Hotărârea nr. 12/2014

Aprobarea planului urbanistic de detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 26, Str. Aleea Jderului nr. 9 ( fost T55/1, P12, Lot 1, Lot 2)

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 12

din 30.01.2014

privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 26, str. Aleea Jderului, nr. 9 (fost T55/1, P12, Lot 1, Lot 2)

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 12/16.01.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.01.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 803092/19.12.2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 802108/17.12.2013, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile art. 56, alin. (1), alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art.36, alin. (1), alin. (2), lit.”c”, alin. 5, lit.”c” coroborate cu dispozițiile art. 63, alin. (1), Ut. ”d”, alin. 5, Ut. ”f”, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.45, alin. (2), lit. ”e”, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 26, str. Aleea Jderului, nr. 9 (fost T55/1, P12, Lot 1, Lot 2), în vederea realizării unei construcții cu funcțiunea locuință și regim de înălțime P+1E (Hmaxim = 7m), pe terenul proprietate, beneficiari Iancu Vasile și Iancu Alina-Viorica, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu dispozițiile Legii nr,50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, eu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.