Hotărârea nr. 127/2014

Modificarea si completarea Cap. II, III si IV din Regulamentul referitor la procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc sa obtina calitatea de administrator aprobat prin HCL nr. 499/21.11.2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 127

din 29.04.2014

pentru: modificarea și completarea Cap, II, III și IV din Regulamentul referitor la procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator aprobat prin HCL nr. 499/21.11.2013

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 149/28.03.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 29.04.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 34616/08.04.2014, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 32056/01.04.2014, al Direcției Generale Servicii Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei Juridice, de Administrație Publică Locală, Drepturi și Libertăți Cetățenești, Relații cu Cetățenii și Apărarea Ordinii și Liniștii Publice;

Având în vedere dispozițiile art. 54, alin.(i) și (2) din Legea nr.230/2007privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;

Având în vedere dispozițiile art. 58 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1588/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;

Având în vedere dispozițiile Cap. II, III și IV din Anexa la HCL nr. 499/21.11.2013 privind aprobarea Regulamentului referitor la procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de imobile;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin, (1) din Legea administrației publice locale nr, 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se aprobă modificarea și completarea Cap. II, III și IV din Regulamentul referitor la procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator aprobat prin HCL nr. 499/21.11.2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

•Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Radu OctMan Kovacs

Anexa la HCL nr.127/29.04.2014

Capitolul II. Candidații

Art. 5, lit. c? “să aibă starea de sănătate corespunzătoare desfășurării unei astfel de activități, confirmată printr-un înscris eliberat de către medicul de familie/generalist/specialist, după caz”;

Art. 5, lit. d, “să aibă cel puțin studii medii (certificat de absolvire 12 clase sau diplomă de bacalaureat) și sâ dețină certificat de calificare în meseria de administrator de imobile”;

Art. 5, lit. h, “candidații care sunt posesorii unei diplome de absolvire a studiilor universitare în domeniul economic, cu o experiență de minim 3 ani în specialitatea studiilor economice, pot să se înscrie la examenul de atestare fără a fi necesar să dețină certificat de calificare în meseria de administrator de imobile.”

Art. 7, lit. c, “copii după actele de studii și cursuri de calificare, inclusiv certificatul de calificare în meseria de administrator imobile sau dovada experienței de minim 3 ani în specialitatea studiilor economice, avizată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Galați”

Art. 7, lit. d, “copie după adeverința de salariat din care să rezulte vechimea în muncă și în specialitatea studiilor”

Art. 7, lit. f “adeverință medicală eliberată de medicul de familie/generalist/specialist, după caz, din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical pentru a îndeplini funcția de administrator de imobile”

Art. 7, lit. fa, “adeverință medicală eliberată de medicul psihiatru din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical pentru a îndeplini funcția de administrator de imobile ”

Capitolul III. Comisiile de organizare a examenului

Art. 8. alin. (2), “Din componența comisiilor fac parte un Președinte, un secretar cu drept de vot și 3 membri”

Capitolul IV. Examenul

Art. 16. alin. (2), lit. b, “Proba orală - interviul se va susține și se va axa pe întrebări și răspunsuri privind relația cu furnizorii de servicii publice și utilități, pe modul de colaborare cu conducerea asociației de proprietari și cu membrii acesteia, precum și pe probleme contabil-financiare. în urma probei orale-interviului, membrii comisiei, decid calificativul de admis sau respins după caz. Fiecare membru al comisiei de atestare poate adresa întrebări candidatului. Candidatul va fi declarat admis la această probă dacă răspunde corect la majoritatea întrebărilor.”

Art. 17., “Atât calificativele acordate, cât și întrebările și răspunsurile se consemnează întocmai în procesul-verbal întocmit de secretarul comisiei de atestare și semnat obligatoriu de către toți membriiprezenți ai comisiei.”

Președintele ședință, ; Eugenfeăvan ■