Proces verbal din 24.10.2013

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 24/10/2013

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 24 OCTOMBRIE 2013

Convocarea Consiliului Local a fost făcută cu 5 zile inaintea ședinței,conform art.39 din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata cu modificările si completările ulterioare, in baza Dispoziției Primarului nr. 3074/18.10.2013.

Ordinea de zi a fost adusa la cunoștința locuitorilor prin intermediul ziarului “Viata Libera”, din 19.10.2013.

Ședința Consiliului Local din data de 24.10.2013 este publica, avand ca președinte de ședința pe dl. Rotaru Savel.

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN

24.10.2013

Proiect de hotarare privind numirea membrilor supleanti, reprezentanți ai Consiliului Local Galați, în Consiliul de Administrație la Spitalul Obstetrica Ginecologie Buna Vestire Galați;

Proiect de hotarare privind numirea membrilor supleanti, reprezentanți ai Consiliului Local Galați, în Consiliul de Administrație la Spitalul de Psihiatrie Elisabeta Doamna Galați;

Proiect de hotarare privind numirea membrilor supleanti, reprezentanți ai Consiliului Local Galați, în Consiliul de Administrație la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sf. Ioan Galați;

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii de la unitățile de învățământ preuniversitar de stat si particular din municipiul Galați;

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei la HCL nr. 146/16 04 2013 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local în consiliile de administrație la unitățile școlare din municipiul Galați;

Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei locale de alimentare cu energie termica a municipiului Galați;

Proiect de hotarare privind finanțarea de la bugetul local a cârtii "Campania armatei romane in Bulgaria - 1913", pe anul 2013;

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 233/30 05 2013 referitoare la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuințelor aflate in administrarea Consiliului Local Galați;

Proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din HCL nr. 200/17 03 2005 referitoare la concesionarea fara licitație publica, doamnei Paduraru Mariana, cabinetul medical individual cu suprafața exclusiva de 15,77 mp si suprafața de 48,37 mp reprezentând cota parte indiviza din suprafața în folosința comuna totala a imobilului, pe durata de 8 ani si 7 luni, începând cu 1 04 2005, cu specialitatea medicina generala (de familie), amplasat în imobilul Dispensar nr. 18, situat în Galați, str. George Cosbuc nr. 259, în sensul prelungirii duratei de concesionare cu 4 ani si 3 luni, respectiv pana la data de 01 02 2018;

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 312/13 05 2008 referitoare la aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții, pentru anul 2008: „Reabilitare si modernizare sistem de alimentare centralizat cu energie termica 2006 - 2009-Modemizare puncte termice”;

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 27, str. Cetatianu Ioan nr. 5E (fost str. Cetatianu Ioan nr. 7), T43, PI, lot5;

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 27, str. Cetatianu Ioan nr. 7F ( T43, PI, lot 4/2/1);

Proiect de hotarare privind vânzarea terenului cu suprafața de 2044,42 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, situat în Galați str. Morilor nr.54, către SC AGATUR S.R.L.;

Proiect de hotarare privind vânzarea în indiviziune a terenului cu suprafața de 8300,00 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, situat în Tarlaua 253/1, Cartier Dunarea, către SC COZAMIN SRL;

Proiect de hotarare privind vânzarea terenului cu suprafața de 34,78 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galați, situat în Galați, str. Sindicatelor nr.32,doamnei Afanasie Mărie -Magdalene;

Proiect de hotarare privind vânzarea terenului cu suprafața de 216,54 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galați, situat în Galați, str.Randunelelor nr. 2A,către SC JOBASSIST GLOBAL SRL;

Proiect de hotarare privind vânzarea terenului cu suprafața de 44,07 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galați, situat în Galați, str.Brailei nr. 159F,către SC CBS GROUP SRL;

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 533/25 10 2007 referitoare la majorarea capitalului social si modificarea actului constitutiv al SC INDUSTRIAL PARC SRL;

Proiect de hotarare privind abrogarea HCL nr. 237/2011 referitoare la aprobarea procedurii si documentației de concesionare si inchiriere a terenului proprietate privata a municipiului Galați si administrat de SC INDUSTRIAL PARC SRL;

Proiect de hotarare privind stabilirea stațiilor pentru transportul public local de persoane in regim regulat special;

Proiect de hotarare privind aprobarea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;

Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 521/29 10 2009 referitoare la aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate in municipiul Galați, cu modificările si completările ulterioare;

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art. 2 si art. 3 din HCL nr. 52/25 02 2010 referitoare la aprobarea realizării proiectului „Centrul de zi pentru copiii cu autism din municipiul Galați”;

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art. 3 din HCL nr. 129/29 04 2010 referitoare la aprobarea realizării proiectului Centrul multifuncțional HELP - Modernizare Cantina de Ajutor Social Galați;

Proiect de hotarare privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, pe anul 2013 la obiectivul Centrala termica Școala Gimnaziala nr. 28 Mihai Eminescu din municipiul Galați;

Proiect de hotarare privind aprobarea schimbării regimului juridic al unui număr de 221 apartamente situate in blocul G4, str. Laminoristilor nr. 4, din locuința in locuința sociala;

Proiect de hotarare privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții propuse pentru anul 2013, pentru obiectivul “Reabilitare locuințe sociale pentru persoane defavorizate bl. G4/Micro 19”;

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 49, Aleea Margaretelor nr. 16 (str. Dr. Petru Groza nr. 1-11, lot 9);

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 49, Aleea Margaretelor nr. 8 ( fost str. Dr. Petru Groza nr. 9- 11, lot 4, 5, 6/2);

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, pe anul 2013, în baza cărora se vor executa lucrările de investiții la obiectivul „Modernizare strada Traian intre Metro si str. Brăilei - lărgire carosabil”;

Proiect de hotarare privind aprobarea folosinței gratuite de către Asociația Uniunea Artiștilor Plastici din Galați a spatiilor situate in str. Domneasca nr. 22, bl. F - parter si str. Saturn nr. 32, bl. 16 - parter;

Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați, în administrarea Serviciului Public Ecosal, a imobilului din Galați, strada Florilor nr. 1;

Proiect de hotarare privind aprobarea modificării si completării anexei la HCL nr. 392/2013 referitoare la aprobarea premierii elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din municipiul Galați, care au obtinut rezultate deosebite la olimpiadele naționale si internaționale, precum si a profesorilor indrumatori pentru anul școlar 2012-2013;

Proiect de hotarare privind preluarea din folosința gratuita a Companiei Naționale de Investiții SA in administrarea Consiliului Local a clădirii si terenului aferent "Sălii Sporturilor" din cadrul Complexului Sportiv "Dunarea", proprietatea publica a municipiului Galați, situat in Galați, str. Stadionului nr. 1;

Proiect de hotarare privind mandatarea Primarului municipiului Galați in vederea imputernicirii unei persoane cu studii juridice de lunga durata din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau unui avocat pentru reprezentarea intereselor Consiliului Local in fata instanței;

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea listei bunurilor din domeniul public si privat al municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare al municipiului Galați, concesionate prin Contractul de delegare către S.C. Apa Canal S.A.Galați, aprobată prin art.4 la H.C.L. nr.310/2010, cu modificările si completările ulterioare;

Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuării lucrărilor de construire si reparare a Bisericii Sf. Dumitru;

Proiect de hotarare privind suplimentarea sumei alocata de la bugetul local in scopul continuării lucrărilor de construire si reparare a Bisericii Sf. Dimitrie;

Proiect de hotarare privind acordul pentru scoaterea definitiva din Fondul Forestier National a terenului in suprafața de 8,5048 ha, proprietatea publica a Municipiului Galați, amplasat in Tarlaua 231/1, Parcela 1531/1, U.P. III Independenta, u.a. 11B%, C%, E%, F%, H%,K%, R% cu compensare constând in teren in suprafața de 28,13 ha, proprietatea privata a Municipiului Galați situat pe teritoriul administrativ al comunei Smardan, Județul Galați, Tarlaua 70, Parcelele 403,404;

Informare privind misiunea de audit financiar efectuata de Curtea de Conturi "Audit financiar asupra conturilor anuale de execuție ale UAT Municipiul Galați pentru anul 2012";

Interpelări, intervenții, cereri;

Diverse.

PREȘEDINTE,ROTARU SA VEL:

Buna ziua. Declar deschisa ședința ordinara de astazi, 24.10.2013. Din cei 27 de consilieri sunt prezenti 25. Absentează motivat dl. Bugeag Gheorghe si dna. Cocu Desilia. Așadar suntem statutari.

II invit pe dl. Draghici Comeliu.

DL. DRAGHICI CORNELIU

Buna ziua. Ma numesc Draghici Corneliu, proprietar al ap. 5 din str. Nae Leonard, nr.9, bl.C7, sc.l si sunt cetatean romano-american.

De trei ani ma lupt cu autoritatile locale pentru a clarifica ilegalitatea construcției de la parterul blocului, ap.3, proprietar, Manolache Vasilica, care a făcut o extindere fata de balcon pe tot peretele la care nu ni s-a cerut niciunui locatar de pe scara, eu fiind cel mai afectat, fiind deasupra construcției la etajul 1. Securitatea si siguranța apartamentului meu fiind in pericol tot timpul pentru hoți, fiind ridicata construcția si pe peretele meu cu vreo 50 de cm.

In nenumărate rânduri am depus cereri la Primărie. Au fost transferate la Politia Disciplinara in construcții la care șeful serviciului, la audiente, mi-a dat răspunsuri neclare care lașa loc de dubii si suspiciuni de fals, netransparente manifestând indolenta, cu trimitere spre viitor de intrare in legalitate a construcției si concesionarea terenului pe care e construit cu termen 15.08.2012.

Domnilor consilieri, va rog sa-mi spuneți care e procedura. întâi se construiește si apoi se intocmeste documentația pentru a construi, fara concesionare pe domeniul public, fara aprobarea tuturor proprietarilor din scara, fara acordul Asociației de locatari si fara avizul Președintelui Asociației de locatari. Am fost amenințat ca da cu mașina peste mine daca nu ma astampar si multe altele.

Am o cerere de vreo doua luni adresata dlui. Primar si una dlui Director General Adrian Bucur, iar dl. Bucur mi-a spus ca daca e ilegala o demolează, dar nu am primit niciun răspuns. Minciuni, lipsa de implicare, neglijenta.

