Hotărârea nr. 108/2014

Asocierea municipiului Galaticu Asociatia Adventure Diplomacy in vederea sustinerii proiectului "Care este Everestul tau?"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 108 din 27.03.2014

privind: asocierea municipiului Galați cu Asociația Adventure Diplomacy în vederea susținerii proiectului "Care este Everestul tău?"

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 133/13.03.2014;

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23.03.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 25330/14.03.2014, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 25332/14.03.2014, al Direcției Generale Servicii Publice și Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere solicitarea Asociației Adventure Diplomacy, înregistrată la Primăria Municipiului Galați cu numărul 16680/13. 02. 2014;

Având în vedere prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. 1443/2003 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (2), lit. „d”, lit. „e”, alin. (6), Ut. „a" și alin. (3), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul ort. 45, alin. (1) și alin. (2), lit. "f" din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată , cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă asocierea municipiul Galați cu Asociația Adventure Diplomacy în vederea susținerii proiectului "Care este Everestul tău?", conform contractului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă alocarea de la bugetul local, capitolul 67.02, a sumei de 10.000 Euro, pentru acoperirea cheltuielilor privind închirierea echipamentului de alpinism și ghidul șerpaș, necesar ascensiunii vârfului Everest.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


^dȘ&eretarul municipiului Galați.

Radu Octavian Kovacs


ANEXA la HCL nr. 108/27.03.2014

CONTRACT NR._______/     2014

de asociere între Municipiul Galați și Asociația Adventure Diplomacy in vederea susținerii proiectului "Care este Everestul tau?"

între

MUNICIPIUL GALAȚI cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 38, cod fiscal 3814810, reprezentată prin Marius Stan - Primarul municipiului Galați și ec. Ioan Daniel Stadoleanu - Director Direcția Generală Buget Finanțe

Și

ASOCIAȚIA ADVENTURE DIPLOMACY cu sediul în municipiul București, Str. Miercani, nr. 108, sector 1, C.U.I. 30617475, cont R072BTRL04501205509755XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin președinte Fako Adrian

CAPITOLUL I: OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Municipiul Galați alocă pe durata încheierii contractului suma de 10.000 Euro de la bugetul local Asociației Adventure Diplomacy in vederea susținerii proiectului "Care este Everestul tau?", ce se va desfasura in perioada 04 aprilie - 04 iunie 2014.

CAPITOLUL II: DURATA CONTRACTULUI

Art. 2. Contractul intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părți și își încetează valabilitatea la finalizarea acțiunii.

CAPITOLUL III: OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR


Secțiunea 1: Obligațiile Asociației Adventure DiploiArt. 3. Asociația Adventure Diplomacy in vederea susținerii proiectului se obligă:

  • a. Să folosească suma acordată de la bugetul local în baza HCL nr. 108/27.03.2014 exclusiv pentru cheltuieli cu organizarea proiectului "Care este Everestul tau?", respectiv în scopul acoperirii cheltuielilor cu închirierea echipamnetului de alpinism si ghidul serpas, necesar expediției Muntelui Everest pentru perioada 04 aprilie - 04 iunie 2014.

  • b. Să prezinte în termen maxim de 30 de zile de la data, finalizării proiectului documentele legale de justificare a cheltuielilor efectuate în vederea decontării acestora (copii de pe facturi, ordine de plată, chitanțe, contracte, etc.), în limita sumei alocate de la bugetul local. Documentele vor fi prezentate în copie conform cu originalul.

Secțiunea 2: Obligațiile Municipiului Galați

Art. 4. Municipiul Galați are, în raport cu obiectul prezentului contract, obligația de a asigura 10.000 Euro din bugetul local, cap. 67.02, pentru realizarea proiectului “Care este Everestul tau?”.

Art. 5. Plata acestor sume se face prin virament bancar, în contul R072BTRL04501205509755XX deschis Ia Banca Translivania.

CAPITOLUL IV: PROCEDURI DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract încetează la data de ............

Art. 7. Fiecare dintre părți poate revoca prezentul contract în condițiile notificării în scris a deciziei sale către cealaltă parte în termen de 15 zile. Dacă se constată că nu sunt îndeplinite obligațiile stipulate la art. 3 și 4 în prezentul contract.

Art. 8. în cazul în care asociația nu respectă condițiile prezentului contract, respectiv neutilizarea sumelor în scopul precizat, Municipiul Galați își rezerva dreptul de a decide oricând încetarea aplicării prevederilor prezentului contract, notificând asociației sistarea plăților acordate de la bugetul local. Dacă asociația nu este de acord cu restituirea sumelor, partea vătămată se poate adresa instanței de judecată.

CAPITOLUL V: CLAUZE SPECIALE

Art. 9. Orice neînțelegere între părți se va rezolva pe cale amiabilă. în caz contrar litigiile vor fi deferite spre soluționare instanței de judecată competente.

Art. 10. Nerespectarea de către oricare dintre părțile contractante a art. 3 și art. 4 din prezentul contract, dă dreptul celeilalte părți la invocarea rezilierii contractului în baza unei notificări scrise a cauzei invocate în termen de 15 zile.

Art. 11. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 12. Prezentul contract a fost încheiat astăzi,____________în 2(două) exemplare, ambele cu

valoare de original, fiecărei părți parvenindu-i câte un exemplar.

Municipiul Galați

PRIMAR,

ASOCIAȚIA ADVENTURE DIPLOMACY

PREȘEDINTE,

DIRECTOR DIRECȚIA

GENERALĂ BUGET FINANȚE

DIRECTOR DIRECȚIA GENERALĂ SERVICII PUBLICE

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

ȘEF BIROU ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ, TURISM, AGREMENT, SPORT, CULTE ȘI SĂNĂTATE

AVIZAT JURIDIC