Hotărârea nr. 76/2013

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 37, str.24 Ianuarie nr.39A

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.76

din 28 02 2013

privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul

municipiului Galați, UTR 37, str.24 Ianuarie nr.39A

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan ;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 69/26 02 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28 02 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr.51 932/22 01 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 51 934/22 01 2013, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere prevederile art. 56, alin.1, alin. 6 și alin. 7 din Legea nr.350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”c” coroborat cu art.63, alin.5, lit.”f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 și alin.2, lit.”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 37, str.24 Ianuarie nr.39A, în vederea realizării unei locuințe, cu regim de înălțime P+M, beneficiar Cheliei Maria, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Planul Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției, se va armoniza cu PUG, care se află în proces de elaborare.

Art.2 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, actualizată, a Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, actualizată și a Legii nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati

Kovacs Radu