De asemenea, dlor. consilieri, va rog, rezolvați si reglementați pentru totdeauna problema furturilor de la Asociațiile de locatari. La Asociația de locatari nr.282 s-a efectuat control financiar, pe care l-am plătit, s-a descoperit furtul, dar Politia taraganeaza finalizarea dosarului,la care președintele, administratora si contabila si-au dublat salariile fara sa faca ședința cu proprietarii daca sunt de acord. Abuz in functii-stopati mafia din asociații.

Mi s-a demolat garajul din str. Cluj, nr.48 in spatele Liceului nr. 10, fara sa mi se spună ce se construiește in loc. De fapt e in joc mafia imobiliara careia ii sticlește ochii după terenurile proprietatea statului pentru a le acoperi cu ajutorul celor din Primarie-arhitecta, director si proiectant, inruditi, cu compania Euro Constructii-Cojocaru. Cred ca este un continuator a lui Boldea. Eu neputand fi un beneficiar al retrocedării a 2 terenuri de 400 si 500 m2, deoarece caracatița imobiliara domina totul.

Dior, consilieri si dl. Primar, va rog sa nu mai legalizați ilegalitatea, infractionalitatea, ci fiți buni manageri ai orașului.

In situația in care nu mi se vor rezolva problemele, cu toate ca nu imi sta in caracter, voi refuza sa mai plătesc taxele, sa respect legislația locala, intrucat autoritatile ma sfidează a-mi rezolva problemele pe care aveți obligația a le rezolva de drept.

Toata stima, respectul ce vi se cuvine. Mulțumesc ca m-ati ascultat.

PREȘEDINTE,ROTARU SA VEL:

Mulțumesc. Sa stiti ca si in America si in Romania tot ce se construiește, se construiește pe baza de autorizație de construire. Dvs faceți niște afirmații foarte grave la adresa organelor noastre atat din Primărie, cat si din cele juridice si polițienești. Cred ca toate acuzațiile pe care le faceți sa le dovediți, pentru ca, in general, tot ce s-a construit fara autorizații s-a demolat, s-au dat amenzi foarte riguroase atat de Inspectoratul de Stat in Construcție, cat si de Disciplina in construcție din cadrul Politiei Locale. Vom verifica tot ce ati spus dlui. Primar si o sa luam masurile necesare.

DL. FILIMON MARIAN:

Buna ziua dl. Primar, stimati consilieri. Acum un an de zile am mai avut o intervenție in cadrul plenului. Sper ca va fi la fel de interesante ca atunci, vreau sa va spun următoarele lucruri. In primul rând, vreau sa apreciez aici faptul ca Primăria Galați a organizat intalniri cu mediul de afaceri, un lucru extrem de benefic pentru noi toti. La solicitarea dvs. si la dorința dvs sugerez ca ar trebui ca șefii de comisii sau o parte din cei care isi manifesta dorința sa participe la astfel de intalniri din rândul consilierilor. De asemenea vreau sa apreciez faptul ca la propunerea noastra rog a se emite un set de masuri de stimulare a investitorilor si investițiilor in municipiul Galați. Compartimentul de specialitate si cei care răspund de acest lucru s-au mișcat destul de repede, au intocmit o astfel de lucrare, ea trebuie sa fie finalizata si in final aprobat de dvs. Apreciem acest lucru, dar cerem totodată sa fie finalizata. lata ca exista dialog, iata ca se poate discuta si iata ca avem obiective comune care trebuie indeplinite impreuna.

Am venit in fata dvs cu o solicitare si va rog sa o intelegeti ca atare si nicidecum altfel. Ea este de bun simt, este in intelesul nostru, in primul rând. Noi spunem ca la ora actuala tot tragem ponoasele crizei care din punctul nostru de vedere nu se mai termina si ca toate aceste lucruri s-au rasfrant asupra activitatii noastre si a numărului de agenti economici care ii are județul si municipiul Galați. Sunt foarte multe cauze, dar printre altele, spunem noi, si parafiscalitatea si fiscalitatea sunt ucigătoare si de nesuportat pentru multi dintre noi, sau pentru majoritatea dintre noi. In aceste condiții, pentru ca sunt trei paliere de stabilire a taxelor si impozitelor, palierul central, prin Codul Fiscal, palierele locale, prin Consiliile Locale si palierul celalalt care aparține decocentratelor. In acest sens rog ca palierul care se numește Consiliul Local, Primărie, sa inventarieze toate taxele si impozitele care ne sunt adresate si sa faceți, intr-un fel, incat acestea sa nu se mai suprapună cu altele care sunt centrale, sa gândiți cuantumul acestora, sa gândiți necesitatea unor astfel de taxe, ca multe dintre ele ni se par ca au si un mod de ilaritate. Avem taxa de mediu stabilita la nivelul Primăriei si vreau sa spun ca noi suntem autorizați si plătim taxele de mediu la decocentrate ca sa ne infiintam, taxa de afisaj pentru firma, dar mai avem o taxa si pentru orarul de funcționare care se pune pe usa firmei respective. Avem taxa de autorizare privind desfasurarea activitatii de alimentație publica si aici o sa va spun un lucru cum nu va puteti imagina. Plătesc eu ca am restaurant, dar mi se cere si o taxa pentru ca am linie de fabricație a mancarii ca si cum restaurantul n-ar trebui sa aiba bucătărie. Avem taxe de ecarisaj, avem impozit pe mijloacele de transport, avem impozit pe teren, impozit pe clădiri. Am inteles ca mai nou ca Ministerului Finanțelor se gândește sa ne mareasca taxele pe impozite si pe clădiri. Dvs ati fost foarte cerebral si real si n-ati făcut acest lucru anul trecut si apreciem acest lucru, dar este o presiune extraordinara din acest punct de vedere, înțelegem ca bugetele locale si bugetele centrale trebuie umplute, sacii aceia de către noi si le umplem in proporții de 70-80% la ora actuala, pentru ca in Romania nu mai exista decât 1560 de societăți mari, restul sunt intreprinderi mici si mijlocii, in schimb efortul nostru la ora actuala aproape ca este insuportabil de atatea taxe si impozite. Va rugam respectuos sa faceți o analiza si sa vedeți ce se poate din acest punct de vedere, închei cu faptul ca noi ne-am angajat intr-o intalnire de afaceri cu conducerea Primăriei, ca vom contribui. Ne-am angajat, deși dvs aveți un contract si un studiu care l-am făcut, avem si noi un studiu cu privire la eficienta de termoficarea municipiului Galați. Avem si noi o firma de profil, membra a noastra la nivelul Patronatului, de talie naționala, a trecut la treaba. V-am dat pe suport electronic acest studiu, il voi da si dlui city manager si dlui. Primar si tuturor. E un punct de analiza, nu spunem ca al nostru este cel mai bun, studiati-1 sa vedeți. Ne-am adus contribuția. Daca dvs credeți ca trebuie sa achiesati la el bine, daca nu, nu, noi propunem ca sa scoatem Galatiul din aceasta treaba din care nu mai ieșim de 23 de ani, centrale pe cogenerare la nivelul fiecărui cartier, cu costuri reduse si cu un cost suportabil si pentru consumator.

Va mulțumesc.

PREȘEDINTE, ROTARU SA VEL:

De altfel aceste probleme le-am mai auzit si la ședința de dialog social. Noi ce putem discuta aici la ședința de Consiliu Local e palierul local. Sigur ca se va lua in seama tot ce ati spus aici. Eu aștept cu interes Codul insolventei pentru faptul ca pana acum am constatat ca multe intreprinderi si nu si-au plătit datoriile la stat, inclusiv la bugetul de stat, dar sunt greutati. Nu vom ajunge ca Georgia cu sase impozite.

DL. FILIMON MARIAN:

Sau ca Suedia la patru. Vreau sa va spun ca s-a modificat Codul insolventei la propunerea noastra si cu sprijinul nostru direct si cu implicarea noasta directa. Va mulțumesc.

PREȘEDINTE, ROTARU SA VEL:

In legătură cu materialul pentru termofîcare, ma interesează si pe mine aceasta problema si am avut si niște propuneri si va mulțumim pentru aceasta chestiune. Dau cuvântul si dlui city manager.

DL. VLAICU AUREL:

Buna ziua. Vreau sa va spun intr-o ordine inversa pentru subiectul doi va fi o dezbatere pe ordinea de zi. Referitor la prima parte sunt dator cu o precizare in sensul in care avem pe site-ul Primăriei pus Regulametul in dezbatere pentru facilitățile acordate mediului investitional. Suntem consecvenți atat cu concluziile care au fost trase in urma intalnirilor cu dvs si cu ceilalți colegi ai dvs in sensul in care asa este in mod normal sa sprijinim, mai ales in perioada de criza, mediul de afaceri ca unul din motoarele care poate impinge mai departe economia locala.

De asemenea in partea a doua, pentru ca acum vom vorbi si ne vom axa strict pe ce inseamna componenta pe impozite si taxe pe clădiri si in partea a doua analizam, cum ati spus si dvs, setul intreg de posibilități de taxe locale unde putem sa umblamm, sigur in funcție de criteriile pe care le vom stabili. Care nu este pe ordinea de zi, dar trebuie sa stea 30 de zile.

Va mulțumesc.

PREȘEDINTE, ROTARU SA VEL:

Mulțumesc. Supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abține?

Cu 25 de voturi “pentru” s-a votat procesul verbal.

Va supun la vot ordinea de zi a ședinței de astazi, iar dl. Primar vrea sa faca o completare.

DL. PRIMAR, MARIUS STAN

Buna ziua va spun si eu. V-as ruga la ordinea de zi care a fost discutata si dimineața cu liderii de grup sa fiți intelegatori, a fost o scapare a aparatului de specialitate, sa introducem pe ordinea de zi un punct care inseamna amenajarea de către SC NAPI DEVELOPMENT SRL a unor lucrări pe domeniul public asta insemnand in fapt construirea, dezvoltarea acelui sens giratoriu la intrarea in Carrefour din Cosbuc. Am ramane consecvenți faptului ca am reușit, in ultima perioada, cel puțin de când am inceput mandatul, sa eliberam autorizațiile in timp record. Faptul ca am duce aceasta hotarare inca o luna de zile creeaza si noua si lor problema in ceea ce inseamna inaugurarea in termen a acestui obiectiv. Vreau sa fiți intelegatori, e o greșeala, sper sa nu se mai repete si daca sunteti de acord dvs hotarati.

