________________________________________

___________________________________________________________LOCUL DE ACTIVITATE_______________________________________________

PERIOADA_________________SUPRAFAȚA___________TAXA (lei/mp/zi)_________

MENȚIUNI______________________________________________________________

Titularul licenței este obligat:

 • - sa respecte prevederile Regulamentului privind eliberarea licențelor de ocupare a domeniului

public pe raza municipiului Galați aprobat prin H.C.L. nr._________________

 • - să păstreze în permanență curat spațiul în care practică activitatea, iar după încetare să efectueze curățenia acestuia.

 • - să depoziteze reziduurile numai în recipienți cu capac.

 • - să nu aduca prejudii zonelor verzi si mediului înconjurător

 • - este interzisa depozitarea mărfurilor si deșeurilor in zona publica (pe trotuar, spațiu verde)

 • - să respecte ordinea, liniștea publica si curățenia in perimetrul amplasamentului si sa nu creeze disconfort riveranilor;

pentru comercianții care-și desfășoară activitatea comercială în tonete, chioșcuri,

standuri, etc este obligatoriu sa păstreze aspectul îngrijit al acestora, intervenind cu reparații, recondiționări, sau alte lucrări ori de câte ori este cazul.

în cazul în care terenul pentru care s-a emis prezenta va primi o altă destinație, conform documentațiilor aprobate sau în caz de restructurare urbană, operatorii economici în cauză vor fî înștiințați prin notificare prealabilă urmând a elibera terenul, aducându-1 la starea inițială.

Practicarea comerțului stradal în alte locuri sau desfășurarea altor obiecte de activitate decât cele prevăzute în prezentul document precum și falsificarea acestuia se sancționează conform legii și conduce la anularea licenței și la suspendarea dreptului de practicare a comerțului stradal.

în caz de întrerupere a activității aveți obligația de a anunța cu 5 zile înainte Primăria, de a preda licența și de a elibera terenul ocupat.

Plata taxei pentru obținerea licenței de ocupare a domeniului public cu caracter permanent se face anticipat până în ultima zi a lunii anterioare pentru luna următoare

PRIMAR, MARIUS STAN


ARHITECT SEF, arh. TEODORA VOICILA

Perioada.........................................................

Taxa..................Chit, nr......................................

Primar,

Marius Stan

Perioada.........................................................

Taxa..................Chit, nr......................................

Primar,

Marius Stan

Perioada.........................................................

Taxa..................Chit, nr......................................

Primar,

Marius Stan

Perioada.........................................................

Taxa..................Chit, nr......................................

Primar,

Marius Stan

Perioada.........................................................

Taxa..................Chit, nr......................................

Primar,

Marius Stan

Perioada.........................................................

Taxa..................Chit, nr......................................

Primar,

Marius Stan

Perioada.........................................................

Taxa..................Chit, nr......................................

Primar,

Marius Stan

Perioada.........................................................

Taxa..................Chit, nr......................................

Primar,

Marius Stan

Perioada.........................................................

Taxa..................Chit, nr......................................

Primar,

Marius Stan

Perioada.........................................................

Taxa..................Chit, nr......................................

Primar,

Marius Stan

Perioada.........................................................

Taxa..................Chit, nr......................................

Primar,

Marius Stan

Perioada.........................................................

Taxa..................Chit, nr......................................

Primar,

Marius Stan

ANEXA 2 la Regulament

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

PRIMĂRIA


Nr._________________/_______________

CERERE

pentru eliberare de licență de ocupare de lunga durata a domeniului public

SOCIETATEA COMERCIALĂ (PFA / II / IF)_________________________________________

NR. ÎNREG. REG. COM.______________________C.U.I._______________________________

NUME / PRENUME REPREZENTANT LEGAL________________________________

C. N. P.____________________________________________________________________________________________________

SEDIUL SOCIAL (DOMICILIUL)_________________________________________________

ADRESA DE CORESPONDENTA________________________________________

____________________________ TELEFON___________________________ ACTIVITATEA SOLICITATĂ________________________________________________

SUPRAFAȚA______________; PERIOADA_________________________________

LOC DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII________________________________________

Ma oblig :

 • - sa respect prevederile Regulamentului privind eliberarea licențelor de ocupare a domeniului public pe

raza municipiului Galați aprobat prin H.C.L. nr._________________

 • - sa păstrez in permanenta curat spațiul in care practic activitatea, iar după incetare sa efectuez curățenia acestuia si sa eliberez terenul aducandu-1 la starea inițiala .

Am luat la cunoștința următoarele :

in cazul în care terenul pentru care s-a emis prezenta va primi o altă destinație, conform documentațiilor aprobate sau în caz de restructurare urbana, operatorii economici în cauză vor fi înștiințați prin notificare prealabilă urmând a elibera terenul, aducandu-1 Ia starea inițiala;

practicarea comerțului stradal in alte locuri sau desfasurarea altor obiecte de activitate decât cele prevăzute in licența precum si falsificarea acesteia se sancționează conform legii si conduce la anularea licenței si la suspendarea dreptului de practicare a comerțului stradal;

plata taxei pentru ocuparea permanenta a domeniului public se face anticipat pana la ultima zi a lunii anterioare pentru luna următoare. In cazul in care plata taxei se face după termenul scadent se aplica majorări de întârziere in condițiile legii.

