Hotărârea nr. 9/2013

Validarea mandatului domnului Ghetu Ilie

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.9

din 31 01 2013

privind: validarea mandatului domnului Ghețu Ilie

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 14/29 01 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31 01 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr.53 346/29 01 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.53 348/29 01 2013;

Având în vedere adresa nr.3/18 01 2013, a Partidului Poporului - Dan Diaconescu;

Având în vedere prevederile art.2, alin.2 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 96, alin. 9 din Legea nr. 67/2004 privind alegerile autorităților administrației publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.31, alin 5, art.33 și art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.unic


Se validează mandatul domnului consilier Ghețu Ilie.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati

Grigore Matei