PREȘEDINTE, ROTARU SA VEL:

Supun la vot ordinea de zi cu aceasta suplimentare despre care a vorbit dl. Primar. Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abține?

Cu 25 de voturi “pentru” s-a votat ordinea de zi.

Intram in ordinea de zi. V-as ruga ca primele trei puncte sa le discutam la final, pentru ca este vorba de buletine de vot. Daca sunteti de acord? Așadar toata lumea a fost de acord.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de TÎPProiect de hotarare privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii de la unitățile de invaiamani preuniversitar de stat si particular din municipiul Călăii''.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este impotriva?       -  0 voturi

Cine se abține?            -  0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei la HCL nr. 14616.04.2013 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local in consiliile de adminstratie la unitățile școlare din municipiul Galați.”

DL. BOGATU HRISTACHE:

La Școala 33, din Micro 39, il propun pe dl. Ilie Zanfir alaturi de dna. Paladi Gina.

PREȘEDINTE, ROTARU SA VEL:

Cu propunerea respectiva sa votam proiectul de hotarare.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este împotriva?       -  0 voturi

Cine se abține?            -  0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei locale de alimentare cu energie termica a municipiului Galați”.

O problema extrem de importanta de care vorbea si dl. Filimon care a avut amabilitatea sa ne dea si un material ca sa-1 studiem. Este o problema importanta.

DL. PRIMAR, MARIUS STAN

Aceasta Strategie pe care o supunem aprobării este o Strategie complexa, una intr-adevar deosebita, dar are un mare dezavantaj pe care il va avea orice alta strategie adusa de oriunde. Faptul ca oamenii nu plătesc, iar atunci când cetateanul care beneficiază de un serviciu nu plătește, orice sistem am inventa noi acum, cat de performant si cat de formidabil ar fi el are aceeași soarta ca si societatea pe care o conducem, pe care o avem inca in subordine, APATERM-ul. Si, prin deviere mai departe, reușim sa falimentam si CET-ul si ELECTROCENTRALE. Si as vrea, pe aceasta tema, sa țineți cont de lucrul acesta si atunci când va veți expune punctele de vedere, riscând sa ramanem fara căldură si fara apa calda in apartamente intr-o iarna care se anunța extrem de grea.

DL. DOBREA VICTOR:

In primul rând vreau sa spun ca salut inițiativa Primăriei de a aborda acest subiect, subiect cu care ne confruntam de multi ani. Dl. Primar a atacat deja unul din subiecte pe care doream sa il expun. Noi deja la comisie am avut o discuție impreuna si cu directorul de resort. Intr-adevar pastrarea in continuare a distribuției la nivelul municipiului Galați va fi, prin orice societate pe care am inventa-o noi, va fi o piatra de moara legata de gatul Primăriei care va costa foarte mult cetățenii orașului. In afara de acest subiect eu mai spun ca aceasta Strategie ar trebui sa rezolve si problema subvenției care in momentul de fata, din punctul meu de vedere, e inechitabila fata de restul cetățenilor care nu sunt racordați la sistem si as spune chiar imorala. Așadar o astfel de Strategie trebuie sa cuprindă idei care sa rezolve problemele majore cu care ne confruntam acum. Din punct de vedere tehnic materialul este bun. El da o soluție moderna, dar Strategia trebuie sa cuprindă masuri in ceea ce privește aceste doua aspecte care sunt legate de plata facturilor si inlaturarea subvenției care, din punctul meu de vedere, nu este corecta. Mulțumesc.

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

As vrea ca acest subiect deosebit de sensibil pentru noi toti sa-1 tratam cu toata seriozitatea avand in vedere ca in fata noastra, in viitor, urmeaza sa luam niște decizii la nivelul Consiliului Local, importante si care sa angajeze din punct de vedere material bugetul Consiliului Local. Știm cu totii ca am ajuns in aceasta situație de-a lungul timpului si nu e o noutate. Știm de ce am ajuns aici, pentru ca nu am reușit niciodată sa recuperam prin incasare contravaloarea facturilor emise de distribuitorul nostru, respectiv SC APATERM SA, iar toate masurile care au vizat incercarile de recuperare a sumelor datorate de Asociațiile de proprietari si de alti consumatori intotdeauna s-au lovit de refuzul marii majoritati a acestora de a le achita. Sigur aceasta a generat un sir major de litigii in instanța, un sir de evacuări silite din anumite spatii care erau ocupate de chiriași sau chiar de proprietari in recuperarea debitelor. Cu toate acestea Consiliul Local a fost pus in situația in care a trebuit sa ia decizia de a asigura plata unor sume in contul datoriilor care s-au creat. Va aduc aminte ca in precedenta ședința am aprobat o anumita valoare de 4 milioane de lei care sa vina către acest scop, care sa reprezinte o plata făcută către ELECTROCENTRALE in vederea simplificării operațiunilor pe care ELECTROCENTRALE acum trebuie sa le faca pentru incheierea contractului de furnizare gaz natural. Sigur dl. Primar a fost elegant si n-a spus ca si ieri a fost o intalnire la nivelul Ministerului Economiei, acolo unde lucrurile s-au discutat intr-un mod tranșant:”Platiti, aveți, nu platiti, nu aveți.” Chiar si varianta de a prelua de către Consiliul Local societatea ELECTROCENTRALE nu se poate face decât cu achitarea unor sume colosale de bani. Am avut si intenția aceasta sa preluam noi ELECTROCENTRALE care produce si distribuie către noi insa numai cu o plata. O plata de aceasta valoare ar insemna grevarea bugetului Consiliului Local in totalitate pe un număr de ani. Lucru pe care nu avem cum sa-1 facem. Mai mult. Acum suntem in situația in care va trebui repede sa facem iar niște eforturi, sa vedem pe o rectificare de buget ulterioara ce sume mai putem găsi in visteria bugetului Consiliului Local, pentru a le putea afecta tot cu titlul de plata către ELECTROCENTRALE care la rândul sau sa plateasca către ROMGAZ in vederea incheierii Contractului de furnizare de gaze naturale. Si cu toate acestea nu avem garanția ca o data ce dam toate aceste sume pentru incheierea acestui Contract de furnizare vom fi in măsură sa putem achita obligațiile care revin societății APATERM pentru plata facturilor curente. Ba, mai mult, programul acela de reorganizare care a fost aprobat in instanța, intr-o anumita perioada nu prevedea nuciun fel de obligație de plata către ELECTROCENTRALE. In etapa următoare intra si obligații de plata in acest sens, iar valorile vor creste. Noi vom fi in situația in care chiar daca vom plăti in avans subvenția la prețul energiei termice sa nu putem asigura sumele necesare de plata decât daca, in ceasul al 12 lea, locuitorii care au obligații de plata restante fata de APATERM nu-si achita intr-un termen rapid obligațiile pentru ca altfel nu avem niciun viitor in iarna asta sa avem apa calda si căldură. E lăudabil ca avem o Strategie. Acum știm cam ce ar trebui sa facem, știm care sunt resursele materiale necesare pentru a le folosi pentru realizarea acestei Strategii. Nu sunt sume deloc mici, sunt undeva pe la 140-150 milioane de Euro, nu le vom putea asigura intr-un interval relativ scurt, iar acest sentiment de insolventa pentru consumator sperie si pe toti cei care, pontential, ar veni sa investească in modernizarea capacitatilor de producție si in furnizarea agentului termic. De aceea e nevoie sa facem front comun colegii consilierii, societățile de media, presa scrisa, audio, video, sa lansam aceste subiecte in discuție pentru galateni sa inteleaga ca e nevoie de un efort si din partea lor sa plateasca datoriile pe care le au. Altfel va fi destul de dificil pentru noi si Consiliul Local nu va avea resursele materiale sa susțină in continuare plata datoriilor APATERM-ului si nici a persoanelor juridice sau fizice care sunt restante fata de APATERM si CET. Mulțumesc.

DL. VLAICU AUREL:

Intr-adevar nu as vrea ca in momentul de fata sa diminuam importanta celor spuse aici vizavi de ce inseamna obligațiile de plata, pentru ca de aici decurge totul. Orice fel de Strategii indiferent cat de buna e nu va putea fi aplicata. Asta e esențialul. Desigur ca vor fi dezbateri vizavi de acest subiect.

Vreau totuși sa ma intorc la capitolul Strategie si sa va propun dvs următorul scenariu. Având in vedere ca la momentul in care am demarat conceperea acestei Strategii estimam o alta evoluție a lucrurilor si e clar ca, intre timp, au intervenit tot felul de modificări, modificări care din pacate in ritmul in care APATERM-ul strânge, colectează bani de la populație si modificări in sensul in care observam ca sumele pe care Primăria trebuie sa le susțină sunt din ce in ce mai multe. Ceea ce nu este niciun fel de randament nici economic, nici social, de niciun fel.

In același timp as vrea totuși, cu permisiunea dvs, si imi iau angajamentul sa propun si dlui Primar, un grafic cat de scurt si sa ne intalnim si sa discutam cu totii subiectul acesta. Si as chema inclusiv pe cei care au realizat acest studiu pe care ma vad nevoit ca in momentul de fata poate sa nu-1 votati, sa va solicite acest lucru ii chemam din nou si sa stăm de vorba. De asemenea mi-as permite sa-i răspund mai repede decât dl. Filimon si-ar inchipui, s-ar fi așteptat, citind materialul dlui., regăsesc o soluție pe care am primit-o acum ceva vreme, o companie care isi manifesta interesul, intenția sa construiască o centrala de cogenerare echipata cu motoare de combustie interna funcționând pe baza de combustibil gazos respectiv gaze naturale impreuna cu cazane cu apa calda. Cred ca regăsiți din ceea ce am citit aici. Locația este identificata de către de dumnealor. Nu o voi dezvălui, pentru ca altfel vom avea probleme. Propun o soluție pentru 24.000 de apartamente. Atât isi pot permite pentru investiția respectiva de minimum 27 de milioane de Euro. Daca sunteti de acord va voi remite o copie către fiecare membru al Consiliului Local. Daca sunteti de acord sa chemați si pe acest investitor sa purtam discuții, dar cu același amendament orice investitor va veni si orice soluții vom găsi in momentul in care nu vom putea realiza incheierea buclei adica plata, cred ca nu mai e cazul sa discutam fiindcă nu se va intampla nimic.

