Hotărârea nr. 61/2013

Aprobarea listei obiectivelor de investitii ce vor putea fi finantate in conditiile accesarii unui imprumut

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ ___ _

H O T Ă R Â R E A nr.61

din 28 02 2013

privind aprobarea listei obiectivelor de investitii ce vor putea fi finantate in conditiile accesarii unui imprumut

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 82/26 02 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28 02 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 63 090/26 02 2013, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 63 092/26 02 2013, al Direcției Tehnice și Direcție Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.61, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1 - Se aprobă lista obiectivelor de investiții ce vor putea fi finanțate in condițiile accesarii unui imprumut, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati

Kovacs Radu

Anexa

La HCL nr. 61/28 02 2013

Lista obiectivelor de investitii ce vor putea fi finantate in conditiile accesarii unui imprumut

INVESTITII SCOLI 24.303.000 lei

 • 1. Reparatii capitale Gradinita program prelungit nr. 1: 115.000 lei

 • 2. Reparatii capitale Gradinita program prelungit nr. 32: 373.000 lei

3 .Consolidare Gradinita nr. 45 :925.000 lei

 • 4. Reparatii capitale Gradinita program prelungit nr. 9 (sarpanta):516.000 lei

 • 5. Gradinita 8 Sali grupa program prelungit nr. 40: 2.966.000 lei

 • 6. Reparatii capitale Gradinita program prelungit Camil Ressu nr. 52: 132.000 lei

 • 7. Reparatii capitale Gradinita program prelungit Anastasia nr. 56 : 369.000 lei

 • 8. Reparatii capitale Gradinita program prelungit nr. 53 „Croitorasul cel Viteaz”: 632.000 lei

 • 9. Reparatii capitale Gradinita program prelungit nr. 64 :300.000 lei

 • 10. Reparatii capitale Scoala nr. 2 si CT: 1.154.000 lei

 • 11. Reparatii capitale Gradinita program prelungit nr. 44: 455.000 lei

 • 12.Campus Colegiu Al. I. Cuza-corp B: 2.500.000 lei

 • 13. Reparatii capitale Scoala Gimnaziala nr. 10: 1.073.000 lei

 • 14.Reabilitare Scoala nr. 31: 1.260.000 lei

 • 15.Extindere Scoala Gimnaziala nr. 25: 3.763.000 lei

 • 16. Reparatii capitale Scoala Gimnaziala nr. 33-reabilitare corp scoala: 2.895.000 lei

 • 17. Reparatii capitale Scoala nr. 40 (iulia Hasdeu): 1.425.000 lei

 • 18. Reparatii capitale instalatii electrice si termice Scoala Sf Grigore Teologul :1.318.000 lei

 • 19. Sala Sport Liceul Teoretic Emil Racovita: 1.098.000 lei

 • 20.Reabilitare corp scoala Liceul Tehnologic Anghel Saligny: 1.034.000 lei

INVESTITII SANATATE, STRAZI, TERMICE, APA-CANAL- 201.675.833 lei

 • 1.Consolidare pavilion 1 si 2 al Spitalului Psihiatrie Elisabeta Doamna: 4.137.830 lei

 • 2.Consolidare Dispensar Pneumoftiziologie str. Regiment 11 Siret: 1.024.413 lei

 • 3.Modernizare str. Democratiei : 3.077.660 lei

 • 4.Modernizare puncte termice et V: 37.080.000 lei

 • 5.Modernizare str. Valea Orasului : 15.630.000 lei

 • 6.Modernizare str. A. Saligny intre str. Gh Asachi-str. Basarabiei: 35.862.930 lei

 • 7.Modernizare str. Traian intre Metro si str. Brailei-retele apa si canal: 11.660.000 lei

 • 8.Achizitie contori energie termica: 6.000.000 lei

 • 9.Modernizare str. Tecuci : 20.000.000 lei

 • 10.Reabilitare ansamblu str. Garii, str. Al. I. Cuza:10.000.000 lei

11.Subtraversare Dunare : 44.000.000 lei

12.Alimentare cu apa si introducere canalizare Cartier Barbosi: 13.203.000 lei

Total general 225.978.833 lei

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

ROMANIA

JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI

PRIMAR

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind lucrarile de investitii propuse a se finanta printr-un imprumut bancar

sau emisiune de obligatiuni municipale

Bugetul de dezvoltare al municipiului Galati pe anul 2013 va fi la nivelul anului 2012 conform art.14 al.7 din Legea 273/2006 modificata(executia anului 2012 fiind sub 97%).In aceste conditii nu sunt suficiente sursele de finantare pentru obiectivele de investitii necesare a se realiza in municipiul Galati .Alaturi de sursele de finantare din fonduri europene este necesara atragerea de fonduri din imprumuturi bancare sau emisiuni de obligatiuni municipale. Conform art 61 din Legea nr 263/2006 privind finantele publice locale ,,Consiliile locale pot aproba contractarea de inprumuturi interne sau externe pe termen scurt ,mediu sau lung pentru realizarea de investitii publice de interes local”. Conform art 64 din Legea finantelor publice locale imprumuturile contractate pot fi garantate din sursele proprii ale municipiului Galati..Gradul de indatorare al municipiului Galati la aceasta data este de 8% fata de un grad maxim de 30% acceptat de lege.Obiectivele de investitii publice propuse a se realiza din inprumut pe anul 2013 sunt:

