Hotărârea nr. 99/2013

Aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2013 cu Asociatia Filantropica Crestin Ortodoxa "Sf. Vasile cel Mare" in vederea subventionarii proiectului "Centrul Multifunctional de Servicii Sociale SPERANTA", in temeiul Legii 34/1998

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.99 din 14 03 2013

privind aprobarea încheierii Convenției pe anul 2013 cu Asociația Filantropica Creștin Ortodoxa “Sf. Vasile cel Mare” in vederea subventionarii proiectului „Centrul Multifunctional de Servicii Sociale SPERANTA”, în temeiul Legii 34 /1998

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 106/12 03 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 14 03 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 65 218/12 03 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 65 256/12 03 2013, al Direcției Economice și al Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile art.9, alin.1 și art.11, alin.1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, aprobate prin HG nr.1153/2001, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”d”, alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă încheierea Convenției pe anul 2013 cu Asociația Filantropica Creștin Ortodoxa “Sf. Vasile cel Mare” in vederea subventionarii proiectului „Centrul Multifunctional de Servicii Sociale SPERANTA”, în temeiul Legii 34 /1998.

Convenția este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati

Radu Octavian Kovacs

ANEXA

la HCL nr.99/14 03 2013

C O N V E N ȚIE

Nr. _________/_______2013

pentru acordarea de servicii de asistență socială

În baza prevederilor Legii 34 /1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială,

MUNICIPIUL GALAȚI cu sediul în Galați str Domnească nr 38, tel 0236/307700 cod fiscal nr 3814810 , cont de virament RO73TREZ30624680259XXXXX , deschis la Trezoreria Municipiului Galați, reprezentat de dl. MARIUS STAN - PRIMARUL MUNICIPIULUI GALAȚI

și

ASOCIAȚIA FILANTROPICĂ CREȘTIN ORTODOXĂ “SF. VASILE CEL MARE”, cu sediul în GALATI, str. Basarabiei nr. 109, tel. 0236/471682, cod fiscal 11834770, cont bancar RO92RNCB0141032882640001 si RO54RNCB0141032882640006 deschis la Banca Comercială Galați, reprezentată de Director Pr. Podasca Cristian, au convenit următoarele:

 • I. Obiectul convenției

 • 1. Acordarea de către Asociația Filantropică Creștin Ortodoxă “Sf Vasile Cel Mare” a serviciilor de asistență socială, în conformitate cu fișa tehnică a unității de asistență socială Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale “Speranța”, pentru un număr lunar mediu de 60 persoane asistate.

 • 2. Subvenționarea de la bugetul local a serviciilor de asistență socială acordate de Asociația Filantropică Creștin Ortodoxă “Sf Vasile Cel Mare” în limita sumei de 208.333 lei în anul 2013.

 • 3. Suma alocata va fi utilizata pentru urmatoarele categorii de cheltuieli:

 • > Cheltuielile cu salariile de incadrare a personalului calificat in domeniul asistentei sociale;

 • > Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

 • > Cheltuieli pentru încălzirea si prepararea hranei;

 • > Cheltuieli cu iluminatul;

 • > Cheltuieli pentru plata serviciilor, apa canal, salubrizare, telefon, incalzire ;

 • > Cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate ;

 • > Cheltuieli cu obiectele de inventar de mica valoare sau scurta durata și echipament pentru persoanele asistate;

 • > Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate;

 • > Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate;

 • > Cheltuieli cu materiale de curatenie pentru persoanele asistate;

 • > Cheltuieli carburanti, lubrefianti necesarari pentru functionarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala.

 • II. Durata convenției

Durata convenției este de la data semnarii până la 31 decembrie 2013.

 • III. Obligațiile asociației sunt :

 • 1. Acordarea serviciilor de asistență socială potrivit fișei tehnice a unității de asistență socială;

 • 2. Utilizarea subvenției în exclusivitate pentru serviciile de asistență socială acordate categoriilor de persoane asistate pentru care subvenția a fost aprobată

 • 3. Depunerea până la data de 5 a fiecărei luni, a raportului privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției acordate în luna anterioară și a cererii privind subvenția pentru luna curentă, la Municipiul Galati.

