Hotărârea nr. 86/2013

Aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul "Amenajare scuar central strada Brailei - Inel de Rocada"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.86

din 14 03 2013

privind: aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul “Amenajare scuar central strada Brailei-Inel de Rocada”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 98/12 03 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 12 03 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 65 282/12 03 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 65 284/12 03 2013, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Devizul general pentru obiectivul de investiții - “Amenajare scuar central strada Brailei-Inel de Rocada”;

Având în vedere prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”b”, alin.4, lit.”d” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă studiului de fezabilitate pentru obiectivul “Amenajare scuar central strada Brailei-Inel de Rocada”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati

Radu Octavian Kovacs

Presedinte de sedinta

Bugeag Gheorghe


ANEXA

la HCL 86/14 03 2013


Amenajare scuar central strada Brailei-Inel de Rocada

In prezent Inelul de Rocada este reprezentat de un spatiu verde de forma circulara cu destinatia de sens giratoriu, prevazut in centru cu o constructie metalica de dimensiuni mari. Scuarul central str. Brailei este reprezentat de trei portiuni de spatiu verde situate pe mijlocul strazii Brailei intre Inelul de Rocada - bd. G. Cosbuc-intersectie bd Prelungire G. Cosbuc, iar spatiul verde nu este amenajat astfel incit sa se incadreze in peisaj .

Prin proiect se prevad urmatoarele lucrari:

-inlocuirea bordurilor care delimiteaza suprafata carosabila de spatiul verde, cu borduri 20x25cm

-inlocuirea retelei de hidranti pentru udare cu sistem automat de irigare

-amenajarea spatiilor verzi prin insamintare cu gazon

-construirea a 10 fintini arteziene ornamentale pe scuarul central al bd Brailei si a unei fintini arteziene in inelul de Rocada

-amplasarea in mijlocul scuarului a unui gard ornamental cu inaltimea de 1,25m

-amenajarea trecerilor de pietoni existente cu pavele pietonale

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

  • ■  Valoarea totala a investiției: 4.084.980 lei

  • ■  din care C+M:         1.635.780 lei

Capacitati: -suprafata gazonata S=10.449mp

- fintina arteziana-1 buc cu diamentrul 18m

- fintini arteziene-10buc cu diametrul 12m

- retea apa Dn 110mm L=14m, PEHD

- retea apa Dn 75mm, L=520m, PEHD

- bransament Dn 90mm, PEHD

- retea canalizare Dn 315mm , L=50m, PVC

- retea canalizare Dn 315mm, L=10m, PVC

- gard ornamental h=1,25m, L=680ml

- -retele electrice L=524m, cablu CyAby 5x4mmp

Durata de realizare a investitiei : 12 luni

Sursa de finantare: buget local