DL. MALINOVICI VICTOR:

Cred ca suntem in fata unui punct foarte delicat. N-as vrea sa dau dreptate, dar nu am ce sa fac, ambelor parti si celor care propun astfel de dezbateri si dlui. Filimon. Mi-e teama ca vom discuta mult timp de acum incolo. Va trebui sa se ia masuri dure, deoarece cei care produc pe buna dreptate cer bani pentru munca prestata, iar cei care ar trebui sa plateasca, din nefericire, tot pe buna dreptate, nu mai au de unde. Se pare ca cetățenii nu mai au posibilitatea, putere sa plateasca cele necesare vieții. Ca ne convine, ca nu ne convine am ajuns si aici. Din nefericire. Nu se dezvolta nimic in Galați, din punct de vedere al producției, sa producem , ci bagam mereu mana in buzunare, sa cumpărăm si s-a ajuns aici. Mi-e teama ca in viitorul apropiat sa nu cumva sa fim puși in situația de a spune ce spunea dl. Primar “nu se plătește nu vom avea apa calda, nu vom avea căldură si atunci ce facem? Inseamna ca viata in Galați, asa cum din nefericire preconizam mai demult,se va inrautati. 70.000 de apartamente au mai ramas, 170 de milioane datorie si uitati unde s-a ajuns. Dl. Filimon daca ar fi fost puțin mai agresiv si toti colegii care ar fi avut un cuvânt de spus in ceea ce inseamna dezvoltarea economica a Galatiului nu sa vedem mereu cum se darama furnalele, distrugeri de intreprinderi care produc si noi facem mall-uri, care sunt si ele necesare la un moment dat, dar sa ai cu ce sa cumperi. Or oamenii Galatiului nu mai au din ce sa traiasca. Nu-i populism, este o realitate exprimata. Eu va rog poate lasam in dezbatere lucrul acesta in asa fel incat masurile care vor fi luate e posibil sa fie dure. Va mulțumesc.

DL. MIHAI ALIN:

In Strategia aceasta, dincolo de partea tehnica, se prezintă o situație a numărului de apartamente ramase captive la APATERM, in sistem centralizat, cum spune dl. Filimon. Totodată, din cate știu, APATERM eliberează foarte greu avizele de debransare. Evident ei trebuie sa justifice numărul mare de angajați, cu numărul de apartamente. Am rugămintea ca, prin intermediul dvs, APATERM sa elibereze aceste avize, pentru ca unii oameni chiar vor sa-si pună centrala sa scape de problema aceasta. Nu sa ținem 700 de angajați acolo ca trebuie sa avem 70.000 de apartamente. Va mulțumesc.

VICEPRIMAR, COSCA RADU:

îmbrățișez ideea dlui consilier Mihai Alin. In primul rând sa le dam posibilitatea oamenilor care doresc sa se branșeze la centralele de apartament, cu ocazia aceasta reducem numărul de apartamente care sunt captive la ELECTROCENTRALE. Si ar mai trebui următorul pas: sa incercam pe numărul de apartamente ramase sa contorizam individual, pentru ca nu mi se pare normal ca un proprietar care plătește si plătește dările către asociație sa suporte disconfortul pe care il creeaza ceilalți locatari care nu au plătit. Si atunci omul ajunge in situația in care sa nu plateasca si el. Va spune “daca nu beneficiez de ce sa plătesc sa fiu cu datoriile la zi”. Reducând numărul de apartamente prin libertatea de a da posibilitatea cetățenilor de a a-si monta centrale de apartament vor ramane un număr mai mic de apartamente in care investiția este mai mica. Va mulțumesc.

PREȘEDINTE, ROTARU SA VEL.

Dna. Stratulat, spuneti-mi daca se dezechilibrează regimul termic in momentul când fluidul circula pe conducte tur-retur ca sa poți sa debransezi pentru unele apartamente?

DNA .STRATULAT ADRIANA:

Exista Legea serviciului public de alimentare cu energie 325/2006 care prevede in mod explicit ca debransarile in perioada de incalzire sunt interzise. Mai mult obliga solicitantii sa faca cu cel puțin 45 de zile inainte cererea, in asa fel incat sa ai timp de programare, reechilibrat, golit instalația.

VICEPRIMAR, COSCA RADU:

Cate cereri sunt la dvs inainte de a da drumul la căldură cu 45 de zile depuse si cate ati aprobat?

DNA .STRATULAT ADRIANA

In general si acum eliberam avize, dar este vorba efectiv de lucrare, deci una este lucrarea si alta este avizul . Am eliberat 2400 de avize numai anul acesta. Practic mai sunt 200 de avize care nu au fost puse in opera din varii motive. Fie ca nu a solicitat inainte cu 45 de zile, fie ca a renunțat, fie ca, pur si simplu, nu se mai pot executa.

DL. DOBREA VICTOR

APARTEM-ul știe, in momentul de fata, daca din cei 70.000 de consumatori cati sunt rau platnici? Aveți o astfel de evidenta?

DNA .STRATULAT ADRIANA:

Avem evidenta clara la nivel de Asociații de proprietari. Mai mult facem analize si in interiorul Asociațiilor in care sunt blocurile cu cele mai mari datorii. Noi am făcut notificări către toate Asociațiile care au datorii mari, ca vom fi in imposibilitate de a furniza energie termica daca nu plătesc aceste datorii. Avem analize inclusiv pe grad de incasare, cat la suta, pe categorii sub 10% , care e valoarea medie a datoriei pe apartament. Am făcut fluturași prin care am instiintat oamenii in care am spus datoria care o are Asociația către noi, inseamna o datorie medie pe apartament de “ataf’. Avem si hotarari judecătorești ramase definitive.

DL. DOBREA VICTOR

întrebarea mea era cate procente sunt rau platnici si cate buni platnici.

DNA .STRATULAT ADRIANA:

Pe asociații discutam.

PREȘEDINTE, ROTARU SA VEL.

In primul rând confirmați ca 70.000 este o cifra reala?

DNA. STRATULAT ADRIANA:

Da.

DL. DOBREA VICTOR:

Scrie in material.

PREȘEDINTE, ROTARU SA VEL.

Știu asta. Eu nu cred in ea. Si am motive sa nu cred. Spuneti-mi care este numărul de apartamente si cate nu sunt in plata din totalul acesta de 70.000?

DNA .STRATULAT ADRIANA:

78 de Asociații au grad de incasare intre 10-25%, datoria medie pe apartament este de 5 milioane, 6 milioane. Avem 24 de Asociații care au sub 10%. Iar Asociația 251 cu un grad de 1,1%. Datoria medie pe apartament racordat la sistem este de 10.000, 4.000.

PREȘEDINTE, ROTARU SA VEL.

Mulțumesc.

DL.PRIMAR, MARIUS STAN:

As putea sa adaug ca sunt 62 de Asociații bune platnice. Restul inregistreaza datorii. Trebuie sa stiti ca din cei 70.000 de proprietari de apartamente, 12% insumeaza peste 75% din datoria imensa. Ar fi poate o soluție sa mergem cu blindatul. Este mai ușor sa blindam 12%. Asta e nenorocirea si necazul mare. Circuitul in colectiv. Asta inseamna viata in comun la bloc. Cu avantaje si cu dezavantaje. Eu as vrea sa va supun atenției sa faceți un exercițiu de imaginație, un scenariu care, in prima faza, pare un scenariu de film horror, dar care este cum nu se poate mai real. APATERM-ul neprimind banii pe care trebuie sa-i plateasca către CET si CET-ul mai departe către ROMGAZ, acumulează datorie curenta. Legea spune clar: in insolventa fiind, daca ai acumulat si datorie curenta, se declara automat falimentul societății”. Asta presupune automat 800 de oameni șomeri, in strada in plina iama. Fara salariu, fara căldură. Acest lucru atrage după sine si falimentul CET-ului. CET-ul neincasand de la noi isi pierde obiectul muncii si alti 550 de oameni sunt iarasi șomeri. Am reușit, dintr-un foc, sa lasam 1350 șomeri. La toate acestea daca mai adaugam si APATERM-ul intrat in faliment, in secunda următoare, cei care coordonează activitatea vor vinde creanțele. Creanțele vor fi cumpărate de cei care știu sa-si recupereze banii. Acei portărei de pe vremuri care vor veni si vor scoate oamenii din case in plina iarna. Netinand cont ca au copii. Si va fi un scenariu de groaza in Galați pe care eu ma simt dator sa-1 semnalez, pentru ca suntem aproape de a se realiza.Nu ne văităm aici, dar ridicam o problema, o problema extrem de serioasa. Peste tot scenariul acesta sumbru mai puneți in calcul si o potențiala situație când cei buni platnici, pe buna dreptate, se invrajbesc impotriva celor care nu plătesc. Si iese un soi de război civil. Imaginati-va, nu este nimic exagerat in ceea ce spun, pentru ca au dreptate. Cei care plătesc au mare dreptate sa fie frustrați, sa fie suparati, revoltați pentru faptul ca nu primesc serviciul pe care il plătesc. Ceilalți nu plătesc si vor sa beneficieze. Nu este normal. Gândim cu inima, cu sufletul cum spunea dl. Malinovici. Lumea nu poate. E drept. Multa lume nu poate. Dar vreau sa va fac demonstrația si veți primi date de la Mihai Costache, sunt oameni cu stare mai mult decât respectabila care nu vor sa plateasca. Si nu vor sa plateasca pe principiul simplu ”daca cel de langa mine nu a plătit in viata lui, eu de ce sa plătesc?” Si asa sindromul acesta se raspandeste si ajungem la scenariul pe care l-am zis. A venit in fata Primăriei, nu dau nume, un cetatean atat de revoltat. A zis ca-si da foc in fata Primăriei pentru faptul ca a indraznit Primăria sa-1 someze sa-si plateasca, pentru prima data de când sta el, de-o viata, utilitățile si chiria. Nu a indraznit nimeni pana acum sa-1 someze pe respectivul. Incredibil. Realizați. Si ca el sunt probabil mai multi. Dar substanța subiectului aceasta este. Ca neplatind ajungem la scenariul acesta de groaza. Si atunci eu va propun ca acest subiect, Strategia, sa o scoatem de pe ordinea de zi, sa-i chemam pe cei care au eleborat-o, sa o adaptam la situația existenta, pentru ca astazi, am vorbit de cei care au făcut oferta respectiva pe care a citit-o dl city manager. Da vin oamenii, dar cu o condiție: sa aiba garantata plata serviciului pe care il prestează. Cine vine sa arunce cu zeci de milioane pe geam pentru ca suntem noi orașul de la Dunăre? Nimeni. Oamenii vor o garanție ca se plătește. In situația de fata nimeni nu va veni sa fac cea mai mica investiție in situația pe care o traversam noi acum. Prețul pe care il ofereau din start aici, era cu 30% mai ieftin decât prețul actual al CET-ului. Așadar avantaje sunt pe o modernizare a intregului sistem, sa nu mai ramanem captivi la ELECTROCENTRALE. Dar pentru asta trebuie sa inspiram si noi incredere, incredere pe care investitorii sa o aiba ca-si pot recupera banii pentru serviciile prestate. Nimeni nicăieri nu vine sa arunce cu banii. Si ramanem in situația aceasta fara ieșire. Probabil după o iama de stat in ger, cei care supraviețuiesc probabil vor veni la APATERM cu 45 de zile inainte, vor cere dreptul sa se debranseze si sa-si pună centrala proprie. Care are, care nu probabil trebuie sa emigreze in tarile Africii de Sud unde e vara veșnica. Aceasta e situația si trebuie sa fim extrem, extrem de constienti de ea si sa o tratam cum nu se poate mai serios, pentru ca tot am incercat. Am fost la minister, incercam sa negociem, dar pe ce baza? Pe baza faptului ca nu vom plăti niciodată? Sa mințim ca vom plăti? Nu putem minți. Pentru ca ajungem tot aici. Si ajungem in iarna aceasta sa ramanem in frig. Aceasta este o certitudine. Ca cei care mai pot sa raționeze, sa proceseze informațiile acestea, sa se trezească in ceasul al 12-lea, nu știu cum fac, cum plătesc la curent, cum plătesc la gaz sa vina sa-si plateasca restantele la căldură, pentru ca altfel vor ramane in frig. Din pacate vor ramane in frig si cei care sunt buni platnici. Acesta e necazul. Va mulțumesc.

