Hotărârea nr. 102/2014

Insusirea Raportului informarii si consultarii publicului privind Planul Urbanistic Zonal "Faleza Dunarii Galati"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 102

din 27.03.2014

pentru: însușirea Raportului informării și consultării publicului privind Planul

Urbanistic Zonal „Faleza Dunării Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 95/07.03.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.03.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 23146/07.03.2014, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 23246/10.03.2014, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile art. 5, alin. (1) din Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Având în vedere dispozițiile art. 12 din Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL nr. 238/26.05.2011;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (5), lit. ”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2), lit. ”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se însușește Raportul informării și consultării publicului

privind Planul Urbanistic Zonal „Faleza Dunării Galați”, individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Radu Octavian Kovacs


PRIMAMA MUMiaHULmeALATI

MsobeM&diat fcOMÂWlÂ.:

■ ■ ■■.imiTOTI^-.AffilTEOîW

RAPORTUL INFORMĂRII SI CONSULTĂRII PUBLICULUI PRIVIND PLANUL URBANISTIC ZONAL FALEZA DUNĂRII GALAȚI

Conform Legii nr. 350/6 iulie 2001 * (actualizata*) privind amenajarea teritoriului si urbanismul, art. 47, alin. (1) « planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare urbana de reglementare specifica, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistica integrata a unor zone din localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamica urbana accentuata. Planul urb^țiisticgonal asigura corelarea programelor de : ’ dezvoltare urbana integrata a zonei cu Planul urbanistiCgeberatfir^fit ;=.?      V. ;;:       A. -     ■■ :

‘ Conform Contractului de servicii nr. 31354Zib j3V201^? incheiat intre municipiulGalatisi Asocierea SC

■ ‘ Quâttfo Dcsign SRL & SC Halcrow Romania SRL - este in. curs dc derulare Pianul lJrbanistic Zonal Faleza Dunării GalatL ' Avfe-A               \               .......

;/ 'AAstfel, pentru elaborarea documentației de urbanism, conform temei de proiectare surit prevăzute .. urmatbareleptapc:                     .... ■’............................................. ’■ '■■■'■     .

stabilirea, delimitarea si caracterizarea zonei studiate - studii de fundamentare cu caracter .1-analitic, cu caracter consultativ si cu caracter prospectiv; avizare Comisia Tehnica de Amenajare a ■ Teritoriului si Urbanism (C.T.A.T.U.);

2. Etapa de întocmire a planului urbanistic zonal si regulamentului local de urbanism aferent zonei studiate. Aceasta etapa cuprinde 4 faze :

  • >  Propuneri preliminare de reglementari urbanistice (P.U.Z. preliminar) - avizare comisia C.T.A.T.U. si Comisia de Urbanism a Consiliului Local Galați;

  • >  Consultarea populației in conformitate cu Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism ; preluarea concluziilor si recomandărilor aparute ca urmare a informării si consultării publicului, a instituțiilor interesate;

  • >  Elaborarea Raportului de mediu si întocmirea documentațiilor necesare pentru obținerea avizelor/acordurilor emise de către organismele centrale/teritoriale interesate ;

  • >  Redactarea finala a documentației P.U.Z. după primirea observațiilor finale din partea beneficiarului, a propunerilor enunțate de populație in procesul de informare si consultare a publicului cat si a propunerilor institutiilor/organismelor interesate;

Avizarea documentației de către comisia C.T.A.T.U. si comisia de urbanism a Consiliului Local Galați;

Aprobarea documentației de către Consiliul Local Galați.

Conform art. 5 alin. (1) din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism « ...procesul de informare si consultare a publicului se finalizează cu raportul informării si consultării publicului, raport ce se supune atenției autoritatilor administrației publice responsabile cu aprobarea planului, împreuna cu documentația completa ».

Informarea si consultarea publicului se face in conformitate cu reglementările legale privind transparenta decizionala si participarea publicului la luarea deciziilor care privesc dezvoltarea durabila a municipiului.

