Hotărârea nr. 128/2014

Modificarea si completarea Regulamentului de infiintare, organizare si functionare a asociatiilor de proprietari din municipiul Galati aprobat prin HCL nr. 527/11.12.2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 128

din 29.04.2014

pentru: modificarea și completarea Regulamentului de înființare, organizare și funcționare a asociațiilor de proprietari din Municipiul Galați aprobat prin HCL nr. 527/11.12.2013

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 150/28.03.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 29.04.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 34618/08.04.2014, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 32058/01.04.2014, al Direcției Generale Servicii Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei Juridice, de Administrație Publică Locală, Drepturi și Libertăți Cetățenești, Relații cu Cetățenii și Apărarea Ordinii și Liniștii Publice;

Având în vedere dispozițiile art. 52, coroborate cu cele ale art. 53, alin. (2) din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;

Având în vedere dispozițiile art. 34, art. 57 și art. 59, alin. (1) și alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1588/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;

Având în vedere dispozițiile art. 8, alin, (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Anexei la HCL nr. 527/11.12.2013 privind aprobarea Regulamentului de înființare, organizare și funcționare a asociațiilor de proprietari din Municipiul Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului de înființare, organizare și funcționare a asociațiilor de proprietari din Municipiul Galați aprobat prin HCL nr. 527/11.12.2013 , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

’ Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Radu Ocțavian Kovacs

Art. 8.1., lit. e/'corțfirmă valabilitatea proceselor—verbale ale Adunării Generale a asociației pentru numirea/înlocuirea președintelui și/sau organelor de conducere alese ale asociației de proprietari, precum și pentru angajarea administratorului sau pentru orice modificare apărută în ceea ce privește reprezentanții legali ai acesteia. In acest scop, asociațiile de proprietari, prin grija comitetului executiv reprezentat de președinte, au obligația depunerii proceselor-verbale ale adunărilor generale ordinare/extraordinare respective, împreună cu documentele justificative (convocator, tabele convocatoare, tabele de prezență, împuterniciri, rapoarte, etc.), la Primăria Municipiului Galați, compartimentul specializat, spre avizare, în termen de io zile de la data la care acestea au avut loc.”

Art. 8.2.1., lit. a: ” - Controlul asupra activității financiar-contabile din cadrul asociațiilor de proprietari se exercită de către Consiliul Local al Municipiului Galați

prin:


- activități de control directe, efectuate de către compartimentul specializat din cadrul autorității publice locale, conform prevederilor art.52 - art. 55 din Legea nr. 230/ 2007 și ale art.59 (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007.

(cu sprijinul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România


filiala Galați conform cu protocolul semnat în acest sens)

- activități de control indirecte, realizate prin analizarea raportărilor periodice < în format electronic transmise de către asociații primăriei”

Art. 8.2.1., lit. e: “Controlul va fi efectuat prin sondaj sau pe tematică și în baza documentelor și actelor justificative puse la dispoziție, iar în situația în care se constată deficiențe se va extinde verificarea și asupra documentelor aferente anilor anteriori sau se va recomanda conducerii asociației angajarea unui expert contabil autorizat pentru extinderea verificării și asupra documentelor aferente anilor anteriori (perioada de prescripție de 3 ani).Potrivit normativelor în vigoare, expertiza contabilă este mijlocul legal folosit ca probă în justiție, prin care se poate demonstra un prejudiciu pecuniar produs asociației de proprietari de către administrator, președinte, comitet executiv, etc. Expertiza contabilă pentru a fi recunoscută în justiție poate fi efectuată de către un expert contabil autorizat de C.E.C.CA.Rfiliala Galați. în baza rezultatelor verificării, în condițiile în care rezultă fapte de natură infracțională privind activitatea financiar contabilă și gestionare a asociației, conducerea acesteia are obligația de a sesiza organele de cercetare penală și de asemenea, de a acționa în justiție persoanele care se fac răspunzătoare, în vederea recuperării eventualelor pagube constatate.”

Art. 9, alin. (2): ” Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează în conformitate cu dispozițiile art. 56, alin. (2) din Legea 230/2007”

Art. 10, alin. (3): “Dacă suma indecșilor contorilor individuali, corectată conform alin. 1, la care se adaugă normele de paușal, proporțional cu numărul de persoane existente, în apartamentele necontorizate în mod curent în condominiu nu coincide cu indexul contorului de branșament, diferența se va considera pierdere. Până la minimalizarea consumurilor excesive și eliminarea cauzelor, această pierdere de apă va fi repartizată proporțional cu numărul de persoane prezente în mod curent în condominiu, doar în cazul proprietarilor/chiriașilor din apartamentele branșate la instalația comună de apă rece și apă caldă menajeră, indiferent dacă au montate apometre de clasă A, B sau C. De asemenea, pierderile de apă se repartizează și în cazul proprietarilor care locuiesc temporar în condominiu, mai puțin de 15 zile (nefiind înregistrați în evidența asociației ca persoane prezente), dar înregistrează consum de apă.

în situația în care în cadrul condominiului se înregistrează pierderi de apă în părțile exterioare ale apartamentelor (avarii constatate în subsolul clădirii ori în conducta îngropată care leagă vana de izolare a scării de coloana de distribuție), valoarea acestora se constituie în cheltuială comună și se repartizează, în funcție de cota parte indiviză din proprietatea comună, tuturor proprietarilor din condominiu ale căror apartamente sunt racordate la sistemul centralizat de alimentare cu apă rece/caldă. ”                           W ,

Președinție ședinț

' Eugtn^GăVan j