Hotărârea nr. 103/2014

Insusirea Raportului informarii si consultarii publicului privind Planul Urbanistic Zonal "Zone Construite Protejate ale municipiului Galati"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 103 din 27.03.2014

pentru: însușirea Raportului informării și consultării publicului privind Planul

Urbanistic Zonal „Zone Construite Protejate ale municipiului Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 96/07.03.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.03.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 23144/07.03.2014, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 23244/10.03.2014, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile art. 5, alin. (1) din Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/30.12,2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Având în vedere dispozițiile art. 12 din Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL nr. 238/26.05.2011;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. V, alin. (5), Ut. ”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2), lit. ”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se însușește Raportul informării și consultării publicului privind Planul Urbanistic Zonal „Zone Construite Protejate ale municipiului Galați”, individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Radu Octavian Kovacs

(/jț>

gg;,; a^isW tw» w^W

«șags'sftg^

.......................................................


liTî"


|g


.1:


r.

1 P


Oi


■<:


Jjti


3:


Ejft iȘj


E*j


jf!

ii


I.


iq


a

£=:«!■ JsÂi;'


dl:


1

1.


țîJ


$*


l.-Sr1


■$


II


feți s£j|


■G


IT


||


■ £ biv


tf


te..


gF.-„


ph


Iii


»j


gprțg


■Î.Vg


fy


’w’


fel


fu»


«&«


b*


it'.

swl

țzj

uj

^fe:    ’JH

":s-

'âip$£:

.': "ii'.fWBfc

pggggtg^J^-.

■Eferf-.:""-'■

2?

jSOS»

■BBSlK-țrKuiftî         ■

...,A


k?i


:r-v


a*


sh -r


&Bt4a'țg

ara

SE


■Ișss


Mj


!■*«


?'i


!:


d:


.•^i


l?Tu


Șui


Id


xh^LidjESL


irU


îhî


iUt


iijji iay


■ÎHl


îrJti Oțîft


1 ■ ■ -kyfagfa u


BgWal


gpSjj


ur>» "4Q|


Urni


Să? si


ț£t


te**î

H | «ți rfip *&


kh;

E£j

te

hiM E&


K:
\ RAP®Rfl| ZONE CONStfW®Conform Legii nr. 350/6 iulie 2001 alin. (1) «planul urbanistic zonal este instrwne^^. coordonează dezvoltarea urbanistica integrșț^if complexitate sau pnmtr-o dinamica urbana affjîfdd dezvoltare urbana integrata- ii zonei cu Planuft^&d^^g^^j^f^.

Conform Contractului de servicii nr. 73888/i9;073 “              ■               d-i'- ■-.fof'

National de Ccrcetare-Dczvoltare in ConstructiglJrbtmisi

ÎNCERC », SucursalaURBANPROIECT BuciireC ' Construite Protejate ale municipiului Galați».

Astfel, pe|gtfcuCelaboiarea docifineritaii|î următoarele etape              _ 1 Ca- KM

Etapa privind^abilireafdelir^^^țSi\ caraciet cu caracter analitic, cufarijfter Amenajare a Teritoriului srUrbaniisiff/fte^fJji^;

zonelor construite protejate. Aceasta^ Propuneri preliminare de reglementari Consultarea populației in conformitate qu4 si consultare a publicului cu pr^Tr^'î¥;U urbanism;                     - -

întocmirea documentatiilqr centralc/tcritoriale interesate Redactarea finala a documc beneficiarului, a propunerilor cn propunerilor institutiilor/organis Avizarea documentației de către co Etapa privind elemente operationaikfjf^ Plan de masuri privind conservarea și reabi Ghid privind intervențiile in z&np^|pn Avizarea de catm comisia C.lț^ftfeși ComLir f

Conform art; 5 alin. (1) din Ordinul nr. 2701 diji 30 dec informare si consiiltare a piiblicului cu privire la elaborarea sau de urbanism « ...procesul fie informare si consultare^^^^r,v-


si= urbanismul, art. 47, Vțffîffie specifica, prin care se ^ă^fprintr-itn grad ridicat de ura corelareaprogramelor de

j             -

^tn^ipiul Galați si Institutul Pp^j6n|la Durabila « URBAN-aâiil Urbanistic Zonal « Zone


1.


2.


3.

>

>


studii de fundamentare -Comisia Tehnica de ..                                    r: ..........C ■

Etapa de întocmire a planulyr^                                      $?fyanism‘ aferent teritoriului

șgj •

^ Metodologiei de informare atncîiajarc a teritoriului si de

f-.' ■■ 't yV

lor -emise ,de către organismele "fsWȘ? ..■?

^^bsetvMiilor finale din partea a publicului cat si a tg^șrtSF •

cuprinde 2 faze :

•; ÎAi r~ '#Ap^barea Metodologiei de U’e amenajare a teritoriului si cu raportul informării si consultării publicului, raport ce se supune atenției autoriii^p^^^i^îfțratiei       responsabile cu aprobarea

planului, împreuna cudocymentatia completă :».


p ......' ...^....

