Hotărârea nr. 6/2013

Aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Galati si pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanei

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr. 6 din 17 01 2013

privind : aprobarea organigramei si statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Galați și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 7/15 01 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 17 01 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 50728/ 15 01 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 50730/15 01 2013, al Biroului Management, Resurse Umane, Salarizare ;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice ;

Având în vedere prevederile HCL nr. 5/17 01 2013 privind revocarea HCL nr. 172/22 11 2012 privind aprobarea organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Galați și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei;

Având în vedere Avizele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

nr.1666756/2012 si nr.1664443/2012 ;

Având în vedere prevederile adresei nr. 9924/12 01 2013 a Instituției Prefectului;

Având în vedere prevederile art.99, art.100 și art.107, alin.1, din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, actualizată;

Având în vedere prevederile art.III, alin.1 din OUG nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit. “a” și alin.3, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1 - Se aprobă organigrama si statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Galați și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei, conform anexelor 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Bugeag Gheorghe

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati Grigore Matei

PRIMAR


VICEPRIMAR 1


VICEPRIMAR 2


ADMINISTRATOR PUBLIC


Anexa I la HCL Nr. 6 /17.01.2013

SERVICIUL IMPOZITE,

1

TAXE SI ALTE VENITURI

12

PERSOANE FIZICE


SERVICIUL IMPOZITE,

1

TAXE SI ALTE VENITURI

9

PERSOANE JURIDICE


SERVICIUL URMARIRE SI

EXECUTARE SILITA

AMENZI


1

191

20


SERV CONSTRUCȚII, DEZVOLTĂRI SI ÎNTREȚINERE STRĂZI


Compartiment de circulație, transport si management trafic


Compartiment gestiune si siguranta circulatiei


Compartiment transport urbanBIROU ADMIN INFRASTRUCTURA

INFORMATICA SI BAZA DE DATE


BIROUL DE STRATEGII SI DEZVOLTARE SERVICII IT


BIROUL APARARE SI PROTECTIE CIVILA


DIRECTIA RELATII PUBLICE SI COMUNICARE


BIROUL COMUNICARE


Compartiment dispecerat petitii


1

ț6


1

17


Compartiment raspuns petitii


Serviciul relatii cu publicul, ghiseu unic


DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI SERV PUBBLICE


SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA


■Compartimen^min^ritati


Comp. centru sprijin social comunitati de romi


Comp.dezv.servicii sociale,rel.cu inst. de asist.sociala


1

27


1

13SERVICIUL PRELUCRARE AUTOMATA A DATELOR SI INCĂSĂRE GHISEU


Compartiment contestatii si lichidari judiciare


Compartiment corespondenta, arhiva


1

15


1

SECRETAR


Serviciul autoritate tutelara asistenta persoane cu handicap


DIRECTIA SERVICII MUNICIPALEARHIVA8

<-


1

24


COMP ASISTENTA TEHNICA SI JURIDICA

CONSILIUL LOCAL


BIROUL INVATAMANT, CULTURA, TURISM, AGREMENT SI SPORTAPARAT PROPRIU DE

LUCRU AL CONSILIULUI 2 LOCAL


Compartiment Transport


BIROUL DE MANAGEMENTAL CALITATII
Compartiment audit intern al calitatii


RECAPITULATIE

T

M

To

PRIMAR

1

0

1

TOTAL FUNCTII

409

VICEPRIMAR

2

0

2

SECRETAR CONSILIUL LOCAL

1

0

1

TOTAL FUNCTII PUBLICE

370

ADMINISTRATOR PUBLIC

1

0

1

Functii publice de conducere

42

Functii publice de executie

328

DIR.GEN.DEZVOLTARE

105

0

105

DIR. GEN.BUGET-FINANTE

104

0

104

TOTAL functii CONTRACTUALE

39

DIR. GEN.INFRASTR SI LUCR PUBLICE

29

0

29

DIR. GEN SERV PUBLICE

87

6

93

INSTITUTIA ARHITECT SEF

27

0

27

CABINET PRIMAR

4

0

4

SERVICIUL JURIDIC SI LEGALITATE

10

0

10

birou resurse umane si salarizare

7

0

7

Departament relatii externe si protocol

2

0

2

LEGENDA

Departament de presa

3

0

3

DIRECTIE

Departament audit intern

6

0

6

SERVICIU

Compartiment Control Intern

1

0

1

CompartimentCFG

2

0

2

Departament control

4

0

4

BIROU

ARHIVA

1

0

1

COMPARTIMENT

Asistenta teh si jur a CL

4

0

4

Aparat propriu al CL

2

0

2

398

6

404

45

41

3

38

4

conducere

505


Comp implementare standarde, proceduri, procese si certificari


Comp protectia muncii


403   6   409

Serv.Public Local Comunitar de evid.a


Pers.


43    2    45


TOTAL 446   8


454
Presedinte de sedinta

Bugeag Gheorghe


STAT DE FUNCTII

anexa II la HCL nr.