DL. HUMELNICU MARIUS:

Sa stiti ca ideea este ca orice Strategie am aplica noi, singurul mod in care putem este o contorizare individuala. Si atunci putem vorbi de faptul ca cine plătește, primește. Vom vorbi si atunci si de o subvenționare, ceea ce oferă Primăria. Parerea mea este acesta contorizare individuala. Cum e la gaz, cum e la lumina. Când cineva plătește, va primi serviciile. Nu plătește, se oprește. Pentru a face diferența intre cei care plătesc si cei care nu plătesc.

DL.AUREL VLAICU

Intr-adevar este o soluție. Vreau sa va spun ca societatea APA CANAL a aplicat-o si am fost impresionat ca s-au luat masurile acestea. Dar cu un singur amendament. Spre deosebire de furnizorii de energie electrica, gaz care au o lege si au dreptul sa intre pe condominium si sa pună contorizare la usa, noi nu putem. APA CANAL era aproape sa-si piarda licența faptului ca venise cu aceasta idee salutara de a construi rețele separate de apa, astfel incat putea sa oprească din robinet apa celui rau platnic. In momentul in care a intervenit in scara de bloc, pe condominium, investiția nu putea sa fie realizata. Trebuie sa găsim soluțiile acestea. Vreau sa spun si eu in completare fara a diminua mesajele anterioare. E un scenariu intr-adevar sumbru si putem sa ajungem acolo. Putem sa ajungem cu o singura “condiție” daca nu vom plăti. Vreau sa asigur in același timp si sa asiguram pe toti galatenii si cei de buna credința, in primul rând, ca, din punctul nostru de vedere, inclusiv cu aceasta Strategie care a fost gandita in sensul acesta, in sensul in care se plătește, dar, mai departe, vreau sa va spun ca nici in cazul in care se plătește ... Strategie a fost gandita chiar in condiții de plata, in condițiile de tehnologie le are CET-ul, in condițiile in care sunt rețelele, in starea in care sunt punctele termice, si relația cu Asociațiile de proprietari, cu noi cu APATERM-ul, dar si cu utilizatorul final chiar si aici se impun niște masuri. Si acesta este un set de masuri pe care dorim sa-1 punem in practica si sa spunem ca ne preocupa si nu am stat pasivi si ne gândim la ele.

In primul rând vreau sa asigur ca noi am demarat de ceva vreme si prin Direcția Generala de Dezvoltare si Patrimoniu, cu Departamentul Juridic si Fondul Locativ o acțiune masiva de a incepe sa-i acționam in judecata pe cei care sunt rai platnici. In primul rând in imobilele Primăriei si in primul rând chiriașii Primăriei. Pentru ca este un mesaj pe care trebuie sa-1 dam in curtea noastra. Vreau sa va spun ca m-am uitat pe o situație ca sunt cetateni care au restante la chirie care se prezuma ca e mai mica, datorie de 400 de milioane de lei. Deci oamenii, practic nu au platiti niciodată.

Acesta este un set de masuri pe care vrem sa le luam inca o data si in concluzie ca e clar ca trebuie sa-i chemam pe cei care s-au gândit la Strategie. O sa luam in considerare inclusiv posibilitatea debransarii. Mulțumesc frumos.

DL. BUCATANSCHI MIHAIL:

Dl. city manager a vorbit foarte corect despre condominium si de fapt cred ca aici este chitensenta problemei. Altfel spus noi funcționam cu Asociațiile de locatari intr-un fel de condominium la care lipsește legea condominiumului. Intr-o astfel de lege trebuie reglementate spatiile comune si toate utilitățile acestea cu caracter comun. Nu facem noi legea, dar vorbim ca sa incheiem cumva aceasta discuție si apreciez aceasta idee de condominium. Altfel nu se poate rezolva problema Asociațiilor de proprietari, care si asa au probleme foarte mari din punct de vedere legislativ in ceea ce privește funcționarea si partea de finanțare a acestora si de modul in care fac colecta banilor de la utilitățile pe care le furnizează, dar mereu ne izbim de faptul ca utilitățile care se folosesc in comun la nivelul condominiumului nu pot fi intretinute, nu pot fi inchise pentru rau platnici. Asta pentru ca nu avem o lege corespunzătoare. Va mulțumesc.

DL. DIMA CRISTIAN:

Dl. Președinte, stimati colegi. Sigur ca putem vorbi pana mâine si cred ca si pana la primavara. Dar sunt cateva aspecte care cred ca daca nu se rezolva nu are cum sa se rezolve problema fundamentala. Gradul de percepție a căldurii este absolut relativ, ținând, in condițiile acestea, o mulțime de factori legate de izolația apartamentului, de incalzirea țevilor si multe alte aspecte care daca nu se rezolva nu ai cum sa te gândești ca oamenii sunt cu adevarat rau platinici. Dintre ei o parte nu sunt neaparat rau voitori, ci pur si simplu, gradul lor de percepție a căldurii si spațiului de confort nu-1 percep in spațiu de locuit. Daca nu se gândește in mod clar asupra modernizării instalațiilor si contorizarii separate cu greu vom putea concepe o Strategie. In afara de asta mai exista un alt aspect extrem de delicat, controlul Asociaților de proprietari. Daca nu exista o forma clara prin care sa se plateasca serviciile in funcție de furnizare si nu la latitudinea administratorului sau a președintelui, sunt aspecte care ,nerezolvate, ne va duce in aceeași condiție pe un furnizor comun, pe un furnizor privat. Degeaba incercam sa executam niște imobile. Din momentul in care se executa fie de APATERM, fie de ELECTROCENTRALE, fie de un tert, din momentul in care se executa un imobil, pana evacuezi persoana trec, de regula minimum 6 luni. Daca prinzi si iama probabil trec si 8 luni. Cine plătește pentru apartament care a fost evacuat? Pana la urma cine suporta pentru el? Cine intra in apartamentul respectiv sa inchida apa, sau sa inchida incalzirea. Sunt elemente de care trebuie sa se tina cont si noi sa ținem cont, in primul rând, in elaborarea Strategiei si in acceptarea unei Strategii. Pentru ca fiecare firma, fie ca este ELECTROCENTRALE, fie ca este APATERM, fie ca este un tert care va propune o varianta de incalzire pentru municipiu nu va tine cont de calitatea oamenilor si de confortul lor si in primul rând de protecția sociala. Acestea sunt aspecte pe care trebuie sa le luam in vedere si noi atunci când discutam de o Strategie sa ținem cont si de doleanțele locuitorilor noștri. Mulțumesc.

PREȘEDINTE, ROTARU SA VEL:

Eu personal am mai ridicat probleme legate de Strategie, de bilanț energetic, de centrale de cogenerare. Deci nu este o noutate, in toata lumea se fac asa, insa toate aceste investiții sunt foarte ridicate. Sa stiti ca toata Strategia asta care este gandita in materialul făcut este de circa 160 de milioane de Euro. Deci o suma enorma care va fi foarte greu de asigurat de Primăria municipiului Galați.

Eu va propun sa nu mai analizam aceasta Strategie, sa nu o votam. Urmeaza, asa cum s-a propus aici, sa o scoatem de pe ordinea de zi, sa mergem pe ideea unei analize cu proiectantul care a făcut aceasta Strategie, cu punctele noastre de vedere care s-au discutat aici si sa venim din nou in fata Consiliului Local cu o alta gândire.

Așadar acest proiect de pe ordinea de zi s-a retras.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi: "Proiect de hotarare privind finanțarea de la bugetul local a cârtii “Campania armatei romane in Bulgaria -1913 ", pe anul 2013

Daca sunt intervenții? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este împotriva?       -  0 voturi

Cine se abține?            -  0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 233 30.05.2013 referitoare la aprobarea criteriilor pentru repartizrea locuințelor aflate in administrarea Consiliului Local Galați ”.

Daca sunt intervenții? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?

Cine este împotriva?

Cine se abține?

