Hotărârea nr. 57/2013

Inlocuirea domnului Poalelungi Marian Catalin din comisia de evaluare si selectionare a culturii scrise, aprobata prin HCL nr. 150/20.04.2006 referitoare la aprobarea Regulamentului privind finantarea de la bugetul local a culturii scrise, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.57 din 28 02 2013

privind: înlocuirea domnului Poalelungi Marian Cătălin din comisia de evaluare și selecționare a culturii scrise, aprobată prin HCL nr. 150/20 04 2006 referitoare la aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a culturii scrise, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:62/26 02 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară data de 28 02 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 62 876/26 02 2013 , a Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agreement;

Având în vedere raportul de specialitate nr.62 878/26 02 2013, al Serviciului Comunicare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile HCL nr.150/20 04 2006 privind aprobarea

Regulamentului referitor la finanțarea de la bugetul local a culturii scrise, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 4, alin.2 din Legea nr.186/2003 privind

susținerea și promovarea culturii scrise, republicată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”d”, “e”, alin.6, lit.”a”, pct.4, alin.7, lit.”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art. 1 - Se aprobă înlocuirea domnului Poalelungi Marian Cătălin din comisia de evaluare și selecționare a culturii scrise, aprobată prin HCL nr. 150/20 04 2006, cu doamna consilier Dascălu Monica.

Art.2 - Art.2 al HCL nr.150/20 04 2006 referitoare la aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a culturii scrise, cu modificările și completările ulterioare se modifică cu prevederile art.1 a prezentei hotărâri.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati Kovacs Radu

HCL 57.doc