Astfel, se impune intocmirea raportului informării si consultării publicului de către structura de specialitate din cadrul administrației publice locale, acesta urmând a fi dat publicității pe pagina de internet a Primăriei municipiului Galați.

ETAPE PARCURSE

Pana in prezent au fost parcurse : prima etapa si din etapa 2, primele doua faze, precizate mai sus.

PREZENTUL RAPORT CONȚINE descrierea metodologiei de organizare si desfășurare a consultării publice, observațiile participantilor si propunerile lor legate de documentele discutate, inclusiv concluziile si recomandările din partea arhitectului sef al municipiului Galați si echipei de elaboratori a documentației PUZ

Faleza Dunării Galați,

..                                            ..                   ...                  / .4                     rrgg'                               ț                               'A. ...          '.te ££•                                ii                                               '

■   4              ..c;                                                                                                                                 '■                                  ' ",                                                               Jr i              =?’: ■'■

, Informarea si consultarea publicului s-a desfășurat jri conformitate cu prevcderile din. Ordinul nr. 2701/2010 si Regidamentul Local de implicare apublicplui in elahorarea sau rev^iarfi^^^rilorde urbanism si fie amenajare               d^fobdțfiri^p^Ct'■■■nf.                                                          .de.^


iiicru/calendarul actiur”                ......

« Plan Urbanistic Zon

r^diul Parcului.

  • > ' m^ftaâeÎ9:.’ ÎX"bfd‘î5,®'';desfeurăîeâ:îu^Sfî^^^^^î^fflft^^^mS®v ;

  • >  in zilele de 20 si 21.06.2013 publicul interesat a fost invitat la întâlnirea cu echipa de elaboratori


documentației.


Anunțul privind organizarea dezbaterii publice a fost postat pe site-ul Primăriei municipiului Galați: www.primaria. galați ,ro; publicul a fost informat cu privire la consultarea documentației, precum si asupra posibilității de a transmite sugestii, observații si opinii, in scris la sediul P.M.G. din str. Domneasca nr. 38 sau pe adresa de e-mail: arhitectsef@primaria.galati.ro.

întâlnirea pentru prezentarea principalelor propuneri preliminare privind stabilirea parametrilor urbanistici si arhitecturali si a elementelor reprezentative pentru potențialul turistic din zona de studiu a avut loc in data de 19 iunie 2013, incepand cu ora 12,00, la sediul Parcului de Tehnologie a Informației.

La dezbaterea publica au participat: populația interesata, consilieri - Consiliul Local Galați, membrii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism, reprezentanți ai ONG Galați, reprezentanți ai organismelor centrale/teritoriale interesate, inclusiv echipa de elaboratori a documentației pentru a putea explica persoanelor interesate eventualele neclarități.

In continuare, redăm observatiile/propunerile din partea populației, formulate in cadrul procesului de consultare publica pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal Faleza Dunării Galați si punctul de vedere/raspunsul din partea elaboratorului PUZ-ului.

Amenajare spațiu plantat


-recomandare diferite tipuri de vegetație si mod de amenajare peisagera, diferențiat pentru zone ale Falezei Dunării;

Cartier Micro 21 - arbuști, stabilirea taluzurilor si pete de culoare ; Zona Hypermarketurilor-vegetatie de aliniament din specii repede crescătoare; b-dul Galați, parcul Turnului de televiziune-vegetatie cu rol decorativ alcatuita din grupuri de rasinoase si foioase cu talie de 3-4m înălțime ; Ștrandul << Valurile Dunării »/Faleza:Superioara, b-dul Falezei-complclarca vegetației de aliniament si păstrare» siluetei; Faleza inferioara a Dunarii-arbori cu rol decorativ si de fixare in zona inundabila.