Nr.crt

Denumire functie

Nivel studii

Functia publica de

Executie

Functia publica de conducere

Clcia

Gradul profesional

Gradatia

Titular/observatii

1

1

primar

Stan Marius

2

2

viveprimar

Cosca Radu

3

3

viveprimar

Popa Florin

4

4

administrator

public

Ss

Vlaicu Aurel

5

5

spcrptar

Ss

Spcrptar

I

II

5

Matei Grigore

DIRECTIA GENERALA DE DEZVOLTARE

Nr.crt

Denumire functie

Nivel studii

Functia publica de

Executie

Functia publica de conducere

Clcia

Gradul profesional

Gradatia

Titular/observatii

6

1

Dirpctor gpnpral

ss

Dirpctor gpnpral

I

II

5

vacant

DIRECȚIA STRATEGIE SI INVESTIȚII

Nr.crt

Denumire functie

Nivel studii

Functia publica de

Executie

Functia publica de conducere

Clasa

Gradul

profesional

Gradatia

Titular/obse rvatii

7

1

Director executiv

Ss

Director executiv

I

II

5

vacant

Nr.crt

Denumire functie

Nivel

studii

Functia publica de

Executie

Functia publica de conducere

Clasa

Gradul profesional

Gradatia

Titular/observatii

SERVICIUL

INVESTITII

8

1

Sef serviciu

Ss

Sef serviciu

I

II

5

vacant

9

2

Inspector

Ss

Inspector

I

Superior

4

Mihordea Didina

10

3

Consilier

ss

consilier

I

superior

5

Druta Paula

11

4

Referent specialitate

Ssd

Referent specialitate

II

Superior

5

Lacatus Mita

12

5

Inspector

Ss

Inspector

I

superior

5

Strambeanu Liliana

13

6

Referent specialitate

Ssd

Referent specialitate

II

Superior

5

Capota Daniela

14

7

Referent specialitate

Ssd

Referent specialitate

II

Superior

5

Borundel Rodica

15

8

Inspector

Ss

Inspector

I

Superior

5

Nichiforov Lenuta

16

9

Inspector

Ss

Inspector

I

asistent

5

Ghinea Emilia

Compartiment construire reparatii si intretinere imobile

17

1

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

Truican daniel

18

2

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

Paraschiv Adriana

19

3

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

Negrescu sorin

20

4

Referent specialitate

Ssd

Referent specialitate

II

Superior

5

Paveliu Ion

21

5

Consilier

ss

consilier

I

superior

5

Munteanu Catalina

22

6

Inspector

ss

inspector

I

asistent

5

Mircea Marilena

23

7

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

Buruiana Daniela

DIRECTIA ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI

24

1

Director executiv

Ss

Director executiv

I

II

5

vacant

Compartiment administrare domeniu public

25

1

Inspector

Ss

Inspector

I

superior

5

Nichiforov S.erioja

26

2

Inspector

Ss

Inspector

I

superior

5

Negutu Gabriela

Nr.crt

Denumire functie

Nivel

studii

Functia publica de Executie

Functia publica de conducere

Clasa

Gradul profesional

Gradatia

Titular/observatii

27

3

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

Patache Titu

Compartiment de închirieri ,concesiuni si vanzari

28

1

Consilier

Ss

Consilier

I

superior

4

Burtea Ionel

29

2

Inspector

Ss

Inspector

I

principal

5

Luca Veronica

30

3

Referent specialitate

Ssd

Referent specialitate

II

Superior

5

Tomsa Elena

31

4

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

Stefan Gherghina

32

5

Inspector

Ss

Inspector

I

principal

3

Stefanescu Sorina

33

6

Referent

Sm

Referent

III

Superior

5

Stamate Niculina

34

7

Referent

Sm

Referent

III

principal

5

Maxim Coca

35

8

Inspector

Ss

Inspector

I

Principal

5

Asurdoaie Viorica

36

9

Referent

Sm

Referent

III

Superior

5

Ciornei Camelia

Compartiment de gestiune a evidentei patrimoniale

37

1

Referent

Sm

Referent

III

Superior

4

Marin Badea Anisoara

38

2

Consilier

Ss

Consilier

I

superior

5

Dobrea Corina

39

3

Consilier juridic

Ss

Consilier juridic

I

Principal

4

Popa Verginica

40

4

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

4

Amarinei Liliana

41

5

Inspector

Ss

Inspector

I

superior

5

Mohonea Laura

BIROUL CADASTRU

42

1

sef birou

Ss

sef birou

I

II

3

Buca Valentina

Compartiment Masuratori

43

1

Referent

Sm

Referent

III

Superior

5

Selaru Mariana

Compartiment Numere postale

44

1

Referent

Sm

Referent

III

Superior

5

Vacant

45

2

Referent

Sm

Referent

III

Superior

5

Vacant

Compartiment evidenta cadastrului si intabularii

46

1

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

Ifrim Gabriela

47

2

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

Nica Manuela

Compartiment fond locative si administrare spatii cu alta destinatie

48

1

Consilier

consilier

I

Superior

5

Talaba Silvia

49

2

Inspector

Ss

Inspector

I

principal

4

Tasca Genovia

50

3

Referent

Sm

Referent

III

Superior

5

Albu Niculita

51

4

Inspector

Ss

Inspector

I

principal

3

Anca Monica

52

5

Inspector

Ss

Inspector

I

superior

5

Carp Mioara

53

6

Inspector

Ss

Inspector

I

superior

5

Plesa Elena

Nr.crt

Denumire functie

Nivel

studii

Functia publica de Executie

Functia publica de conducere

Clasa

Gradul profesional

Gradatia

Titular/observatii

54

7

Inspector

Ss

Inspector

I

superior

5

