Hotărârea nr. 106/2014

Rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Municipiul Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 106 din 27.03.2014

privind: rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 131/12.03.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.03.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 25250/13.03.2014, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 25252/13.03.2014, al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public si Privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (2), art. 36 alin. (1) și art. 49, alin. (4), (5) Șl (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) și alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă retragerea sumei de 4.200 mii lei, din fondul de rezervă bugetară.

Art. 2 - Se aprobă rectificarea cheltuielilor bugetului local - secțiunea de dezvoltare - cu suma de 1.000 mii lei, la cap. 84.02 „Transporturi”.

Art. 3 - Se aprobă rectificarea cheltuielilor bugetului local - secțiunea de funcționare - cu suma de 3.200 mii lei din care, la cap. 67.02 „Cultură, recreere și religie” cu suma de 1.000 mii lei, la cap. 74.02 „Protecția mediului”, cu suma de 2.000 mii lei, și la cap. 54.02 ”Alte servicii publice generale”, cu suma de 200 mii lei, pentru organizarea alegerilor europarlamentare și parlamentare.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,