 • - 24 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind modificarea art.l din HCL nr. 20017.03.2005 referitoare la concesionarea fara licitație publica doamnei Pădurari Mariana, cabinetul medical individual cu suprafat exclusiva de 15,77 mp si suprafața de 48,37 mp reprezentând cota parte indiviza din suprafat in folosința comuna totala a imobilului, pe durata de 8 ani si 7 luni, incepand cu 1.04.2005, cu specialitatea medicina generala (de familie), amplasat in imobilul Dispensar nr. 18, situat in Galați, str. G. Cosbuc nr. 259, in sensul prelungirii duratei de conesionare cu 4 ani si 3 luni, respectiv pana la data de 01.02.2018 ”.

Dna Paladi Gina a ieșit din sala de ședința,

Daca sunt intervenții? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?

Cine este împotriva?

Cine se abține?

 • - 23 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.31213.05.2008 referitoare la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții, pentru anul 2008: "Reabilitarea si modernizare sistem de alimentare centralizat cu energie termica 2006-2009- “Modernizare puncte termice”.

Daca sunt intervenții? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?

Cine este împotriva?

Cine se abține?

 • - 23 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 27, str. Cetatianu Ioan nr. 5E (fost str. Cetatianu Ioan nr. 7),


Dna. Paladi Gina a revenit in sala de ședința.

Daca sunt intervenții? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?

 • - 24 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Cine este împotriva?

Cine se abține?

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 27, str. Cetatianu Ioan nr. 7F (T43,P1, lot 4/2/1);

Dna Paladi Gina a revenit in sala de ședința.

Daca sunt intervenții? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este împotriva?       -  0 voturi

Cine se abține?            -  0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind vânzarea terenului cu suprafața de 2044,42 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, situat în Galați str. Morilor nr.54, către SC AGATUR S.R.L. ”.

DL. GA VAN EUGEN:

Vreau sa-1 intreb pe dl secretar daca sentința civila invocata la art.3 este irevocabila?

SECRETAR, KOVACS RADU:

Este condiționată asa cum am prevăzut in proiectul de hotarare.

DL. VLAICU AUREL:

In momentul de fata nu este irevocabila.Dar vanzarea este condiționată de plata de către AGATUR.

DL. GA VAN EUGEN:

Am înțeles asta. Eu întreb altceva, pentru ca s-ar putea sa încurcam omul. Ce se întâmpla daca in recurs instanța spune ca nu mai are nimic de plătit la Primărie.

DL. VLAICU AUREL:

Ne supunem cu totii deciziei instanței.

DL. GA VAN EUGEN:

Da, dar noi suntem obligați sa aplicam sentința civila.

DL. VLAICU AUREL:

Am înțeles acum. Formularea in sensul in care aplicam aceasta sentința. Dosarul trebuie sa-1 urmărim.

SECRETAR, KOVACS RADU:

Ea nu a fost atacata in termen de 15 zile.

PREȘEDINTE, ROTARU SA VEL:

Fiind o Hotarare privind patrimoniul se va adopta cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor locali in funcție.

Cine este pentru?          - 20 voturi

Cine este împotriva?       - 0 voturi

Cine se abține?         -  4 voturi (dl. Dobrea Victor, dl. Mihai Alin,

dl. Avramescu Marian, dl. Gavan Eugen)

Cu 20 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotriva” si 4 “abțineri” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi: ” Proiect de hotarare privind vânzarea în indiviziune a terenului cu suprafața de 8300,00 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, situat în Tarlaua 253/1, Cartier Dunarea, către SC COZAMIN SRL”.

DL. GAVAN EUGEN:

Ce s-a modificat fata de momentul in care s-a retras hotararea?

DL. VLAICU AUREL:

Hotararea inițiala a fost redactata greșit, daca va aduceți aminte si a trebuit sa fie refăcută in sensul in care s-a strecurat o eroare. Au ramas aceleași condiții si aceeași suprafata.Era întocmită o hârtie in care se obliga sa plateasca in loc de 100.000, 1 milion pe luna. Era o eroare.

PREȘEDINTE, ROTARU SA VEL:

Supun la vot si fiind o Hotarare privind patrimoniul se va adopta cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor locali in funcție.

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este împotriva?       -  0 voturi

Cine se abține?            -  3 voturi (dl. Dobrea Victor, dl. Mihai Alin,

dl. Avramescu Marian, dl. Vals Vergiliu)

Cu 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotriva” si 3 “abțineri” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind vânzarea terenului cu suprafața de 34,78 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galați, situat în Galați, str. Sindicatelor nr. 32,doamnei Afanasie Mărie -Magdalene ”.

Daca sunt intervenții? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Fiind o Hotarare privind patrimoniul se va adopta cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor locali in funcție.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este împotriva?       -  0 voturi

Cine se abține?            -  0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind vânzarea terenului cu suprafața de 216,54 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galați, situat în Galați, str.Randunelelor nr. 2A,către SC JOBASSIST GLOBAL SRL ”.

Daca sunt intervenții? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Fiind o Hotarare privind patrimoniul se va adopta cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor locali in funcție.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este împotriva?       -  0 voturi

Cine se abține?            -  0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de Ti'”Proiect de hotarare privind vânzarea terenului cu suprafața de 44,07 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galați, situat în Galați, str.Brăilei nr. 159F,către SC CBS GROUP SRL ”.

Daca sunt intervenții? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Fiind o Hotarare privind patrimoniul se va adopta cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor locali in funcție.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este împotriva?       -  0 voturi

Cine se abține?            -  0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Acum avem doua puncte importante privind Parcul Industrial.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 533/25 10 2007 referitoare la majorarea capitalului social si modificarea actului constitutiv al SC INDUSTRIAL PARC SRL ”.

Stiti cu totii ca acum circa trei saptamani am fost acolo, am inaugurat Parcul Industrial. Eu vreau sa va spun următorul lucru legat de parcurile industriale. Personal m-am opus acestui Parc Industrial amplasat in zona aceea, după aceea am participat fiind la Inspectoratul in construcții. In Tara Romaneasca sunt 51 de Parcuri Industriale. Am vrut sa fac aceasta introducere ca sa vedeți de ce noi, Galatiul, am ramas izolați in Tara Romaneasca de investitori,ca aceasta e realitatea, fata de Transilvania si sud-vestul României. In toata regiunea de sud-est care inseamna Constanta, Tulcea, Braila, Buzău, Galați este un singur Parc Industrial, la Mangalia, al nostru fiind al doilea. In toata regiunea de sud-est, când in regiunea sud Muntenia care inseamna Dambovita, Prahova, Ialomița, Calarasi, Argeș sunt 22 de parcuri industriale din care 9 in mediul rural. Deci in urban sunt diferența de 13 si restul in mediul rural.

Aceeași situație este in Transilvania cu regiunea centrala care inseamna Cluj, Sibiu, Tg. Mureș, Covasna, Harghita si Brașov unde sunt 12 Parcuri Industriale. Stiti cu totii ce dezvoltare are zona Sibiului in special si a Brașovului. Asta denota faptul ca acest Parc Industrial trebuie sprijinit acum in situația in care este. Sa aducem, inclusiv prin dl. Filimon, prin I.M.M.-uri, prin contribuția noastra de a convinge investitorii sa vina in noul Parc Industrial ca aceasta investiție de 6 milioane de Euro sa se justifice. In Parcurile Industriale lucrează 34.000 de oameni. Deci inseamna si crearea unor locuri de munca. De aceea v-as ruga sa fim de acord cu aceasta propunere de modificare, de majorare a capitalui social, propunere făcută de dl. viceprimar, Popa. Supun la vot acest punct al ordinii de zi.

Cine este pentru?

 • - 24 voturi

 • -  0 voturi


Cine este împotriva?

Cine se abține?            - O voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind abrogarea HCL nr. 237/2011 referitoare la aprobarea procedurii si documentației de concesionare si inchiriere a terenului proprietate privata a municipiului Galați si administrat de SC INDUSTRIAL PARC SRL ”.

Daca sunt intervenții? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?

Cine este împotriva?

Cine se abține?

 • - 24 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind stabilirea stațiilor pentru transportul public local de persoane in regim regulat special ”.

Daca sunt intervenții? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?

Cine este împotriva?

Cine se abține?

 • - 24 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale ”.

Daca sunt intervenții? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?

Cine este împotriva?

Cine se abține?

 • - 24 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 521/29 10 2009 referitoare la aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate in municipiul Galați, cu modificările si completările ulterioare ”.

Daca sunt intervenții? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?

 • - 24 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Cine este împotriva?

Cine se abține?

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art. 2 si art. 3 din HCL nr. 52/25 02 2010 referitoare la aprobarea realizării proiectului „ Centrul de zi pentru copiii cu autism din municipiul Galați ”.

Daca sunt intervenții? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este împotriva?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art. 3 din HCL nr. 129/29 04 2010 referitoare la aprobarea realizării proiectului Centrul multifuncțional HELP - Modernizare Cantina de Ajutor Social Galați ”.

Daca sunt intervenții? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este împotriva?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, pe anul 2013 la obiectivul Centrala termica Școala Gimnaziala nr. 28 Mihai Eminescu din municipiul Galați ”.

Daca sunt intervenții? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?

 • - 24 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Cine este împotriva?

Cine se abține?

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea schimbării regimului juridic al unui număr de 221 apartamente situate in blocul G4, str. Laminoristilor nr. 4, din locuința in locuința sociala ”.

Cred ca toata lumea știe cam care e situația blocului G4 din spatele Spitalului Județean. In Africa cred ca se trăiește mai bine decât acolo.

Supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este împotriva?       -  0 voturi

Cine se abține?            -  0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții propuse pentru anul 2013, pentru obiectivul “Reabilitare locuințe sociale pentru persoane defavorizate bl. G4 Micro 19”.

Daca sunt intervenții? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este împotriva?       -  0 voturi

Cine se abține?            -  0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 49, Aleea Margaretelor nr. 16 (str. Dr. Petru Groza nr. 1 -11, lot 9)”.

Daca sunt intervenții? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?

Cine este împotriva?

Cine se abține?

 • - 24 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zMProiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galapi, UTR 49, Aleea Margaretelor nr. 8 (fost str. Dr. Petru Ciroza nr. 9 11, lot 4, 5, 6/2) ”.