Cozianu Mihaela

55

8

Inspector

Ss

Inspector

I

superior

4

Popa Petrica

56

9

Inspector

Ss

Inspector

I

Superior

5

Dobrota Stefania

57

10

Inspector

Ss

Inspector

I

principal

4

Caranfil Daniela

58

11

Inspector

Ss

Inspector

I

principal

4

Dobrin Ecaterina

59

12

Inspector

Ss

Inspector

I

principal

3

Nicoara Mihaela

60

13

Inspector

Ss

Inspector

I

superior

3

Filer Iuliana

61

14

Inspector

Ss

Inspector

I

superior

5

Ghinea Elena

Compartiment achiziții construcții si carti tehnice

62

1

Inspector

Ss

Inspector

I

principal

5

Hagiu Florina

63

2

Inspector

Ss

Inspector

I

superior

3

Tirim Mariana

64

3

Inspector

Ss

Inspector

I

Superior

5

Balan Daniela

Registrul agricol

65

1

Consilier

Ss

Consilier

I

Principal

5

Lazar Nela

66

2

Inspector

Ss

Inspector

I

Superior

4

Dobre Mirela

67

3

Referent

Sm

Referent

III

superior

2

Berbec Adina

68

4

Inspector

Ss

Inspector

I

principal

3

Duta Lapusneanu

Angela

DIRECȚIA PROIECTE SI FINANTARI EXTERNE

69

1

Director executiv

Ss

Director executiv

I

II

5

Hanta Costel

Compartiment de atragere fonduri ,finantari,intocmire documentatie

70

1

Consilier

Ss

Consilier

I

superior

2

Duta Stefan

71

2

Consilier

Ss

Consilier

I

Asistent

2

Ardean Bogdan

72

3

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

4

Buhosu Paula

73

4

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

4

Ostache Mircea

74

5

Consilier

Ss

Consilier

I

principal

2

Axente George

75

6

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

Isac Irina

76

7

Consilier

Ss

Consilier

I

principal

5

Marin Jeni

77

8

Consilier

Ss

Consilier

I

principal

2

Pilaf Dumitru

78

9

Consilier

Ss

Consilier

I

principal

5

Paun Ionut

79

10

Consilier

Ss

Consilier

I

asistent

1

Statache Ramona

80

11

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

Costea Ovidiu

81

12

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

4

Mihai Bogdan

82

13

Consilier

Ss

Consilier

I

principal

2

Moraru Cosmin

83

14

Inspector

Ss

Inspector

I

principal

5

Savin Mihaela

Nr.crt

Denumire functie

Nivel studii

Functia publica de

Executie

Functia publica de conducere

Clasa

Gradul

profesional

Gradatia

Titular/observatii

Serviciul de implementare si gestionare

84

1

Sef serviciu contractual IA

Ss

II

4

Ostache Mircea

85

2

Inspector specialitate-contractual IA

ss

Inspector specialitate-contractual IA

2

Axente Corina

86

3

Inspector specialitate-contractual IA

ss

Inspector specialitate-contractual IA

5

Rusu Anca

87

4

Inspector specialitate-contractual IA

ss

Inspector specialitate-contractual IA

2

vacant

88

5

Inspector specialitate-contractual IA

ss

Inspector specialitate-contractual IA

Vacant

89

6

Inspector specialitate-contractual IA

ss

Inspector specialitate-contractual IA

4

Radu Daniel

90

7

Inspector specialitate-contractual IA

ss

Inspector specialitate-contractual IA

2

Vranceanu Alexandra

91

8

Inspector specialitate-contractual IA

ss

Inspector specialitate-contractual IA

2

Rapa Ramona

92

9

Inspector de specialitate IA

ss

Vacant

93

10

Inspector de specialitate IA

ss

Vacant

DIRECȚIA DE ACHIZIȚII SI PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT

94

1

Director executiv

Ss

Director executiv

I

II

5

Vacant

Biroul parteneriat public si privat

95

1

Sef birou

Ss

Sef birou

I

II

5

Vacant

96

2

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

Pavlenco

Violeta

97

3

Inspector

Ss

Inspector

I

Asistent

3

Vebert Daniela

98

4

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

vacant

99

5

Inspector

Ss

Inspector

I

Superior

5

Mirea Gabriela

100

6

Inspector

Ss

Inspector

I

asistent

5

vacant

Compartiment achiziții publice

101

1

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

Crivat Liliana

102

2

Inspector

Ss

Inspector

I

superior

5

Ciocirlan Livica

103

3

Consilier

Ss

Consilier

I

Principal

2

Constantin Elena

104

4

Inspector

Ss

Inspector

I

superior

3

Toporau Teofania

105

5

Consilier

Ss

Consilier

I

Asistent

2

Tarola Odeta

Compartiment ptr. relația cu mediul de afaceri si societatea civila

106

1

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

Lungu Iulian

Nr.crt

Denumire functie

Nivel studii

Functia publica de

Executie

Functia publica de

conducere

Clasa

Gradul profesional

Gradatia

Titular/observatii

107

2

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

Dan Lucia

108

3

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

Manu Mariana

109

4

Consilier

Ss

Consilier

I

superior

4

Curis Lucian

110

5

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

vacant

DIRECTIA GENERALA DE BUGET FINANTE

111

1

Director general

Director general

I

II

5

vacant

Serviciul Buget

112

1            | Sef serviciu                       | Ss           |                            | Sef serviciu            | I           | II                  | 5                | Cimpeanu R.

