Hotărârea nr. 119/2014

Atribuirea denumirii unei artere de circulatie ALEEA FALEZA DUNARII

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.119

din 29.04.2014

privind: atribuirea denumirii unei artere de circulație: ALEEA FALEZA DUNĂRII

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 144/28.03.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29.04.2014;

Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr. 30846/31.03.2014, a inițiatorului - Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate înregistrat sub nr. 30848/31.03.2014, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile art. 2, alin. (1), lit. ”d” din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al județului Galați, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Anexa nr. 1 la Hotărârii Guvernului nr. 562/2002, publicată în Monitorul Oficial al României nr, 605 bis, Partea 1 din data de 15 august 2002;

Văzând Ordinele Instituției Prefectului Județului Galați nr. 198 și nr. 199 din 18.02.2011;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (5), Ut. ”d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea denumirii "Aleea Faleza Dunării”, arterei de circulație existentă, situată în zona Faleza Inferioară a Dunării, proprietate publică a Municipiului Galați, individualizată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu Ocțavian Kovacs


Domeniul de utilizare: Arhitect Sef —5.03.2014