Hotărârea nr. 107/2014

Aprobarea cotizatiei pentru Asociatia "SMURD" Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.107 din 27.03.2014

privind: aprobarea cotizației pentru Asociația „SMURD” Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 132/12.03.2014;

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.03.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 25254/13.03.2014, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 25256/13.03.2014, al Direcției Generale Buget Finanțe și Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 158/20.04.2006 privind aprobarea actului constitutiv al asociației pentru înființarea SMURD Galați;

Având în vedere art. 36 din Statutul Asociației SMURD;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „a”, alin. (3), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007,cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă cotizația pentru Asociația „SMURD ” Galați în sumă de 7.000 lei/lună.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

E\


Secretarul municipiului Galați

Radu Octavian Kovacs