Compartiment intocmire buget

113

1

Inspector

Ss

Inspector

I

Superior

4

Grecu Valentin

114

2

Inspector

Ss

Inspector

I

principal

5

Simpetru Gabriela

115

3

Inspector

Ss

Inspector

I

Asistent

5

Dumitriu Nicoleta

116

4

Inspector

Ss

Inspector

I

Asistent

5

Oancea Liliana

Compartiment raportare buget

117

1

Inspector

Ss

Inspector

I

Superior

5

Bunea Silvia

118

2

Inspector

Ss

Inspector

I

Superior

3

Cristea Mihaela

119

3

Inspector

Ss

Inspector

I

Superior

3

Petrea Daniela

120

4

Inspector

Ss

Inspector

I

Superior

4

Eremia Florenta

DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

121

1

Director executiv

Ss

Director executiv

I

II

5

Stamate D

Serviciul Financiar

122

1

Sef serviciu

Ss

Sef serviciu

I

II

4

Budau Lavinia

123

2

Inspector

Ss

Inspector

I

Superior

3

Sindile Elisabeta

124

3

Inspector

Ss

Inspector

I

Superior

3

Munteanu Laura

125

4

Referent specialitate

Ssd

Referent specialitate

II

Superior

4

Stoian Mihaela

126

5

Consilier juridic

Ss

Consilier juridic

I

superior

3

Roman Mirela

127

6

Inspector

Ss

Inspector

I

principal

2

Eftinca Liana

128

7

Inspector

Ss

Inspector

I

Asistent

2

Craita Eugen

129

8

Inspector

Ss

Inspector

I

Asistent

2

Axente Corina

130

9

Inspector

Ss

Inspector

I

superior

3

Gheorghiu Titiana

Nr.crt

Denumire functie

Nivel studii

Functia publica de

Executie

Functia publica de conducere

Clasa

Gradul

profesional

Gradatia

Titular/observatii

Serviciul Contabilitate

131

1

Sef serviciu

Ss

Sef serviciu

I

II

4

Giusca Georgelia

Compartiment contabilitate cheltuieli

132

2

Inspector

Ss

Inspector

I

Superior

4

Constantin Maricica

133

3

Inspector

Ss

Inspector

I

Superior

5

Misaila Geanina

134

4

Inspector

Ss

Inspector

I

Principal

4

Cristea Aurora

135

5

Inspector

Ss

Inspector

I

superior

5

Anastasiu Domnica

136

6

Referent

Sm

Referent

III

Superior

5

Simion Camelia

137

7

Inspector

Ss

Inspector

I

principal

2

Pascaru Nicoleta

138

8

Inspector

Ss

Inspector

I

principal

5

Ciohodaru Corina

139

9

Referent

Sm

Referent

III

Superior

5

Mihai Daniela

140

10

Inspector

Ss

Inspector

I

Principal

3

Petrica Geanina

141

11

inspector de specialitate

ss

4

Colac Cornel

Compartiment Contabilitate Venituri

142

12

Inspector

Ss

Inspector

I

principal

5

Petre Jenica

143

13

Inspector

Ss

Inspector

I

principal

5

Sava Vasilica

144

14

Inspector

Ss

Inspector

I

Asistent

5

Naltabar Marlena

145

15

Inspector

Ss

Inspector

I

Superior

3

Jiglau Nela

146

16

Inspector

Ss

Inspector

I

Superior

5

LupoaeIoana

147

17

Inspector

Ss

Inspector

I

Superior

3

Popa Camelia

148

18

Referent

Sm

Referent

III

Superior

5

Iordache Geta

Compartiment Control financiar preventiv

149

1

Inspector

Ss

Inspector

I

Superior

3

Ene Lidia

150

2

Inspector

Ss

Inspector

I

principal

3

Ciobotaru Elena

Nr.crt

Denumire functie

Nivel studii

Functia publica de

Executie

Functia publica de conducere

Clasa

Grad ud

profesional

aradatia

Titular/observatii

Serviciul Impozite,taxe si alte venituri persoane fizice

151

1

Sef serviciu

Ss

Sef serviciu

I

II

3

Morin Cristina

152

2

Inspector

Ss

Inspector

I

Superior

3

Guita Dorina

153

3

Inspector

Ss

Inspector

I

superior

5

Virlan Ofelia

154

4

Inspector

Ss

Inspector

I

superior

5

Miron sica

155

5

Inspector

Ss

Inspector

I

superior

5

Sora Gherghina

156

6

Inspector

Ss

Inspector

I

superior

5

Zamfirescu Maria

157

7

Inspector

Ss

Inspector

I

superior

5

Ciubucciu Mariana

158

8

Inspector

Ss

Inspector

I

superior

4

Dumitrascu

Cristina

159

9

Inspector

Ss

Inspector

I

Superior

3

Popa Cristina

160

10

Inspector

Ss

Inspector

I

principal

4

Popescu Laura

161

11

Inspector

Ss

Inspector

I

Principal

3

Stegarescu Elena

162

12

Inspector

Ss

Inspector

I

Superior

5

Obreja Regoreta

163

Inspector

Inspector

Principal

Rosca Corina

Serviciul Impozite,taxe si alte venituri persoane juridice

164

1

Sef serviciu

Ss

Sef serviciu

I

II

3

Badea Mariana

165

2

Inspector

Ss

Inspector

I

Superior

4

Vasilache Radu

166

3

Inspector

Ss

Inspector

I

superior

3

Tiron Iuliana

167

4

Inspector

Ss

Inspector

I

Superior

4

Harabagiu Larisa

168

5

Inspector

Ss

Inspector

I

superior

5

Simion Marioara

169

6

Inspector

Ss

Inspector

I

principal

2

Culache Luminita

170

7

Inspector

Ss

Inspector

I

principal

3

Simovin Gabriela

171

8

Inspector

Ss

Inspector

I

principal

2

Miron Manuela

172

9

Inspector

Ss

Inspector

I

Superior

4

Craus anda

173

10

Inspector

Ss

Inspector

I

Principal

3

Zala Camelia

Serviciul Urmărire si executare silita,amenzi

174

1

Sef serviciu

Ss

Sef serviciu

I

II

5

Enache Adriana

175

2

Inspector

Ss

Inspector

I

superior

5

Nita Nastac Ion

176

3

Inspector

Ss

inspector

I

Superior

5

Luca Luminita

177

4

Inspector

Ss

Inspector

I

principal

3

