Hotărârea nr. 111/2014

Aprobarea formei de gestionare ca gestiune directa pentru activitatea de infiintare a punctelor de colectare a deseurilor menajere

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.lll

din 27.03.2014

privind: aprobarea formei de gestiune ca gestiune directă pentru activitatea de înființare a depozitelor de deșeuri

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 140/24.03.2014;

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.03.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 29498/26.03.2014, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 29500/26.03.2014, al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere dispozițiile art. 1, alin. (4), lit. „e”, art. 3, alin. (1), alin. (4), art. 22, alin. (2) și art. 28, alin. (2) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 2, alin. (3), lit. „e”, art. 12, alin. (3) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Autorității Naționale de Reglemantare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (2), lit. „d”, alin. (6) lit. „a”, pct. 14, din Legea administrației publice Locale nr. 215/2001 republicată;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă forma de gestiune directă pentru activitatea de înființare a depozitelor de deșeuri și administrarea acestora din cadrul serviciului de salubrizare.

Art. 2 - Se aprobă atribuirea în administrare, către Serviciul Public ECOSAL Galați, a activității de înființare a depozitelor de deșeuri și administrarea acestora.

Art. 3 - Se aprobă exclusivitatea prestării activității de înființare a depozitelor de deșeuri și administrarea acestora pe teritoriul municipiului Galați de către Serviciul Public ECOSAL Galați.

Art. 4 - Se aprobă contractul-cadru de prestare a serviciului de salubrizare în municipiul Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Radu Octabian Kovacs