Daca sunt intervenții? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?

Cine este împotriva?

Cine se abține?

 • - 24 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, pe anul 2013, în baza cărora se vor executa lucrările de investiții la obiectivul „Modernizare strada Traian intre Metro si str. Brăilei - lărgire carosabil”.

Eu am aici o singura problema. S-a discutat cu cineva posibilitatea lărgirii, adica s-a analizat exact in teren lărgirea acestei străzi? Pentru ca discutam de lărgirea străzii de la intersecția cu str. Tecuci pana in Brăilei. întâmplător chiar astazi am trecut pe acolo. Eu nu vad realizabila aceasta propunere, dar, daca cineva a analizat-o in detaliu, si este posibil atunci eu sunt de acord.

DL. VLAICU AUREL:

In primul rând o intrebare. De ce nu considerați sau care considerați dvs obstacolele privind lărgirea străzii?

DL. GA VAN EUGEN:

Care sunt costurile colaterale lărgirii?

PREȘEDINTE, ROTARU SA VEL:

Nu exista posibilitatea lărgirii acestei străzi datorita construcțiilor care sunt pe ambele parti.

DL. VLAICU AUREL:

Am sesizat si vreau sa fie clarificat acest lucru.

PREȘEDINTE, ROTARU SA VEL:

Afara de acest lucru ca prin hotarare judecătoreasca s-a aprobat lui Abrudan nebunia din căpătui străzii, când intrii pe Frumoasei acolo e construcția de P+2 care este o nebunie, pur si simplu. Dar, in sfarsit, am inteles ca a fost o hotarare judecătoreasca la care Primăria nici nu a fost la proces s- a pierdut procesul si s-a obtinut autorizație de construire. Discutam in continuare. Avem acolo zona de parcare, avem un bloc retras, avem un bloc construit prin 1981 si, după aceea, este o strangulare produsa de niște locuințe existente care sunt P+l, numai parter s.a.m.d. In sensul acesta am intrebat.

DL. VLAICU AUREL:

Am sesizat ca aceasta este natura intrebarii si am vrut sa fie clar ca sa nu răspund greșit. Pe declanșarea procedurii de expropriere pe utilitate publica putem sa facem si acest lucru.

PREȘEDINTE, ROTARU SA VEL:

Eu sunt de acord si cred ca toti colegii sunt de acord.

DL. VLAICU AUREL:

E nevoie si se poate face si e un gest normal in orice oraș de talia Galatiului.

PREȘEDINTE, ROTARU SA VEL:

Este o idee excepționala daca se poate realiza, pentru ca se face o deschidere in 4 piste către Brăilei. Numai sa reușim daca s-a făcut acolo un inventar.

DL. VLAICU AUREL:

E si pacat si sa răspund dlui Gavan de costurile colaterale. In condițiile in care astazi discutam de o investiție pe aproape 8 km de sosea pe b-dul. Traian. Vorbim de 8 milioane de Euro la care adaugam si lucrările conexe apa-canal care nu au fost prevăzute in proiectul inițial, inca aproximativ jumătate din suma. Eu cred ca nu mai e cazul sa ne gândim la ce costuri vor fi la prețul total de 12 milioane de Euro a proiectului. Ar fi si pacat ca după ce faci o strada si o modernizezi pe patru benzi, pentru ultimii 200 m sa te duci printre blocuri. Acum este faza preliminară sa dam drumul la estimare la ce inseamna un număr de 20 de imobile si mp afectați nu-mi pot da seama. In nici un caz nu este un cost care, in comparație cu costul total al lucrărilor pe aceasta strada, sa fie unul de speriat.

PREȘEDINTE, ROTARU SA VEL:

Eu sunt de acord. Supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este împotriva?       -  0 voturi

Cine se abține?            -  0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi'.”Proiect de hotarare privind aprobarea folosinței gratuite de către Asociația Uniunea Artiștilor Plastici din Galați a spatiilor situate in str. Domneasca nr. 22, bl. F - parter si str. Saturn nr. 32, bl. 16 -parter”.

Daca sunt intervenții? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?

Cine este împotriva?

Cine se abține?

 • - 24 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galapi, în administrarea Serviciului Public Ecosal, a imobilului din Galați, strada Florilor nr. 1 ”.

Daca sunt intervenții? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Fiind o Hotarare privind patrimoniul se va adopta cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor locali in funcție.

Cine este pentru?

Cine este împotriva?

Cine se abține?

 • - 24 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind aprobarea modificării si completării anexei la HCL nr. 392/2013 referitoare la aprobarea premierii elevilor din invaiamaniul preuniversitar de stat din municipiul Galați, care au obtinut rezultate deosebite la olimpiadele naționale si internaționale, precum si a profesorilor îndrumători pentru anul școlar 2012-2013 ”.

Daca sunt intervenții? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?

Cine este împotriva?

Cine se abține?

 • - 24 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de PCProiect de hotarare privind preluarea din folosința gratuita a Companiei Naționale de Investiții SA in administrarea Consiliului Local a clădirii si terenului aferent "Sălii Sporturilor" din cadrul Complexului Sportiv "Dunarea", proprietatea publica a municipiului Galați, situat in Galați, str. Stadionului nr. 1

Dl. Gavan Eugen a ieșit din sala de ședința.

Daca sunt intervenții? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Fiind o Hotarare privind patrimoniul se va adopta cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor locali in funcție.

Cine este pentru?

Cine este împotriva?

Cine se abține?

 • - 23 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi:’‘Proiect de hotarare privind mandatarea Primarului municipiului Galați in vederea imputernicirii unei persoane cu studii juridice de lunga durata din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau unui avocat pentru reprezentarea intereselor Consiliului Local in fata instanței

Daca sunt intervenții? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?

Cine este împotriva?

Cine se abține?

 • - 23 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zii”Proiect de hotarare privind modificarea si completarea listei bunurilor din domeniul public si privat al municipiului Gaati aferente sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare al municipiului Galați, concesionate prin Contractul de delegare către S.C. Apa Canal S.A.Galati, aprobata prin art.4 la H.C.L. nr.310/2010, cu modificările si completările ulterioare

Daca sunt intervenții? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este împotriva?

Cine se abține?

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuării lucrărilor de construire si reparare a Bisericii Sf. Dumitru ”.

Daca sunt intervenții? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?

Cine este împotriva?

Cine se abține?

 • - 23 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind suplimentarea sumei alocata de la bugetul local in scopul continuării lucrărilor de construire si reparare a Bisericii Sf. Di mi ir ie ”.

Daca sunt intervenții? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?

Cine este împotriva?

Cine se abține?

 • - 23 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind acordul pentru scoaterea definitiva din Fondul Forestier National a terenului in suprafața de 8,5048 ha, proprietatea publica a Municipiului Galați, amplasat in Tarlaua 231/1, Parcela 1531/1, U.P. III Independenta, u.a. 11B%, C%, E%, F%, H%,K%, R% cu compensare constând in teren in suprafața de 28,13 ha, proprietatea privata a Municipiului Galați situat pe teritoriul administrativ al comunei Smardan, Județul Galați, Tarlaua 70, Parcelele 403,404”.

Daca sunt intervenții? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este împotriva?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi se refera la “Proiect de hotarare privind Asocierea Municipiului Galați cu SC NEPI NINE INVESTMENT DEVELOPMENT SRL, pentru proiectarea si executarea lucrărilor de infrastructura edilitara “Amenajare accese Centru Comercial Galați Shopping City situat in Galați, B-dul George Cosbuc, nr.251 E propunerea făcută de dl. Primar la inceputul ședinței.

Cine este pentru?          - 23 voturi

Cine este împotriva?       -  0 voturi

Cine se abține?            -  0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Am epuizat ordinea de zi cu excepția celor trei puncte de la inceput.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi:” Informare privind misiunea de audit financiar efectuata de Curtea de Conturi 'Audit financiar asupra conturilor anuale de execuție ale UATMunicipiul Galați pentru anul 2012";

DL. MALINOVICI VICTOR:

Referitor la acest punct as ruga pe dl Primar sa faca tot ce ii sta in putere si sa aplice cele prevăzute in aceasta informare a Curții de Conturi, deoarece, după cum știm cu totii, suntem răspunzători individual daca nu se pune in aplicare hotărârile judecătorești si toate cele constatate de Curtea de Conturi. Si nu vreau sa mai fim chemați in instanța asa cum am fost chemați in ultima vreme pentru nepunerea in aplicare a acestor constatări ale Curții de Conturi. Va mulțumesc.

DL. PRIMAR, MARIUS STAN:

Da dl. Malinovici vom lua toate masurile, evident si trebuie sa facem si o mențiune, pentru ca nu e reproș vizavi de presa, dar s-au preluat intocmai materialele pe care noi le-am publicat pe site, Raportul Curții de Conturi, omitand sa spună sau sa precizeze daca aceste corecții ale Curții de Conturi sunt in contestare. Asa incat nicio măsură nu este aplicabila pana când contestațiile nu se vor judeca, pana când nu se va lua o decizie in acest sens. Una e ce spune Curtea de Conturi ca i se pare sau constata ceva si alta e ca după constetatie sa fie ceva confirmat. Asa incat din ce s-a spus, ce s-a scris deocamdată sunt doar acuze care urmeaza a fi demontate cu argumente solide, evident legale. Mulțumesc.