Sapianic Adrian

178

5

Inspector

Ss

Inspector

I

superior

5

Constantinescu Marius

179

6

Inspector

Ss

Inspector

I

superior

4

Tasca Stefan

180

7

Inspector

Ss

Inspector

I

Asistent

1

Lungu Viorel

Nr.crt

Denumire functie

Nivel studii

Functia publica de

Execuție

Functia publica de

conducuce

Clcsa

Gradul profesional

Gradatia

Titular/observatii

181

8

Inspector

Ss

Inspector

I

Superior

4

Ciriplinschi Aurora

182

9

Inspector

Ss

Inspector

I

principal

2

Rosca Gabriel

183

10

Inspector

Ss

Inspector

I

Asistent

3

Anutoiu Otilia

184

11

Consilier juridic

Ss

Consilier juridic

I

Principal

2

Bucur Mircea Gabriel

185

12

Inspector

ss

Inspector

I

Asistent

4

Vlad Geanina

186

13

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

Strutu elena

187

14

Inspector

Ss

Inspector

I

superior

5

Barbu Maria

188

15

Inspector

Ss

Inspector

I

Asistent

5

Lazar Liliana

189

16

Referent

Sm

Referent

III

Superior

3

Ghimpul Elena

190

17

Referent

Sm

Referent

III

Superior

5

Ignat Radita

191

18

Inspector

Ss

Inspector

I

superior

4

Ciorba Claudia

192

19

Inspector

Ss

Inspector

I

superior

5

Cocea Mariana

193

20

Inspector

Ss

Inspector

I

superior

5

Pintilie Otilia

Serviciul Prelucrare automata a datelor si încasare ghiseu

194

1

Sef serviciu

Ss

Sef serviciu

I

II

5

Lovin Elena

195

2

Inspector

Ss

Inspector

I

principal

3

Mangir Nela

196

3

Inspector

Ss

Inspector

I

Superior

4

Pasat Gabriela

197

4

Inspector

Ss

Inspector

I

Superior

3

Nenciu Elena

198

5

manager public

ss

manager public

I

asistent

2

Pricopi Mihaela

199

6

Referent

Ss

Inspector

I

Principal

5

Matei Aurelia

200

7

Inspector

Ss

Inspector

I

Superior

3

Zavoiu Mihaela

201

8

Referent

Sm

Referent

III

Superior

5

Lehnic Maria

202

9

Referent

Sm

Referent

III

Superior

5

Plesa Liliana

203

10

Inspector

Ss

Inspector

I

superior

5

Plesu Mirela

204

11

Inspector

Ss

Inspector

I

Asistent

3

Dogaru Simona

205

12

Inspector

Ss

Inspector

I

principal

3

Haram Oana

206

13

Referent de specialitate

Ssd

Referent de specialitate

II

principal

3

Neagu Larisa

207

14

Inspector

Ss

Inspector

I

Asistent

3

Tanase Monica

208

15

Inspector

Ss

Inspector

I

principal

3

Hanganu Minodora

209

16

Inspector

Ss

Inspector

I

principal

3

Dumitrache Elena

Compartiment Contestatii si lichidari judiciare

210

1

Consilier juridic

Ss

Consilier juridic

I

superior

3

Anca Larisa

211

2

Consilier juridic

Ss

Consilier juridic

I

Superior

3

Sapianic Lacramioara

212

3

Consilier juridic

Ss

Consilier juridic

I

Principal

3

Ionascu Angelica

Compartiment corespondenta ,arhiva

213

1

referent -contractual

sm

IA

5

vacant

214

2

inspector de specialitate-contractual

ss

IA

5

vacant

DIRECTIA GENERALA INFRASTRUCTURA SI LUCRARI PUBLICE

215

1              Director general

Director

I

II

5

vacant

general

Serviciul Construcții ,dezvoltari si intretinere strazi

216

1

Sef serviciu

Ss

Sef serviciu

I

II

5

vacant

Compartiment de circulatie,transport si management trafic

217

1

Referent

Sm

Referent

III

Superior

5

Chifu Nicolae

218

2

Referent specialitate

Ssd

Referent specialitate

II

Superior

5

Constantin

Elisabeta

219

3

Inspector

ss

inspector

I

asistent

5

Miron Antoneta

220

4

Inspector

Ss

Inspector

I

Principal

5

Schipor Valentin

221

5

referent IA

Sm

5

Vacant-gestiune

Compartiment Gestiune si siguranta circulatiei

222

1

Inspector

Ss

Inspector

I

Superior

5

Filimon Luminita

223

2

Inspector

Ss

Inspector

I

superior

5

Presura Costica

Compartiment Transport Urban

224

1

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

4

Popeti Sorin

225

2

Consilier

Ss

Consilier

I

principal

2

Podaru Dan

226

3

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

Mirica Adrian

227

4

Referent specialitate

Ssd

Referent specialitate

II

Superior

4

Hincu Marius

228

5

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

Vlad Vasile

229

6

Consilier

Ss

Consilier

I

Principal

5

Cretu Catalin

Serviciul de Utilitati Publice

230

1

Sef serviciu

Ss

Sef serviciu

I

II

5

vacant

Compartiment Apa canal

231

1

inspector

Ss

inspector

I

asistent

5

Dima Viorel

Compartiment retele externe ,curent,comunicatii

232

1

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

4

Chiriac Sofica

233

2

Inspector

Ss

Inspector

I

Asistent

5

Gugoase Maricica

Compartiment termoficare,gaz

234

1

Inspector

Ss

Inspector

I

Superior

4

Chirie Adrian

235

2

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

lonescu Sorin

Compartiment salubrizare

236

1

inspector

ss

inspector

I

asistent

5

Slivneanu Vasile

237

2

Inspector

Ss

Inspector

I

Asistent

5

Onofrei Vasile

Biroul de coordonare lucrări si intervenții

238

1

Sef birou

Ss

Sef birou

I

II

5

vacant

239

2

Inspector

Ss

Inspector

I

Superior

3

Dascalu

Mihai

240

3

referent IA(dactilograf I)