 • 4. Depunerea, în termen de 15 zile de la data încetării convenției definitive, la Municipiul Galati, a raportului privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției în anul pentru care a fost încheiată convenția;

 • 5. Menționarea în documentele referitoare la activitatea de asistență socială a faptului că beneficiază de subvenție de la bugetul local conform Legii nr 34 / 1998, privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială;

 • 6. Comunicarea în termen de 30 de zile la Municipiul Galati, în scris, a oricărei modificări cu privire la datele, informațiile și documentele care au stat la baza aprobării subvenției;

 • 7. Asigurarea accesului la sediul asociației și a unității de asistență socială a persoanelor împuternicite de Municipiul Galati să efectueze controlul privind acordarea serviciilor de asistență socială și modul de utilizare a subvenției, precum și punerea la dispoziția acestora a documenteleor solicitate ;

 • 8. Regularizarea sumelor primite si necheltuite cu titlu de subventie in baza conventiei se va face cu 5 zile inainte de 31.12.2013.

 • 9. Utilizarea programului AJUTOARE SOCIALE si depunerea in format electronic, conform aplicatiei, a bazei de date cu beneficiarii si serviciile sociale lunare acordate pana pe data de 5 a fiecarei luni , pentru luna anterioara.

 • 10. Decontarea cheltuielilor cu salariile se va face potrivit sistemului de stabilire a salariilor pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu viza Biroului Management, Resurse Umane, Salarizare.

 • IV. Obligațiile Municipiului Galati sunt:

 • 1. Acordarea, până la data de 25 a fiecări luni a subvenției acordate;

 • 2. Acordarea de asistență de specialitate cu privire la acordarea serviciilor de asisență

socială și utilizarea subvenției de către asociație.

 • V. Forța majoră

Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea forței majore și de a lua orice măsură care îi stă la dispoziție în vederea încetării acesteia.

Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de trei luni, orice parte are dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentei convenții, fără ca nici o parte să poată pretinde daune - interese

Forța majoră exonerează părțile de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în prezenta convenție.

În situația în care Municipiul Galati se află în imposibilitate de plată datorită unor cauze de forță majoră și în această perioadă serviciile de asistență socială au fost acordate cu respectarea condițiilor care au stat la baza acordării subvenției, subvenția se poate acorda și retroactiv, pe o perioadă care nu poate depăși trei luni calendaristice.

În cazul încetării forței majore care a condus la imposibilitatea de plată, Municipiul Galati va notifica imediat asociației această situație.

În perioada în care, datorită unor cauze de forță majoră, asociația se află în imposibilitatea de a acorda serviciile de asistență socială, subvenția nu se acordă.

 • VI. Suspendarea subvenției

Prezenta convenție se suspendă în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la Capitolul III, punctul 3 și 7.

Municipiul Galati, va notifica asociației că subvenția pe luna respectivă nu se mai acordă.

 • VII. Încetarea convenției

Prezenta convenție încetează :

 • a. Prin acordul de voință al părților;

 • b. Prin reziliere, la solicitarea motivată a uneia dintre părți;

 • c. La data expirării duratei pentru care a fost încheiată, în cazul în care convenția nu a fost reziliată;

 • d. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de trei luni.

În cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile asumate prin prezenta convenție, partea lezată va notifica părții în culpă să depună toate diligențele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.

Dacă partea în culpă nu se conformează în termen de 15 zile de la primirea notificării, partea lezată poate rezilia în mod unilateral, convenția.

 • VIII. Modificarea convenției

Modificarea prezentei convenții poate fi făcută prin act adițional, cu acordul ambelor părți.

 • IX. Litigii

În caz de litigiu, părțile vor încerca soluționarea acestuia, în mod amiabil.

În cazul în care nu reușesc soluționarea în mod amiabil a litigiului, acesta se soluționează de către instanțele judecătorești, potrivit legii.

X. Dispoziții finale

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentei convenții, trebuie să fie transmisă în scris.

Orice documente scris trebuie înregistrat, atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.


Prezenta convenție s-a încheiat la sediul Municipiului Galati, în două exemplare.

MUNICIPIUL GALAȚI ASOCIAȚIA FILANTROPICĂ CREȘTIN ORTODOXĂ


“SF. VASILE CEL MARE”


PRIMAR


Director executiv


Marius Stan


Pr. Cristian Podasca


Director Direcția Economică,

Ec.Doina Stamate


Serviciul financiar,

Ec.Cardas Tuta


Director


Direcția Administrație Publică Locală

Viorica Palade


Control Financiar Preventiv


Ec. Rodica Câmpeanu


Jurist,

Croitoru Mihai


Avizat juridic,

C.j. Stefan Aurelian


Compartiment Dezvolatare Servicii Sociale Relatii cu Institutiile de Asistenta Sociala


Presedinte de sedinta


Bugeag Gheorghe


C.j Mihaela Alupoaei