-o parte dintre speciile menționate se regăsesc deja in recomandările făcute in cadrul acestui studiu pentru a fi folosite in amenajările viitoare din aceasta arie ;

-alte specii invocate fie au un caracter invadant, fie nu sunt potrivite condițiilor stationale prezentate de sit, motiv pentru care pot genera cheltuieli adiționale in ceea ce privește întreținerea lor din cauza caracterului exotic. De asemenea, numărul de exemplare aferent fiecărei amenajari este arbitrar si nu ia în considerare modul tipic de formare a unor unitati ecosistemide* care .sa ofere viabilitate amenajărilor in concordanta cu dimensiunile reale ale terenului.

aisios

•Uf / r:‘i'- i-

J                       :.....Bv;:-

Amenajare spațiu pietonal,

: -valori fi carea sculptur i lor metalice.. prin ilum i nare., ambiental a. cu ; soluții particularizate si crearea unor spatii pietonale in jurul lor:

-s-a propus punerea in valoare a sculpturilor prin amenajarea «Metalotecii.    incluzând spatii pietonale si iluminat.

plan^j^^Sg

Detalierea șe va realiza prin SF si P-I’h..

Xvfx

a xs xxsegBi

-crearea unor'« cascade » pc faleza, asemanatoarc cu cele ce se creaza natural in sezonul ploios

-inoportun, din cauza condițiilor geotehnice

anonim

Circulații auto-

-accesibilitate : introducere linie autobuz Tumul de televiziune-

-nu trebuie îngustat pietonalul pe faleza î

transport     in

Anghel Saligny nu este oportuna sau fezabila (generează probleme

-studiile de trafic demonstrează ca linia e oportuna si fezabila;

-linia bac-oras este o idee utila, PUZ se ocupa doar de faleza

comun

de trafic). Propune îngustarea pietonalului si crearea de benzi separate pe ambele sensuri. Propune alternative de linii de autobuz ce conectează Trecere bac cu orașul.

Circulații-

-construire pod pietonal peste fostul port de agrement-realizat prin

-podul pietonal a fost introdus in documentație. Alcătuirea

concurs si executat cu folosirea resurselor regenerabile ;


-Includerea punctelor de interes turistic local si județean in rețeaua de piste de biciclete; conectarea rețelei de piste de biciclete la rețeaua europeana;

-alei realizate in stil peisager intre faleza inferioara si faleza superioara -caracter uniform al mobilierului urban, propune oglinzi de apa si fântâni pe faleza inferioara

: ■ ........." ■ ■ ...

-amenajari care șa incUrajeze activitatile culturale din zona, mini-iferioara:;..


egetatie medic si înalta din albia inferioara a

-complexul « La Francezi» - Propunere de refunctionalizare : parc tehnologic, clădiri de birouri, comerț, servicii, agrement - creare locuri de munca -extindere faleza inferioara către Dunăre cu dala pietonala de 5-1 Om lățime

-păstrare vegetație existenta pe faleza inferioara lui se va detalia prin proiect;

-pistele de biciclete si aleile pietonale au fost incluse in PUZ

-au fost formulate prin PUZ recomandări pentru viitoarele proiecte de amenajare, inclusiv pentru mobilierul urban. Mobilierul urban se va proiecta separat. Nu consideram indicata utilizarea apei ca element peisager pe faleza inferioara, din cauza proximității Dunării. A fost prevăzut un ' bazin pentru mutarea staluii Narcis .

-sunt prevăzute spatii pentru, amenajari socio-culturale.

-înlocuirea vegctatieia fost studiata si propusa prin PUZ -se poate realiza conform RLU propus (subzona CB)

-se restructurează profilul transversal al falezei inferioare. Vegetația trebuie revizuita.

-zona falezei inferioare ramane inundabila -vegetația pe faleza inferioara trebuie revizuita


-poata fi realizata prin documentații speciale, daca Primăria considera oportun. Vor trebui studiate, in special, aspectele privitoare la vizibilitate si stabilitatea taluzului in ceea ce privește amplasarea pilonilor

-reorganizarea/reamenajarea peisagera a vegetației inalte

-amplasarea de foisoare si locuri de joaca

-s-a propus prin PUZ

-amplasamentele se vor stabili prin proiecte de amenajare viitoare, proiecte propuse prin PUZ