Sm

5

Draganica Ana

241

4

Inspector

Ss

Inspector

I

Superior

3

Jalba

Laurentiu

242

5

inspector

Ss

inspector

I

Superior

5

Serea

Toader

243

6

Inspector de specialitate II

Ss

5

Petrescu Mariana

DIRECȚIA GENERALA SERVICII PUBLICE

244

1

director general

Ss

director general

I

II

5

vacant

DIRECTIA INFORMATIZARE COMUNICATII SI SERVICII IT

245

1

director executiv

Ss

director executiv

I

II

5

vacant

Biroul administrare infrastructura informatica si baza de date

246

1

Sef birou

Ss

Sef birou

I

II

5

vacant

247

2

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

4

Budau Roland

248

3

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

Munteanu Andrei

249

4

Inspector

Ss

Inspector

I

Principal

3

Moldoveanu Virgil

250

5

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

Thiel Valeriu

251

6

Consilier

Ss

Consilier

I

principal

2

Voicu Claudiu

252

7

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

Onu Adrian

Nr.crt

Denumire functie

Nivel studii

Functia publica de

Executie

Functia publica de conducere

Clasa

Gradul

profesional

Gradatia

Titular/observatii

Biroul de strategii si dezvoltare servicii IT

253

1

Sef birou

Ss

Sef birou

I

II

5

vacant

254

2

Referent specialitate

Sm

Referent specialitate

II

superior

3

Baston Radu

255

3

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

Palaga Daniela

256

4

Referent specialitate

Ssd

Referent specialitate

II

principal

2

Oprea Nicoleta

257

5

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

Iordachescu

Cristian

258

6

Referent specialitate

Sm

Referent specialitate

II

Principal

2

Nofit Alina

259

7

Referent specialitate

Sm

Referent specialitate

II

Principal

4

Sirghe Iulian

Biroul Aparare si protecție civila

260

1

Sef birou

Ss

Sef birou

I

II

5

Chirita Emil

261

2

Inspector

Ss

Inspector

I

superior

4

Subasu Ana Maria

262

3

Inspector

Ss

Inspector

I

principal

3

Stroe marcel

263

4

Inspector

Ss

Inspector

I

principal

4

Serban Mihaela

264

5

Inspector

Ss

Inspector

I

Superior

5

Ghimpau Edwing

265

6

Muncitor calificat I contractual-gestionar

Sg

5

Bularda Dumitru

DIRECȚIA RELAȚII PUBLICE SI COMUNICARE

266

1

director executiv

Ss

director executiv

I

II

5

vacant

Biroul Comunicare

267

1

Sef birou

Ss

Sef birou

I

II

5

vacant

Compartiment dispecerat, petiții

268

1

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

3

Bararu Monica

269

2

Inspector

Ss

Inspector

I

Superior

5

Gavrilita Gabriela

270

3

Consilier

Ss

Consilier

I

Asistent

2

Marat Andreea

Compartiment raspuns petitii

271

1

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

Ciubatura Mioara

272

2

Consilier

Ss

Consilier

I

principal

2

Gugoasa Mirela

273

3

Referent

Sm

Referent

III

Superior

5

Basalic Mariana

Serviciul Relatii cu publicul,ghiseu unic

274

1

Sef serviciu

Ss

Sef serviciu

I

II

1

Stan Lucia Madalina

275

2

Referent

Sm

Referent

III

Superior

5

Paraschiv Alex.

276

3

Referent

Sm

Referent

III

Superior

5

Litoiu Anastasia

277

4

Referent

Sm

Referent

III

Superior

5

Casian Camelia

278

5

Referent

Sm

Referent

III

Superior

4

Ifrim Adriana

279

6

Referent

Sm

Referent

III

Superior

5

Popa Vica

280

7

Inspector

Ss

Inspector

I

Asistent

2

Cocalcu Cristina

281

8

Inspector

Ss

Inspector

I

superior

4

Gherasim Larisa

282

9

Consilier

Ss

Consilier

I

superior

3

Stefan Anca

283

10

Inspector

Ss

Inspector

I

Superior

3

Airoae Tudorita

DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA si SERVICII PUBLICE

284

1

Director executiv

Director executiv

I

II

5

Palade Viorica

Serviciul Public de asistenta sociala

285

1

Sef serviciu

Ss

Sef serviciu

I

Superior

3

vacant

286

2

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

4

Golban Laurentiu

287

3

Consilier

Ss

Consilier

I

Principal

5

Teodorascu Viorica

288

4

Consilier

Ss

Consilier

I

Principal

5

Taga Adelina

289

5

Referent

Sm

Referent

III

Superior

5

Tudor Adriana

290

6

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

3

Neagu Petruta

291

7

Consilier

Ss

Consilier

I

principal

2

Ciobotaru Elena

292

8

Consilier juridic

Ss

Consilier juridic

I

Superior

4

Stefan Carmen

293

9

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

4

Teodorescu Claudia

294

10

Inspector

Ss

Inspector

I

asistent

5

Manole Gherghina

295

11

Referent

Sm

Referent

III

Superior

5

Drozan Anca

296

12

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

Faighel Ani

Compartiment minoritati

297

1

Referent

Sm

Referent

III

Asistent

2

Ursu Ramona

Compartiment centru sprijin social comunitati de romi

298

1

inspector

ss

inspector

I

Asistent

2

Petrica Corneliu

Compartiment de asistenta ptr. familie si alocatii copil

299

1

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

Vicol Florenta

300

2

Consilier

Ss

Consilier

I

principal

3

Musunoiu Novetchi

Dan

Compartiment Dezvoltare Servicii Sociale Relații cu Instituțiile de Asistenta Sociala