Relații cu publicul: Luni 9.00-12.00, Marti 9.00-12.00, Miercuri 9.00-12,00; 13.00-15.30,

Joi 9.00-12.00; 13.00 - 15.30 pentru eliberări licențe, Vineri nu este program cu publicul.

DATA                       SEMNĂTURĂ SI STAMPILA

Se anexeaza in copie următoarele documente :

 • >    Actul constitutiv al societății;

 • >    Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;

 • >    Actul de identitate si delegația reprezentantului legal;

 • >   Schița de amplasare in zona;

 • >    Poza cu locația solicitata;

 • >   Autorizația sanitar/veterinara pentru comercializare produse de patiserie si alte produse alimentare ambalate, după caz.

Pentru parcuri distractive, circuri si jocuri de agrement:

 • >   Documentele mai sus menționate;

 • >   Contract cu salubritatea ;

 • >    Autorizațiile ISCIR.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

TEL: 0236/307743 , FAX: 0236/461460

E-MAIL: arhitectsef@primaria.galati.ro

INSTITUȚIA ARHITECT ȘEF

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII, LICENȚE

LICENȚA DE OCUPARE SEZONIERA A DOMENIULUI PUBLIC

NR._______________I_____________

AGENT ECONOMIC(SC/PFA/II/IF)________________________________________________

NR.INREG.REG.COM._____________________________C.U.I._______

REPREZENTANT LEGAL_____________________CNP______________________

OBIECTUL DE ACTIVITATE________________________________________________

LOCUL DE ACTIVITATE____________________________SUPRAFAȚA_______

PERIOADA____________ TAXA           CHIT. NR.________________________

Titularul licenței este obligat sa respecte prevederile Regulamentului privind eliberarea licențelor de ocupare a domeniului public pe raza municipiului Galați aprobat prin H.C.L. nr._________________

Practicarea comerțului stradal in alte locuri sau desfasurarea altor obiecte de activitate decât cele prevăzute in prezentul document precum si falsificarea acestuia se sancționează conform legii si conduce la anularea licenței si la suspendarea dreptului de practicare a comerțului stradal.

La încetarea activitatii solicitate aveți obligația de a elibera terenul ocupat.

Plata taxei pentru ocuparea temporara a domeniului public se face anticipat perioadei solicitate

PRIMAR,

MARIUS STAN


ARHITECT SEF, arh. TEODORA VOICILA

LICENȚA DE OCUPARE SEZONIERA A DOMENIULUI PUBLIC

NR._______________!_____________

AGENT ECONOMIC(SC/PFA/II/IF)      __________________________________________

NR.INREG.REG.COM._____________________________C.U.I.__________________________

REPREZENTANT LEGAL                      CNP______________________

OBIECTUL DE ACTIVITATE________

LOCUL DE ACTIVITATE                              SUPRAFAȚA

PERIOADA             TAXA___________CHIT. NR.________________________

Titularul licenței este obligat sa respecte prevederile Regulamentului privind eliberarea licențelor de ocupare a domeniului public pe raza municipiului Galați aprobat prin H.C.L. nr._________________

Practicarea comerțului stradal in alte locuri sau desfasurarea altor obiecte de activitate decât cele prevăzute in prezentul document precum si falsificarea acestuia se sancționează conform legii si conduce la anularea licenței si la suspendarea dreptului de practicare a comerțului stradal.

La încetarea activitatii solicitate aveți obligația de a elibera terenul ocupat.

Plata taxei pentru ocuparea temporara a domeniului public se face anticipat perioadei solicitate

PRIMAR,                                 ARHITECT SEF,

MARIUS STAN                           arh. TEODORA VOICILA

Perioada.........................................................

Taxa..................Chitanța nr..............................

Primar, Marius Stan


Perioada.........................................................


Taxa..................Chitanța nr..............................


Primar,

Marius Stan


Perioada.........................................................


Taxa..................Chitanța nr..............................


Primar, Marius Stan


Perioada.........................................................

Taxa..................Chitanța nr..............................


Primar, Marius Stan


Perioada.........................................................


Taxa..................Chitanța nr..............................


Primar, Marius Stan


Perioada.........................................................

Taxa..................Chitanța nr..............................


Primar,

Marius Stan


Perioada.........................................................


Taxa..................Chitanța nr..............................