INVESTITII SCOLI 24.303.000 lei

1. Reparatii capitale Gradinita program prelungit nr. 1: 115.000 lei

2. Reparatii capitale Gradinita program prelungit nr. 32: 373.000 lei

3 .Consolidare Gradinita nr. 45                        :925.000 lei

 • 4. Reparatii capitale Gradinita program prelungit nr. 9 (sarpanta):516.000 lei

 • 5. Gradinita 8 Sali grupa program prelungit nr. 40: 2.966.000 lei

 • 6. Reparatii capitale Gradinita program prelungit Camil Ressu nr. 52: 132.000 lei

 • 7. Reparatii capitale Gradinita program prelungit Anastasia nr. 56 : 369.000 lei

 • 8. Reparatii capitale Gradinita program prelungit nr. 53 „Croitorasul cel Viteaz”: 632.000 lei

 • 9. Reparatii capitale Gradinita program prelungit nr. 64 :300.000 lei

 • 10. Reparatii capitale Scoala nr. 2 si CT: 1.154.000 lei

 • 11. Reparatii capitale Gradinita program prelungit nr. 44: 455.000 lei

 • 12.Campus Colegiu Al. I. Cuza-corp B: 2.500.000 lei

 • 13. Reparatii capitale Scoala Gimnaziala nr. 10: 1.073.000 lei

 • 14.Reabilitare Scoala nr. 31: 1.260.000 lei

 • 15.Extindere Scoala Gimnaziala nr. 25: 3.763.000 lei

 • 16. Reparatii capitale Scoala Gimnaziala nr. 33-reabilitare corp scoala: 2.895.000 lei

 • 17. Reparatii capitale Scoala nr. 40 (iulia Hasdeu): 1.425.000 lei

 • 18. Reparatii capitale instalatii electrice si termice Scoala Sf Grigore Teologul :1.318.000 lei

 • 19. Sala Sport Liceul Teoretic Emil Racovita: 1.098.000 lei

 • 20.Reabilitare corp scoala Liceul Tehnologic Anghel Saligny: 1.034.000 lei

INVESTITII SANATATE, STRAZI, TERMICE, APA-CANAL- 201.675.833 lei

1.Consolidare pavilion 1 si 2 al Spitalului Psihiatrie Elisabeta Doamna: 4.137.830 lei

2.Consolidare Dispensar Pneumoftiziologie str. Regiment 11 Siret: 1.024.413 lei

 • 3.Modernizare str. Democratiei : 3.077.660 lei

 • 4.Modernizare puncte termice et V: 37.080.000 lei

 • 5.Modernizare str. Valea Orasului : 15.630.000 lei

 • 6.Modernizare str. A. Saligny intre str. Gh Asachi-str. Basarabiei: 35.862.930 lei

 • 7.Modernizare str. Traian intre Metro si str. Brailei-retele apa si canal: 11.660.000 lei

 • 8.Achizitie contori energie termica: 6.000.000 lei

 • 9.Modernizare str. Tecuci : 20.000.000 lei

 • 10.Reabilitare ansamblu str. Garii, str. Al. I. Cuza:10.000.000 lei

11.Subtraversare Dunare : 44.000.000 lei

12.Alimentare cu apa si introducere canalizare Cartier Barbosi: 13.203.000 lei

Total general 225.978.833 lei

Director Economic Director Tehnic

Stamate Doina Jalba Laurentiu

Sef serviciu investitii

Pavlenco Violeta

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL GALAȚI                        Data    L L. 2013

COMISIA NR.1

COMISIA DE BUGET FINANȚE,

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI

RAPORT DE AVIZARE

Conform prevederilor art.44 și art.54, alin. 4 și 5 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, COMISIA DE SPECIALITATE NR.1, s-a întrunit în plen pentru a aviza:

 • A. PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor obiective de investiții ce se vor finanța printr-un împrumut

 • B. EXPUNEREA DE MOTIVE ÎNTOCMITĂ DE Primarul muncipiului Galați

 • C. RAPORT DE SPECIALITATE ÎNTOCMIT DE Direcția Tehnică și Direcția Economică

 • D. DIN DEZBATERI AU REZULTAT URMĂTOARELE

 • E. PE CALE DE CONSECINȚĂ COMISIA DE SPECIALITATE NR.l PROPUNE:

 • a) NU AVIZEAZĂ PROIECTUL PREZENTAT^ încercuiește Ut.a)

 • b) AVIZEAZĂ PROIECTUL ÎN FORMA PROPUSĂ(se încercuiește lit.'b)

 • c) AVIZEAZĂ PROIECTUL CU URMĂTOARELE AMENDAMENTE:

  Nr.

  Crt.

  NUMELE ȘI PRENUMELE

  -----------------------------—.....

  DA

  DA

  cu

  n-monpifDTiPntP

  NU

  Ă

  rii

  1

  POPA FLORIN

  2

  MIHAIALIN

  _________

  3

  MARIAN ALEXANDRU

  4

  COSCARADU

  5

  PALADIGINA

  X) /'

  6 .

  MIHAILOVRAUL

  7

  UNGURIANU SORIN