Hotărârea nr. 109/2014

Aprobarea tarifului pentru unele servicii de administrare a domeniului public si privat al municipiului Galati, prestate de catre Serviciul Public "GeoTopoCad - Expert" Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.109

din 27.03.2014

privind: aprobarea tarifului pentru unele servicii de administrare a domeniului public și privat al municipiului Galați, prestate de către Serviciul Public „GeoTopoCad - Expert” Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 135/13.03.2014;

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de

2y.03.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 25972/17.03.2014 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 25974/17.03.2014 al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare comisiei buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 401/2010 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (2), lit. „d” și alin. (6), Ut. „a”, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (i)din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1, - Se aprobă tariful de 19 lei/ha, cu T.V.A., pentru următoarele activități realizate în cadrul Serviciului public “GeoTopoCad - Expert” Galați:

  • a) identificarea islazurilor, terenurilor agricole și forestiere care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate;

  • b) colectarea și centralizarea datelor necesare furnizate de autoritățile și instituțiile publice care au în administrare terenuri aflate în proprietatea publică sau privată a statului;

  • c) întocmirea situației disponibilului de teren pe sectoare cadastrale;

  • d) centralizarea și gestionarea datelor și informațiilor tehnice puse la dispoziție;

  • e) întocmirea documentelor necesare (anexe),

Art 2, - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art 3. - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Radu Octavian Kovacs G

1