301

1

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

2

Macovei Ecaterina

302

2

Consilier juridic

Ss

Consilier juridic

I

Superior

5

Alupoaei Mihaela

Nr.crt

Denumire functie

Nivel studii

Functia publica de

Executie

Functia publica de conducere

Clasa

Gradul

profesional

Gradatia

Titular/observatii

Serviciul Autoritate tutelara,asistenta persoane cu handicap

303

1

Sef serviciu

Ss

Sef serviciu

I

II

5

Moldoveanu

Camelia

304

2

Consilier

Ss

Consilier

I

superior

3

Costin Daniela

305

3

Inspector

Ss

Inspector

I

Asistent

Mihai Mihaela

306

4

Consilier

Ss

Consilier

I

Principal

3

Mitea Oana

307

5

Referent

Sm

Referent

III

Superior

5

Petrea

Lacramioara

308

6

Inspector

Ss

Inspector

I

superior

5

David Vasilica

309

7

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

Ciuntu Gabriela

310

8

Consilier

Ss

Consilier

I

Principal

3

Bunulescu Cati

311

9

Inspector

Ss

Inspector

I

asistent

4

Craita Lacramioara

DIRECTIA SERVICII MUNICIPALE

312

1

director executiv

Ss

director executiv

I

II

5

vacant

Biroul Invatamant,cultura,turism,agrement si sport

313

1

Sef birou

Ss

Sef birou

I

II

5

vacant

314

2

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

4

Mazararu Daniela

315

3

Referent

Sm

Referent

III

Superior

5

Morindau Ioana

316

4

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

3

Bugiac Liliana

317

5

Consilier

Ss

Consilier

I

Asistent

2

Reves anca

318

6

Inspector

Ss

Inspector

I

Asistent

3

Stefarta Dumitra

Compartiment ptr.protectia mediului

319

1

Inspector

Ss

Inspector

I

Principal

2

Bulgaru Valentin

Compartiment de relatie cu asociatii de proprietari

320

1

consilier juridic

ss

consilier juridic

I

principal

3

Busila Loredana

321

2

inspector

ss

inspector

I

principal

2

Pavel Daniela

322

3

consilier juridic

ss

consilier juridic

I

principal

4

Petcu Nicoleta

323

4

referent de specialitate

ssd

referent de specialitate

II

principal

2

Popovici Daniela

324

5

inspector

Ss

inspector

I

Superior

3

Grajdeanu Dragos

325

6

Referent IA

Sm

5

Gherghe Stan

Compartiment transport

Nr.crt

Denumire functie

Nivel studii

Functia publica de

Executie

Functia publica de conducere

Clasa

Gradul profesional

Gradatia

Titular/observatii

326

1

Sofer

5

Lihaceanu Vasile

327

2

Sofer

3

Budescu Costel

328

3

Sofer

3

vacant

329

4

Sofer

3

Trandafir Doru

330

5

Sofer

1

Cretu Tiberius

Biroul Management al calitatii

331

1

Sef birou

Ss

Sef birou

I

II

5

vacant

Compartiment audit intern al calitatii

332

1

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

Mancas Viorel

333

2

Inspector

Ss

Inspector

I

superior

3

Kovacs Radu

334

3

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

vacant

Compartiment implementare,standarde ,proceduri,procese si certificari

335

4

Manager public

Ss

manager public

asistent

2

Manole Nicoleta

Compartiment Protecția muncii

336

5

Consilier

Ss

Consilier

Protectia muncii

I

Superior

5

Stoica Aurelia

INSTITUTIA ARHITECTSEF

337

1

Arhitect sef

Ss

Arhitect sef

I

II

1

Voicila Teodora

DIRECTIA AUTORIZARICONSTRUCTII

338

1

director executiv

Ss

director executiv

I

II

5

vacant

Compartiment certificate de urbanism

339

1

Inspector

Ss

Inspector

I

Superior

5

Pitaru Daniela

340

2

Inspector

Ss

Inspector

I

principal

2

Popoiu Florentina

341

3

Inspector

Ss

Inspector

I

principal

3

Tiron Marilena

342

4

Referent

Sm

Referent

III

Superior

5

Antohi Casandra

Compartiment recepții lucrări

343

1

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

Bouros Marian

344

2

Inspector

Ss

Inspector

I

superior

3

Chiru Carmen

Compartiment autorizații construcții

345

1

Inspector

Ss

Inspector

I

Asistent

2

Neagu Cerasela

346

2

Inspector

Ss

Inspector

I

Superior

5

Blanaru Sultanica

347

3

Consilier

Ss

Consilier

I

principal

2

Constantin Nela

348

4

Inspector

Ss

Inspector

I

Superior

5

Ilie anastasia

349

5

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

Chiscop Corina

Compartiment Control

350

1

Referent

Sm

Referent

III

Superior

5

Besoiu Mirela

351

2

Inspector

Ss

Inspector

I

Superior

4

Grecu Angela

Serviciul Strategie si dezvoltare urbana

352

1

Sef serviciu

Ss

Sef serviciu

I

II

5

vacant

Compartiment strategie PUG,PUZ Lg.153

353

1

Inspector

Ss

Inspector

I

Superior

5

Grecu Vasilica

354

2

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

Stoica Liliana

Compartiment urbanism PUD,PUZ initiatori privati

355

1

Consilier

Ss

Consilier

I

superior

3

Traistaru Dragos

356

2

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

Blaga Adriana

357

3

Inspector

Ss

Inspector

I

Superior

3

Cucu Doina

Compartiment nomenclatura stradala

358

1

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

Vlasie (Manuc)Carmen

359

2

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

4

Munteanu Daniela

Compartiment autorizatii licente

360

1

Consilier

Ss

consilier

I

Superior

5

Ifteni Mariana

361

2

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

Pantea Manuela

362

3

Referent

Sm

Referent

III

Superior

5

Popescu Sorina

363

4

Inspector

Ss

Inspector

I

principal

2

Patrascu Nicoleta

SUBORDONATE PRIMAR

Cabinet primar

364

1

consilier personal

ss

insp.spec.IA

5

Kozma Grygori

365

2

consilier personal

ss

insp.spec.IA

5

Bararu Danu

366

3

consilier personal

ss

insp.spec.IA

5

Pucheanu Dan Ionut

367

4

consilier personal

ss

insp.spec.IA

5

Bacalum Silviu

Serviciul Juridic si legalitate

368

1

Sef serviciu

Ss

Sef serviciu

I

II

5

Togan Dragu

Nr.crt

Denumire functie

Nivel studii

Functia publica de

Executie

Functia publica de

conducere

Clasa

Gradul profesional

Gradatia

Titular/observatii

369

2

Consilier juridic

Ss

Consilier juridic

I

Superior

3

Moraru Florin

370

3

Consilier juridic

Ss

Consilier juridic

I

Superior

3

Costache Nicolae

371

4

Consilier juridic

Ss

Consilier juridic

I

Superior

3

Stegarescu Doru

372

5

Consilier juridic

Ss

Consilier juridic

I

Principal

2

Usturoi Liliana

373

