Hotărârea nr. 121/2014

Insusirea raportului informarii si consultarii publicului pentru Planul Urbanistic Zonal "Cartier Traian Nord"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 121

din 29.04.2014

pentru: însușirea Raportului informării și consultării publicului pentru Plan Urbanistic

Zonal „Cartier Traian Nord”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 169/16.04.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 29.04.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 37728/15.04.2014, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 37746/16.04.2014, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile art. 5, alin. (1) din Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Având în vedere dispozițiile art. 12 din Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL nr. 238/26.05.2011;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (5), lit. ”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2), lit. ”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se însușește Raportul informării și consultării publicului pentru Planul Urbanistic Zonal „Cartier Traian Nord”, individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Radu Octavtan KovacsfiB

-.-.....


iMwPRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

ȘTR. Domn^oșca^ nr. 38,800830 Galați - ROMANIA

INSTITUȚIA ARHITECT SEF

TELEFON: 0236/307708, FAX: 0236/461460

e-mail: arhitectsef@primaria.galati.ro, site :www.primariagalati.ro


PRIVIND PLANUL URBANISTIC ZONAL CARTIER TRAIAN NORD

Conform Legii /rir<. 35(i/6,:iul:ie -: 2001 . (^actualizata*) privind amenajarea teritoriului si urbanismul, art. 47, alin. (1) «plunul urbanistic zphar^te.bțfttrtinientul de planificare urbana de reglementare specifica,.prin care. 'se;^c^^^i^a\ț^2:jd)iiaȚea.-urbpnisiica integrata.a unor zone din localitate, caracterizate prîntr~un grad ridicat de complexitate-

accentuata. Planul urbanistic zonal asigura corelarea programelorde dezvoltare urbana integrata a zonei cu Planul urbanistic general ».: CC ; </       ?. :r:             •

Conform ■■ Contractului■d.e.:ăervieif.nr. lOOOSOdin 19:10.2012 - încheiat intre municipiul Galați si Asocicreâ:;ȘC. QU A'i’ȚRO.DEMGH SRE&SC HALCROW RoWm'A '^kE>;eștc-in curs de deraIarePlaDul,Uri)aiifefickoDâÎ4(GUi^^rfrșiantlSh)'ijd->/.:I:Ș:^-;-        .■:<;?

Astfel, pentru elaborarea documentației' de urbanism, conform temei de proiectare sunt prevăzute următoarelebțape/f^ze: -;;          A'.    :'; ■'

 • I  Etapa privind stabilirea, delimitarea si caracterizarea zpneistudinte ?

 • - A ctual izarea suportul u i topografi c                     ■. :.

Faza LI -Studii de fiindamcntare cu caracter analitic             '

Eaz^I.2-Studii de fundamentare cit caracter consultativ '• Fa.za 1.3 — Siudii de fundamentare cu caracter prospectiv

 • - Avizare Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului sj.țJrbanisin (C.T.A.T.U.)

 • - Obținerea avizului O.C.P.l.    O :Ț.. ■/'.;?          -O1 '’T

 • II Etapa de întocmire a pianului urbanistic zonal si regulamentului local de urbanism aferent

  pentru zona studiata


Faza II. 1 - Propuneri preliminare de reglementari urbanistice (P.U.Z. preliminar)

 • - Avizare Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism

 • - Avizare Comisia de Urbanism a Consiliului Local Galați

Faza n.2 - Consultarea populației in conformitate cu Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism

Faza II.3 — Elaborarea Raportului de mediu si întocmirea documentațiilor necesare pentru obținerea avizelor/acordurilor emise de către organismele centrale/teritoriale interesate

 • - Avizare Agenția pentru Protecția Mediului Galați

Faza II.4 - Redactarea finala a documentației P.U.Z. (P.U.Z. definitivat) după primirea observațiilor finale din partea beneficiarului, a propunerilor enunțate de populație in procesul de informare si consultare a publicului cat si a propunerilor institutiilor/organismelor interesate

 • - Avizare Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism

 • - Avizare Comisia de Urbanism a Consiliului Local Galați

 • - Aprobare in Consiliul Local Galați

Conform art. 5 alin. (1) din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism « ...procesul de informare si consultare a publicului se finalizează cu raportul informării si consultării publicului, rqpprt ce se 'supune atenției autor itatilor administrației publice responsabile cu aprobarea planului, 'idipreunqcu documentația completa ».

