Hotărârea nr. 82/2013

Modificarea si completarea HCL nr. 88/05.04.2012 referitoare la aprobarea cuantumului si numarului burselor care se acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din municipiul Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.82

din 14 03 2013

privind modificarea și completarea HCL nr. 88/05 04 2012 referitoare la aprobarea cuantumului și numărului burselor care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați

Inițiatori: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Mihai Alin - consilier local

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 93/12 03 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 14 03 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 64 892/11 03 2013, a inițiatorilor-Primarul municipiului Galați, Marius Stan și Mihai Alin - consilier local;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 64 894/11 03 2013, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art. 105, alin. 2, lit. “d” din Legea educației naționale nr. 1/2011, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12 și art. 13 din anexa la Ordinul nr. 5 576/7 10 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, emis de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, actualizat;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin. 9 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea art. 1 al HCL nr. 88/05 04 2012, care va avea următorul cuprins:

Art. 1 - Se aprobă acordarea unui număr de 51 burse de performanță elevilor din unitățile din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 6, alin. 1, lit. “a”, lit. “b” și lit. “c” din anexa la Ordinul nr. 5576/2011, actualizat, în cuantum de 150 lei/elev/lună.”

Art.II - Se aprobă modificarea și completarea art. 2 al HCL nr. 88/05 04 2012, care va avea următorul cuprins:

Art. 2 - Se aprobă acordarea unui număr de 5818 burse de merit elevilor din clasele de învățământ gimnazial, liceal sau profesional, care au obținut media generală 9,00 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar pentru elevii aflați în clasele de început de ciclu, în cuantum de 25 lei/lună/elev.

Se aprobă acordarea burselor de merit elevilor din clasele învățământului gimnazial, liceal sau profesional - cursuri de zi - care au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor organizate de MECTS, în cuantum de 25 lei/elev/lună.”

Art.III - Se aprobă modificarea și completarea art. 3 al HCL nr. 88/05 04 2012, care va avea următorul cuprins:

Art. 3 - Se aprobă acordarea unui număr de 188 burse de studiu în cuantum de 35 lei/elev/lună, elevilor din clasele V - VIII care au obținut media generală de minim 9,00 în semestrul anterior celui care se acordă bursa și se încadrează prevederilor art. 9 din anexa la Ordinul nr. 5 576/2011, actualizat.

Se aprobă acordarea unui număr de 80 burse de studii, în cuantum de 35 lei/elev/lună, elevilor din clasele IX - XII - cursuri de zi, care au obținut media generală de minim 9,00 în semestrul anterior celui care se acordă bursa și se încadrează prevederilor art. 9 din anexa la Ordinul nr. 5 576/2011, actualizat.

Art. IV - Se aprobă modificarea și completarea art. 4 al HCL nr. 88/05 04 2012, care va avea următorul cuprins:

Art. 4 - Se aprobă acordarea a 97 de burse de ajutor social, în cuantum de 35 lei/elev/lună, elevilor care se încadrează prevederilor art. 13, lit. “a” din anexa la Ordinul nr. 5 576/2011, actualizat.”

Art. V - Se aprobă modificarea și completarea art. 5 al HCL nr. 88/05 04 2012, care va avea următorul cuprins:

Art. 5 - Se aprobă acordarea a 584 de burse de ajutor social,elevilor care se încadrează prevederilor art. 13, lit. “c” din anexa la Ordinul nr. 5 576/2011, actualizat.”

Art. VI- Se aprobă modificarea și completarea art. 6 al HCL nr. 88/05 04 2012, care va avea următorul cuprins:

Art. 6 - Suma totală pentru bursele aprobate la art. 1, art. 2, art. 3, art. 4 și art. 5, în cuantum de 1 117 890 lei este prevăzută în bugetul local al municipiului Galați, la cap. 65.02.59.”

Art. VII- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. VIII- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati

Radu Octavian Kovacs