Primar, Marius StanPRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

TEL: 0236/307743 , FAX: 0236/461460

E-MAIL: arhitectsef@primaria.galati.ro

INSTITUȚIA ARHITECT ȘEF

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII, LICENȚE

LICENȚA DE OCUPARE OCAZIONALA A DOMENIULUI PUBLIC

NR._______________/

AGENT ECONOMIC(SC/PFA/II/IF)________________________________________________

NR.INREG.REG.COM.____________________________CILI.______________

REPREZENTANT LEGAL_______________________CNP____________________

OBIECTUL DE ACTIVITATE________________________________________________

LOCUL DE ACTIVITATE                              SUPRAFAȚA

PERIOADA__________________TAXA_____________CHIT. NR._________________

Titularul licenței este obligat sa respecte prevederile Regulamentului privind eliberarea licențelor de ocupare a domeniului public pe raza municipiului Galați aprobat prin H.C.L. nr._________________

Practicarea comerțului stradal in alte locuri sau desfasurarea altor obiecte de activitate decât cele prevăzute in prezentul document precum si falsificarea acestuia se sancționează conform legii si conduce la anularea licenței si la suspendarea dreptului de practicare a comerțului stradal.

La încetarea activitatii solicitate aveți obligația de a elibera terenul ocupat.

Plata taxei pentru ocuparea temporara a domeniului public se face anticipat perioadei solicitate

PRIMAR, MARIUS STAN


ARHITECT SEF, arh. TEODORA VOICILA

LICENȚA DE OCUPARE OCAZIONALA A DOMENIULUI PUBLIC

NR._______________!_____________

AGENT ECONOMIC(SC/PFA/II/IF)________________________________________________

NR.INREG.REG.COM.____________________________C.U.I.__________________________

REPREZENTANT LEGAL______________________CNP______________________

OBIECTUL DE ACTIVITATE________________________________________________

LOCUL DE ACTIVITATE                              SUPRAFAȚA

PERIOADA________________ TAXA____________CHIT. NR.____________________

Titularul licenței este obligat sa respecte prevederile Regulamentului privind eliberarea licențelor de ocupare a domeniului public pe raza municipiului Galați aprobat prin H.C.L. nr._________________

Practicarea comerțului stradal in alte locuri sau desfasurarea altor obiecte de activitate decât cele prevăzute in prezentul document precum si falsificarea acestuia se sancționează conform legii si conduce la anularea licenței si la suspendarea dreptului de practicare a comerțului stradal.

La încetarea activitatii solicitate aveți obligația de a elibera terenul ocupat.

Plata taxei pentru ocuparea temporara a domeniului public se face anticipat perioadei solicitate

PRIMAR,

MARIUS STAN


ARHITECT SEF, arh. TEODORA VOICILA

Anexa 5 Ia Regulament

NR._________!__________

CERERE

pentru eliberare de licența de ocupare sezoniera/ ocazionala a domeniului public

Subsemnatul__________________________________,reprezentant legal al____________________________,

CUI____________________,Nr. inreg. Reg. Corn..____________________domiciliat in__________________________

_______________________________________________________, telefon nr.________________________solicit sa-mi aprobați eliberarea licenței pentru comercializare de______________________________________________________________

in perioada _____________________________in zona__________________________________________________

pe o suprafața de_________________m.p.

Anexez, in copie, următoarele documente, după caz :

S Certificat de înregistrare eliberate de O.R.C. (SC/PFA/II/IF) ;

Statutul societății comerciale (actul constitutiv) sau certificatul constatator pentru PFA/IF/II eliberat de

O.R.C.

Carte de identitate a reprezentantului legal al SC/PFA/II/IF ;

J Certificatul constatator pentru punctul de lucru unde se desfasoara activitatea de alimentație publica ;

S Contract încheiat cu furnizorii de servicii comunale (salubritate).

Ma oblig:

 • - sa respect prevederile Regulamentului privind eliberarea licențelor de ocupare a domeniului public pe

raza municipiului Galați aprobat prin H.C.L. nr._________________

 • - activitatea de comerț stradal sa o desfasor cu respectarea normelor legale privind igiena si sanatatea publica, protecția consumatorilor, proveniența mărfurilor, protecția muncii;

 • - sa păstrez in permanenta curat spațiul in care practic activitatea , iar după încetare sa efectuez curățenia acestuia si sa eliberez terenul aducandu-1 la starea inițiala .

Am luat la cunoștința următoarele :

 • -  practicarea comerțului stradal in alte locuri sau desfasurarea altor obiecte de

activitate decât cele prevăzute in licența precum si falsificarea acesteia se sancționează conform legii si conduce la anularea licenței si la suspendarea dreptului de practicare a comerțului stradal;

~ plata taxei pentru ocuparea temporara a domeniului public se face anticipat perioadei solicitate.

Relații cu publicul: Luni 9.00-12.00, Marti 9.00-12.00, Miercuri 9.00-12.00; 13.00-15.30,

Joi 9.00-12.00; 13.00 -15.30 pentru eliberări licențe, Vineri nu este program cu publicul.

DATA                        SEMNĂTURĂ SI STAMPILA

10.08.02.02