Informarea si con^lWsa^pub^uhiifse face in conformita decizionala si participarea publicului la luarea

. M                                             ■?                              '      ’-'s1                               '

Astfel, se impune ipțb^ndrȘăjCȘîl'MȘ informării si specialitate din cadrul adminiă^®i5j®fiî$^locale, acest Primăriei municipiului Galați.....

\                           : b ...... -

Pana in prezent au fost parcurse : primțetă

PREZENTUL RAPORT CONȚIN Edesc. publice, observațiile participăntilor si propunerii recomandările din jartea arhitectului sef al MjSștî Zone Construite Protejate ale municipiului Gaft^h\<.

Informarea si Consultarea .publicului 2701/2010 si Regulamentul Local de implicare a’jjtiL si de amenajare a^ej^rpdui aprobat prin lucru/calendarul acțiunilor pentru aceasta etapa,« Plan Urbanistic iȘjnahZone CQnsMti^Sxol^. activitatile s-au dej^ugaț la s|diul Bibliotecii V: după cum urmeaza f                 Crierii

  • > in perioada 21.01-15.02.^3®săre4plâhSg

  • >  in ziua de 05.02.2013, ora^4,ijBdesf^ăf^ș|

  • >  in zilele de 14 si 15.02^1^

documentației. \ u "" .jS

. procizate mai sus.

si dcsfasiirare a consultării inclusiv concluziile si documentației P.U.Z.

? A          ț

prevederile din Ordinul nr. țfeți planurilor de urbanism gHl conformitate cu graficul de reglementari urbanistice £ preliminar). In acest sens, sala « Mihai Eminescu »,


Anunțul privind organizarea dezbaterii. Primăriei municipiului Galați: informat cu privire la consultarea docurne de a transmite sugestii, observații sio' Domneasca nr. 38 sau pe

stabilirea detaliu ale zoi sa poata fi detei urbanisticele deioriteri Eminescu ».''/ prelijninare privind uralc - zonale si de i ca, pe aceasta baza, prininstituirca de reguli cdSrent a avLrt loc in data Iravu nr. 16, sala « Mihai

Grupul de lucru consultativ s-a întrunit in data de (            Au participat reprezentanți din partea:

administrației publice municipale si județene, sectorului-^^^r^ni^ii® neguvcrnamcntale, muzeului de istorie, muzeului de arta vizuala, Universității « Dunarea dej^^.^t^^sitatii ^f^pubius », Facultatii de Istorie, Filozofie si Teologie, precum si specialiști in lucrări rle(țaij^l^^^iiențe istorice si protejarea

acestora.                    Ș .

'             ■‘Sfe-ă'                                             Ks7 ■ /

~                  «Hr                    1 '        ? V:intrucat, in Lista Monumentclor lstdrice vor include reglementari sLpentru momi istoric si secundar pentru cele cu valoare istorică,: de asemenea, in Lista Monumentelor Istoi^j pentru siturile arheologice, inclusiv pcntru celd nu s-a constituit Zona Istorica de Referint^p

jUțip, in P.U.Z. C.P . se ti cele CU;Autoare de monument ^,Vă| y^Jț^dlude reglementari si ’b^erat si nereperat;

monument istoric

Treime'', in curtea careia este |®t^M(pM?area Construcțiilor pe ®Min tabla la invelitori, dat puseLa număr minim de spatii de jp P.U.G. - aflat in curs de


inscris in T..M.1.2010. La constituirea Z.I.IT, s amplasat;

referitor la caracteristici ale parcelelor: sa. se parcele ncconstruibile;                     țs

aspectul exterior^ construcțiilor: rcconsiderare-p fiind faptul ca unele clădiri au ayut invelitoaȘpri^ referitor la echiparea clădirilor -cparcarea aut^y^ih parcare, pentru fiecare funcțiune in parte (ZIR/Ș1R), sa fie actualizare; ■    ' A                             .. r>;. i

realizarea de piste pentru biciclisti, acolo Unde pfpfi acolo unde s-M făcut pf^pur^riMi^^h^g^gt construire; ț \. \ K la Spitalul Millâfsi .Parcul

La dezbaterea publicaidin^ si                                            consilieri - Consiliul Local

Galați, membrii Comisiei Teh^ce;de--An^h^^|^^^fiui$s^ft^ăi^^^^^&tanti ăi unor ONG-uri din municipiul Galați, reprezentantă ar                                                    echipa de elaboratori a

documentației penferu a putea explica                                                       1


In continuare, redăm observâtiile/propunerile din partda • /<                  v ' -V:’x^.- •                 ’■ '              • l-i. YT C .Sx'A'X'X ..

de consultare publica        ^bc^rea Planjllțu gETirbațiisti^

municipiului Galați»

A A AAA A AA AAAAAAAAA   A A , AAreamenajarca Parcului « MihaiEn _ conservarea ansamblurilor urb^iiJț^^Q protejate; menționarea in RegulamentutL precum si interdicția construirii de imobile noi menționarea in,.R;L.U.: finisajele si ctjwji publicitare, firme si reclame ;            •jXn

revizuirea L.M.I. 2010 (ex. imobilul situat î pentru modernizarea unor clădiri, se poate Xpțiîb (material folosit intr-un mod controlat ; există din București)^                      X'

str. Domneasca'sa aibe funcțiune de zonale

  • 1) fostul magazin«Modem » si/sau str.