-amenajarea falezei pentru toate categoriile de varsta cu activitati

-s-a propus prin PUZ

educative, recreative, de socializare

-se va stabili prin proiecte de amenajare viitoare, proiecte

-amenajare dentrologico-horticola de calitate

propuse prin PUZ

-eliminarea gunoaielor

,    -          ‘             "■.^¥yCp:i-nr:.W

-nu face obiectul PUZ

Monumente de

-mutarea sculpturilor metalice in zona pai

ruluÎȚ:dpâilc^..|^A ■ A ■ r A j

-s-a considerat oportuna amenajarea Metalotecii pe faleza

for public f;;

-■ "... ■ - . ... r-;

°            ' ■ ■ . . :■-:.. ■           ’        ■ ■■'.■ y-' : M ■ ■

^-amplasarea demonumente cu tematica n

■ mferip^at:;-^;   ,a<' ■.

AMA

îuncitoreasca          A .

-existaastfel de monumente

- ~ ~ •

Amenajare spațiu pietonal,

' -ritmarea amenajcirii falezei inferioare si ruperea

plantat / a\

-plantare arbuști de talie mica

p

Sm»o

țiSMagais

tipuri de amenajari care sa

-în lirma discuției cu consilierii locali - a fost introdus in zona ștrandului << Valurile Dunării » si in zona de agrement

rj- 5*?^;

cTm trfR38 '                ......

iHSMWMB

Circulații     -

-amplasarea de ascensoare pentru persoane cu dizabilitati

-s-a prevăzut prin PUZ

r^«lN8tlB^w*i3WrSfi*fll®PnuWliHPWihl Sffifflrr fWWL^Srnli ™irfrl?

trasee pietonale

-amplasarea telegondolei pentru traversarea Dunării

-poate fi realizata prin documentarii speciale, daca Primăria

considera oportun

llfBfOâWfe

Zone

-amenajarea falezei cu accent pe loisir,

restaurante - realizate pe

-s-a prevăzut prin PUZ

functionale/acti

structuri ușoare

WKM

4A»K£KteK

vitati


Circulații auto

-problema parcărilor - prin PUZ va ratnane doar o banda circulabila, celelalte doua vor fi utilizate ca parcari

-întrebare : se prevede linie de transport in comun care sa ajunga pe faleza ?

-problema : accesul mașinilor de aprovizionare a restaurantelor si a mașinii de ridicare a gunoiului la orice ora si oriunde

-s-a renunțat la aceasta configurație

-da

-nu face obiectul PUZ , iar accesul auto pe faleza inferioara este restricționat

Circulații     -

-problema : actual, pe faleza superioara, pista de biciclete este foarte

-pentru pista de biciclete mai lata si dublu sens este necesara

trasee biciclete

ingusta iar poziția sa langa parcare creaza riscuri pentru biciclisti

renunțarea la o banda de circulație auto. Nu a fost agreata

aceasta soluție, in consecința PUZ incearca rezolvarea acestei

probleme, inspatiu limitat existent*

Amenajare ' j spațiu pietonal, plantat

-pastrarea caracterului sălbatic al zonei dintre faleza inferioara si

deal 7.A                                               -■  ~

-eliminarea chioșcurilor               ......

-da, dar cuîtfWuireâ vegetației, Faleza fiind parte a imaginii urbarie^l^^^ucru a fost prevăzut in zona V5 - la sud de

-da, prin.studiile de detaliu propuse de PUZ

.’fîSM

'-eliminarea deșeurilor mcnațprg-,.‘l.C’.i......... ..   ..... .............