Informarea si consultarea publicului se face in: cdijfQrmhate cu reglementările legale privind transparenta dccizionala si . participarea, publicului            deciziilor care, privesc dezvoltarea

durabila a municipiului.                       ...                          ■'■/:■■■•■;■■            • ? •      .

Prin procedeul informării si consultării populației șe urmărește implicarea acesteia in procesul dezvoltării teritoriului zonei astfel Încât fiecare cetatean sa conștientizeze faptul .ca orașul pe care ni-1 dorim il putem construi doar impreima, respectând reguli, strategii si planuri pe care cu lotii ni le insusim.          .                           :           Wx         < L' ■■'■'i';? /;

Astfel, se impune întocmirea raportului informânțzsi consultării publicuîui dp cațre structura de specialitate din cadrul administrației publice.locata-accsta urmând a fi-țiaț-puț»iiciOfi::pc pagina de internetaPrimar iei municipiului Galați.                   • ' /

ETAPE PARCURSE


PRE.ZENT:ljL;R APORT..CON ȚINE descrierea metodoipgîe.i/de organizare si desfasurare a consultării publice, observațiile, partieipantilor si propunerile lor legate dc documentele discutate, inclusiv concluziile.si recomandările din partea arhitectului sef al municipiului Galați si echipei de elaboratori a documentației P.U.Z. Traian Nord.                 : ;

Informarea si consultarea publicului s-a desfasurat. .in conforîmțâțe cu prevederile din Ordinul nr. 2701/2010 si Rep^damentul. Local de. implicare. :a:.fiAlicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de a menaj Are:ă'den'tqtit^i-^robdf'prin H.C.I.. nr. 238/26.05.2011 precum si, in conformitate cu graficul de lucru/calendarul acțiunilor pentru aceasta etapa, cu privire la propunerile preliminare de reglementari urbanistice « Plan Urbanistic Zonal Traian Nord » (P.U.Z. preliminar). In acest sens, activitatile s-au desfasurat la sediul Facultatii de Mecanica Galați, corp D din str. Domneasca nr. 111, după cum urmeaza:

 • > In data 27 ianuarie 2014 - afișarea planșelor conținând propunerile preliminare elaborate pentru a fi vizionate de publicul interesat, in spațiul cultural deschis «Nicolae Mantu» din incinta Facultatii de Mecanica Galați;

 • > In perioada 27 ianuarie - 28 februarie 2014 consultarea documentației de către publicul interesat;

 • > In zilele 26 si 27 februarie 2014, intre orele 10.00 — 15.00, publicul interesat a fost invitat sa participe la intalnirea cu echipa de elaboratori a documentației;

 • > In ziua de 28 februarie 2014, ora 13.00 s-au desfasurat lucrările grupului consultativ.

Anunțul privind organizarea dezbaterii publice a fost postat pe site-ul Primăriei municipiului Galați: www.primaria.galati.ro, in data 24.01.2014. Publicul a fost informat cu privire la consultarea documentației, precum si asupra posibilității de a transmite sugestii, observații si opinii, in scris la sediul P.M.G. din str. Domneasca nr. 38 sau pe adresa de e-mail: arhitectsef@primaria.galati.ro.


De asemenea :                                 ,

La sediul P.M.G. a fost afișat anunțul pe panou special:/:

amenajat/flipehart;               ra.. T. ■;

Informațiile au fost furnizați prin' dișjribuird .de. fluturași publicitari/flyere pentru informare, la cutiile poștale, proprietarilor, din zona de.studiu; \ f;

in data 21 februarie 2014 s-a procedat Ia publicarea in cotidianul « Viața Libera >> a următorului anunț:

« municipiul Galați, titular al Planului Urbanistic Zonal Troian Mani invita publicul interesat sa participe la întâlnirea cu echipa de elaboratori a documentației de urbanism ~ propuneri preliminare PUZ Troian Nord, in zilele de 26 si 2Tfebrtțarie 2014. intre orele 1^60-1.5dÎ0;'i^^^i^'F(K:iiltaiii de Mecanica Galați, corp D, str. Domneasca nr, Itl » .

5...


!■


...... ■■ ...... ■■... . .... .. .... .....