Va citesc punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind numirea membrilor supleanti, reprezentanți ai Consiliului Local Galați, în Consiliul de Administrație la Spitalul Obstetrica Ginecologie Buna Vestire Galați

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind numirea membrilor supleanti, reprezentanți ai Consiliului Local Galați, în Consiliul de Administrație la Spitalul de Psihiatrie Elisabeta Doamna Galați

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind numirea membrilor supleanti, reprezentanți ai Consiliului Local Galați, în Consiliul de Administrație la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sf. Ioan Galați

A mai ramas de discutat de pe ordinea de zi ultimul punct:” Interpelări, intervenții, cereri

DL. RAINEA NICOLAE:

Am doua probleme care merita sa fie ascultate. La una din ședințele anterioare va spuneam ca la Cantina de Ajutor Social se pregătește acordarea de ajutor de la Uniunea Europeana. Vreau sa va informez ca pana la ora actuala Uniunea Europeana a adus in Galați 600 de tone de alimente care au fost depozitate la depozitul de pe str. Basarabiei. In afara de asta am fost curios sa vad daca dl. Picu Roman se tine de cuvânt cu centrele acestea fata de brambureala care a fost acum un an. Va rog sa ma credeți ca am fost in toate cele patru centre si am văzut cum se distribuie. Vreau sa va informez , stimati consilieri, ca, in Galați,la ora actuala sunt 13.650 de beneficiari care au mai puțin de 400 de lei pe luna. De unde sa plateasca incalzirea si toate celelalte când ei nu au ce manca? Acești oameni, 13.650, primesc cate 33 de kg de alimente constând din paste făinoase, faina, malai, conserve de came s.a.m.d. Pana la ora actuala in cele patru centre 7950 de pachete a cate 33 de kg de alimente au fost luate de oameni. Anul trecut s-a dat pana in februarie, a fost imbulzeala. Acum prin organizarea care a facut-o si vreau sa menționez ca sa ia aminte si alti domni care trateaza cu indiferenta aceasta treaba, dar daca s-ar ocupa mai bine de problemele sociale si n-ar fi uitat de unde au plecat, ar vedea asa cum vad si eu lucrurile. Vreau sa va spun ca 7950 pachete nu se puteau face de o mana de oameni. La Liceul Industrial si la L.M.K. si trebuie sa mulțumim conducerilor acestor licee, in numele Primăriei, in numele nostru a consiliului ca au dat dovada de intelegere, voluntariat si au stat zile integi acolo si au făcut pachete pentru oamenii aceștia. Trebuie sa vorbim si de lucrurile frumoase care se fac in Galați nu numai nenorocirile care ne apasa. E bine ca sa evidențiem si treaba aceasta ca noi am cam uitat de viata noastra sociala, nu mai sărbătorim nici când mai iese unul la pensie, nu mai sărbătorim nici când implineste cineva anii, nimic. Ne batem capul cu saracia, ca n-avem după ce bea apa.

O a doua problema. Marti am fost la Parcul de Soft.

DL. PRIMAR, MARIUS STAN:

Te rog frumos sa te oprești. Sa-1 felicitam si pe Picu Roman. A fost toata lumea suparata când a fost numit, ca n-a fost de la USL. Contează foarte mult omul si nu partidul. Inca o dovada.

DL. RAINEA NICOLAE:

Vreau sa va spun ca am fost la Parcul de Soft unde s-a discutat despre P.U.G. Constat cu durere in suflet si rog si presa sa ia aminte,ca acest volum cam de 10 cm grosime a stat 48 de zile la dispoziția tuturor galatenilor si nu a venit nimeni sa-1 consulte, inclusiv dintre noi. Va rog sa rețineți cat de mare interes exista pentru urbanismul galatean. Toata lumea critica si da cu bolovanul si in Durbaca si in Nicolae si in Marius Stan si in toti. Dar când e vorba sa ne spunem parerea, sa vedem ce mai putem sa salvam, am tratat subiectul cu indiferenta. Am fost numai 6 consilieri si inca vreo 5 doamne. A trebuit sa plecam la ședința pe comisie si doamnele au ramas singure. Nu mai era nimeni in sala. Acesta este interesul care a fost. S-a discutat despre impactul mediului asupra a ceea ce vrem sa facem in Galați. Vreau sa va spun ca Galatiul este impartit in 5 zone si a vrut ca sa ne arate ce se poate intampla, unde se construiește ce se construiește. Eu vreau sa termin mandatul si sa aprobam si PUG-ul acesta.Dati-mi voie sa fiu sceptic ca nu se realizează pana nu se termina mandatul acesta, ca sa-1 punem in aplicare. Am intrebatce prevedeți sa facem pe str. Brăilei, pe str. Domneasca pe b-dul. Cosbuc, pe străzile principale care strabat Galatiul de la un capat la altul. Nu se mai poate face nimic acolo decât cosmetizare. La Braila a inceput deja infrumusetarea clădirilor care sunt in patrimoniu si care sunt ale Primăriei.

Eu vreau sa mai spun ceva.Daca nu ai bani e nenorocire. Noi vrem sa facem. Achitam facturile, găsim strategia, rezolvam problemele pe moment, dar pe viitor ce facem? Soluția este alta. Avem foarte multi sărăci, se scumpesc toate de la zi la zi, se preconizează marirea TVA, marirea impozitului de la 16 la 22% s.a.m.d.

înainte erau trei oameni care munceau pentru un pensionar, acum sunt 0,8% muncitori pentru un pensionar. De unde sa-i dea bani la toate acestea?

Ca pensionarii au devenit un fel de balast pentru societate. La ora actuala sunt peste 4 milioane de pensionari. Dintre aceștia 2 milioane sunt intre 50 si 62 de ani. Oameni buni de munca si apti care munceau, produceau dadeau si impozit la stat si plateau si la fondul de pensii. Acum dimpotrivă nu numai ca dau, ne mai iau inca pe atata.

Asta am vrut sa spun cu PUG-ul acesta. Sa vedem ce putem face cu clădirile principale, sa le vopsim, sa le reparam, sa le tencuim, pentru ca maine-poimaine o sa faca regionalizarea si mai vrem sa fim si capitala regiunii.

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Vreau sa fac o adăugire, pentru ca dl. Rainea a făcut cateva sublinieri referitoare la prezentarea PUG-ului vizavi de impactul asupra mediului. E cea de-a doua astfel de intalnire care s-a organizat pe probleme de mediu, motiv pentru care o parte au fost la prima intalnire. Cei care au fost la a doua intalnire ne bucura pentru interesul care il au. Iar vizavi de aprobarea PUG-ului in actualul mandat eu vreau sa-1 incurajez pe dl. Rainea. Daca nu se aproba in mandatul acesta e motiv sa mai candideze o data.

DL. MALINOVICI VICTOR:

Daca imi permiteți. Referitor la acest PUG, cred ca ar fi bine ca si Primăria si Consiliul Local sa se intalneasca si sa fie prezentat exact ce se dorește a se realiza. L-am văzut. Este un teanc de documente. S-a muncit, nu putem contesta acest lucru, dar daca intreb pe fiecare dintre colegii noștri nu se știe ce conține, ce vrea sa se faca in Galați, cum sa se faca si daca unul dintre noi a avut vreo părere constructiva la acest PUG. Pentru ca ne vom trezi, la un moment dat, cu aprobarea unui PUG fara a sti despre ce este vorba. Dar sa fim in cunoștința de cauza. Ce se vrea sa se faca in Galați? Se discuta din 2005 pe marginea acestui subiect. Va mulțumesc. Nu sunt vinovat ca nu eram in 2005 aici.

PREȘEDINTE, ROTARU SA VEL:

Dl. Malinovici ce ati văzut dvs e numai o felie din PUG. Este partea de impact asupra mediului, partea de modernizare, partea de urbanism sunt cuprinse in alte volume care arata ceva mai mult decât ati spus dvs. Din nefericire, insa, intalnirea aceasta a fost programata pe 22, adica marți, când aveam ședințe pe comisii si ei au programat aceasta ședința la ora 16.00. si, sigur, o parte dintre consilieri s-a dus acolo, unii dintre ei au plecat in timp ce proiectantul expunea. Asta a fost, din nefericire,dar problema este extrem de delicata.

DL. VLAICU AUREL:

Vizavi de explicațiile acestea, sa stabiliți dvs o zi in care sa o convocam pe dna arhitect-sef si sa ne prezinte cateva detalii. Planul Urbanistic General stabilește niște reguli generale si toate aceste reguli sunt subiectul ulterioarelor modificări pe baza unor PUZ-uri sau PUD-uri. Cu alte cuvinte niște intervenții pe zone. PUG-ul acesta Stabilește, ca si elemente de maxima importanta, zonele cu specificul care trebuie sa fie cu funcționalitatea fiecăreia, regimul de inaltime si mergem puțin mai departe, datorita specificului orașului, pentru ca suntem limitați de ape si trebuie sa ne dezvoltam pe orizontala, iar anumite zone ni se da voie sa se poata utiliza pe verticala.

PUG-ul este un cadru general, este necesar sa fie actualizat si foarte important, pentru ca de acolo pleaca totul. Dar asta va rog pe dvs poate la o ședința de marți sa se prezinte subiectul de către arhitecta-sef.

PREȘEDINTE, ROTARU SA VEL:

Trebuie sa finalizam punctele 1,2 si 3 de pe ordinea de zi.

Va citesc punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind numirea membrilor supleanti, reprezentanți ai Consiliului Local Galați, în Consiliul de Administrație la Spitalul Obstetrica Ginecologie Buna Vestire Galați

DL. DIMA CRISTIAN:

Referitor la acest buletin de vot s-au inregistrat următoarele rezultate:

Pentru dl. cons. Bucatanschi Mihail s-au inregistrat 20 de voturi “pentru”, 4 voturi “impotriva” .

Pentru dl. cons. Cosea Radu s-au inregistrat 20 de voturi “pentru”, 4 voturi “impotriva” .

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind numirea membrilor supleanti, reprezentanți ai Consiliului Local Galați, în Consiliul de Administrație la Spitalul de Psihiatrie Elisabeta Doamna Galați

Pentru dl. cons. Ghetu Ilie s-au inregistrat 22 de voturi “pentru”, 2 voturi “impotriva” .

Pentru dl. cons. Vasoi Costel s-au inregistrat 22 de voturi “pentru”, 2 voturi “impotriva” .

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind numirea membrilor supleanti, reprezentanți ai Consiliului Local Galați, în Consiliul de Administrație la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sf. Ioan Galați

Pentru dna, cons. Musat Carmina Liana s-au inregistrat 23 de voturi “pentru”, 1 voturi “impotriva” .

Pentru dl. cons. Mihailov Râul s-au inregistrat 22 de voturi “pentru”, 2 voturi “impotriva” .

PREȘEDINTE, ROTARU SA VEL:

Mulțumesc. Daca mai sunt alte interpelări, intervenții, cereri. Daca nu, va mulțumesc foarte mult, va doresc o seara plăcută. Va mulțumesc pentru intelegere.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Savel ROTARU

AVIZAT

SECRETAR, Radu KOVACS

ÎNTOCMIT,

Camelia NEOFIT