-nu face obiectul PUZ

-regandirea/reamenajarea zonei bazinelor de la valuri

-da, se vor stabili prin proiecte" de amenajare viitoare,

-amenajare oglinzi de apa/lacuri artificiale si fauna specifica

-nu face obiectul PUZ

-schimbarea pavajului de pe faleza pentru a putea fi utilizat de roller-skateri

-se vor stabili prin proiecte de amenajare viitoare, proiecte propuse prin PUZ

-mai mult spațiu verde

-se va detalia prin proiecte de amenajare viitoare, proiecte propuse prin PUZ

Amenajare spațiu pietonal, plantat

-prelungirea falezei pana la varsarea Șiretului

-mai mult verde - imbogatirea vegetației

-in PUZ s-a luat in considerare introducerea de funcțiuni publice pana la varsarea Șiretului

- se va detalia prin proiecte de amenajare viitoare, proiecte propuse prin PUZ-eliminarea chioșcurilor si a restaurantelor pe faleza -amplasarea de spatii special amenajate pentru câini -eliminarea câinilor comunitari

-se propune reglementarea amplasării acestora

-nu face obiectul PUZ: se va detalia prin proiecte de amenajare viitoare, proiecte propuse prin PUZ

-nu face obiectul PUZ

I Circulații auto

-limitarea accesului mijloacelor de transport pe faleza si interzicerea accesului mașinilor de aprovizionare

-a fost limitat accesul auto pe faleza inferioara

1 Amenajare

-amenajarea sa tina cont de alergători si biciclisti

-s-a luat in considerare in PUZ, detaliere prin proiectul de

spațiu pietonal

amenajare, de detaliu/executie

....                            i: ...... ■                                      .             ■■                                                                ■:^v.

-nu consideram necesar, eventual se va detalia in viitorul

-arhitectura unitara a punctelor de alimentație publica>f . ‘

proiect de amenajare <■    ;

' - ■   ' :                                                    v'

;;K»-                                                            '_____fi-_______________________________________________________________________________________________________________

1 Zone

-amplasarea Muzeului de . Arta Contemporana in. parcul adiacent

-s-apropusamplasarea Metalotecii pe faleza inferioara

functionale/acti

Turnului de Televiziune.             ?

vitali               '

Amenate^„7/.f-spatiu.pietonal

destinat socializării (banei, mese sah s.aj

..

-eliminarea vegetației de pe mal care ingradeste perspectiva

-s-a luat in considerare

-reamenajarea parcului de la Elice

- s-a luat in considerare

-prelungirea parcului pana la Zid

- s-a luat in considerare

-amplasare de rampe pentru persoane cu dizabilitati locomotorii

- s-a luat in considerare, inclusiv ascensoare sau alte variante care se vor stabili prin proiecte de amenajare/detaliere-pod pietonal peste b-dul Falezei


-amenajarea unei zone de acces suplimentare pentru biciclete

-amenajarea unei piste de biciclete pe faleza superioara, amplasata spre Dunăre ; amenajarea adecvata a pistei de biciclete


-inversarea pozițiilor actuale ale pistei de biciclete si aleii pietonale astfel incat aleea pietonala sa beneficieze de umbra copacilor


anonim


anonim


anonim


anonim


anonim


-nu s-a considerat oportun, nu trebuie favorizate excesiv traficul si viteza auto


-s-a luat in considerare

-vezi răspunsurile de mai sus referitoare la pistele de biciclete


-profilul transversal propus pentru faleza inferioara favorizează acest efect


Zone .■ functionalc/acti vitati >Zone functionale/acti vitati


Amenajări tehnice Dunăre


-scoaterea activitatilor militare din zona falezei -

'JAAf

?                               .j'........


-amenajarea adecvata a pistelor de biciclete-delimitarea fata de bcirculația pieionala            .    ..

------


-din pafcate^mi este realizabil in momentul de fata

■■ . «,' :"’c-       . .