6

Consilier juridic

Ss

Consilier juridic

I

Superior

5

Lazar Mariana

374

7

Consilier juridic

Ss

Consilier juridic

I

principal

5

Munteanu Ionel

375

8

Consilier juridic

Ss

Consilier juridic

I

Superior

4

Gurzu Marcel

376

9

Consilier juridic

Ss

Consilier juridic

I

superior

5

Stefan Aurelian

377

10

Consilier juridic

Ss

Consilier juridic

I

Principal

3

vacant

Birou Resurse Umane si salarizare

378

1

Sef birou

Ss

Sef birou

I

superior

5

vacant

379

2

Consilier

Ss

Consilier

I

superior

5

Uzuneanu Daniela

380

3

Inspector

Ss

Inspector

I

superior

2

Nica Elena

381

4

Consilier

Ss

Consilier

I

superior

5

Mateescu Marilena

382

5

Consilier

Ss

Consilier

I

superior

5

Vranceanu

Mariana

383

6

Consilier juridic

Ss

Consilier juridic

I

superior

3

Arghir Simona

384

7

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

3

Cazacu Violeta

Departament Relatii externe si protocol

385

1

Inspector de specialitate

Ss

vacant

IA

386

2

Inspector de specialitate IA

Ss

vacant

Departament de presa

387

1

inspector de specialitate,referent contractual IA

sm,ss

vacant

388

2

inspector de specialitate,referent contractual IA

Ss

Costache Mihai

389

3

inspector de specialitate,referent contractual IA

Ss

vacant

Birou audit intern

390

1

Sef birou

Ss

Sef birou

I

II

3

Pislaru Petrica

391

2

Auditor

Ss

Auditor

I

Superior

5

Mirea LIdia

392

3

Auditor

Ss

Auditor

I

asistent

5

Ifrim Daniela

393

4

Auditor

Ss

Auditor

I

Superior

3

vacant

394

5

Auditor

Ss

Auditor

I

principal

2

vacant

395

6

auditor

Ss

auditor

I

Principal

5

vacant

Control intern

396

1

Consilier

Ss

Consilier

I

superior

3

Cincu Elena

Control financiar de gestiune

397

1

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

3

Grecu Cristina

398

2

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

Asofronie Eugenia

DEPARTAMENT CONTROL

399

1

Consilier

Ss

Consilier

I

principal

5

vacant

400

2

Inspector

ss

inspector

I

superior

5

vacant

401

3

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

vacant

402

4

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

vacant

SUBORDONATE SECRETAR

Compartiment arhiva

403

1

Referent specialitate I contractual

Ss

3

Draghici Ana Mihaela

Compartiment asistenta tehnica si juridica a consiliului local

404

1

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

Alexandru Luminița

405

2

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

4

Sima Doina

406

3

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

4

Ripan Nicoleta

407

4

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

4

Stoican Gina

Aparat propriu de lucru al Consiliului local

408

1

Consilier juridic-contractual

Ss

vacant

409

2

Inspector de specialitate

Ss

2

Neofit Camelia

Nr.crt

Denumire functie

Nivel studii

Functia publica de

Executie

Functia publica de conducere

CIcsci

Gradul profesional

Grad

atia

Titular/observatii

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANEI

1

1

Director executiv

Ss

Director executiv

I

II

5

Serviciul Stare civila

2

1

Sef serviciu

Ss

Inspector

Sef serviciu

I

II

4

Diaconu

Anghelina

3

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

Rusu Mihaela

4

3

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

4

Trandafir Gabriela

5

4

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

Grigoruta Luminita

6

5

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

Tofan Mirela

7

6

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

4

Grom Camelia

8

7

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

Chirila Mioara

9

8

inspector

Ss

Inspector

I

superior

5

Dumitrescu

Larisa

10

9

Referent

Sm

Referent

III

Superior

5

Moraru Veronica

11

10

inspector

Ss

Inspector

I

superior

5

Dumitrescu

Angelica

12

11

Referent

Sm

Referent

III

Superior

1

vacant

13

12

Consilier

Ss

Consilier

I

principal

2

Frunza Monica

14

13

Consilier juridic

Ss

Consilier juridic

I

principal

5

Dragomir Gelu

15

14

Referent

Sm

Referent

III

Superior

5

Carausu Mariana

16

15

Referent specialitate

Ssd

Referent specialitate

II

Superior

5

Patriche Adela

Serviciul evidenta persoanei

17

1

Sef serviciu

Ss

Inspector

Sef serviciu

I

II

1

Vacant

18

2

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

vacant

19

3

Referent

Sm

Referent

III

Superior

5

Tarabuta Gina

20

4

Referent

Sm

Referent

III

Superior

5

Munteanu

Iordana

21

5

Referent

Sm

Referent

III

Superior

5

Li Cornelia

22

6

Referent

Sm

Referent

III

Superior

5

Vlad Aurica

23

7

Referent

Sm

Referent

III

Superior

5

Tofan Florin

24

8

Referent

Sm

Referent

III

Superior

4

Lacatus Lenuta

25

9

Inspector

Ss

Inspector

I

principal

4

Pintilie Adriana

26

10

Referent

Sm

Referent

III

Superior

5

Secobeanu

Cristinel

27

11

Inspector

Ss

Inspector

I

principal

4

Popescu Daniela

28

12

Referent

Sm

Referent

III

Superior

5

Chirica Angelica

29

13

Referent

Sm

Referent

III

Superior

4

Toma Lucica

30

14

inspector

Ss

Inspector

I

superior

4

Mihai Nela

31

15

inspector

Ss

Inspector

I

Principal

5

Lungu Gina

32

16

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

Unga Liviu

33

17

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

Dima Duta

34

18

Inspector

Ss

Inspector

I

superior

2

Turcu Gabriela

35

19

inspector

Ss

Inspector

I

superior

2

Toderasc Oana A

Compartiment secretariat,alegeri,arhiva

36

1

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

Bogos Daniela

37

2

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

Grigorescu

Carmen

38

3

Consilier

Ss

Consilier

I

Superior

5

Voicu Costica

39

4

Consilier

Ss

Consilier

I

Principal

4

Ghinoiu Adriana

40

5

Inspector

Ss

Inspector

I

principal

2

Covaci Daniela

41

6

Inspector

Ss

Inspector

I

principal

3

Stoica Carmen

42

7

Casier I

Sm

5

vacant

43

8

Inspector de specialitate IA-contractual

Ss

5

vacant

Compartiment administrativ

44

1

Sofer

Sm,sg

3

Branza Razvan

45

2

Curier-referent

Sm

2

Radu Elena