Hotărârea nr. 87/2013

Aprobarea indicatorilor tehnico - economici pe anul 2013, pentru obiectivul de investitii "Consolidare versant aferent imobilelor din str. Alexandru Ioan Cuza nr. 62"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.87

din 14 03 2013

privind: aprobarea indicatorilor tehnico - economici pe anul 2013, pentru obiectivul de investiții „Consolidare versant aferent imobilelor din str. Alexandru Ioan Cuza nr. 62”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:47/i9 02 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 14 03 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr.58 768/13 02 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.58 770/13 02 2013, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Sentința Civilă nr.10 720 din 15 11 2011, emisă de Judecătoria Galați;

Având în vedere Devizul general pentru obiectivul de investiții „Consolidare versant aferent imobilelor din str. Alexandru Ioan Cuza nr. 62”;

Având în vedere prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.i, alin.2,lit.”b”, alin.4, lit.”d” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico - economici pe anul 2013, pentru obiectivul de investiții „Consolidare versant aferent imobilelor din str. Alexandru Ioan Cuza nr. 62”, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati

Radu Octavian Kovacs

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe


ANEXA

la HCL nr.87/14 03 2013

Consolidare versant aferent imobilelor din str. Cuza nr. 62

In proprietatea municipiului Galati se afla taluzul de la limita de proprietate a imobilelor din str. Alexandru Ioan Cuza nr. 62 si cele de pe strada Vadu Carabus nr. 2 si str. Dogariei nr. 117.

In zona proprietatii din str. Al. I Cuza nr. 62 , taluzul prezinta hrube si este prabusit pe o lungime de cca 15m.

Prin Sentinta Civila nr. 10.720/15.11.2011, emisa de Judecatoria Galati, Primaria municipiului Galati a fost obligata sa efectueze lucrari de consolidare a taluzului situat in Galati aferent imobilului din str. Al. I. Cuza nr. 62.

In acest sens a fost elaborat un studiu de fezabilitate, prin care se propun lucrari de consolidare si sustinere a taluzului prin montarea unor ranforti izolati fundati indirect pe coloane 0 800 mm si elevație din beton armat. Execuția acestui sistem de sprijinire nu presupune demolarea capatului zidului din strada Vadu Carabus nr. 2.

Lucrarile se vor realiza atat pe terenul aflat in proprietatea Primariei cat si pe terenul proprietate din Vadu Carabus nr. 2; in spatele elevatiei lucrarii de sustinere s-a prevazut o umplutura de material granular invelit in geotextil, inchisa la partea superioara cu un dop de argila peste care se asterne un strat de pamint vegetal pe care se planteaza arbusti si iarba.

La capatul lucrarii de sprijinire s-a prevazut o scara de acces .

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

  • ■  Valoarea totala a investiției: 2.227.431 lei

  • ■  din care C+M:         1.388.320 lei

Capacitati: - coloane forate 0 80 cm din beton armat L-1600ml

-minipiloti injectati 0 180 mm armati L=720ml -elevatie betonata

Durata de realizare a investitiei : 12 luni

Sursa de finantare: buget local