La dezbaterea publica au participat: populația Interfața, membrii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism, rcprczerțlâhți:âi conducerii si serviciilor interesate din cadrul Primăriei municipiului Galați, reprezentanți ai Minisipruliii Apărării Naționale si Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv echipa de elaboratori a documentației pentru a putea explica persoanelor interesate ^mtuirfele-h^airifatk                        ■./ ■In continuare, redăm observatiile/propunerile din partea populației, formulate in cadrul procesului de consultare publica pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal Cartier Traian Nord si punctul de vedere/raspunsul din partea elaboratorului PUZ-ului.


Andreea Iordan


Salubritate


. . 1; Sa se.curețe zapada


■■


Ștefan Badita


Dezvoltare urbanar.


.. 2


1. Dezvoltare pol de agrement turistic (eventual cu insula ■ artificiala) pe lacul jBrățbș. '         ;■ Z/ ;;

'Infraririictura troleibuz si' tramvai paria ,.țșf Metro si/sau (iarboavele.-

Demolare; construcții .parazitare: si tramvai

RcfâdereAaerod romului


3'


:s;


,ș-


1. Nu face obiectul PUZ. Totuși, trama stradala a fost configurata astfel incat automobilele de dimensiuni mari sa aiba acces pe cat mai multe artere.

I.' Zona lacului Brates nu face obiectul .. -PUZ1 Totuși, o viitoare dezvoltare de .' agrement in vecinătate (malul lacului ' Brates - propusa prin alte documentații) a fost luata in ■ considerare, prevazandu-se legaturi pielonale cu cartierul Traian Nord si zone plantate pe taluz (cu rol estetic, de stabilizare a versantului si de ^ ameliorare a microclimatului).

Troleibuzul este, in acest moment, ^taportun pe acest traseu, insa, in caz jJSe nevoie, poate fi implementat ulterior :F cu investiții minime. Tramvaiul reduce gabaritul circulațiilor rutiere si este ineficient de preluat in profilul preconizat al str. Traian, in condițiile ne-constatarii unor nevoi evidente in acest sens.

Aplicarea RLU va duce la desființarea construcțiilor parazitare. Pentru tramvai - vezi pct. 2.

Imposibil in limitele PUZ.


3.


4.


Edilitare


Necunoscut


1. Rețea de canalizare si alimentare cu apa pe str. Cetatianu Ioan


1. S-a prevăzut in PUZ.


Dan Cornea (e-mail)


Circulații, poluare fonica, edilitare • 1. Apreciază propunerea din PUZ cu privire la sensul. giratoriu;., tfcla iritersectia .str. Traian/str. Cetat:ianii?lbâh. < •• • •

 • 2.  Având in. .vedere propunere intersecție

..■..semaforizată Ia DlȘf 26 cp str. Zimbrului; si. ținând cont de noul sens giratoriu - intrare ora? (de mai sus), propune eliminarea limitării vitezei ia 50 km/h. pana in Bariera Traian si menținerea limitei de 70 km/h. '

 • 3. Zona poluare fonica de la poligonul de

: ■ ti'agișr^ț ;a .unitații:.^:^ilitare. ,'e -mtilt mai extinsa dacat e prezentata in.PțlZ. llumihaf::stradaț si ■ asfaltare' sțri: Cetatiamî; foan


■J


•î.


’?s


H.-J


1. —

 • 2.  Limitarea de viteza si amplasarea de sensuri giratorii si/sau semaforizare sunt masuri complementare in ameliorarea siguranței traficului. In plns, reducerea la 50 km/h are si rolul de a reduce poluarea fonica, de a înlesni traversările pietonale prin locurile amenajate si nesemaforizate si, nu in ultimul rând, de a conferi zonei

< riverane? un statut mai urban, mai . ■•icivic*”. mai puțin periferic, pe care am si încercat sa il accentuam prin prevederile de regulament de ... construire.

 • 3. Conform legii, zona de poluare fonica a UM a fost stabilita de reprezentanții

/acesteia, in funcție de activitatile desfășurate acolo. Dat fiind ca unitatea . im li tara nu face parte din teritoriul , reglementat prin PUZ, nu putem stopa sursa poluării, scopul acelei limite orientative fiind ca cei cuprinși in ea, sa fie instiintati in mod explicit si oficial de aceasta problema, in momentul solicitării certificatului de urbanism.

