Hotărârea nr. 1/2014

Aprobarea documentatiei tehnico-economice Studiul de fezabilitate pentru obiectivul "Modernizare Str. Incubatorului" si angajarea fondurilor pentru elaborarea Proiectului tehnic

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 1

din 30.01.2014

privind: aprobarea documentației tehnico-economice - Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizare str. Incubatorului” și angajarea fondurilor pentru elaborarea Proiectului tehnic

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 4/14.01.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.01.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 404/07.01.2014, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 406/07.01.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Devizul General privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție „Modernizare str. Incubatorului”;

Având în vedere dispozițiile ort. 44, alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b, alin. (4), lit. d și art. 126 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.

215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizare str. Incubatorului", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă angajarea fondurilor pentru elaborarea Proiectului tehnic „Modernizare str. Incubatorului".

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Radu Octabian Kovacs

Anexa la HCL nr. 1/30.01.2014

Modernizare str. Incubatorului

Strada Incubatorului face parte din rețeaua stradala secundară a orașului, este situată in partea de sud a municipiului Galați, cartier Micro 21, in vecinătatea Mănăstirii Ortodoxe pe rit vechi „ Sfânta Treime,,,

In prezent strada este amenajată necorespunzator, pe primii 6om strada are o pietruire superficială din zgură,, iar pe restul lungimii are un strat subțire de beton slab, degradat, cu fisuri si crăpături, realizat de locatarii străzii și nu este racordată la sistemul de alimentare cu apă și canalizare.

Prin proiect se prevede realizarea următoarelor lucrări:

-introducere rețea apa PEHD Dnuomm

-branșamente din PEHD Dn 32mm, cămine din PVC

-reprofilarea străzii, asigurarea unui sistem rutier stabil (asfalt) pentru un trafic ușor și executarea de trotuare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

  •  Valoarea totala a investiției: 289.138 lei

  •  din care C+M:           243.829 lei

• Capacitati: -Lungime strada-145 ml, Suprafața teren- 774 mp

-rețea apa L=226ml, cămin apa -1 buc

Durata de realizare a investiției: 6 luni


Mședință,

'WBOGATU