‘     ■{.' i.S'iițiis “sSsU*" .     "■ ■“ -S

■                                                         ■ ''i rJ'

;>jț> ’ ..xtsrs»                                                             i                              ■ '■ .ya. 1' - : ■ 7 :

-s-a luat in. considerare, vezi'răspunsurile de mai sus


^^^^^^spgg:SHr^Se^W^w^Se‘!,a’lnunîcîpiuIui“’GiSlaff’““ -nu’fâce obiectul PUZ


2014-2020


-amplasarea langa mal a unor construcții plutitoare (nave) in care sa -este posibil; conform RLU si PUZ, zona este marcata pe fie amplasate unitati de alimentație publica                            planul de reglementari


-drenarea malului stâng al Dunării


-a fost propusa prin PUZ decolmatarea...zona portului comercial, zona fostului port de agrement si oriunde este


-problema: deseurile din apa

-amenajare sistem de epiuri in scopul protejării portului de agrement si a malului stâng

necesar

-nu face obiectul PUZ, dar oricum a fost sesizata aceasta problema

-s-a prevăzut prelungirea molului de deflectie

anonim

Circulații auto

-restrictionarea traficului un week-end

-amenajare parcari auto pe faleza superioara si cartierele adiacente

-nu face obiectul PUZ

-s-au luat in considerare, vezi răspunsurile de mai sus ref. La aceste aspecte

Circulații- ? pietonale, biciclete -’f ;

-limitarea circulației bicicletelor pe faleza superioara in weekend „

-pu este oportun

fi                           "O.- .:M:>        : T-

V-                                                               ■      ■ ■

' ..... . .. ■ .

Amenajare spațiu pietonal

AAy fĂ

-amplâsafep^^                                        k gj

'       .1Y. WC-             ■                   .

functiAnale/acti vitati

-reglementarea comerțului stradal pe faleza inferioara

-s-a luat in considerare, detaliere prin proiectul de amenajare

Valentin Bodea

Amenajări tehnice

-consolidare mal si faleza ; instalare sistem de drenaj pentru a stopa surparea falezei

-s-a luat in considerare, detaliere prin proiectul de amenajare

Zone functionale/acti vitati

-realizarea de muzee : al Marinei Militare, al Pescarilor

-se pot amenaja, conform RLU, daca exista inițiativa (PUZ recomanda astfel de inițiative)

Amenajare spațiu pietonal

-amenajare peisagera a versantului si a falezei

-s-a luat in considerare, detaliere prin proiectul de amenajare

-eliminarea câinilor comunitari

-nu face obiectul PUZ

Monumente de

-reabilitarea sculpturilor metalice

-s-a propus amenajarea Metalotecii, inclusiv reconditionarea

for public

sculpturilor, daca este cazul

Circulatii-pietonale, biciclete

-amenajare piste biciclete separate de traseul pietonal

-s-a luat in considerare

Zone

-reamenajarea portului de agrement si introducerea de mijloace de

-da

functionale/acti

recreere nautice

vitati

-amenajare de wc-uri publice

-nu face obiectul PUZ <

Cp- •                                                  : .‘-A'"-'" ■

-da                    : A ■ '

-                      -a

-organizareadeconcursurinautice

-nulaceobiectulr uz " ,

sens. Organizarea

CirCiBirauto

^z.ce.euu.culaU.nutopcfJczamf^

-e posibila doar ocazional-pentr-u aprovizionare si situații de urgenta

Strategia PUZ

-promovarea Falezei si a patrimoniului cultural la târguri de turism

-nu fac obiectul PUZ

-creșterea numărului de patrule de politie

Eugenia R.

Circulații auto

-problema parcărilor in contextul reducerii numărului de benzi de circulație

-nu mai este de actualitate reducerea numărului de benzi

Cehi Vincentiu

Zone

-amenajare port de agrement pentru ambarcațiuni mici prevăzut cu

-s-a luat in considerare ; accesul auto este necesar

functionale/acti vitati

dotări conexe ; eliminarea accesului auto la port agrement


Circulații pietonale

-extindere promenade pana la Unitatea Militară

-promenada exista pana la UM si după UM, dar nu este posibila tranzitarea acesteia

Zone functionale/acti vitati

-reglementarea comerțului stradal pe faleza inferioara prin: construcții de 5-1 Om; amenajarea de spatii special pentru comerț stradal; eliminarea standurilor din lemn

-acest tip de comerț va fi reglementat prin proiectul de amenajare. PUZ prevede zone pentru dotari/comert la nivelul falezei inferioare, inclusiv reglementările necesare acestor zone