 • 4. PUZ este o documentație urbanistica de reglementare, nu una de finanțare a investițiilor. Am identificat nevoia


funcționala (urbanistica si trafic prognozat) de asfaltare si lărgire a străzii la un profil cu un fir pe sens, precum si de completare a unor rețele edilitare. Astfel, PUZ creaza cadrul legal si regulamentar pentru aprobarea investițiilor de către toti factorii interesați, in funcție de prioritățile asumate si de bugetele avute la dlspOZllie.

Reprezentant Inspectoratul de Jandarmi Județean Galați

Circulații

I. înlesnirea traversării pietonale a str. Traian. in zona Inspectoratului de Jandarmi eventual prin pasarela supfatcraria. . < .

f . jl. Investiția fiind strict in interesul exclusiv al Inspectoratului de Jandarmi, Af: o astfel de investiție (posibila in “condițiile PUZ), nu se poate realiza ■.■;."■ ?:dCcaț iri condiții de cofmantare. Au fost 7 ■■' - prevăzute masuri de calmare a traficului pe str. Traian (semaforizare, .. sensuri giratorii, limitări de viteza), precum si o trecere de pietoni in proximitatea Insp. de Jandarmi.

Reprezentant Agenția de Protecție a Mediului

Mediu

. <..: 1 <: ZonA: Jacului -.JBrateC.: este ' arie naturala

•••'£Pna lacului Brates nu face parte din sA.!:?.?: .. teritoriul reglementat prin PUZ.

Viceprimar Florin Popa

Dez vo Itare       Urbana,

circulații, riscuri naturale, participarea cetățenilor

asigurat;; ■■ W ■■■•către.?.- proiectant fZ./^iparficîpafea 'si.din - • • •’= ■■ :■ ' zoira?                  ’■ ■.:. ■                                   _;?

.. ;. 2-i. Asigurarea: ?j: posib'ilițatilor:' viitoare de extindere a rețelelor edilitare.

3. Stabilitatea taluzului de la est si problemele de amplasare a bazei sportive

1. S-a realizat prin ancheta sociala din faza „Studii de fundamentare”, precum s i prin punerea la dispoziție a documentației in limbaj non-tehnic, afisata pe panouri si postata pe site. Proiectantii (echipa de elaborare a documentației) au stat timp de 2 zile la

propuse.

4. Amplasarea viitorului drum de ocolire vest de unitatea militară.

..... <


dispoziția cetățenilor pentru explicații.

2. In planșele de rețele edilitare au fost prevăzute toate extinderile si revizuirile necesare.

■3. Au fost preconizate lucrări de stabilizare si punere in siguranța a taluzului. Baza sportiva nu presupune lucrări de construcții permanente, respectandu-sc zona de interdicție stabi

>4... Este

X term elabo

Unii dintre participant! au preferat sa nu-si exprime opiniile in cadrul dezbaterii publice, exprimându-se ulterior in scris. Toate adresele conținând observatii/propuneri au fost inaintate către elaboratorul documentației P.U.Z. Cartier Traian Nord

ETAPE/FAZE RAMASE DE PARCURS

II Etapa de întocmire a planului urbanistic zonal si regulamentului local de urbanism aferent pentru zona studiata

Faza II.3 - Elaborarea Raportului de mediu si întocmirea documentațiilor necesare pentru obținerea avizelor/acordurilor emise de către organismele centralc/teritoriale interesate

 • - Avizare Agenția pentru Protecția Mediului Galați

Faza II.4 - Redactarea finala a documentației P:li.ȚUfP.U;Z;-definitivat) după primirea observațiilor finale din partea beneficiarului, a propunerile# enunțați de populație in procesul de informare si consultare a publicului cat si a propunerilor inșii Iutii lor/organism el or interesate

 • - Avizare Comisia Tchnica dc Amenajare a TeritbriuIui si Urbanism

 • - Avizare Comisia de Urbanism a Consiliului Local Galați

 • - Aprobare in Consiliul Local Galați

Documentația P.U.Z. aprobata,, respectiv planșele de reglementari urbanistice si regulamentul local aferent. P.U.Z. reprezintă informații de interes public si vor fi pu dispoziția publicului prin publicare pe pagina web a Primăriei municipiului Galați