Hotărârea nr. 110/2014

Aprobarea Intelegerii de cooperare intre municipiul Galati din Romania si orasul WuHan din republica Populara Chineza

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.no

din 27.03.2014

privind: aprobarea înțelegerii de cooperare între municipiul Galați din România și

orașul Wuhan din Republica Populară Chineză

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de înțelegere: 134/13.03.2014;

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.03.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 29292/26.03.2014, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 29294/26.03.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere avizul favorabil al Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2-1/1145;

Având în vedere avizul favorabil al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 19350/25.03.2014;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile art. 15, alin, (2), art, 36, alin. (1), alin. (2), lit. „e”, alin. (7), lit. „c”, din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1), alin. (2), lit. ,f”, din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.i - Se aprobă înțelegerea de cooperare între municipiul Galați din România și orașul Wuhan din Republica Populară Chineză, prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu realizarea tuturor demersurilor aferente semnării și implementării prezentului memorandum, în numele municipiului Galați.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,


Secretarul municipiului Galați,

Radu Octavian Kovacs

Anexa la HCL nr. 110/27.03.2014

ÎNȚELEGERE DE COOPERARE

între municipiul Galați din România

Și

orașul Wuhan din Republica Populară Chineză

Pentru a consolida și aprofunda relațiile de prietenie și colaborare în toate domeniile de interes reciproc al comunităților locale, administrațiile publice locale din municipiul Galați și orașul Wuhan, denumite în continuare „Părți”, au convenit următoarele:

  • I.    Părțile vor efectua, în conformitate cu principiile egalității și avantajului reciproc, schimburi de experiență și activități de cooperare pentru a promova prosperitatea și dezvoltarea comună.

  • II.  Autoritățile locale vor lua măsuri active pentru a menține și încuraja cooperarea în diferite forme, în domenii precum cel economic, al protecției mediului, al educației și culturii și în alte domenii potrivit atribuțiilor de care dispun cele două Părți la nivel local și în conformitate cu legislațiile în vigoare în România și Republica Populară Chineză. Lideri din ambele orașe vor vizita celălalt oraș cu regularitate. Părțile vor desemna delegați pentru a participa la evenimentele internaționale organizate de fiecare dintre ele în vederea consolidării schimbului de experiență la nivelul personalului.

  • III.  Părțile vor încuraja întreprinzătorii locali să viziteze celălalt oraș pentru a dezvolta oportunități de afaceri. Pentru a promova acest aspect, autoritățile locale din Galați și Wuhan, precum și organizațiile aferente acestora, se angajează să furnizeze informații actualizate sau să asigure platforme de comunicare pentru companiile din ambele orașe.

  • IV.  Prezenta înțelegere de cooperare se încheie pe durată nedeterminată și va produce efecte de la data semnării. Oricare dintre Părți poate denunța prezenta înțelegere prin transmiterea unei notificări celeilalte Părți. Denunțarea va produce efecte în termen de șase luni de la data primirii notificării respective, înțelegerea poate fi modificată prin acordul scris al Părților. Amendamentele și completările intră în vigoare la data semnării. Denunțarea înțelegerii nu va afecta finalizarea activităților de cooperare care au fost începute în perioada de aplicare a înțelegerii.

  • V.   Semnată la Galați, România, la 09.04.2014, în 2 exemplare originale, fiecare în limbile română, chineză și engleză, toate textele fiind egal autentice. în caz de diferențe de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

Municipiul Galați,              Orașul Wuhan,

Județul Galați, România      Provincia Hubei, R.P.Chineză

Președinte de ședință,

/ffcl.A,’ /......

Eugene ffiSvHirS?