Circulații auto

-amenajare linie « tramvai de epoca » pe traseul Gara-Faleza

-depășește zona de reglementare PUZ

-amenajare locuri de parcare

-s-a luat in considerare

■' ; ■';;." ; :';j' - -

-refacerea porțiunilor de carosabil cu probleme;:

-nu face obiectul PUZ

Zone , •         •-

functionale/acti vitati          ■J

;^limin&reaconș^ctiilofteftiporare destinat^âdm^ftujui       ;   ’

-PUZ recomanda aceasta acțiune ; detalierea trebuie făcută in proieetu|:âK®ienajare . k.

Amenajare

vei’â&^;'\;    ’■

-amplasareau^ufeiefi^ăiiai mare de cișmele publice

-amenajare locuri de joaca pețitttf copii         ................

-amplasare pe faleza interioara a unor « simboluri galatene »

-nu face obiectul PUZ

-amplasamentele se vor stabili prin proiecte de amenajare viitoare, proiebte' propuse prin PUZ

-s-a propus Metaloteca si noi amplasamente pentru

-prelungirea promenadei către Plaja Dunarea

monumente ae tor public

-a fost prevăzută in PUZ , inclusiv in lungul « pădurii de sălcii»

Zone functionale/acti vitati

-desființare construcții cu aspect inestetic-restaurantele

-RLU prevede reguli pentru amplasarea construcțiilor noi. PUZ recomanda desființarea sau reabilitarea construcțiilor la care se face referire

-amplasarea unui infopoint

-amenajare micro muzeu istoric al orașului langa amfiteatru

-conform PUZ si strategie, activitatile culturale sunt permise pe faleza, in măsură in care exista inițiativa din partea instituțiilor competente. Sunt prevăzute amenajari culturale in aer liber, dar funcțiunea de muzeu mai este permisa si in-amenajarea unui muzeu in aer liber cu ambarcațiuni specific zonei -realizarea unui pavilion expozitional

-amenajarea unui port agrement pentru ambarcațiuni mici si port pentru plimbări turistice cu nave de mici dimensiuni

oricare zona de tip Ml, CB

-sunt prevăzute spatii pentru amenajari socio-culturale in aer liber sau in subzonele de tip M1,CB...

-portul de agrement este prevăzut, inclusiv inca o zona de acostare la gura de varsare a Șiretului

Amenajare spațiu pietonal

-amplasarea pe faleza a unor lunete

-nu face obiectul PUZ. Prin proiectul de amenajare se pot realiza.

-amenajare spațiu pentru proiectarea unor imagini istorica a orașului                =

cu evoluția

lS:' >’

-nu face obiectul PUZ. In cazul in care se dorește, recomandam amplasarea in zona istorica a portului comercial.           -


S;:":'- - -■ ■ M-3^- ’W: Z‘; _

Iii


ETAPE/FAZE RAMASE DE PARCURS

.^7 jȘ                .î'K..<y*tXs:ii ,                                       ■*'                                                                           . /■ ■■ «...     , t ■                                                       ■ t ....... .    ■/ ..... ■    ■■*■!' '                                                                                                                                                                          4

ElaborareaRaportului de mediu si întocmirea documentațiilor necesare pentru obținerea avizelor/acordurilor emise de către organismele centrale/tefitprialc interesate ;                                                                                                                     "":

Redactarea finălâadocumcntatieiP.U.Z.dijpa primirea observațiilor finale din pariea beneficiarului, a propunerilor enunțate de populație in procesul de informare si consultare a publicului cat si a propunerilor institutiilor/organismelor interesate ;

Avizarea documentației de către comisia C.T.A.T.U. si comisia de urbanism a Consiliului Local Galați;

Aprobarea documentației de către Consiliul Local Galați.

Documentația P.U.Z. aprobata, respectiv planșele de reglementari urbanistice si regulamentul local aferent P.U.Z. reprezintă informații de interes public si vor fi puse la dispoziția publicului prin publicare pe pagina web a Primăriei municipiului Galați.