  • 2) str. Brăilei si «Modern» ;

amenajari locuri de parcare in zona str. Ep. desființarea cladiriiXdin fata viitorului sediu decembrie 19£yhtfC|nitirul «Eternitatea» si amer expoziții, adunari publibe; înlocuirea tuturor Xtalpitor din existente; U\ .     \

restaurarea/re^ilIta^ei^a&irilGi

protecția si completarea ve^etWtîei exișfșHtl anveloparca/reabilitarealocu' ' ? ’ective ‘v”’” * •

respectiv ; se vor utilizaacel            Ițufin

restaurarea/reabilitarea clâ^rii^onubtejțț^Pj pentru subzona de locuințe colective inscrMe locuri de sport, împrejmuiri pM

amenajarea pasajului pietonul subter modem de trecere, funcțional si si; amenajarea spațiului comercial i existent, in special cel destinat v amenajarea si plasarea de info-c service vor oferi doritorilor colecțiile si instituțiile de formularistica necesara in institutiifi amenajarea in zona «Elice» a uii< Galați;          :                Xj

conservarea ansamblurilor urbane-ni

sg                             M

valoare arhitecturala si istorica (str Enescu, str. N.-Balcescu - din str. Br instituirea zoneloî de protecti^^                  r :

interdicția, prin R.L.U., a elev^tijtog^nstru^if^Wî de protecție a monumentelor istorice instituirea obligativității supraveghcrii arheologice ih zonețeij cele deja cuprinse in PUZ, pentru intervențiile asupra? Ungurului etc;       X              \

istorice : Casa, sta’Teduci nr. 40-câre nu mai exisț^^^^ftW^^^e in alta parte decât in c|a existenta) ;

i, formulate in cadrul procesului /« Zone Construite Protejate ale


țmutat in Parcul CFR) ;

«Eroilor si a zonelor B|e|varea acestor zone, a locului/zonci;

asare a panourilor

•?

î.

$        cî.'-       '

oglindind istdria/monumentul ■Fș^diul Uniunii Arhitectilor


Mihai Eminescu) ;

întreg tronsonul/blocul ăisOnul ui/blocului de locuințe ; MX \

de tocuri de joaca pentru copii,


lirea mobilierului urban m^țîjer specific adecvat;

țipați i de informare self-eracti vc pentru muzeele, rmatii exacte cu privire la


in preponderent clădiri cu vadul Carabus, vadul G. edi^^J:țD^ăriei1etc);

onumente istorice si in zona dW'pîMjltial arheologic, altele decât Gradina Publica, Vadul

relationarea L.M.I./20j0 cu localizarea lor in planșa                (au fost giesit prezentate monumentele

istorice : Casa, str/Teduci nr. 40-câre nu rfoai exisțw^Ml^^lO.^|ț^aIeM<^e^^r.iviței-care este poziționat in alta parte decât in c|a existența) ;

- —"■■■■■■          I"!: ‘Vlgi

studierea posibilității transformarîîa unei porțiuni din strflȘoi^ definitiva, in urma studhjbr^dtoulștie rezultate ; -v ■> reanalizarea monumentului istoric -Baroul « Milțai Em in eseu ambiental si turistic ;                             ' - \A'

stabilirea unui»R.L.U. aferețtiț|ț^SiJ;,'clar (fafții laș^ lucru pentru emiterea                  ' f‘de speciali


Unii dintre participatiti au prefi ulterior in scris. Toate adresele continando documentației P.U.Z.CP.

ETAPEAFAZE RÂMASE DE PARC

\ ’ 1

întocmirea documentațiilor necesare p centrale/teritoriale interesate ; Redactarea finala a documentației P.U.Z. beneficiarului, a propunerilor enunțate de poț^Weif propunerilor institutirJor/organismclor interesate si ob Avizarea documentați eide către comisia Etapa privind clementeopcrationalesirecomand Plan de masur^privind c^servairBa^i Ghid privind i^feeptiilejn zonele^ Avizarea de câti^ lomisil g.XA^TiUd Aprobarea docjrrrfmtatiejJB catne^gn

Documentația P .U .^aprobata; aferent P.U.Z. reprezintă infon^atjT3e interessjjp pagina web a Primăriei municipiului Galații

ice, exprimandu-se către elaboratorul


ySțsețvatiilor finale din partea g^cc^^ltare a publicului cat si a 1 dptilor;

^fep^fcuprinde 2 faze:


ț^Bisțice si rcgulamcntul local itia ^ubjicului prin publicare pe